DUIN 8f BOLLENSTREEK Fusie Cebece en Hobaho van de baan?! Rijnsburg onderzoekt parkeerproblematiel Ploffen en buikschuiven in het Noordwijkse Bollenbad Onderzoek naar toekomst Sassenheimse Oranjebuurt Vooruitgang bouwt 84 huizen Neem een proefabonnement7 WEKEN VOOR 22,00 BEL 071-5128030 Fietsvierdaagse De Bollenstreek Rommelmarkt in Valkenburg Zomerbridge in Sassenheim Werkstraf voor exhibitionist Ure Auto's poetsen voor Oekraïne Lisse over de grens op zoek naar zichzelf Valkenburg? haast met bouwplanne lisse - De Ren- en Tourvereni ging (RTV) De Bollenstreek houdt van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni een fiets vierdaagse. De vijfde dag is een inhaalavond voor degenen die een avond niet in de gelegen heid waren om te fietsen. Er worden tochten van 25 of 50 ki lometer in de omgeving ge fietst. Elke avond wordt om zes uur 's avonds gestart bij het clubhuis aan de Spekkelaan. Daar kan ook worden inge schreven. De fietsvierdaagse is onderdeel van de Fietsweek in Lisse. valkenburg - De gereformeer de kerk in Valkenburg houdt op 7 juni voor de 21ste maal een rommelmarkt. Dat gebeurt van af 10.00 uur in 't Trefpunt, 's A- vonds draait vanaf 20.00 uur een rad van avontuur. Om 23.00 uur is de trekking van een grote loterij. De opbrengst is bestemd voor de kerk zelf. Vo rig jaar werd ruim 11.000 euro binnengehaald. sassenheim - Bridgeclub De Wasbeek houdt woensdag een zomerdrive in bridgecentrum De Wasbeek aan de Van Al- kemadelaan in Sassenheim. Er wordt gekaart vanaf 20.00 uur. Inschrijven kan van 19.15 tot 19.45 uur aan de zaal, of telefo nisch op nummer 0252-212907 (tot 17.00 uur). De nummers 1 van iedere lijn plaatsen zich voor de finale op 21 augustus. den haag/lisserbroek - Een 40- jarige Lisserbroeker is door de Haagse politierechter veroor deeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 110 uur. De man liet in juli vorig jaar op de Duin weg in Noordwijk aan twee meisjes zijn geslachtsdeel zien. Behalve de werkstraf wordt hij ook behandeld om zijn seksue le drang onder controle te kun nen houden. De man gaf bij de rechter te kennen dat hij graag van zijn dwangmatige gedrag afwilde. Op dit moment is de Lisserbroeker onder behande ling en slikt medicijnen. De of ficier van justitie eiste twee maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf. De politierechter besloot die straf om te zetten in dienstverlening. maandag 3 JUNI 2002 sassenheim - Er komt een on derzoek naar de toekomst van de Sassenheimse Oranjebuurt. Als morgenavond de Sassen heimse gemeenteraad akkoord gaat, gaan ICS Adviseurs aan het rekenen wat haalbaar is voor de Sassenheimse wijk. Het onder zoek wordt gesteund door de huurders, woonstichting Voor uitgang en het Sassenheimse college van B en W. In de Sassenheimse Oranjewijk staan huurders al enige tijd recht tegenover de woonstich ting Vooruitgang, eigenaar van de panden. De laatste wil de 112 huizen achter de Zandslootkade het liefst slopen. Opknappen zou 60.000 euro per huis kosten en bovendien konden de huizen dan slechts voor 25 jaar weer mee. De huurders denken dat de huizen best kunnen worden opgeknapt. Vooruitgang zou de huizen niet goed hebben onder houden. Reden voor een groot aantal huurders om inmiddels bij de huurcommissie halvering van de huur te vragen. Inmid dels staat in het nieuwe college programma van Sassenheim dat de Sassenheimse politiek de wijk wil behouden. Volgens F. Homan, voorzitter van de bewonersbelangenver eniging Voortvarend '97, is dat laatste een belangrijk steun in de rug geweest om alle neuzen weer in één richting te krijgen. „Iedereen heeft toegezegd dat alle opties open zijn. Alle partij en hadden toch wel het gevoel dat we nu niet verder kwamen. Met dit onderzoek is er weer be weging in de zaak. Gelukkig." Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op vier scenario's. Een daarvan is volledige renovatie van alle huurhuizen en het vrij willig meedoen van de particu liere huizenbezitters. Een twee de optie is volledige sloop en nieuwbouw van de woningen. Een derde plan behelst gedeel telijke renovatie van de huurwo ningen en verkoop van huurwo ningen en tegelijkertijd concen treren van de particuliere eige naren. De laatste mogelijkheid is renovatie van een deel van de huurwoningen en verkoop van een deel van de huurwoningen, samen met nieuwbouw op het naastgelegen grondgebied. Volgens Homan wordt gekeken naar de financiële baarheid van de verschil mogelijkheden. Er komt nieuw onderzoek in de hi zelf. Die gegevens worden uit eerdere onderzoeken. Homan is de optie van vol sloop en nieuwbouw niet orde. „Daar ga ik niet v< Hooguit sloop van een deel| de huizen om te zorgen rest behouden kan worden.' v - -■ .A katwijk - Auto wassen is geen leuke bezigheid. Vooral niet als het de auto van een ander is. Leden van het Chris telijke Katwijkse zangkoor Salvation waren zaterdag in Katwijk druk in de weer om vervuild 'blik' te poetsen voor het goede doel. Komende zomer gaat het zangkoor naar de Oekraïne om daar het evangelie te verkondigen en, vanzelfsprekend, te zingen. Die reis kost geld en daarom waren zaterdag op vier verschillende plaatsen in het dorp leden van Salvation bezig om auto's te wassen. Op elke plek, het Andreasplein, Gamma (Industrieterrein 't Heen), Hoornesplein en Konmar, waren acht mensen van het koor bezig met wassen. Op zaterdagochtend bij de Kon- mar in 't Heen kwam Salvation handen tekort. De mensen wilden heel graag dat hun auto's voor drie euro gewassen zouden worden. Zo graag, dat ze in de rij moesten staan. In een uur tijd gingen er 43 auto's doorheen. Wilma Guijt was een van de poetsers, terwijl ze van de zomer niet eens meegaat op de toer. „Ik moet werken op Aruba. Maar ik draag Salvation een warm hart toe, dus ben ik maar aan het wassen." Ze was verrast door de reacties van de mensen. „Er waren er bij die zomaar tien euro ga ven zonder dat hun auto gewassen hoefde te worden." Foto: Taco van der Eb door Jan Preenen lisse - De bloembollenbemidde- iingsbedrijven Hobaho en Cebeco in Lisse gaan niet samenwerken. Cebeco heeft besloten op eigen kracht verder te gaan. Dit bureau heeft zich losgemaakt van het moederbedrijf in Rotterdam en voelt zich, aldus directeur H. van der Voort, sterk genoeg om zelf standig 'te werken aan de op bouw*. Cebeco bemiddelt tussen vraag (telers) en aanbod (exporteurs) in de sierteelt en is vooral gespe cialiseerd in lelie-, tulpen-, hya cinten- en gladiolenbollen, dah liaknollen, vaste planten, bo men en heesters. De twee bedrijven kondigden het onderzoek naar de samen werking anderhalf jaar geleden aan om, zoals toen werd gesteld, 'beter te kunnen voldoen aan de steeds hoger wordende eisen van klanten'. Hohabo, dat 175 medewerkers heeft, en Cebeco (43) dachten gezamenlijk veel efficiënter te kunnen werken. Vooral op het gebied van auto matisering. J. Blauw, directeur van Hobaho. „We hebben de mogelijkheden ook serieus on derzocht, maar door allerlei ver anderingen, vooral op directie niveau, bij Cebeco is het daar niet van gekomen. Jammer, want we waren destijds heel verheugd over de plannen. We dachten vooral op het admini stratieve vlak winst te kunnen boeken." Beide bedrijven lieten overigens in 2000 weten dat eventuele menwerking niet zou leid* het verlies van arbeidspl; Dat blijft zo nu Cebeco het delen van de krachten op 'laag pitje' heeft gezet. V< Voort: „Er is nu een heel verhaal aan de orde. We hel de loskoppeling van het derbedrijf met beide h; aangegrepen om zelfst; verder te gaan. Dat strevenl len we nu niet overboord zi door nu in zee te gaan metj baho." Door samenwerking met baho was een bedrijf onl met een omzet van ongc 275 miljoen euro, bijna evei als concurrent CNB die eens aan de Grachtweg in zit. Nu Cebeco alleen blijft, het met een omzet van 45 joen euro een 'kleintje'. Vol Van der Voort is dat geen bleem. „We hebben een di lijke visie en zien volop lijkheden. Nu we zijn losg( peld van het moederbedrijl de lijnen korter geworden, zijn geen verantwoording schuldig aan Cebeco in R( dam." Dat het bloembollenbemi| lingsbedrijf Cebeco Nedei BV zich zou losmaken v. Cebeco Groep in Rotterd; geen verrassing. In febj werd al bekendgemaakt d< moederbedrijf de bollenaij teiten zou gaan afstoten, knoop is nu doorgehakt, hoofdbedrijf gaat zich nu dig richten op pluimvee- enj kensvlees. voorhout - Woonstichting Vooruitgang en Heymans Bouw gaan circa. 84 huurwo ningen bouwen in Hoogh Tey- lingen, Fase F. In het plan dat in samenspraak met de gemeente Voorhout is vorm gegeven, komen circa 56 huurwoningen en een appar tementencomplex met 28 ap partementen en een ruimte van 550 vierkante meter ten behoeve van nog nader te ont wikkelen medische voorzie ningen. Waarschijnlijk wordt het ap partementencomplex in eerste instantie ingezet voor de op vang van de bewoners die in verband met de voorgenomen verbouwing van Woonzorg centrum Agnes tijdelijk elders gehuisvest zullen moeten wor den. De overige woningen worden ontwikkeld voor twee doelgroepen: gezinnen en star ters. De eerste paal voor deze woonwijk gaat waarschijnlijk medio 2003 de grond in. Over de huurprijzen die de toekom stige bewoners moeten beta len, is nog niets bekend. rijnsburg - Rijnsburg laat een onderzoek uitvoeren naar de parkeerproblemen in het dorp. De gemeente wil objectieve cij fers over het aantal parkeerplaatsen, over het autobezit en autogebruik van de in woners en een uitgesplitst overzicht van parkeerplaatsen en knelpunten per wijk en woningtype. Op basis van dat onder zoek kan een plan worden opgesteld om de parkeerproblemen te verminderen. De komende vier jaar wil de gemeente raad de 'leefbaarheid' van Rijnsburg ver beteren. Een van de grootste klachten die de gemeente krijgt van de bewoners is het gebrek aan parkeerplaatsen in het dorp. Dat probleem krijgt van de ge meenteraad dan ook een hoge prioriteit. Volgens burgemeester en wethouders zijn er drie punten die vooral voor pro blemen zorgen in Rijnsburg. Om te be ginnen zijn er te weinig parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom. Een tweede punt is het autogebruik van de Rijnsbur gers: voor korte verplaatsingen pakken zij (te) vaak de auto, zodat er op vaste pun ten parkeerproblemen ontstaan. Voor beelden daarvan zijn het wegbrengen van schoolkinderen doordeweeks, kerk bezoek op de zondag en voetbalwedstrij den van Rijnsburgse Boys op zaterdag. Ten derde ontbreekt een gemeentelijk beleid om in nieuwbouwwijken of bij nieuwe bouwprojecten in het oude dorp parkeerproblemen te voorkomen. Voor het Rijnsburgse centrum is eijp€ jaren geleden wel een studie ven over het parkeren rond het winkeL trum. Over de behoefte voor het wiij centrum en de beschikbare parkeerj,tc genheid zijn voldoende gegevens|en kend. De algemene raadscommissie praat Lp dag over het uittrekken van 31.000 f voor het onderzoek. sd lisse - Lisse wil naast de al be staande relatie met het Japanse Tonami een vriendje of vrien dinnetje in het niet al te verre buitenland om zo'n twee keer per jaar een uitwisselingsproject mee te houden. Het bollendorp stelt hoge eisen, want eigenlijk zoekt Lisse een kopie van zich zelf. De nieuwe vrienden moe ten namelijk wonen in een plaats met een bloeiend vereni gingsleven en veel sportactivitei ten, een toeristische attractie, historie en cultuur. Het stadje moet verder tussen de 22.000 en 40.000 inwoners hebben, met trein, bus of auto binnen één dag te bereiken zijn en niet ver der dan 1000 kilometer uit de buurt liggen. Om die zoektocht tot een goed einde te brengen heeft Lisse de Commissie Internationale Con tacten in het leven geroepen. Volgens haar voorzitter, burge meester Van Zon, is die com missie 'goed op weg", hoewel ze nog maar in de beginfase ver keert en dus nog niet toe is aan het nemen van beslissingen. „De commissieleden zijn men sen uit alle geledingen van de Ussese bevolking en dat was precies de doelstelling. Zo krijgt de nieuwe relatie een breed draagvlak in de Lissese samenle ving." De relatie moet zowel voor Lisse als voor de partnergemeente een meerwaarde hebben. door Marijke den Hollander noordwijk - Leny Langelaan heet ze, ze is bijna 60, komt uit Voorhout en is al negen jaar de motor achter het jaarlijkse kam- peerfeest in het Noordwijkse Bollenbad. Leny gaat ook over de 'losse' aanmeldingen, de deelnemertjes dus die niet in clubverband aan het kampeer- weekend deelnemen. Leny be denkt spelletjes - „maar dat doe ik samen met een heel team, hoor" - Leny regelt, Leny orga niseert, en Leny overlegt. En Le ny is nog lang niet van plan te stoppen. Ze blijft ook volgend jaar zorgen voor vergunningen én voor voldoende vrijwilligers. „Ze schakelt gewoon haar hele familie in", vertellen Agnes uit Leiderdorp, die eerst als kind al le kampen meeging en nu zelf een groepje leidt, en vrijwilliger Marian uit Voorhout, voor de eerste keer van de partij. „Zon der vrijwilligers gaat het niet", zegt de kampleidster simpel. Ag nes en Marian hebben het pri ma naar hun zin. .Alleen, van slapen moet je je hier niets voorstellen. Koud dat het was vannacht En twee tenten met oudere kinderen spookten maar door." Vierhonderddertig kinderen be volken de tenten en tentjes op het zwembadterrein. „Dat is ge noeg", vindt Leny. „Het maxi mum is vijfhonderd. Dan is het echt mudjevol en heb je nog amper ruimte voor activiteiten." Er klinkt gejuich en gejoel op. Het is een buikschuiver gelukt om de hele lengte van de buik- schuifbaan af te glijden. Met een fraaie koprol tot in het gras maakt hij er helemaal zijn showtje van. Het is Teun de Rid der uit Breda (21) die deze kam- pioensbuikduik op zijn naam schrijft. De oudere kinderen (12-14) van zwemclub SBC die hij onder zijn hoede heeft, liggen lui in het zonnetje te lanterfanten. „Veel te kinderachtig, al die spelle tjes", oordelen ze. „Laat Teun zich maar lekker uitleven." Teun grinnikt. „Van mij hoeven ze niet mee te doen. Vrijheid blij heid. Niks moet hier." Hij laat zich het zeepsop en het gras van zijn buik spuiten. Een jochie van een jaar of zes dat nog niet de helft van de baan haalde, pro beert de kennelijk nogal koude spuitbeurt te ontwijken door half weg te draaien met zijn lijf je, dat kippenvel vertoont. „Ja, kom op, ik moet wel je buik hebben. Je hebt niet op je zij kantje legge glije", dwingt de strenge spuitgast hem de kwel ling te doorstaan. Water staat bij de spelletjes cen traal zaterdagmiddag. Er wordt aan alle kanten gespat en gespetterd, zowel in de bassins als op de kant. De rij bij het tob betje steken is niet zo lang als bij de buikschuifbaan. Maar de aanmoedigingen zijn hier niet van de lucht. 'Hup Jesper!' 'Hou het droog, Koen!' Maar uiter aard blijft geen zwembroek droog. Daar zorgen de omstan ders anders wel voor. De deelnemers aan het kamp, van oorsprong een door de Ko ninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) opgezet evene ment en nu volledig onder aus piciën van de Noordwijkse Zwem Polo Club (NZPC) in samenwerking met het Bollen bad, komen uit het hele land, van Meppel tot Badhoevedorp en van Zeeland tot Amsterdam. Maar ook veel kinderen komen uit de buurt. Zoals Rik - „bijna 10" - uit Rijnsburg. Samen met Robin uit Noordwijk die 8 is, Kelly van 7 eveneens uit Rijnsburg en Nikki, 9 jaar, uit Katwijk, ligt hij in een grote tent in de hoek waar NZPC de eigen stek heeft. Twaalf slaapzakken telt dit onderko men. „Je mag er alleen in als je het wachtwoord weet", joelen ze. „Het leukste van het kamp? Robin roept: „Discozwemmen vanavond, kunnen we lekker laat opblijven." Pyamazwem- men vindt ze niks. „Veel te vroeg." Kelly en Nikki vinden al les leuk. Rik houdt het op het spookverhaal 's avonds over Manke Nelis. Rik: „Maar van mij mag het best spannender." Hun leider is intussen druk met pot ten en pannen in de weer op een gascomfort. „Wij willen worstjes, wij willen worstjes", gillen de kinderen. Elke groep zorgt voor de eigen maaltijden. Bij Leny staat patat Niks hoeft tijdens het kampeerweekeinde in het Noordwijkse Bollenbad. Genieten van het zonnetje kon afgelopen dagen volop. Foto: Taco van der Eb op het menu. Met naar keuze een frikadel, kaassoufflé of kro ket. De snackbar van het Bollen bad doet goede zaken dit week einde. Gastvrouw, tevens nacht wacht, de Noordwijkse Marian Mourits is net wakker en loopt alweer te sjouwen met blikken soep. Ze legt uit wat ploffen is, een term die in het tijdschema van de kampeerinstuif op ver schillende tijdstippen opduikt. „Naplof, voorplof, het staat voor bijpraten, informeren, evalue ren, napraten", vertelt ze. „Ma rian", meldt zich een wanhopig kijkende vrijwilliger. „Een deel van mijn groep was weg. Ze zit ten nu in de kantine aan de pa tat en weigeren met me mee te gaan naar de spelletjes. Maar als ik dit toesta, is het eind zoek, misschien." „Laat ze maar", oordeelt Marian. „Ze zijn ge woon hartstikke moe." Een ander meldt dat de EHBO dringend nodig is. „Is het ern stig", vraagt ze rustig. Maar dat weet de meidster niet. „Zal wel meevallen", denkt Marian, maar ze stuurt wel direct iemand. „Het ernstigste dat we al die ja ren hebben meegemaakt is een gebroken arm. Verder blijft het pleisterwerk." En dat blijkt ook nu het geval. valkenburg - Valkenburg,^ haast maken met een plan LJ 155 woningen, die moeten v rijzen in Joghtlust en langO Oude Rijn. Op die groi£a; staan nu respectievelijk ka en de bedrijven Omtzigt Uxem. Om de huizen te m|L bouwen, doet de gemeentel beroep op de zogeheten regl serve. Dat is een 'potje' meU tra huizen voor gemeentelij j met woningtekorten kamka, Het Rijndorp heeft het aanti gulier toegewezen woning twee jaar geleden met deLc Veldzicht opgebruikt. De provincie wijst de woning op advies van het SamenLj kingsorgaan Duin- en BoL, streek (SDB) toe. In het jLj, 'regioreserve' zitten nog kjj£ huizen. Daarmee kan JoghL worden gerealiseerd. OpLj plek bij de Joghtlaan zijn lL derd woningen ingetekendhjj kenburg wil volgend jaar mém. bouw beginnen. in(j Voor de woningen langs defgr kan niet uit de regioreserve j^jj den geput. Valkenburg verui j dat tegen die tijd het systt met toegewezen hoeveelh|pe woningen is afgeschaft. h0j< mogen gemeenten in de sL bouwen binnen vastgestelde aa geheten contouren. Dat zij&j de lijnen op de gemeentel, plattegrond waarbinnen de S( meenten mogen bouwen ii)Lje, zelf te bepalen tempo. [eei Pig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 12