BINNENLAND Van der G. in speciale Bijlmercel 'Met rooie oortjes naar het vragenuur kijken' Zelfkastijding PvdA blijft zonder personele gevolgen oholcontrole in jopees verband fier bijt oor ïker af aardenflat na nd ontruimd steekt zijn l eder dood mdli >je overlijdt geul nekkramp Ijierrugzakjes jfficïe schrappen ■4 zeiler uit gevist Weisglas heeft veel zin in zijn droombaan Voorvechter Palestijnse zaak Alanya Investering van 100.000 euro Actie voor Palestijnse vlag Botsing in de lucht wordt twee parachutisten fataal Oppositie wil ministers horen uk - De politie en de ma- jussee hebben dit week- j in het hele land een grote jolcontrole uitgevoerd. Je in totaal 36.292 gecon- frde automobilisten kre- k 446 proces-verbaai en jten er 59 hun rijbewijs in- |n. De alcoholcontrole «tegelijkertijd in een groot J|l andere landen in Europa pden. De automobilist met logste alcoholpromillage I Nederland werd betrapt, rond in Brabant. Deze be ider had 3,4 promille alco- I het bloed. Er is maximaal (Dmille toegestaan. M - Een portier van jstzaal in Rotterdam n de nacht van zaterdag kdag tijdens een ruzie een Kn een 35-jarige bezoeker ^ten. Nadat de ruzie was d4n een vechtpartij, beet lier het oor los. Het toffer is met oor en al naar Ijkzigtziekenhuis ge it. De politie wist gister- =nd niet of het weer was •naaid. Toen de politie bij tstzaal kwam, was de bij portier al verdwenen. Hij niet gevonden. uk - De brandweer heeft .^ochtend een bejaarden- kter 'H Riiswiik ontruimd, gcje in een aanleunwoning in p}^8 ontstaan- Het appar- rs in1 frrant*de volledig uit. eeyieidene bewoners had- t j^jdemhalingsklachten als Avan de rookontwikke- ^Jórzaak van de brand was edePiting. *n een televisietoe- i is |e 07-jarige bewoonster Djch in veiligheid te bren- êerd1 ac^lttien woningen ont- .grote rook- en roetscha- Schï sc^at^e wordt geschat op TOC? eUr°' !°3«R Bij een familiedra- 'ezi^aPPemeer 's zaterdag- datleen d°de en een zwaar" .ptfde gevallen. Een 42-jari- Ernr uit Den Bosch stak met eslirot mes ziïn 79-jarige maiJr dood. Ook zijn 46-jari- rekerr uit Eindh°ven moest Jtgelden en raakte zwaar „„■„Jid. De beide zoons wa- hun moeder op visite. Er id ruzie, waarna de jong- met een mes uithaalde. nietiuw *s cBrect overleden. Iet jjarige zoon vluchtte naar Buurtbewoners zijn uit- ijk tussen beide gekomen (ben de verdachte het andig gemaakt. De aan- voor de steekpartij is (bekend. won ^g^CARSPEL - Een meisje van ket jjaar uit Bovenkarspel is tkeinde zeer waarschijn- xleden aan nekkramp. :isje werd vrijdag ernstig i moest in het ziekenhuis opgenomen. De vol- |dag overleed zij. Volgens lerman, arts van de Ge- jjke Gezondheidsdienst :-Friesland, is het vrijwel t het meisje aan me- om het leven is geko- ziekte die wordt ver- door de meningokok- erie. Uit laboratorium- ek moet dit nog blijken. e^K - Buena Vista Home n Jh pinment haalt de kinder- ;taapes leru8 ze vorig jaar J tueerde bij video's en In advertenties in lande- chtendkranten schrijft het f vandaag dat kinderen ijk in de koordjes van de «-rugzakjes verstrikt kun- iken. De zakjes werden Uitgedeeld bij de aankoop ider meer Disney-films. lie begon in september ,ter Jaar. Buena Vista adviseert ^jjjes terug te sturen, of de i jes eraf te knippen. nxia pzi efem ieel i De P°Btie heeft gisteren gelijk overschot van een ;e man uit Solingen id) uit het water van ;e Heegermeer gedregd, was zaterdag tijdens mt ^iltocht op het meer over- /,g£j8es'agen- In eerste in- [fJ[s t pikte een klein roeiboot- Duitser op. Vlakbij het lW^ht sprong de man in het im via de zijkant weer ord te klimmen. Dat te en de man verdween •nder water. Er werd di- lfJpgrote reddingsactie op gezet. Uiteindelijk werd haam van de drenkeling ïn aangetroffen net bui- vaargeul op het Heeger- nenfü DO] rte •fc IN MEMORIAM door Jaco van Lambalgen den haag - Nog wat onwennig zit Frans Weisglas (55) in de werkkamer van de Kamer voorzitter. De secretaresse legt drie boeken vol brieven op tafel, die allemaal moeten wor den ondertekend. Hij is een paar dagen in functie en vindt het voorzitterschap van de Tweede Kamer nog steeds een droombaan. Ook al kan hij in het openbaar niet meer ou derwets uit zijn slof schieten. „Kijk, ik zal in een fractievergadering van de WD wél zeggen wat ik van de situatie in het Midden-Oosten vind", zegt Weisglas. „Maar dat moet de nieuwe buitenlandwoordvoer der in de Tweede Kamer dan maar zeggen." En dat zal even wennen zijn voor de man die twintig jaar lang namens de WD onver bloemd zijn mening gaf over het buiten lands beleid. „Ik heb het twintig jaar gedaan op die ma nier. En ik had de 21ste begroting van bui tenlandse zaken weer met enthousiasme besproken. Maar het is ook geweldig dat ik de politieke ervaring die ik heb opgebouwd nu in een nieuwe baan kan inzetten", zegt hij met glimmers in de ogen. Weisglas aasde al een tijdje op zijn droom baan. „Ik ben er al maanden geleden in de fractie over begonnen. Toen het er nog naar uit zag dat de WD bij de verkiezingen de grootste partij kon worden, en wij dus vol gens de oude parlementaire regels de voor zitter zouden mogen leveren", zegt hij la chend. Het liep anders. De WD is afgestraft en werd de derde partij. De Kamer besloot ech ter in het kader van de nieuwe politiek een open procedure te houden voor het voorzit terschap. Weisglas stelde zich kandidaat en werd gekozen. De nieuwe voorzitter is zichtbaar tevreden met de gang van zaken. „Ik ben niet door de fractie gekandideerd. Daardoor ben ik wat neutraler, kan misschien wat vrijer opere ren. En ik vind het een hele goede eerste stap naar de politieke vernieuwing waar zo om wordt geroepen. De afgelopen maanden is er een enorme opleving in de belangstel ling voor de politiek. Dat kwam natuurlijk vooral door de debatten waaraan Pim For- tuyn meedeed." „Het ergste zou zijn als we nu over gaan tot de orde van de dag", waarschuwt Weisglas. „Zonder dat je er nu een soundmixshow van maakt, moeten de debatten in de Ka mer net zo spannend worden als die daar buiten. Mensen moeten met rooie oortjes naar het vragenuur op dinsdag kijken! Ze zouden hun video's daarop in moeten stel len en 's avonds bij een glaasje bier moeten terugkijken wat er gebeurd is", zegt de nieu we voorzitter bevlogen. Ideeën genoeg om de stoffige sfeer in de Ka mer te verlevendigen. „Het moet allemaal wat flitsender. Een Kamerlid kan nu in het vragenuur wel tien minuten aan het woord zijn. Dat kan korter." Sowieso moeten Ka merleden minder lang spreken. „Ik wil ook snijden in de tijd die fracties krijgen in de begrotingsdebatten", kondigt hij strijdlustig aan.Aan de andere kant moeten debatten niet kapot geïnterrumpeerd worden. Daar kan ik echt heel droevig van worden. En als voorzitter heb ik dat in de hand." De nieuwkomers in de Tweede Kamer, Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn (LPF) geven tot nu toe het goede voorbeeld. „Ze zijn kort en bondig." En dat ze buiten de Kamer zeggen dat er veel geouwehoerd wordt? „Dat soort taalgebruik vind ik min der", zegt Weisglas zuinigjes. De opkomst van beide nieuwkomers, de campagne voor de verkiezingen en de moord op Fortuyn hebben de sfeer in de politiek veranderd, constateert Weisglas met leedwezen. „Zonder daar iemand voor ver antwoordelijk te stellen: de afgelopen maanden is de sfeer verhard. Het is toch te gek dat mevrouw Duisenberg bedreigd wordt en met bewakers rondloopt? Dat col lega's van ons bewaakt worden?" Oud-honorair consul van Koe weit en Jordanië in Den Haag, Mahmoud Salim Rabbani, is vrijdag op 68-jarige leeftijd over leden. Hij was al enige tijd ziek. Dat hebben zijn familie en de organisaties waarvoor hij actief was, zaterdag bekendgemaakt. Rabbani kwam in 1934 ter we reld in de stad Haifa, die toen nog in het Britse mandaatgebied Palestina lag. Hij werd als hono rair consul in Nederland een van de eerste voorvechters van de Palestijnse zaak. Hij drong er onder meer op aan om in Euro pees verband of op wereldni veau een soort Marshallplan te lanceren voor de Palestijnen. De tot Nederlander genaturali seerde Rabbani is voorzitter van de Stichting Palestina Neder land geweest en voorzitter van de Palestijnse Nationale Raad. Ondanks zijn pro-Palestijnse standpunten, liet hij zich gere geld kritisch uit over de rol van PLO-leider Arafat. Tijdens de oliecrisis in 1973 kreeg Rabbani in de functie van honorair consul van Koeweit en Jordanië grote bekendheid. Het satirische NCRV-televisiepro- gramma Farce Majeure over handigde destijds het eerste sin- Mahmoud Salim Rabbani 1934-2002 gletje van het liedje 'Kiele kiele Koeweit' persoonlijk aan Rabba ni. Rabbani speelde als honorair consul een bemiddelende rol in de handelscontacten tussen Ne derland en de Arabische wereld. In 1979 richtte hij de Lutfia Rab bani Stichting op, die hij naar zijn moeder had vernoemd. De ze stichting zet zich in voor uit wisselingsprojecten op onder wijsgebied tussen Nederland en de Arabische wereld. ANP COMMENTAAR Nederland en Turkije zijn verwikkeld in een diplomatieke ru zie over de omstreden amnestie voor de moordenaar en ver krachter Hakan K. De Nederlandse regering is begrijpelijk geschokt over de vrijlating van de man die eerder levenslang kreeg voor zijn betrokkenheid bij de moord op de Neder landse Marijke van Dijk en de verkrachting van twee van haar vriendinnen, zeven jaar geleden in de Turkse badplaats Alanya. Minister van Aartsen (buitenlandse zaken) zou vandaag zijn Turkse collega telefonisch ter verantwoording roepen. Ne derland neemt de vrijlating van Hakan K. hoog op en neemt geen genoegen met de maatregel dat deze weer onder 'poli tietoezicht' staat. De boodschap aan de Turkse regering is dat Hakan K. zijn straf volledig uitzit Afhankelijk van de reactie van de Turkse regering zullen mi nister Van Aartsen en premier Kok besluiten of het voorge nomen bezoek van kroonprins Willem-Alexander en prinses Méxima aan Turkije, komende donderdag en vrijdag, door kan gaan. De opstelling van de Nederlandse regering lijkt fors, maar is volkomen terecht De brute moord op Marijke van Dijk, die werd doodgestoken en in een ravijn gegooid, alsmede de weerzinwekkende verkrachting van haar vriendinnen, die op dezelfde plaats voor dood waren achtergelaten, schokte de Nederlandse publieke opinie heftig. De vrijlating van Hakan K. roept in Nederland begrijpelijke gevoelens van afschuw op. In het verkeer tussen onafhankelijke staten past normaal geen bemoeienis met eikaars rechtssysteem. Maar in deze zaak is het meer dan terecht dat de Nederlandse regering druk uitoefent op Turkije. De Nederlandse bemoeienis leid de al tot de erkenning dat de amnestieregeling niet van toe passing is voor Hakan K. en dat 'een rekenfout' is gemaakt bij zijn vrijlating. Het zou goed zijn als Turkije vandaag laat weten dat Hakan K. alsnog zijn volledige straf moet uitzitten. Bij het uitblijven van een passende reactie van Ankara heb ben Willem-Alexander en Maxima niets te zoeken in Turkije. door Rudi Buis en Ferdi Schrooten den haag - De verdachte van de moord op Pim Fortuyn zit sinds dit weekeinde vast in een speci aal voor hem omgebouwde cel in de Amsterdamse Bijlmerbajes. Daar is camera-apparatuur aan gebracht, waarmee Volkert van der C. voortdurend in de gaten kan worden gehouden. Zo moet onder meer worden voorkomen dat de verdachte zelfmoord pleegt. Sinds zijn arrestatie zat Van der G. in een isoleercel op de bo venste verdieping van een van de Torens van de Bijlmerbajes. Daar mag hij niet meer worden vastgehouden, nu het openbaar ministerie gehoor heeft gegeven aan een verzoek van de advoca ten van Van der G.. Die eisten opheffing van de gevangen schap onder beperkende om standigheden, waardoor de ver dachte alleen bezoek van zijn advocaten mocht ontvangen. Sinds het weekeinde mag de man ook bezoek ontvangen van familie. Het OM wil niet zeggen of de verdachte inmiddels al be zoek heeft ontvangen. Van der G. mag ook weer op andere wij ze contact hebben met de bui tenwereld. Zo kan de 32-jarige Harderwijker voor het eerst sinds zijn arrestatie weer televi sie kijken en kranten lezen. Ondanks het versoepelde regi me wordt Van der G. nog steeds zoveel mogelijk afgezonderd van medegevangenen. Zijn nieuwe cel in de Bijlmerbajes bevindt zich op een speciale 'individuele afdeling', aldus een woordvoer ster van het ministerie van justi tie. „Elke gedetineerde wordt daar afzonderlijk gelucht. Ook arbeid en recreatie zijn er indivi dueel" Volgens de woordvoerder is de cel niet alleen omgebo^c'vd voor Van der G. „Deze aanpassingen stonden al op de roL Behalve de Bijlmerbajes krijgen ook indivi duele cellen in Amsterdam Am- stel en de Ebi (extra beveiligde inrichting - red.) in Vught came rasystemen. Vanwege deze con crete zaak zijn de aanpassingen in de Bijlmer alleen iets eerder uitgevoerd." Naar verluidt gaat het om een investering van ruim 100.000 euro. Het OM kon daar over vanmorgen nog geen me dedelingen doen. De aanvankelijke beperkingen voor Van der G.'s detentie had den alles te maken met het on derzoek naar eventuele mede verdachten. Het OM wil niet be vestigen of nu definitief is vast gesteld dat de man de aanslag alleen heeft voorbereid. ,Aan het opheffen van de beperkin gen kunnen geen conclusies worden verbonden wat betreft het onderzoek", zegt een woordvoerder bij justitie. door Koos van Wees haarlem - De pro-Palestijnse groepering Breed Plat form Palestina in Haarlem is een actie begonnen om Nederlanders ertoe te bewegen de Palestijnse vlag uit te hangen. Het initiatief volgt op de rel rond de vlag die Cretta Duisenberg aan haar huis in Amsterdam had hangen. Platformwoordvoerder Van Broekhoven (ex-wethouder) heeft zelf ook de Palestijnse vlag aan zijn huis hangen. Ook twee an dere leden van de groep uit Haarlem hebben dit ini tiatief genomen. De actie is volgens hem bedoeld om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Foto: United Photos de Boer/Marco de Swart texel/anp - Een botsing op zo'n veertig meter boven de grond is twee parachutisten gisteravond op Texel fataal geworden. De twee, een 34-jarige man uit Utrecht en een 30-jarige man uit Maastricht, maakten met drie collega-parachutisten deel uit van het Hilversumse parachutis tenteam 'High Five', dat forma- tiesprongen maakte boven Texel. Door onbekende oorzaak raakten de twee slachtoffers el kaar vlak voor de landing, waar na ze gezamenlijk neerstortten. Een van hen was op slag dood, de tweede overleed korte tijd la ter. De Luchtvaartpolitie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Volgens een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is al vastgesteld dat de beide parachutes geen techni sche mankementen vertoonden. Beide slachtoffers waren geoe fende springers. den haag/gpd - De oppositie partijen Groenlinks, PvdA, SP en D66 willen dat nieuwe minis ters nog voor ze aan het werk gaan de Tweede Kamer vertellen hoe ze hun eigen rol zien. De vier partijen hebben de onder handelaars voor een nieuw ka binet opgeroepen de ministers door de vaste Kamercommissies te laten horen. Dat zou direct na het afleggen van de regerings verklaring moeten gebeuren, stellen de vier in een brief aan CDA, LPF en WD. Het idee is afkomstig van Groenlinks-fractieleider Ro- senmöller, die het ook al bij de formatie van 1998 indiende. In de brief, verder ondertekend door Van Nieuwenhoven (PvdA), Marijnissen (SP) en De Graaf (D66), wordt het idee ge opperd eerst met de Kamer te debatteren over een hoofdlij nen-notitie. Maar als dat 'stra tegisch document' later wordt uitgewerkt door een ministers ploeg, zou die verantwoording moeten afleggen aan de Kamer over de daarin opgenomen keuzes. utrecht - Volgens de één was het de zelfgenoegzaamheid, de arro gantie van de macht, die leidde tot de verkiezingsnederlaag van de PvdA. De ander weet het aan een blinde vlek voor de proble men van de multiculturele sa menleving, en weer een ander aan een onduidelijk verkiezings programma. Het Politiek Forum van de PvdA was zaterdag op zoek naar de oorzaken van het ongekende pak slaag dat de kiezers de partij op 15 mei bezorgden: een verlies van 22 zetels, het grootste ooit. Een onderzoek dat af en toe the rapeutische trekjes kreeg, maar na een oproep van de afgetreden partijleider Melkert net niet ont aardde in een 'weg-met-ons'-bij- eenkomst. „We moeten samen verder", was de boodschap die de forumleden voor aanvang van Melkert en partijvoorzitter Koole kregen. De kritiek was desondanks hard. „Ik hoor steeds: wat zijn jullie verdomd hooghartig", vertelde Sienie Strikwerda. „We hebben de multiculturele samenleving alleen maar gezien als een war me deken", vond Els Kuiper, die als wethouder in Rotterdam ook al klop kreeg bij de verkiezingen. En daarna buitelden de PvdA'ers over elkaar heen in hun analyse van wat fout was. „Signalen wer den welbewust genegeerd om dat ze niet in het beeld pasten", aldus de een. „Er werden altijd excuses gezocht. Iets kon niet vanwege Europa, of omdat het te lang zou duren, en dus ge beurde er maar niks", meende een ander. „We verloren het contact met de burger, die was niet bekend met ons program ma." „Wat onze kracht zou moeten zijn, goede huurwonin gen en betaalbare koopwonin gen, is ons ook niet gelukt. De woningbouwproductie is een ramp." „We zijn teveel naar het midden opgeschoven. We waren niet langer herkenbaar." „Toen duidelijk werd dat we niet langer doorwilden met Paars hadden we moeten breken." Ook de paarse bewindslieden staken de hand in eigen boezem. Eveline Herfkens bijvoorbeeld, minister van ontwikkelingssa- Demissionair premier Kok was zaterdag aanwezig in Utrecht waar de PvdA zocht naar de oorzaak van de dramatische verkiezingsnederlaag. Foto: ANP/Robert Vos menwerking, die zei dat ze te laat doorhad dat de maatschap pij 'absorptieproblemen' had met zoveel buitenlanders. „We hebben gefaald daarop te reage ren, en ik ben daar medeverant woordelijk voor. We hebben het niet durven benoemen, en an deren hebben dat wel gedaan." Maar het was niet alleen terug blikken. Ook de vervolgstappen kwamen aan de orde. „We moe ten aardiger voor elkaar zijn, minder hiërarchisch." „We moeten eerder in actie komen, niet alleen afwachten tot de mensen naar ons toekomen." „Het campagneteam moet ver antwoordelijkheid nemen, en in navolging van Melkert, Pronk en Vliegenthart opstappen." „We moeten weer op zoek naar onze beginselen." De zelfkastijding bleef zonder personele gevolgen. Enkele Fo rumleden wezen op de positie van de voormalige bewindslie den. Kunnen ze dat wel, opposi- tievoeren? Een sollicitatiecom missie zou dat eigenlijk uit moe ten vinden, vond iemand. Ieder een zou zijn eigen zetel ter be schikking moeten stellen. Jeltje van Nieuwenhoven, tijde lijk partijleider, was duidelijk. „Ik ben niet bereid tegen die mensen, of tegen mezelf, te zeg gen dat ze terug moeten tre den." Maar als binnenkort de fractie, plus de tien die er net buiten vielen, het zelfonderzoek nog eens overdoen in een 'hutje op de hei', dén zal ieder worden gevraagd hoe wordt aangekeken tegen die oppositierol. PvdA hekelt nieuwe coalitie Voormalig PvdA-leider Melkert heeft zaterdag in Utrecht fel uit gehaald naar de beoogde regeringscoalitie van CDA, LPF en WD. Volgens Melkert stelt deze deelbelangen boven de samen hang in de maatschappij. „De WD van Zalm is op dit moment bezig alsnog de verkiezingen te winnen", aldus Melkert „Iaat niemand zich illusies maken. Het evenwicht is verbroken. Soci aal wordt sluitstuk, duurzaamheid een doekje voor het bloe den." Ook tijdelijk partijleider Van Nieuwenhoven zocht direct de oppositieroL „Het oplossen van de problemen van de ene groep mag niet ten koste gaan van een andere groep. De nieu we coalitie lijkt die balans uit het oog te verliezen", zei ze. Het Politieke Forum, dat het partijbestuur adviseert, oordeelde dat nog voor kerst de 60.000 leden moeten worden geraadpleegd over een opvolger van Melkert. De nieuwe partijleider zal dan uit de Tweede-Kamerfractie komen. Jeltje van Nieuwenhoven wil geen partijleider zijn In 2005 volgt waarschijnlijk een nieuw referendum over de lijsttrekker van 2006. Die kan eventueel wel van buiten 'Den Haag" komen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 3