BUITENLAND Geen gesprek tussen India en Pakistan Thuisloze kinderen fotograferen hun leven eeix Scholieren New York krijgen gecensureerde examens Marina brengt Israël in verlegenheid Marteleiland Idi Amin in de verkoop fraadsel igelost ouw dood door ^pioderende gsm ectaculaire >f in Parijs irjl egtuig stort tr op snelweg uptieproces ollusconi verder edbad onder pelingen >ortatie van rnalisten mier Chretien slaat rivaal Treurnis uit elf landen in Jakarta geëxposeerd CIA verloor in 2000 twee al-Qaedakapers uit het oog Zwitsers voor abortusbeleid maandag 3 JUNI 2002 - De herkomst van het jrijdingsmiddel nitrofeen in js diërvoer is bekend. Een baad biotarwe is in een op- plaats van een zaaigoed del in de deelstaat Mecklen- fe-Vorpommern met het ver ben bestrijdingsmiddel be- Jt. Het is van daaruit te- Itgekomen in diervoer in jersaksen. Biologische land- bedrijven kochten daar Ivoer. In het diervoer zijn jelijk drie andere verboden Helen aangetroffen. kou - Een 23-jarige vrouw w .terdag in het Russische jertsi om het leven geko- i, toen een mobiele telefoon 1 odeerde. Haar even oude i, die de gsm op een markt I gekocht, raakte zwaar ge- d. De explosie werd veroor- I door een bom, die ont- [e toen de vrouw de tele- i aanzette. De Russische gheidsdienst heeft een on- oek ingesteld. is - Onder het oog van hon- toeristen heeft zich gis- op de Champs Elysées in een spectaculaire roof af- ;ld. Vijf gemaskerde man- ngen in een geldwis- intoor de kassier een koffer 100.000 euro af te geven, et verlaten van het pand ten de overvallers in de t en gijzelden een Ameri- toeriste. Zij werd bij de tg rond de Franse hoofd vrijgelaten. Van de overval- intbreekt ieder spoor. in - Op een Britse snelweg teren een eenmotorig l/lBl tuigje verongelukt. In het el zaten twee mensen, van r een om het leven kwam. HBÈsrof weg vielen geen slachtof- -Tiet ongeluk gebeurde in lurt van de universiteits- "Cambridge. Het toestel lezig aan de landing toen oor falende remmen door- )t naar de snelweg. Het *>■•^1, van het type L39, was te n de James-Bondfilm 'To- »w never dies'. i C.1. ow verli" - Het proces tegen de ïr br^nse premier Berlusconi unt ifs een P°gingtot het om- .uur jp van rechters gaat door. eeft de rechter zaterdag I na een verzoek van de e r d Aiaten van de premier om roces stil te leggen in af- ting van een beslissing van ^^institutionele hof. Berlus- ^Hvordt beschuldigd van het ^^ren om te kopen van Brs die in de jaren tachtig jten beslissen over de ver- -Aran een privatiserend a lelbedrijf. :o-stad - Zeker 26 inwo- ran het Mexicaanse dorpje igo Textitlén zijn vrijdag l hinderlaag gelokt en ja vermoord. Volgens de iring reden boeren naar toen zo'n vijftig mannen ware wapens het voertuig de hielden en het vuur ien op de inzittenden. Al- iwD^e chauffeur overleefde de -11. De achtergrond van de dpartij is nog onduidelijk. mem - De Israëlische poli- eft gisteren gemeld acht ilanders te deporteren die lag werden opgepakt in alestijns kamp op de wes- Jordaanoever. Volgens olitiewoordvoerder waren hen een Jordaanse jour- en twee Amerikanen. Het was tot gesloten zone lard om militairen de gele nd te geven Palestijnse ex- sten te zoeken. "a - De Canadese premier ien heeft gisteren onver- t zijn aartsrivaal en minis- n financiën Martin ontsla- /lartin werd onmiddellijk 'olgd door plaatsvervan- premier Maleis. De relatie a Chretien en Martin (alle- Ivan de Liberale Partij) Is gevolg van een machts- al lange tijd gespannen, n zou gefrustreerd zijn ge- toen hij hoorde dat Chre- og zeker drie jaar premier ijven. Martin begon daar- tf fondsen te werven voor ïrkiezingscampagne. ien beval zijn ministers week te stoppen met het n van voorbereidingen sen campagne voor het schap. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Scholieren in de Ameri kaanse staat New York moeten voor hun examen Engels op de middelbare school teksten verklaren of opstellen schrijven op basis van literaire passages die door het onderwijsdepartement zijn opge schoond. Wat aanstoot zou kunnen ge ven of politiek gevoelig kan zijn wordt er uit gehaald, zo blijkt uit onderzoek dat een argwanende moeder uit New York heeft gedaan. De schrijvers zijn woe dend, zo bericht de New York Times. „Wie denken deze mensen wel dat ze zijn dat ze het recht hebben mijn proza op te schonen. De Politieke Politie van New York State? De Correcte Teksten Autori teit", foetert de Amerikaanse schrijver Pat Conroy in een brief. Een citaat uit zijn memoires was zonder zijn toestemming gecensureerd in het examen terecht ge komen. De moeder, Jeanne Heifetz, stond kri tisch tegenover de door de staat gebruik te examens die binnenkort ook op de school van haar kind verplicht zouden worden. Ze besloot zich in de teksten van het examen Engels te verdiepen nadat ze een boekffagment tegenkwam dat ze niet goed thuis kon brengen. Wow, ze gaan toch niét trouwen!! En je had geen idee!', stond in de passage van de Amerikaanse schrijfster Amerikaanse Anne Lamott te lezen. In het boek uit Heifetz' boekenkast stond daar de zin 'Ze is lesbisch!' tussen. Bij verder speurwerk kwam ze erachter dat citaten van de schrijver Isaac Bashe- vis Singer geen enkele verwijzing naar jo den en niet-joden bevatte, een belangrijk thema in zijn werk. Heifetz ploegde tien examens uit de afge lopen drie jaar door en kwam er achter dat het mes was gezet in ruim tweederde van de tekstdelen. Ze waren ontdaan van verwijzingen naar ras, religie, seks of al cohol. Het ging niet alleen om literaire teksten maar ook om toespraken. Zo zijn bijvoorbeeld uit een speech van VN-baas Kofi Annan een opmerking over de onbe taalde VN-bijdrage van de Verenigde Sta ten en een verwijzing naar lekkere Cali- fomische wijn verwijderd. In een andere tekst ging een moeder 'op stap' met haar dochter in plaats van 'op stap naar een bar'. En omdat 'dik' te be ledigend werd gevonden werd dat in een tekst veranderd in 'zwaar'. „Toen ik dat zag, dacht ik dat ze helemaal gek gewor den waren", aldus Heifetz in de New York Times. Het onderwij sministerie van de staat New York zegt in de krant dat de teksten worden ingekort en geschikt gemaakt voor examensituaties. Ze worden gezui verd om te zorgen dat elke scholier zich 'op zijn gemak voelt bij het maken van het examen'. Aan de schrijvers wordt geen toestemming gevraagd en tot nu toe werd in de teksten ook niet aangegeven dat er iets was geschrapt. Een aantal schrijvers en organisaties tegen^ censuur heeft de onderwij scommissaris van de staat New York gevraagd een eind te ma ken aan de praktijk. door onze correspondent Theo Haerkens Jakarta - Straatkinderen uit de hele wereld stellen in de Indone sische hoofdstad Jakarta foto's ten toon over hun leven. De ex positie is in het meest extrava gante winkelcentrum van de stad. De foto's van jeugdige lijm- snuivers, achterbuurten, armoe de en geweld contrasteren sterk met de wereld van Gucci, Armani en Louis Vuitton in Plaza Senayan waar straatkinderen normaal niet eens binnen mogen. De Nederlandse stichting Homeless World liet 121 thuis loze kinderen uit elf wereldste den hun eigen omgeving foto graferen. Uit elke stad werden enkele kinderen uitgenodigd voor de opening. Toch kwamen er maar uit zes landen. De kinderen uit New York mochten niet van hun advocaat omdat Jakarta te gevaarlijk zou zijn. De Amerikaanse ambassa de geeft al tijden een negatief reisadvies voor Indonesië. Egyp te, China, Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland hangen de vuile was liever niet buiten en staken spa ken in het wiel. In Rio de Janeiro legde de rechter zoveel beper kingen op dat maar van deelna me werd afgezien. De mede werkster van Homeless in Pe king stopte met het project om het land niet uit te worden ge zet. De staatsveiligheidsdienst uit Egypte verbood een aantal foto's die Homeless al had uit gezocht voor de tentoonstelling en het boek dat ervan wordt ge maakt. De kinderen uit Johannesburg hadden geen geboortecertificaat en konden daarom niet komen. De bureaucratie in Rusland stak ook voor de reis van de jonge Moskouse fotografen een stokje. De Indonesische straatkinderen kwamen uit Atjeh en Surabaya. De kinderen die het allerdichtst bij woonden, uit Jakarta, waren er niet de uitnodiging had hen om onduidelijke reden niet be reikt. Eerder liet de stichting rij ke kinderen in Jakarta en hun leeftijdsgenootjes die op een vuilnisbelt wonen hun leven fo tograferen. Uit Rotterdam waren Nikita en Michael, beiden 14, aanwezig. Michael vond het 'vermoeiend, maar gaaf om helemaal naar Indonesië te vliegen en vertelde dat zijn foto 'boze buurvrouw', een echte klikspaan, was uitge kozen vanwege het verhaal er achter. Nikita vond het geweldig om de foto van haar schildpadje 'Toto' zo ver van huis terug te zien en nog wel zo groot. In het najaar komt de tentoonstelling naar Nederland. Ewald (14) uit Paramaribo maakte een foto van een jongen uit zijn basketbalteam die hij bewondert vanwege zijn gewel dige spel. In Jakarta vertelde Ewald, die acht broers en één zus heeft en wiens vader in Ne- De 13-jarige Siphio uit Johannesburg fotografeerde een vriend die aan het lijm snuiven was (foto boven). De 12-jarige Lidiko uit Boedapest zette haar beste vriendinnen op de foto. Foto's: GPD derland woont, zelf ook een aar dig partijtje mee te spelen. Een bijdrage uit Parijs toont een weggegooide vissenkop tussen ijs en kapotte dozen. „Mensen hebben geen respect voor voed sel. Voor anderen is die vis nog perfect eetbaar", vindt Diamana (13). Diamana is Malinees en portretteerde ook haar groot moeder die niet precies weet wanneer ze geboren is, maar om de Franse bureaucratie te plezieren 1 januari aanhoudt. Veel Malinezen kiezen de eerste of de laatste dag van het jaar. De jonge fotografe: „Het is altijd groot feest met al die verjaarda gen." Maar vooral laten de foto's de treurnis zien die voor zoveel kinderen alledaags is. Nkosanna (20) uit Johannesburg maakte een foto van een peuter in een kartonnen doos, warm gehou den door een jas. Ryno (14) uit dezelfde stad maakte een plaat van een zichtbaar verwarde lijmsnuiver. Janos (13) uit Boedapest foto grafeerde de kelder van zijn flat. „Ik nam de foto omdat het zo'n troep is. Ik wil het niet oprui men, want daarna wordt het toch weer zo." Marrin gebood Cesar (12) uit Paramaribo een portret van hem te maken. „Hij is een moeilijke jongen. Ik kon niet weigeren. Ik maak liever een foto dan dat ik me moeilijk heden op de hals haal." Margaret (10) uit Nairobi foto grafeerde een heldin: „Dit meis je heeft macht. Ze is groter dan ik en kan zelfs slangen vangen." Stadgenoot Chaleb (8) legde een golfplaten bouwval op de ge voelige plaat vast: „Dit is mijn school, hij is slecht gebouwd. Op zondag is het ook onze kerk." Veertienjarige Lena uit Moskou maakte een portret van een vol wassen man. „Dit is mijn vriend, soms blijft hij 's nachts bij me." Ook fotografeerde ze haar hond Graff met een dekje en een gebreide muts: ,7-0 ziet hij er zieliger uit, dat helpt bij het bedelen." new delhi-alma-ata-lon- den/anp-dpa-afp-rtr - De pogin gen van de Russische president Poetin om zijn Pakistaanse ambtsgenoot Musharraf en de In diase premier Vajpayee op een Aziatische top gezamenlijk aan tafel te krijgen, lijken geen vruch ten af te werpen. Vajpayee zei gisteren dat een ge sprek met Musharraf pas moge lijk is als er een einde komt aan de invallen van moslimrebellen vanuit Pakistan in de betwiste deelstaat Kashmir. Vajpayee vertrok gisteren naar de economische hoofdstad van Kazachstan, Alma-Ata, waar vanaf vandaag een Aziatische top over veiligheid plaatsheeft. Musharraf is ook aanwezig op die conferentie. Hij zei gisteren tijdens een bezoek aan de Cen- traal-Aziatische republiek Tadzjikistan dat hij in Kazachs tan graag met Vajpayee wil pra ten over het conflict tussen de beide landen. De spanning tussen India en Pa kistan is sterk gestegen na de aanslag, vorige maand, op een Indiaas legerkamp in Kashmir. Volgens India hebben door Pa kistan gesteunde moslims die aanslag gepleegd. Net als zijn premier voelt de In diase minister van defensie Fer- nandes weinig voor overleg. Hij zei in Singapore dat Pakistan kan bijdragen aan het vermin deren van de spanning door een aantal verdachte terroristen uit te leveren. Verder liet hij weten dat de wereld niet bang hoeft te zijn voor een kernoorlog tussen de twee buurlanden. Zowel In dia als Pakistan beschikt over kernwapens. Musharraf probeerde zaterdag in een interview met de Ameri kaanse nieuwszender CNN eveneens de vrees voor een nu cleair conflict weg te nemen. „Ik denk niet dat de twee partijen zo onverantwoordelijk zijn dat ze het zover laten komen", al dus Musharraf. Ondertussen maakt de interna tionale gemeenschap zich grote zorgen over de ruzie tussen de twee landen. Secretaris-generaal Annan van de Verenigde Naties riep de Chinese president Jiang Zemin en president Poetin, die beiden de top in Kazachstan bij wonen, op alle mogelijke in spanningen te leveren om een gewapend conflict te helpen voorkomen. De Verenigde Staten hebben aangeboden te helpen. Op de grens van het Indiase en Pakistaanse deel (de bestands lijn) van Kashmir hebben mili tairen van beide landen dit weekeinde weer op elkaar ge schoten. Pakistaanse soldaten namen het dorp Garkwal onder vuur. Een vrouw kwam om en acht burgers raakten gewond. washington/anp-dpa - Niet al leen de Amerikaanse federale recherche FBI maakte fouten in de periode voor de aanslagen van 11 september. Ook de Ame rikaanse inlichtingendienst CIA heeft steken laten vallen. Het Amerikaanse weekblad Newsweek meldt dat de CIA al in 2000 twee mannen op het spoor was die later bij een van de aan slagen waren betrokken: ze za ten in het toestel dat zich in Pentagon in Washington boor de. De dienst hield hen enige tijd in de gaten, maar verloor hen in de VS uit het oog. Newsweek pakt breed uit met een verhaal over het tweetal: Nawaf Alhazmi en Khalid Al- mihdhar. Newsweek baseert zich onder meer op verklaringen van Amerikaanse functionaris sen die betrokken zijn bij de be strijding van terrorisme. Zij noe men het zoekraken van het tweetal een mogelijke blunder die zijn weerga niet kent. De CIA kreeg in het jaar 2000 lucht van een geheime bijeenkomst van het terroristennetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden, de hoofdverdachte van de aansla gen die een kleine 3000 men senlevens eisten. Alhazmi en Al- mihdhar woonden die bijeen komst bij, waarbij plannen wer den gesmeed voor toekomstige aanslagen tegen de Verenigde Staten. Plaats van samenkomst was Kuala Lumpur, de hoofd stad van Maleisië. Al in Maleisië werden de gangen van de twee nagegaan, zonder dat ze dat zelf wisten. Enkele da gen na de al-Qaedabijeenkomst in Kuala Lumpur vlogen de twee naar de Amerikaanse stad Los Angeles. Van Almihdhar was be kend dat hij over een Ameri kaans visum beschikte waarmee hij het land meerdere keren in en uit kon. Maar de CIA gaf deze informatie niet door. Niet aan de immigratiedienst, die hem de toegang tot het land Jiad kun nen ontzeggen, maar ook niet aan de FBI. Dat gebeurde pas enkele weken voor de aanslagen van 11 september. Al eerder is de FBI in opspraak geraakt. De federale recherche kwam onder vuur te liggen nadat de inhoud van een memo van vorig jaar ju li bekend was geworden. Daarin zei een FBI agent in Phoenix zich zorgen te maken over het feit dat mensen die in verband werden gebracht met Bin Laden lessen volgden aan Amerikaanse vliegscholen. Op het hoofdkwar tier van de FBI verdween het memo echter in een la. genève/gpd - Een overweldigen de meerderheid van 81,2 pro cent van de kiezers heeft een hoofdzakelijk door katholieke conservatieven gesteund initia tief verworpen om abortus prak tisch te verbieden. Tegelijkertijd stemde 71 procent voor een door de regering en parlement voorgestelde strafrechtwijziging, die abortus nu tot twaalf weken zwangerschap toestaat. In Zwitserland heeft ieder refe rendum kracht van wet. De Zwitserse Raad van Bisschop pen zei het volksbesluit 'diep te betreuren'. Maar een regerings woordvoerder prees het 'ver standige oordeel' van de kiezers, aangezien zwangerschapson derbreking in Zwitserland nu op één lijn komt met 'de realiteit in de meeste Europese landen'. mkiriFM/AMD MlltlKII ppn pi- frfliranopnpn ItrprHpn OpHltrnn. um nial nahaim-nnnln r door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Wie is Wie? Een ver keerde identificatie heeft de Shin Bet doen geloven dat een Israëlische joodse vrouw mede plichtig was aan een recente Pa lestijnse zelfmoordaanslag in Rishon Lezion. Maar het afgelo pen weekeinde moest de Israëli sche veiligheidsdienst toegeven een blunder te hebben begaan. Marina Pinski is geen Israëlische huisvrouw, maar 'een christelij ke prostituee uit de Oekraïne', zoals de opsteller van een Israë lisch krantenbericht haar opge lucht omschreef. En eigenlijk heet ze ook geen Marina Pinski, maar Irena Politsjik. Wat wel klopt, is dat ze getrouwd is met Ibrahim Sarahana, een Palestijn uit het vluchtelingenkamp De- heishe bij Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever. Het echtpaar heeft vorige maand een 16-jarige zelfmoordterrorist uit die plaats naar Rishon Le zion gereden. De aanslag kostte twee mensen het leven en 51 anderen raakten gewond. Het gevoel dat er iets niet klopte begon bij de Shin Bet te dagen toen Marina Pinski het afgelo pen weekeinde het Israëlische televisiejournaal vertelde on schuldig te zijn. Zeker, ze was getrouwd geweest met ene Ibra him Sarahana, maar dat was niet de man die vorige week door de Israëlische politie is aangehouden. De elf jaar gele den uit Rusland naar Israël ge- emigreerde Pinski zei dat ze sinds de Shin Bet haar naam had genoemd met de dood was bedreigd. Haar advocaat over weegt een proces aan te span nen tegen de staat wegens aan tasting van haar goede naam. Na onderzoek heeft de veilig heidsdienst nu een nieuwe le zing van het gebeurde verstrekt. Daarin is Marina Pinski on schuldig aan medeplichtigheid aan de terreuractie, evenals haar uit Oost-Jeruzalem afkomstige ex-echtgenoot Ibrahim Saraha na. De Ibrahim Sarahana die zich in Israëlische hechtenis be vindt is een ander, namelijk een neef van de eerstgenoemde. De laatste is een paar jaar geleden in de Oekraïne getrouwd met Irena Politsjik, hoewel hij al een vrouw en vijf kinderen had. Po litsjik werkte eerder in een bor deel in Tel Aviv, waar hij klant was. Volgens de veiligheidsdienst heeft Irena Politsjik, die geen geldig visum heeft, zich uitgege ven voor Marina Pinski. Ze kon dat doen doordat ze onder valse voorwendselen de identiteits kaart van Marina te pakken kreeg, waarna deze in Bethle hem zou zijn nagemaakt. Op die manier kon zij zich vrij in Israël bewegen. londen/anp - Mukusu, een ei landje in het Afrikaanse Vïctori- ameer, staat te koop. De huidige eigenaar vraagt er slechts 330.000 euro voor. Een koopje, maar wel een met een wrange bijsmaak. Ooit vormde het ei landje het toneel waar de voor malige dictator Idi Amin zijn te genstanders de dood injoeg. Mukusu moet het toerisme in Uganda nieuw leven inblazen. Het eilandje is omringd door water en is een uitstekende lo catie voor een luxe hotel of va kantiehuis. Idi Amin noemde het destijds Paradise Island, maar plaatselijke vissers weten wel beter. Meer dan twintig jaar na dato zien ze de drijvende lij ken nog voor zich. Idi Amin stond en staat bekend als dé slachter van Uganda. Met zijn politieke tegenstanders maakte hij korte metten. Tien duizenden mensen werden op beestachtige wijze afgeslacht. Hij liet hen door tanks overrij den, verminken of opensnijden. Gevangenen werden gedwon gen de hersenen van collega-ge detineerden weg te slaan voor dat ze dit lot zelf ondergingen. Een enkele keer gaf Amin hoog op over zijn kannibale belang stelling. Een stukje mensenvlees sloeg hij niet af. Idi Amin bracht zijn vakanties door op Mukusu en ook daar ging hij door met martelpraktij ken. Hij voerde zijn tegenstan ders aan krokodillen die in het Victoriameer rondzwemmen. Een van de vissers kan nog steeds niet geloven wat voor gruwelijkheden zich destijds op het eiland afspeelden. Hij zag in het meer de lichamen of li chaamsdelen drijven van ver moorde mensen. „Het waren te genstanders van Amin en dus bracht hij ze om. Daarna kon den de krokodillen hun gang gaan", zo zegt hij in The Sunday Telegraph. Amin had op het eilandje een vakantiehuis, dat inmiddels een nieuwe bestemming heeft ge- Idi Amin. Foto: Archief vonden. Het gebouwtje wordt nu als school gebruikt. Een Brit se zakenman die bij de voorge nomen verkoop van het eiland is betrokken, maakt er geen ge heim van dat op Mukusu een donker verleden rust. „We moeten eerlijk zijn en toe geven dat het eiland verbonden is met Idi Amin. Daar moeten we niet geheimzinnig over doen, de mensen komen er toch wel achter. Sommigen zullen wal gen van het idee. maar anderen zullen het fa^inerend vinden", aldus de Brit, die in opdracht werkt van een stamhoofd dat nu eigenaar is van het eiland. Vorige maand herdacht Uganda voor het eerst de val van het be wind van Amin, nu 23 jaar gele den. Het probeert zo een streep te zetten onder de zwarte ge schiedenis van het Afrikaanse land. Maar eenvoudig is dit niet. Amin, die nu als balling in Sau- di-Arabië woont, wil namelijk terugkeren naar zijn vaderland. Het parlement van Uganda zal zich de komende weken over deze kwestie buigen. Op Mukusu zien de bewoners de mogelijke terugkeer van de slachter van Uganda met lede ogen aan. „Ik hoop dat deze man nooit terugkomt Ons land, dit eiland en het Victoriameer genieten nu eindelijk van hun vrede", zegt een van hen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5