GELOOF SAMENLEVING Laerken brengt internationale glaskunstenaars samei 'Westen lijdt aan intellectueel fundamentalisme' 'Fundamentalisten zijn bang voor genot vrouwen' Zwakke hulpeloze wezens Religie en show gaan samen in theaterconcert Timele: Media VS weerleggen kritiek van Vaticaan Ramuze in tien jaar volwassen geworden Dansen voor het geloof Filosoof Van der Burg voorzitter remonstrants KUNST CULTUUR maandag 3 JUNI 2002 Dt dl leiden/haarlem - De westerse media en wetenschap geven in hun benadering van de islam blijk van 'intellectueel fun damentalisme'. Ze zien de islam als enige verklaring voor alles wat er mis is in de islamitische wereld en overschatten de betekenis van het moslimfundamentalis me. Dat schrijft de Leidse hoogleraar Nasr Abu Zayd in zijn autobiografie Mijn leven met de islam. De liberale korangeleerde Abu Zayd (58) krijgt op 8 juni in Middelburg de onder scheiding voor vrijheid van godsdienst van het Roosevelt Study uit Egypte entre, een van de zogenoemde Four Freedoms Awards. Hij week in 1995 naar Nederland uit, nadat een Egyptisch gerechtshof had geoordeeld dat hij van zijn vrouw moest scheiden omdat een moslimvrouw niet met een afvallige getrouwd mag zijn. Hij was wegens zijn onorthodoxe uitleg van de koran tot ketter bestempeld. Sinds dien woont hij met zijn vrouw in Leiden en doceert hij daar aan de universiteit. De westerse media en wetenschappers besteden volgens Abu Zayd overdreven veel aandacht aan het moslimfundamen talisme. „Ik zeg als iemand die slachtoffer van het fundamentalisme is: het is slechts een minuscuul deel van datgene wat de islamitische wereld op cultureel, religieus en historisch gebied betekent." Abu Zayd bekritiseert het ondemocrati sche karakter van de meeste islamitische regimes maar ook de dubbelzinnige hou ding van het Westen. Het maakt Iran en Sudan zwart, maar keurde de militaire staatsgreep in Algerije goed en maakt geen woord vuil aan de mensenrechten schendingen in Saudi-Arabië. „Niet in de laatste plaats uit vrees voor de islam, is het Westen medeverantwoordelijk voor de vernietiging van democratische pro cessen in de regio." Abu Zayd is nog steeds woedend op zijn land om de in zijn ogen absurde veroor deling wegens geloofsafval. Hij wil alleen naar Egypte terugkeren als de autoritei ten zich officieel bij hem verontschuldi gen. Zijn geloof heeft hem in die jaren van beschuldigingen, bedreigingen en politiebewaking overeind gehouden, zegt hij achteraf. Abu Zayd had de woede van orthodoxe moslims gewekt met zijn opvatting dat de koran tegen zijn culturele en histori sche achtergrond gelezen moet worden en met hedendaagse methoden uit de taalwetenschap kan worden geanaly seerd. Hij meent dat gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding van kerk en staat in de geest van de koran is. Mijn leven met de islam verschijnt bij uitgeve rij Becht. boston - rtr/anp - De Ameri kaanse media hebben de be schuldiging van de hand gewe zen dat zij vanuit een 'antika tholieke' houding over het seks schandaal in de RK Kerk schrij ven. Het Italiaanse jezuïetentijd schrift Civilta Cattolica, waarvan het Vaticaan de inhoud goed keurt, meldt dat deze week. In het vorige nummer had Ci vilta Cattolica een jurist van het Vaticaan aan het woord gelaten. Hij zei dat bisschoppen niet de namen van verdachte priesters aan justitie moeten doorgeven. Onder druk van gelovigen en slachtoffers is een groeiend aan tal bisschoppen in Amerika, waar honderden priesters wor den beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen, hiertoe overgegaan. Het dagblad Boston Globe kwam als eerste met onthullingen over het wangedrag van priesters in Boston en de toedekking door de aartsbisschop, kardinaal Law. Hoofdredacteur Nartin Baron zei dat het jezuïetentijdschrift geen correcte weergave van het werk van zijn krant had gege ven. „We hebben heel zorgvul dig gewerkt en zijn daarbij fair De vooraanstaande Vaticaan- correspondent John Allen van het Amerikaanse weekblad Na tional Catholic Reporter erkende dat hier en daar misschien anti katholieke gevoelens bestaan. „Maar hebben de media dit schandaal bedacht? Uiteraard niet. De feiten zijn duidelijk. De gevallen van seksueel misbruik die aan het licht zijn gekomen, zijn niet een uitvinding van de media. Ook het falend beleid van de bisschoppen is niet de schuld van de media, maar een vaststaand feit." De Amerikaanse rooms-katho- lieke theoloog professor Richard McBrien sprak van een 'gewel dig ontkenningssyndroom' bij de kerkleiding. „Maar uiteinde lijk zal de werkelijkheid win nen." Zijn collega James Keenan noemde het standpunt van Ci vilta Cattolica 'middeleeuws'. De redacteuren daarvan weten volgens hem niet wat er in de wereld aan de hand is. „Veel rooms-katholieken willen dat de onderste steen boven komt. Zij willen worden geïnformeerd over de geheimhouding, de ont kenningen en de leugens." moskou - Russische vrouwen dansen hand in hand tijdens een orthodox-religieuze processie. De processie vond zaterdag plaats bij het Kremlin in Moskou. Zo'n tweehonderd gelovigen namen deel aan de mars in de binnenstad van Moskou waarmee zij hun geloof vierden. Foto: EPA/Yuri Kadobnov venrav/anp - Angst voor genot door vrouwen is de basis van het moslimfun damentalisme. Dat zei islamitisch geeste lijk verzorgster M. Bogaers gisteren Ven- ray tijdens een themadag over de rechten van vrouwen in de islam. Het onderdrukken van het vermogen tot genieten, onder meer door vrouwen te besnijden, maakt de man tot baas. De vrouw wordt zodoende gedegradeerd tot een waardeloos schepsel, aldus Deze handelwijze is volgens haar in strijd met de voorschriften in de Koran. Die bepaalt dat man en vrouw gelijke rechten hebben en ook de vrouw recht heeft op genot. Het is dan ook niet de islam, maar het zijn bepaalde islamitische culturen op autoritaire grondslag die vrouwen on derdrukken. Voormalig universitair docente P. Saraj Arife van de universiteit van Kaboel be vestigde dit vrijdag in Venray. „Mannen lezen in de Koran slechts datgene wat hun machtspositie goed uitkomt." Zij klaagde daarbij vooral de vrouwenbesnij denis aan. Niet alleen omdat die leidt tot zeer ernstige lichamelijke klachten, maar ook omdat die een vrouw van haar ei genheid berooft. Over de hele wereld zijn momenteel zo'n 130 miljoen islamitische vrouwen beroofd van hun clitoris. Vrouwen in dergelijke culturen die dit weigeren, worden verstoten en tot prosti tutie gedwongen, aldus Saraj Arife. Zij vindt dat moslimvrouwen in Nederland de gelegenheid moeten krijgen zich te in formeren over de nadelen van besnijde nis. De themadag in Venray was bedoeld een brug te slaan tussen allochtone en autochtone vrouwenorganisaties. preek recensie Ilse Keuenhof Dominee R.F. Telgenhof, Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Oegstgeest, Rehoboth, Zondag 9.30 u itge ich' jfov lier "ïde (ere Ig" „Bidden is strijden in de kracht van de Geest, want het leven is een strijd." Dominee Telgenhof is bepaald niet in een blijde bui vandaag. In zijn stemmige donkere pak met zilvergrijze stropdas stevig aangehaald kijkt hij de goedgevulde zaal rond. Hoewel de zon je bui ten tegemoet lacht, dondert de sombere doch gedegen preek van Telgenhof op de aanhoorders neer. Afgelopen vrijdag is het WK-voetbal be gonnen. De hele we reld is getuige van de strijd op die groene velden. Het is een dui delijke strijd: je ziet het wanneer iemand een overtreding maakt of een mooi doelpunt scoort. Je ziet op tele visie ook beelden van oorlog. Neem Israël, daar is de strijd al minder duidelijk. Aanslagen vinden al tijd onverwacht plaats. Als je hier om je heen kijkt zie je geen tanks of voetbal stadions, maar het le ven is wel degelijk een strijd, een geestelijke strijd. De strijd tussen God en de Duivel. Wij kunnen alleen stand houden bij God. Bidden is strijden in de kracht van de Geest." „Hoe vaak bidden wij niet, 'Leidt ons niet in ver zoeking'? Denkt u dat God u bewust in verzoe king leidt? Nee, dat doet de Duivel. God beproeft je, God test je uithoudingsvermogen. Wat je dus eigenlijk bidt is 'God laat ons niet alleen in de geestelijke strijd'. Een strijd dus, maar niet eentje die een gewone sterveling alleen aan kan, benadrukt Telgenhof. „Je delft geheid het onderspit. Dus je bent als mens maar dom en onnozel. Is dat niet wat overdreven gesteld?" Volgens de dominee niet. In een Gronings accent drukt hij het belang van de kracht van God de toehoorders op het hart. „Hoe vaak denk je niet dat je de zaken onder controle hebt. En dan bespringt de begeerte je." De enig mogelijke conclusie: we zijn 'zwakke, PREEKTIJGERS Ljj Met hulpeloze wezens'.Als je daar niet aan wilt, <jget wordt je een speelbal van de vijanden.:enl Er zijn nogal wat vijanden. Gevaar ligt overal) de loer als je Telgenhof moet geloven. „De D.. vel. Hij is machtig, geniepig, listig en met IM gens een bron van het kwade." Niet mis die E vel, maar de wereld, zonde gevallen en broken' is ook een 1 te onderschatten vija „De structuren zijn pot. Het ene beest het andere op. Zo h( het niet." Maar de vij; komt dichterbij. Z ons eigen vlees 'in zoiL'Jj ontvangen en geborL, kunnen we niet vertr|on wen. „Je hart is geniqov, en sluw. Als je voor 0 wil leven, moet je dat seffen." ld' Is dat ontmoedigeLi. Moet je zo tegen jef™ aankijken, vraagt de lQ minee zich af terwijlF peinzend de gezicht^ een voor een aanld „Misschien wel, nv God wil ons hieruit |,P len." Terwijl TilgenLe] doorsombert, knijpt f enkele kerkganger tei oogje toe en kan een der een gaap niet oniLjJ drukken. Dan volgt C brandpunt van de stóV Hoe om te gaan met verleidingen. „Steek ik nr g zwaard in de schede of ga ik er op eigen kraLj tegenaan?" Dat laatste is niet de oplossing, vi^g Telgenhof. We moeten toevlucht zoeken in" Geest door te bidden voor concrete zaken. „Noem man en paard van de tegenstander dik*, ziet aankomen. Zo kan je geen excuus vinf om die irritante collega een veeg uit de paiBf geven of naar dingen te kijken die niet voor jcf ogen bedoeld zijn. God geeft ons een g kracht, liefde, discipline. God geeft groei, zeg niet: wij zijn gereformeerd en dat is het d Wij groeien, anders zouden we al in de he^lte zijn. Geef je leven in eigen kracht op.|je< Dan schrikt de ingedutte kerkganger op t laatste woorden van de preek. „God staat te tr pelen om zijn kracht te geven. Die kracht overwinning en die begint vandaag.irg utrecht/anp - De jurist en filo soof W. van der Burg is de nieu we voorzitter van de Remon strantse Broederschap. De alge mene vergadering van bestuur van het kleine kerkgenootschap koos hem zaterdag tot opvolger van C. Bierlaagh-Lucas. Haar zittingstermijn was verstreken. Van der Burg (1959) is sinds vo rig jaar hoogleraar metajuridica aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij leidt daar ook een onderzoek naar het belang van idealen in recht, moraal en poli tiek. Hij publiceerde over maat schappelijke thema's als burger lijke ongehoorzaamheid en me dische ethiek. In het beleidsplan voor d< riode tot 2010 stelt de Rei strantse Broederschap zie doel het aantal leden en den (ongeveer 8000) op he de peil te houden door zij dachtegoed op een eigen manier over te brengen. muziek recensie Lidy van der Spek Concert: Symfonieorkest Ramuze, dirigent Stephan Pas, m.m.v. Pieter van Zessen, viool. Gehoord: i/6, het Anker, Hazerswoude. Ramuze viert het hele jaar door zijn 10-jarig jubileum. Was het officiële lustrumconcert al in ja nuari, 1 juni doet Ramuze het nog eens dubbeldik over met een feestelijk concert in het An ker. En voor het geval dat het or kest half dood uit de strijd komt, is er de vitale klezmergroep A M'Chayeh, wat zoveel betekent als 'dat brengt een mens weer tot leven'. Maar zo vergaat het Ramuze geenszins. Het orkest van de energiek dirigerende Stephan Pas geeft zaterdag blijk van een geweldige groei in de afgelopen tien jaar. Begon Ramuze als een rudimentair muziekgezelschap- je dat onder aanvoering van de violist Leo Verschragen met val len en opstaan 'leuk bezig* was, in het jaar 2002 is de groep uit gegroeid tot een welluidend, volwassen symfonieorkest. Dat hoogstens de strijd moet aan gaan met het eeuwig schrijnen de tekort aan violisten. Daar is overigens weinig van te horen. In een uur tijd passeren vier kanjers van composities de re vue. Nog eens gecompleteerd met een geestige jazzy toegift, de 'Marionetten Treurmars' van Gounod, waarin de klarinettist uit zijn dak mag gaan. Ramuze begint met twee stuk ken voor viool en orkest. Pieter van Zessen, oud-lid van het or kest, maar inmiddels behoorlijk geprofessionaliseerd, soleert in 'Introduction et Ronde Capric- cioso' van Camille Saint-Saëns en in de wat minder bekende 'Romance voor viool en orkest' van Johan Svendsen. Hij speelt prachtig. Klankschakeringen zijn verrassend van kleur en diepgang. Zijn spel is transpa rant in kleine hoekige frasen. In Saint-Saëns spelen de strij kers mooi ingetogen met een licht gevoileerd coloriet naar een climax toe. Dan voegen zich fluiten en hobo's aan de strij kersklank en gaandeweg komen alle blazers aan bod. Het synco pische welhaast Slavische thema in solopartij en orkest wordt spannend uitgewerkt Ook in Svendsen is de orkestklank af wisselend teder of bruisend. Bij zonder warm kleuren de hoorns met de strijkers. Boven alles uit kronkelt de eigenzinnige melo die van de viool. Onrust maakt plaats voor lange zijden lijnen die weer onrust introduceren. Fluit en hobo excelleren in kern achtige kleine dialogen, even aangezet door de 'strakke' con trabas. Van Zessen geeft ruim schoots blijk van muzikaliteit. In Bruckner's Ouverture in g kan het hele orkest volop musi ceren. Na een heftige explosie van strijkers, blazers, inclusief groot koper komen de cello's wat zorgelijk op gang, maar een maal opgenomen in de grote klankenzee vinden zij hun draak Helder worden de grappige the- maatjes ingezet door de hobo's, vervolgens door de fluiten en even later door het grote koper. In 'Finlandia' mag eindelijk ook de grote tuba meedoen. Met het andere grootkoper en de pau ken ontstaat een allesdoordren- kende klank waarin Sibelius zou zwelgen van vaderlandsliefde, had hij in het Anker gezeten. Lekker klinken de kleine vurige schoten van de trompetten, zie dend de jagende strijkers in kort snel passagewerk. In een verhe ven hymne zingen de fluiten, hobo en klarinetten fraai, majes tueus gevolgd door de strijkers. De fagotten stampen daar heer lijk ritmisch doorheen. Dan nog even dat overdonderende ko per- en paukenfestijn als een laatste saluut. Ramuze kan te rugzien op een geweldig kleur- ^jjk luisterfeest. door Theo de With hazerswoude - De omhelzing is allerhartelijkst Nederlands be roemdste glaskunstenaar Wil lem Heesen knuffelt zijn Deense collega Finn Lynggaard. Hij is een van zijn vrienden uit de ja ren zestig die hij gisteren weer terug zag. Inga Ouwerkerk-Rah- bek van galerie Laerken in Ha zerswoude is verantwoordelijk voor deze reünie. Zij bracht vijf glaskunstenaars uit drie conti nenten bij elkaar voor een ui terst actuele tentoonstelling. In een aantal Nederlandse mu sea en galeries staat deze zomer het glas centraal. En dan niet het glas als gebruiksvoorwerp, maar het glas als kunstobject. Zij haken daarmee in op het jaarlijkse congres van de Glass Art Society dat afgelopen week in Amsterdam plaats vond. Ga leriehoudster Inga Ouwerkerk is daarom vorig jaar al gaan praten met Willem Heesen over de mo gelijkheid van een tentoonstel ling in haar landelijk gelegen ga lerie in de polders tussen Ha zerswoude en Zoeterwoude. Bij die gelegenheid gaf Heesen, die nog altijd een glasstudio heeft in het bij Leerdam gelegen dorp Acquoy, aan nog eens met zijn 'vrienden van toen' te willen exposeren. Ouwerkerk pakte die suggestie op en wist all over the world vier toenmalige collega's te vinden die enthousiast rea geerden op dit idee. Het gaat om glaskunstenaars die geïnspi reerd werden door de Ameri kaanse Glass Movement. Deze beweging was van mening dat het glas moest worden bevrijd van zijn functionaliteit. Willem Heesen bracht dat in de praktijk door na ruim dertig jaar op te stappen als ontwerper voor de Glasfabriek Leerdam. Hij ging zijn eigen koers varen. In galerie Laerken is te zien waartoe dat geleid heeft. Naast de vele vazen - de vaas is blijk baar de ultieme verschijnings vorm van glas - toont hij ook ronde, rechtop staande glaspla ten waarin vrouwengezichten zijn te zien. Heesen is persoonlijk in de gale rie aanwezig om zijn vrienden te verwelkomen. Hij is zo breek baar als het materiaal waarmee hij werkt. Zijn broze verschij ning weerhoudt hem er niet van met groot enthousiasme over zijn werk te vertellen. „Behalve de vaardigheid moet je vooral De Amerikaan Joel Philip Meyers is een van de vijf ex poserende glaskunste naars bij gale rie Laerken. Hij toont onder meer a-syme- trische vazen. Foto: Eric Taal ideeën hebben." Als de openingstoespraak van de gale riehoudster te lang duurt, pakt hij haar de microfoon uit han den en begint hij cadeautjes uit te delen aan zijn vrienden. De Deense ambassadeur staat er voor spek en bonen bij. En hij was nog wel gevraagd de ope ningshandeling te verrichten. Deze John Bernhard hai mooi woord willen richte Inga Ouwerkerk-Rahbek, twee weken geleden juist ii geboortestad Nykobing een tweede galerie heei opend. Gelukkig heeft een mooi klusje voor hei Japanse kunstenaar Koyheil ta kan als enige van de vijf santen niet persoonlijk zig zijn. De ambassadeur! de houten kist open waarin hij zijn bijdrage expositie naar de Deens-Ni landse galerie heeft gestui De Deen Finn Lynggaard Amerikaan Fritz Dreisbacl te laat bij de opening, omi in Amsterdam eerst allebei| Lifetime Achievement Awai de Glass Art Society in ont mogen nemen. Lynggaard veel met Heesen opgetrol Wat Heesen op glasgebiedl kende voor West-Europal was Lynggaard voor Scan|. vië. Toch exposeerden ze slP' één keer eerder samen: inf" bij Laerken. De Deen tooi in Hazerswoude met sculpturen van melkwit Zijn werk is totaal andei dat van Heesen. Dat mi vijf wel duidelijk: glas is er le verschijningsvormen. Glasexpositie, t/m 26/8, Laerken, Bent 2, Hazei Dorp. Open: do-vr 14-1' en za-zo 13-17 uur. iks ki theater recensie Dick van Teylingen Timeless' van gospel- en soulkoor Elias o.l.v. Trea 't Hart. Begeleiding Subway, o.l.v. Eli 't Hart. Mmv kinderkoor Papillon. Gezien: 1/6, LAKtheater, Leiden. Op een scherm achter de vloer is een grote oogbol gepr^ec- teerd. Het is de beeldbegelei ding van het lied dat als een ro de draad door de eerste helft van het theaterconcert 'Time less' van gospel- en soulkoor Elias loopt. Nobody knows the trouble I've seen. Dirigente Trea't Hart swingt en springt op haar verhoging en sleept de zangers mee in haar enthousiasme. De pasjes, ^ie draaitjes, de uitgestoken armen, het past allemaal in het beeld van zo'n Amerikaans kerkkoor waar veel bekende zangers in begonnen zijn. Religie en show liggen daar veel dichter bij el kaar dan hier. In het program ma klinkt gospel voor de pauze, en soul ema, voor zover je al een grens kunt trekken. Eerst gaat het 24-koppige koor geheld in stijlvaste witte gewaden met een paars kruis. Daarin zingen ze reliklassiekers als 'O happy day* en 'Down by the riverside'. Na de pauze bepaalt feestelijk zwart de kleding bij stukken als 'Up where we belong', 'Come along with me/Vlieg met me mee' en 'State of independen ce'. De arrangementen zijn van Eli't Hart, de pianist van de be geleidingsband Subway, die weer deel uitmaakt van de Haagse groep Suburbs. 'Timeless' is een compleet thea terconcert. Voor een flink deel is dat te danken aan gastsoliste Ibemice MacBean, een boeien de zangeres met veel ervaring in het genre. Ze blijft niet hangen in obligate soulmaniertjes, maar kiest haar eigen interpretatie kleuring, in dienst van deC ziek. De begeleiding is dejl maar komt tam over. Eew thousiaste graficus zorgt Lr projecties die meestal direct de titel van het nummer ti ken hebben (stations in z rianten bij "There's a train I min'). Uiteindelijk is er ooi tedering als kinderkoor Pap"" een paar liedjes meezingt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 10