ECONOMIE 'Enkele fraudegevallen' tonen kwetsbaarheid bankkaart Argentijnen kunnen weer bij hun banktegoeden Doek valt voor bestuur van FNV Bondgenoten ledkope supermarkten lokken veel meer klanten Vakantiegeld vaak niet gebruikt voor vakantie «a-Cola schendt :ent Procter' ies in Duitse jw en post keronderdelen tengevoegd 'er prijst Reisplanner Student dupe van fraude met gekopieerde pas 5 ift personeel t reorganisatie onfironteerd Postbank komt gebruikers Girotel Online tegemoet Sparen en schulden aflossen prioriteit maandag 3 juni 2002 vork - Procter Gamble een klacht ingediend te- oca-Cola wegens patent- De producent wil niet divisie Minute Maid van sdrankenconcern zijn ge teerde calciumtoevoeging lilct bij de productie van itensappen. Het gebruik 30 Ie toevoeging is uitsluitend «taan aan Tropicana Pro- v k i, aldus Procter Gamble. J. 13 icana is onderdeel van Co- j'oo ''a s concurrent PepsiCo. ?!95 2,70 3.0Ö 2.00 J.50 D.90 1.50 3.17 2.9i nieuwe collectieve ar- overeenkomsten (CAO's) *'.80 itsland verlopen uiterst 5.80 jaam. Na de eerdere sta- 166 h in de metaal dreigen nu 4 [02 rerknemers in de post- en 3-05 isector het werk neer te 3;70 n. Gisteren werden acties 9!89 tkondigd in de postkanto- ils de werkgever niet be- 2jQ de kwart miljoen mede- 3.95 jrs 6,5 procent meer loon 400 P^en' inmnen deDuit- 9*20 Ie komende weken slechts 9.oo ïkenen op 'beperkte ?g (verlening'De onderhan- 7^85 jen over de CAO-bouw in in - De onderhandelingen ;40 De vakbond in de bouw 1.87 inmiddels stakingen aan- 3 idigd voor deze maand. 1,80 4.35 0,77' 5,00 0,00 9.64 0.00 2.00 8,55 8,31 I5.0Q 9,90 4.70 1.00 6,55 16.75 7,29 14.30 10,50 5.36 17.30 I.27 II,50 13,34 12.30 17.09 12.50. .4,55 12.58 13,00 )9,25 '5,75 '4,00 10.60 54,95 10,30 13.80 39.65 19,38 >7,10 17,00 '2,75 3,99 29,49 30,42 t9,00 59,75 8,60 4,53 11,33 54,92 56,90 4,78 70,30 36,19 31,95 33,60 )en - Twee Fokker-activi- Fokker Aerostructures itigd op Schiphol en in idrecht) en Fokker Special iets (Hoogeveen) worden jtork Aerospace samen gd in een nieuwe een- Xerospace Industries. Bei- irijven werken aan com- iten voor belangrijke jigprogramma's. Door de ivoeging moet een betere iming van de kemactivi- worden bereikt. De be- le locaties zullen in stand m gehouden. n - Reizigersvereniging heeft het Haagse open- Brvoerbedrijf en het in- üenummer voor het laar vervoer, 0900-9292, ag onderscheiden met de ersprijs 2002. Met de ere- )oft Rover hun inzet voor betering van het open- ervoer. De Haagse open- prvoer maatschappij geeft vertrektijden van en bussen via internet en ie OV-Reisplanner Van 'ot Deur biedt volgens een divers en actueel den haag/gpd - Met de regelmaat van de klok duiken er nieuwe gevallen op van fraude met bank- en creditkaarten. Vorige week wa ren enkele honderden rekeninghouders van de Postbank de klos. Hun rekeningen werden vanuit Parijs geplunderd. Volgens de banken gaat het 'om enkele' gevallen, maar hoe veilig is de bankkaart nog? In Nederland zijn zo'n twintig miljoen bankkaarten in omloop. Dit jaar komt het aantal transacties voor het eerst uit boven de één miljard. De bank- en creditkaarten zijn, ruim tien jaar na de invoering, dus be hoorlijk ingeburgerd. Dat brengt ook risico's met zich mee. Als iets 'gewoon' is, worden mensen vaak ook wat achtelozer, zegt Mar cel Woutersen van Interpay, de organisatie die het betalingsverkeer voor de Nederland se banken verzorgt. „Bekend is natuurlijk de 'behulpzame persoon' die wel even wil hel pen met pinnen als de automaat kuren ver toont, die ook door de oplichter in kwestie veroorzaakt worden." Onlangs bleek in het zuiden van het land een groep criminelen volgens die tactiek te opereren. Op sommige pinautomaten staat dan ook dat bij storing nooit de pincode moet worden ingevoerd. Volgens Woutersen zijn gebruikers (zowel de klant als de andere partij, bijvoorbeeld de winkelier) in de eer ste plaats zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van misbruik. „Hetzelfde geldt voor internetbetalingen. Je moet niet zo maar informatie geven die je in normale omstandigheden ook niet op straat gooit." Toch is het niet altijd de onoplettendheid van de argeloze gebruiker zelf die er toe leidt dat zijn rekening wordt geplunderd. Tegen minuscule camera's op strategische plekken bij de pinautomaat die de pincode moeten ontfutselen (zoals in 1996 bij de Rabobank gebeurde), kan de pinner weinig doen. Ook bij de fraude met de Postbankkaarten heeft het niets te maken met de 'onzorgvuldig heid' van de klant, zei een woordvoerster vorige week. De schade werd dan ook direct terug betaald. De oorzaak van de fraude is echter nog steeds niet bekend, maar is nog in onderzoek bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ook in België werden kaarthouders vorige week het slachtoffer van fraude waaraan ze weinig konden doen. Vijfduizend kaarten van Visa en Mastercard werden terugge haald bij de klanten, omdat een computer systeem waarin de gegevens zaten opgesla gen werd gekraakt. Bij tachtig kaarthouders werd geld van hun rekening gehaald. De ge gevens van de slachtoffers stonden allemaal geregistreerd in een computer van een in middels failliete boeken- en cd-winkel, meldde de Belgische krant De Standaard. Volgens Woutersen van Interpay zijn ook winkeliers verantwoordelijk voor het beheer van hun gegevens. Ook als ze die in de com puter hebben staan. Dat gegevens uit systemen van banken zelf worden gehaald (gekraakt dus), is volgens Taco de Vries, informatie- en beveiligings specialist bij KPMG, niet waarschijnlijk. „De banken zitten daar bovenop. Dat is prak tisch onmogelijk." Ook Woutersen van In terpay noemt dat 'hoogst onwaarschijnlijk'. „Bij financiële instellingen draait alles om de betrouwbaarheid, daar wordt dus veel in geïnvesteerd." Wel zijn er afgelopen jaren talloze andere manieren van fraude gebleken, zegt De Vries. „Zoals het vervalsen van overschrij vingsformulieren en bank- of creditkaarten, eventueel gecombineerd met het afkijken van pincodes. Maar dan heb je het al over georganiseerde misdaad. Voor dergelijke methodes moet je veel kennis en geduld in huis hebben." Volgens De Vries wordt er ook betaald voor pincodes, zoals onlangs bleek bij studenten die hun rekening en pincode tijdelijk 'in bruikleen' geven aan criminelen. Simpeler, maar lucratief, zijn de fraudes met creditcards. Criminelen onderscheppen de nummers van de kaart - bijvoorbeeld bij be talingen in restaurants - en spelen die door aan 'vriendjes' aan de andere kant van de wereld, waar ze op illegale blanco kaarten worden gedrukt. Vervolgens wordt er flink mee gewinkeld. Volgens Woutersen en De Vries wordt er voortdurend gespeurd naar dit soort frau des. Speciale 'zelfdenkende' computers vol gen dag en nacht transacties die gedaan worden met een creditkaart. Zodra er een verdachte transactie plaatsvindt, slaat de computer alarm. Het gaat dan om transac ties die niet in het bestedingspatroon van de klant liggen. „Als iemand nooit verder komt dan de Nederlandse grens en er wordt plots in Kuala Lumpur van alles gekocht, dan valt dat op", zegt Woutersen. Op dat moment wordt direct contact opgenomen met de kaarthouder. „Dat gaat soms razendsnel. Het komt voor dat de houder nog niet eens weet dat met zijn kaart is gerommeld als de maatschappij al aan de lijn hangt" Ondanks alle ontwikkelingen worden de passensystemen nooit helemaal waterdicht. Sinds mensenheugenis zijn er mensen die de mazen van het web opzoeken. Maar vol gens Woutersen is het de vraag of de klant op opperste veiligheid zit te wachten. „Hoe meer je een systeem barricadeert, hoe hoger de drempel wordt om het te gebruiken. Je ziet het in de Verenigde Staten, waar fraude veel meer een geaccepteerd risico is. Hier zijn nog steeds mensen die niet pinnen om dat ze het niet vertrouwen." Nadat frauders zijn laatste geld van zijn rekening hadden afgehaald, moest student geneeskunde Jurjen Been korte tijd leven van de op brengsten van lege bierkratten. Foto: GPD/Niels de Vries amsterdam/gpd - Jurjen Been (23) uit Amsterdam schrok zich vorige week dood toen hij de af deling fraude van de Postbank aan de lijn kreeg. „Ik dacht even dat ik ergens vreselijk in verstrikt was geraakt Ik belde naar de klantenservice, omdat mijn pas je door de pinautomaat was in geslikt Mijn pas bleek in de Postbankcomputer als vermist te zijn opgegeven." Been bleek de dupe te zijn geworden van een omvangrijke bankfraude- zaak. Met gekopieerde bankpas- jes werden er duizenden euro's van Nederlandse rekeninghou ders gepind in Parijs. „Er was driehonderd euro van mijn re kening gehaald. Dat was ook zo'n beetje alles wat er op stond." De student geneeskun de deed boodschappen van zijn statiegeld. „Ik had nog acht lege kratten bier staan. Twee kratjes leveren 7,80 euro op. Daar heb ik de eerste dag maar van gege ten. Brood." Éi met geld van vrienden kon hij zichzelf ook nog op een biertje trakteren na het maken van zijn tentamens. Been heeft geen idee hoe ie mand toegang tot zijn rekening heeft gekregen. „Ik ben begin ja nuari op wintersport geweest in Frankrijk. Maar niet in Parijs." De driehonderd euro wordt te ruggestort op zijn rekening. In middels heeft hij van de Post bank een nieuwe pas plus pin code gekregen. door onze correspondent Frans Lindenkamp sao paulo - De Argentijnse regering heeft het afgelopen weekeinde de partiële be vriezing van bank- en spaartegoeden met een presidentieel decreet opgeheven. Daarmee is een bedrag gemoeid van 63 miljard peso (19 miljard euro). Hoewel goedkeuring hiervoor nog van het Congres nodig is, gaan de financiële markten er van uit dat gedupeerde Ar gentijnen vanaf vandaag weer kunnen beschikken over hun geld. Dat kan echter niet in contanten, maar wel in staatsobli gaties. De staatsobligaties kunnen met onmiddellijke ingang gebruikt worden voor de aanschaf van een woning of au to. Ook kunnen er belastingen mee be taald worden of bankschulden voldaan worden. Met de opheffing van de bevrie zing van de bank- en spaartegoeden - 'corralito' geheten - waartegen de Argen tijnen sinds de invoering fel protesteren, beoogt minister van economie Roberto Lavagna de verstikte economie van nieu we zuurstof te voorzien. Lavagna bood zaterdag op televisie reke ninghouders twee opties. Of zij slikken het geldende chronogram voor de terug gave van hun bevroren pesos of dollars, dat zich uitstrekt tot eind 2005. Of zij ac cepteren de bovengenoemde staatsobli gaties. Wie zijn tegoeden in Amerikaanse dollars heeft uitstaan krijgt schuldpapie ren in die muntsoort aangeboden. Te ruggave in baar geld is onmogelijk, om dat de banken over onvoldoende fond sen hiervoor beschikken. Tot de invoering van het 'corralito' werd eind vorig jaar (december) besloten door de regering van president Fernando de la Rua, die luttele weken later aftrad. Het besluit werd ingegeven na een run van rekeninghouders op hun geldtegoeden. De toenmalige economieminister Do mingo Cavallo wist hiermee een ineen storting van het bankwezen voor te zijn, maar hij schoot hiermee in eigen voet. De drastische maatregel verergerde de economische malaise. In werkgeverskringen is de opheffing van de 'corralito', die president Eduardo Duhalde verdedigt als best haalbare, lauw ontvangen. Er wordt niet verwacht 'dat hiervan een belangrijke impuls uit gaat, die de vier jaar oude economische crisis kan doorbreken. Ook het Interna tionale Monetaire Fonds (IMF) toont zich niet bijster enthousiast. Economische specialisten stellen dat rekeninghouders het gelag betalen. De meesten hebben hun tegoeden uitstaan in dollars en afge zien dat zij hiervoor een koers krijgen van 1,4 peso -terwijl de huidige 3,5 be draagt - staan de aangeboden staatsobli gaties nog voor de lancering ervan al aan waardevermindering bloot. Verwacht wordt dat voor een nieuwe auto min stens 25 procent meer moet worden neergelegd dan de nominale waarde van het schuldpapier. id am/anp - Ruim de helft werknemers in Neder- leeft de afgelopen twee reorganisatie in zijn be- leegemaakt. Bij grote be- I en instellingen (5000 emers of meer) is 83 pro lan het personeel gecon- ?rd met ontslagrondes 1 de organisatie, ilijkt uit het zogeheten rijzeronderzoek van de ïtrale FNV, de Universiteit msterdam en intemetbe- 3e. „Over de hele linie zijn ren flink op de schop ge- l", aldus projectleidster P. van de FNV. Maar het l is in sectoren als het aar bestuur, de politie, so- rerzekeringen, nutsbedrij- et bankwezen en andere Iële instellingen de bezem rheen gegaan, janisaties waar ontslagen n verwacht, vrezen drie tier werknemers voor hun Het zijn uiteindelijk de udere medewerkers met ge opleiding in grote be- I die het meest met reor- ties te maken hebben, veertig jaar begint een emer meer risico te lopen Irkloos te worden dan zijn e collega's. den haag/gpd - Het doek is defi nitief gevallen voor het hoofdbe stuur van FNV Bondgenoten. Met overgrote meerderheid heeft het parlement van de bond ingestemd met vervroegde verkiezingen voor een nieuw be stuur. Het lukte de bestuursle den afgelopen jaren niet de fi nanciële malaise bij de bond vlot te trekken. Het hoofdbestuur zal zich tij dens de verkiezingen in novem ber niet opnieuw verkiesbaar stellen. Wel blijven ze tot die tijd in functie voor de dagelijkse gang van zaken en om de in gang gezette financiële maatre gelen verder uit te voeren. „We hebben al ons krediet ver bruikt", verklaart voorzitter Hans de Vries zijn besluit om op te stappen. „Dan is het verstan diger om weg te gaan." FNV Bondgenoten raakte de af gelopen jaren steeds meer op een glijdende helling. In de be ginjaren na de fusie werd er structureel meer geld uitgege ven dan begroot. De bond lan ceerde het ene na het andere ambitieuze plan met hoge in vesteringskosten, zoals de rela tief dure post ledenservice. Duur omdat steeds meer werk nemers een beroep doen op rechtsbijstand. Later kwamen daar nog eens de uitglijders in de magere jaren op de beurs bij, waardoor de bond het eigen vermogen in rap tempo zag slin ken. Hard ingrijpen werd dus onvermijdelijk. Het lukte het hoofdbestuur echter niet meer om de noodzakelijke maatrege len door te voeren. Na 'alle ver velende maatregelen' stuitten de bestuurders op te veel 'weer stand' in de organisatie om be paalde beslissingen te nemen. En dus stelden ze vervroegde verkiezingen voor. „Soms moet je dan zelf een crisissituatie cre- eren", zegt een ietwat aangesla gen De Vries. „Op die manier wordt er meer waarde gehecht aan de urgentie van de situatie." Afgelopen donderdag nog werd bekend dat er opnieuw 70 ba nen moeten verdwijnen bij de bond omdat de portemonnee leeg raakt. In een 'worst-case- scenario' zouden dat er wel eens 200 kunnen worden. Afgelopen jaren raakten al 200 mensen hun baan kwijt Volgens de voorzitter hoeven de werknemers en leden van de bond zich geen zorgen te maken over een mogelijk failliet van FNV Bondgenoten. „Dat is ab soluut niet aan de orde. Op dit moment hebben we nog een stevig eigen vermogen." Deze vrouw reageert haar boosheid af op de muur van een bankfiliaal in Buenos Aires, na het besluit gisteren van de Argentijnse regering over banktegoeden. De Argentijnen kunnen geen contant geld opnemen, maar krijgen hun toegoeden in de vorm van obligaties. Foto: Reuters/Marcos Haupa amsterdam/anp - Met het elek tronische thuisbankiersysteem Girotel Online van de Postbank is het de afgelopen week 'tob ben' geweest. Rekeninghouders van de bank met een abonne ment voor thuisbankieren via internet konden niet op het sys teem rekenen. Geregeld lag het door technisch problemen plat. De bank brengt ter compensatie van het ongemak de circa 800.000 abonnees met in totaal 1,2 miljoen rekeningen in juni geen kosten in rekening. „Dan hebben we het over abon nementskosten van 1,82 euro per persoon. Dat is niet echt veel, maar het gaat om het ge baar", aldus een woordvoerster van de Postbank. Volgens haar valt de schade voor de Postbank mee. „Dit soort zaken zie je niet terug in de winstcijfers. Tege- moetkomingskosten zijn van te voren ingecalculeerd." Door de technische problemen konden rekeninghouders deze week vaak geen geld overboeken en ook niet hun saldo opvragen. Het grootste aantal klachtente lefoontjes nadat het systeem weer eens plat ging, komt op zo'n 2000 uit De Postbank kan niet zeggen hoeveel klachten er in totaal zijn binnengekomen. Volgens de zegsvrouw lijken de problemen nu opgelost. „We moeten het dit weekeinde nog even aankijken, maar na alle maatregelen die we hebben ge nomen moet het systeem beter draaien dan het in weken heeft gedaan", sprak zij hoopvol. idam/anp - De prijsvech- Ider de supermarkten Aldi dl maken goede tijden De hoge inflatie lokt meer consumenten naar ltse discountwinkels, waar zen relatief laag liggen, looit hebben de Aldi en 3 goed geboerd als in de drie maanden van dit lijkt uit cijfers van onder- lureau GFK Panelservices lx. „Ze hebben het beste lal ooit achter de rug als je aar de omzetstijging", al- 'FK-directeur J. Holla za- lzet in de discountsupers piet 18 procent ten op- ■an het eerste kwartaal vo rig jaar. Dat is het dubbele van de gemiddelde groei van alle su permarkten doormaakten. De gemiddelde omzet is vooral ge stegen door duurder geworden boodschappen. De Aldi en Lidl wisten als enige te groeien door veel meer klan ten te trekken. Volgens Holla is in de kwartaal- resultaten ook een effect van de euro waar te nemen, omdat consumenten nog erg in gul dens denken. „Sommigen wor den misleid doordat bedragen lager lijken. Pas na de aankoop gaan ze rekenen en vervolgens blijkt aan het einde van de maand de portemonnee wel erg leeg te zijn. Dan zie je deze Euro-forum voor klagende Duitsers Om de groeiende vijandige houding van de Duitsers te gen de euro een halt toe te roepen, lanceert de Duitse re gering een klachtenforum op het internet. Via www.preis- wert-forum.de kunnen Duit sers over enkele weken hun beklag doen over prijsverho gingen die zij toeschrijven aan groep massaal boodschappen doen bij de Aldi of Lidl." GFK houdt het aankoopgedrag de nieuwe munteenheid. De bedoeling is dat bedrijven zich deze openbare aanklach ten gaan aantrekken en zono dig hun prijzen verlagen. De minister voor consumenten zaken hoopt hiermee een ein de te maken aan de anti-euro-, sfeer, die sinds enkele weken in Duitsland heerst. bij van een vaste onderzoeks groep die bestaat uit 4400 huis houdens. utrecht/anp - Bijna eenderde van de Ne derlanders gebruikt dit jaar zijn vakantiegeld om te sparen. Daarnaast lost ruim een kwart met het extra inkomen in mei schulden af. Vooral de lagere inkomensgroepen gebrui ken het vakantiegeld voor het dichten van gaten. Ongeveer de helft van de Nederlanders be steedt het geld daadwerkelijk nog aan va kantie, zo blijkt uit onderzoek van het Na tionaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder zo'n vijfhonderd mensen. „Mensen verwachten blijkbaar economisch zwaar weer en zetten daarvoor geld opzij", aldus een woordvoerster van het Nibud za terdag. Ook de invoering van de euro heeft volgens de zegsvrouw bijgedragen aan de onzeker heid over het eigen inkomen. Het sparen met vakantiegeld nam in vergelijking met vorig jaar toe van 22 procent naar 30 pro cent. „Het pessimisme over de economie blijkt ook wel uit het feit dat maar 0,5 pro cent het geld gebruikt voor beleggen. Ruim 7 procent doet met het vakantiegeld een grote aankoop. Dat is iets minder (1 procent) dan vorig jaar. Veelal word het geld geïnvesteerd in het huis of de tuin. Verder zijn auto's en elektrische apparaten popu lair. Het merendeel van personen met werk (97 procent) ontvangt vakantiegeld. In de mees te gevallen gaat het om 8 procent van het jaarinkomen, wat grofweg neerkomt op een maandsalaris. Bijna een kwart heeft dit jaar een extra bedrag van 1000 tot 1500 euro op zijn rekeningafschrift zien staan. Een op de vijf kreeg minder dan 1000 euro, zo'n 58 procent ontving meer dan 1500 euro. Hoe hoger het salaris hoe meer geld er voor langere tijd op de spaarrekening wordt ge zet. Mensen met een lager inkomen stop pen het vakantiegeld eerder in een huis- houdpot. Bijna iedereen wil het fenomeen 'meimaand vakantiegeldmaand' handhaven. Ruim 90 procent heeft liever eenmaal per jaar een extra groot bedrag op de rekening dan dat het vakantiegeld wordt uitgesmeerd over het hele jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7