Kwaliteit 't Bolwerk weer voldoende LEIDSE REGIO Meisjes Warmondse lanen worden opgeknapt m akkere bovenbuurman voorkomt snelkraak Laarhoven Design moet ondanks succes broekriem aanhalen r i', »tser gewond ^aanrijding iderzoek naar ;;;')keerruimte ^uwennetwerk - Pair dualisme Typisch Hollands Leiderdorpse basisschool klimt uit het dal Jong Voorschoten leert skaten Historische schepen op Kagerplassen Schelpenpad naast Achttienhontpad >torrijder de sloot ■rwoude - Een 36-jarige irrijder uit Benthuizen is :dag met zijn motor onder daan en in een sloot te- Sjtgekomen. De man reed uit jchting Benthuizen over de :g. Hij wilde een auto len, maar moest remmen de auto uitweek voor een lerende fietser. Bij het rein iging de motorrijder onder eleed tegen de auto en be lde in de sloot aan de rech- tnt van de weg. Hij is met jletsel en schaafwonden vilt, gebracht naar het Rijnland lenhuis in Leiderdorp, veral) en kiNAAR - Op de Rijksstraat- :er|. een 56-jarige Haagse gisterochtend gewond ^J11 akt bij een aanrijding met 'es* buto. De automobiliste, een ..%ige vrouw uit Den Haag, e ^flop de secundaire weg en rechtsaf slaan, maar had n Z(%ser niet in de gaten. Het ebor^offer is met onbekende vertIV)ndingen naar het zieken- 'eru3overgebracht. Dor G ond - Een adviesbureau •n oplossing bedenken de parkeerproblemen in lond. Het onderzoek richt »p het centrum en de wij- 1m het aantal parkeer- :n uit te breiden overwe- gemeester en wethou- in deel van het volkstuin- iplex achter het Trefpunt keerterrein in gebruik te i. Ook aan de Jan Steen de parkeergelegenheid is het college worden uit- :id. Het parkeeronderzoek le gemeente 9.000 euro. 'orjf eest fiDORP - De Stichting Vrou- )ei. Ijverleg Leiderdorp houdt 7 het 4en 'netwerkbijeenkomst' e heater aan de Heemraadlaan. jeenkomst staat in het te- dualisme en de relatie it te h versus politiek. Groen- :ht gj-raadslid Manshanden :gt een inleiding over dit i. Aanvang: 17.30 uur. Een typisch Hollands plaatje: de Grote Molen bij Zoeterwoude- Rijndijk. De molen heeft behalve de monumentale waarde geen andere functie meer. Twintig jaar geleden werd de aansluiting met de Rijn verbroken. Sindsdien pompt de molen water rond in een gesloten circuit en speelt hij geen rol meer als gemaal. De mo len is eigendom van de Rijnland se Molenstichting. Foto: Frans Roomer door Eric Went LEiDERDORPDe kwaliteit van het onderwijs op de Leiderdorpse ba sisschool 't Bolwerk is weer vol doende. Dat concludeert de In spectie van het Onderwijs na een uitgebreid vervolgonderzoek op de protestants-christelijke basis school. Schooldirecteur Grijze is opgelucht. „Dit is een fikse opste ker, want we zijn door een dal gegaan." beoordeling aan de aanhou dend slechte score van de leer lingen bij de Cito-toets. Die sco re lag volgens de inspectie ver onder de grens. Verder verweet de inspectie de school onder meer dat de rekenlessen onder de maat waren. Ruim twee jaar later is er veel veranderd. „Met de Cito-score zitten we weer op het gemiddel de", aldus Grijze. Dat die scores tijdelijk te laag waren, wijt hij aan 'pure pech'. „We probeer den een aantal leerlingen bin nenboord te houden die eigen lijk naar het speciaal onderwijs zouden moeten. Zij trokken de resultaten van de toets flink naar beneden. Dat kan elke school een keer overkomen." Bovendien kampte 't Bolwerk met personeelsproblemen. „Juist die leerkrachten die de zorg voor probleemleerlingen hadden, vertrokken naar elders of vielen uit door ziekte. Daar door haperde de machine. Maar nu hebben we alles weer op or de. De verwachting is dat we ko mend schooljaar zelfs met een honderd procent bezetting kun nen beginnen." Verder heeft 't Bolwerk een nieuwe rekenmethode aange schaft, waardoor de resultaten van de leerlingen flink verbeterd zijn. „De oude methode stamde In augustus kreeg t Bolwerk een onvoldoende van de inspectie, omdat de kwaliteit van het on derwijs beneden de maat was. De school dankte zijn slechte hoten - Afzetten, bochtjes maken en remmen. Dat zijn de be ste vaardigheden die kinderen leren in een door de gemeente oten georganiseerde skatecursus. De cursus, die voor de twee- ir wordt gehouden, is één van de achttien buitenschoolse sport- Jeiten die de gemeente organiseert. Afgelopen zaterdag was de }les. s een woordvoerster van de gemeente is de vraag naar skateles ^kinderen groot. „Wij hebben deze cursus georganiseerd op ver- Van de basisschoolleerlingen. Samen met schaatsen is hierop het meest ingeschreven." De cursus is bedoeld voor leerlingen van de Voorschotense basisscholen. Ongeveer tachtig kinderen volgen vier lessen bij een ervaren skateleraar. „De kinderen leren de basistechnie ken. We richten ons daarbij op veiligheid in het verkeer." Een pro bleem is het grote verschil in niveau van de deelnemertjes. De ge meentewoordvoerster: „Er was zaterdag een jongen die nog nooit op skates had gestaan. In het begin viel hij een paar keer, maar daarna pikte ook hij het vrij snel op." Foto: Mark Lamers erdorp - Een alerte boven- nan van het Leiderdorpse renmagazijn Het Havanna- heeft vanmorgen vroeg fe snelkrakers betrapt die het d wilden verlaten met vuil iken vol sloffen sigaretten, laders waren de kiosk bin- üekomen door een trottoir- door de winkelruit te org* lien. Daarna hadden zij de direqr van het magazijn openge- cen. Na een korte worste- len een nachtelijke achter volging konden de twee inbre kers aan de vasthoudende bo venbuurman ontkomen. Een deel van de buit is op de Sta- tendaalder teruggevonden. Dertig sloffen sigaretten en een aantal telefoonkaarten. Dat is vermoedelijk de buit waarmee de twee snelkrakers rond drie uur aan de haal gingen. „De precieze schade is nog niet be kend, omdat ik nergens mag aankomen totdat de technische recherche is geweest", aldus de geschrokken eigenaar van Het Havannahuis. Hij heeft zoiets nog nooit meegemaakt. „Ik zit hier 22 jaar, maar dit soort el lende is me gelukkig altijd be spaard gebleven. Wel zijn er in de loop der jaren een paar po gingen tot inbraak gedaan, maar nooit is er iemand bin nengekomen." Dat de schade vermoedelijk meevalt, heeft hij te danken aan een wakkere bovenbuurman. „Hij hoorde glasgerinkel en is onmiddellijk gaan kijken", al dus de eigenaar van de winkel. De man wist zelfs één van de daders te pakken, waarna op straat een korte worsteling volgde. De inbreker kreeg ech ter hulp van zijn maat, waarna de getuige van de inbraak voor zijn eigen veiligheid koos. De twee daders ontkwamen daar na in de richting van het Sta ringpad. Tijdens hun vlucht hebben zij een deel van de buit verloren. nog uit 1980. Dan weet je dat hij eigenlijk niet meer voldoet. Vo rig jaar is er van het Rijk geluk kig veel extra geld vrijgekomen voor methodevemieuwing. Daardoor hebben we nu veel extra dingen kunnen doen." Toch stelt de onderwijsinspectie dat 't Bolwerk zich op sommige punten nog kan verbeteren. De inspectie doelt op het technisch lezen en het systeem van leer lingenzorg. Grijze erkent dat. „Daarom kijken we nu veel sys tematischer naar leerlingen met hulpvragen. De lijn zit er als het ware wat strakker in." Volgens Grijze is zijn team vorig jaar even door een diep dal ge gaan, toen de inspectie het ne gatieve oordeel velde. „Het schooljaar was nog maar nau welijks begonnen of er stonden al verontruste ouders op de stoep die tekst en uitleg wilden hebben. Dat was vervelend. Maar we hebben meteen een extra ouderavond belegd, en ou ders konden een kopie van het inspectierapport krijgen. Geluk kig heeft niemand zijn kind van school gehaald. En met het team hebben we de schouders eronder gezet om de zaak snel weer op de rails te krijgen. Dan is het een fikse opsteker als blijkt dat die inspanningen niet voor niets zijn geweest" OP LOCATIE Spichtige meisjes in de gangen van manege Liethorp. Meisjes meisjes. Met lang haar in staart of vlecht. En een grote behoefte om te zorgen. „Ik wil niet op Lexus, ik wil op Caval. Dan heb je een zweepje no dig" Hard werken is het, maar ze doen het graag. Elke woensdag middag. Kammen, borstelen, opvoeden. Op de grond staan versierde kistjes met borstels en linten. Make-up voor hun geliefden. Alles krijgt een beurt. Eerst het hoofd, dan de flanken, vervol gens de staart. Wel blijven staan, anders kan ik niet kam men." De instructrice geeft les vanaf een stoel aan kant C van de zandbak. „Een beetje wijken nu, Whitney.Hupsend zit ze in haar zadel. Kont omhoog kont omlaag. Doorzittenniet naar beneden kijken. "Als ze langs de kantine rijdt gaat haar kin de lucht in. Carina, Chelsey en Mylene rij den brave rondjes. Hoefslag van A naar C. De pony's zijn klein, maar lijken groot. Hun opdracht om deze vliegge- wichtjes te vervoeren is een ge makkelijke. Geen enkel protest als ze een aansporing krijgen van een dunne enkel „Invoegen. Teugeltjes een beetje korter. Worden jullie al gek van me?" De instructrice werpt een blik op een groepje meisjes dat het gedraaf geïnteresseerd ga deslaat „Laura en Karin, kun nen jullie de ponystallen even aanvegen?" De stallen walmen. Op de grond ligt paardenpoep en -pies. Een roodharig meisje van een jaar of acht veegt de drollen en plassen met ingespannen blik opzij. Ze gaf onmiddellijk gehoor aan de oproep van de rijinstructrice. Stank? „Daar heb ik geen last van. Ik kom hier al best wel lang. Niet gehinderd door enige schroom stapt ze op de kont van de pony Lord af en duwt hem vriendelijk doch beslist naar voren. „Kom op, ga eens even weg met die dikke billen. En Lord gehoorzaamt. De schoonmaakster geeft het dier een moederlijke aai als belo ning. Hè hè, kan ze verder met vegen. De enige jongen in het gezel schap heeft een andere opvat ting over stallen schoonmaken. Niet van dat truttige. ,Ms je nou slim bent doe je het zo". Hij haalt zijn bezem met ferme ruk door het vieze gangpad. Trouwens, ik denk dat het zo wel goed is hoor.En weg is-ie. Erna Straatsma warmond - Komend weekeinde maken ongeveer vijftien zeilen de monumenten hun opwach ting op de Kagerplassen. Ze ko men naar Warmond in het ka der van de Westlander Zeilda- gen. In totaal nemen tachtig ou de bedrijfsvaartuigen aan de wedstrijden deel. De Westlander Zeildagen wor den georganiseerd door de Stichting Zeilvaart Warmond en beginnen, afhankelijk van de weersomstandigheden, zowel op zaterdag als zondag om on geveer 10.00 en 13.30 uur. De start van de wedstrijden is goed te volgen vanuit park Groot Lee- rust Het verdere verloop is het best te zien vanaf recreatie-ei land Koudenhoom. Tussen de wedstrijden door liggen de schepen aangemeerd in het park Groot Leerust, waar de his torische boten voor iedereen te bezichtigen zijn. De prijsuitrei king vindt plaats op zondag om 16.00 uur in Groot Leerust. warmond - Het Achttienhontpad in War mond wordt verhard en versmald. Naast de rijbaan komt een schelpenpad voor voet gangers. Het pad behoudt zijn landelijke uitstraling door een zandgele slijtlaag. Be woners van de drie huizen aan het pad drin gen er al jaren bij de gemeente op aan het pad in betere staat te brengen. Vooral het eerste deel, vanaf de Oranje Nassaulaan, zit vol kuilen. Behalve het Achttienhontpad wordt ook de Laan van Oostergeest opgeknapt. Deze laan kocht de gemeente in 1947 van de eigenaar van Huize Oostergeest, de familie Leemans, voor het symbolische bedrag van één gul den. In het contract verplichtte de gemeente zich tot het keurig onderhouden van de laan. Maar in de loop der jaren werd de laan steeds meer verwaarloosd. Zo parkeren ou ders van leerlingen van basisschool Ooster geest dagelijks hun auto's in de berm, waar door de meidoornhagen vernield zijn en de grasstroken kapotgereden. In plaats van een grindlaag, waartoe de gemeente volgens het contract met de familie Leemans verplicht is, heeft Warmond de laan laten asfalteren. Met de familie Leemans heeft de gemeente nu afgesproken de rijbaan van de Laan van Oostergeest te versmallen en het landelijke karakter ervan in ere te herstellen. Met de opknapbeurt van de laan en het Achttien hontpad is een bedrag van 70.000 euro ge moeid. door Nancy Ubert leiderdorp - Na een topomzet in 2000 heeft Laarhoven Design, een toonaangevende stand bou wer en -ontwerper voor tentoon stellingen, congressen en beur zen, bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Onlangs zijn ne gen personeelsleden ontslagen. Aan verdere kostenbeheersing wordt gewerkt Toch gaat het niet slecht met de Leiderdorpse onderneming. Laarhoven heeft een belangrijke Duitse prijs ge wonnen en werkt aan de ontwik keling van nieuwe producten. „Gelukkig hebben we wat vet op de botten", zegt algemeen di recteur Onno Laarhoven. „Maar we moeten onze organisatie aanpassen aan de veranderde omstandigheden om ons heen. Overal gaat het minder. In onze branche is dat niet anders. Een beursstand is niet meer dan driedimensionale reclame. Ons vak ligt dicht tegen marketing aan en dat is voor veel bedrijven een bezuinigingspost geworden. Ik bestrijd het idee dat de terug gang van de economie is veroorT zaakt door de ramp op 11 sep tember. Al een paar maanden eerder merkten wij en onze vak broeders dat het minder ging." Laarhoven Design werd in 1999 verkozen tot de winnaar van het Leids Succes, de jaarlijkse on- dememerswedstrijd. „Vervol gens was the sky the limit', zegt Laarhoven. .Alles kon of moest kunnen. We namen extra perso neel aan, terwijl dat eigenlijk niet nodig was." Het perso neelsbestand is inmiddels terug gebracht. Van zeven mensen werd het contract beëindigd en van twee werd het niet verlengd. .Altijd moeilijk, dat soort situa ties. Maar wil je de toekomst van je bedrijf zeker stellen, dan moet je soms vervelende beslis singen nemen. Wat hebben we eraan als straks veel meer men sen op straat staan?". Vader Frans van Laarhoven stond 27 jaar geleden aan de wieg van het bedrijf. Van een eenmanszaak groeide Laarho ven Design uit tot een organisa tie met vestigingen in Neder land, Duitsland en de Verenigde Staten. In Nederland werken zo'n 125 mensen en wordt een gemiddelde gezamenlijke omzet gedraaid van zo'n 14 miljoen euro. De Leiderdorpse vestiging neemt daarvan de helft voor haar rekening. Laarhoven Design behoort tot de top vijf van standbouwers in Nederland. „In Duitsland, een beursland bij uitstek, doen we het helemaal goed." Op de beurs Viscom 2001 die in Düs- seldorf werd gehouden, presen teerde het bedrijf voor het eerst de LaPlus, een op vele manieren te gebruiken display die in een handbeweging is uit te klappen. Volgens Laarhoven is LaPlus het beste en mooiste mobiele pre sentatiesysteem voor congres sen en seminars dat ooit is ont wikkeld. Onlangs werd het be drijf hiervoor onderscheiden met de iF award. „Een heel be langrijke prijs in Duitsland." 1 MillTR 1 Onno Laarhoven bij LaPlus, een in Duitsland bekroonde oplossing voor een stijlvolle presentatie. Foto: Mark Lamers Laarhoven Design is van plan elk jaar met een nieuw eigen product op de markt te komen. „We beloven voor alle kleine en grote presentaties een oplossing te hebben. En we zorgen ervoor dat die oplossing mooi en mak kelijk is." mmm gmbh spas», hm m aêê^. HDC973 maandag 3 JUNI 2002

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11