Dader drama Alanya onder huisarrest Korsakov maakt steeds jongere slachtoffers Politie veegt Burcht schoon na actiefeest Eurodusnie Jagt: Ieder jaar een In Memoriam 2 Ï7S Tl r ;er Israël valt qilya binnen Bofse hoogleraar p t uit protest loo.oooste graf Fortuyn Ministerieel onderzoek vrijlating Ontruiming gevolgd door lawaaidemonstratie bij politiebureau aan Langegracht Driemasters op Vlaggetjesdag FIFA onderzoekt illegale uitzending Noord-Korea fijuni OpenUniversiteit Nederland Kritiek op bevel over troepen in Afghanistan Geheugenkwaal ligt ook op de loer bij veel drinken in de weekeinden Leidsch Dagblad ze kinderen en un leven NR. 42939 LOSSE NUMMERS 1,05 ZATERDAG €1,50 maandag 3 JUNI 2002 OPGERICHT 1 MAART 1860 I Leidsch Dagblad gS mm |071-5128030 een gevolgen tlfkastijding in PvdA i WÊÉËm egabrunch Jï Er bewoners ncras-Oost ailwood en iessenweer rechter alem - Het Israëlisch leger idaag met tanks en pant- ertuigen de Palestijnse Jalqilya in het noordwes- in de Westelijke Jordaan- ijk binnengevallen, aldus ge- 0. In de stad werden een 00,-)lnsverbod ingesteld en •en oekingen verricht. Vier aPPafchte militanten wei den Q de stad opgepakt. Israë- militairen trokken ook luchtelingenkamp in Na- )0,- kiinnen. a - De Leidse hoogleraar pke wetenschappen en Sfilosofie Herman van teren (61) legt zijn functie Dat maakte hij vanoch- bekend. Van Glinsteren pteert hiermee tegen de rglaaifrgang' van het departe- irren-:Politieke Wetenschappen njfsufe Universiteit Leiden, op ve|een reorganisatie is het 3rjgr^tement vier jaar geleden 1 of 2teld over de Rechtenfacul- id uit© de Faculteit Sociale We it be-happen. Daardoor is vol- irkeervan Glinsteren een 'on- bare situatie' geschapen, v.o luis SS prv< rm De wapenstok moest eraan te pas komen om de feestgangers van de Burcht te verdrijven. Foto: Taco van der Eb tHer Forbes j is zo kleingeestig t hij met twee ogen »e|ijk door een kan kijken door onze correspondent Jessica Lutz alanya/gpd - Hakan K., die op een lenteavond in 1995 in het Zuid-Turkse Alanya met drie kor nuiten Marijke van Dijk ver moordde na haar en haar twee vriendinnen herhaalde malen verkracht te hebben, is thuis en staat onder politietoezicht. Dit weekeinde zat hij 24 uur in een politiecel, de maximaal toegesta ne tijd voor de politie om iemand zonder aanklacht vast te houden. De politie had hem op eigen houtje, zonder opdracht van de procureur, opgepakt. Voor zijn misdaden was hij tot levenslang veroordeeld, maar onder een amnestiewet werd hij anderhalve week geleden vrijge laten. Er is nog steeds verwar ring over de vraag hoe dit kon gebeuren De vrijlating op 23 mei kwam vorige week bij toeval uit Mogelijk worden later vandaag de resultaten van het ministeri eel onderzoek naar de gang van zaken bekend worden. Als blijkt dat hij door de procureur in Ha- tay ten onrechte is vrijgelaten, kan bij een andere rechtbank opnieuw een aanklacht tegen hem worden ingediend. Minister van buitenlandse zaken Van Aartsen vraagt zijn Turkse seoul/ap - De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft zaterdag met een dag vertraging de ope ningswedstrijd van het wereld kampioenschap voetbal tussen Frankrijk en Senegal uitgezon den. De wereldvoetbalbond FIFA is meteen een onderzoek begonnen, want de zen der beschikt niet over de tv-rechten van het eve nement Woordvoerder Keith Cooper van de FIFA wil de niet zeggen welke sancties de bond de 2CQ2 ring kan opleggen. Het stalinis tisch bestuurde Noord-Korea is een van de meest geïsoleerde landen ter wereld en de tv ver toont er hoogst zelden beelden uit andere landen. De uitzen ding van de openingswedstrijd in Seoul was mogelijk de eerste waarin Noord-Koreanen een blik op de Zuid-Koreaanse hoofdstad werd gegund. Noord- Korea onderhoudt geen diplo matieke betrekkingen met Zuid- Korea, dat samen met Japan het door Annet van Aarsen leiden - Een actiefeest van Eurodusnie op de Burcht in Leiden is de afgelopen nacht geëindigd met een hardhandige ontruiming door de politie. Klokslag twaalf veegden zo'n twintig agenten de Burchtheuvel leeg. Daarbij vielen rake klappen en werd één feestganger aange houden. Ongeveer veertig jongeren verzamelden zich eerder op de avond in de Koppen- hinksteeg. Vandaar trok de stoet door de stad naar De Burcht voor een 'bestor ming'. Met het feest op het oude verdedi gingswerk protesteerde de Directe Actie Groep van het jubilerende Eurodusnie tegen de verwijderingsbevelen die de po litie in overleg met de gemeente sinds vorig jaar hanteert om daklozen en hang jongeren van de Burchtheuvel en uit an dere stadsparken te verwijderen. De be storming resulteerde in een feestje op de Burchtheuvel, dat enige uren ongestoord kon doorgaan. De politie besloot om twaalf uur in te grijpen, nadat de actievoerders geen ge hoor zouden hebben gegeven aan een eerder verzoek om rond dat tijdstip op te breken. Bij de ontruiming van de Burcht werd een 33-jarige Katwijker aangehou den, omdat hij zich verzette tegen de ver wijdering. De Eurodus nie-aanh angers trokken zich terug in de Koppenhink- steeg om zich te beraden op stappen te gen de politie, die zij beschuldigen van buitensporig geweld bij de ontruiming. Volgens de Directe Actie Groep maakten de feestgangers wel degelijk aanstalten om op te stappen nadat de politie hen had opgedragen weg te gaan. Rond één uur 's nachts was het opnieuw onrustig: Eurodusnie hield een lawaaide monstratie voor het politiebureau aan de Langegracht De politie hield daarbij een 33-jarige Leidenaar aan wegens vernie ling van het toegangshek. De beide arres tanten zaten vanmorgen nog vast Pagina Ri: In tien minuten staat iedereen buiten ambtsgenoot £em vandaag tele fonisch om opheldering. De Turkse justitieminister Sami Turk zei zaterdag dat Hakan K. 'per abuis' is vrijgelaten. En ook dat hij opnieuw was gearres teerd, in afwachting van de uit komst van een onderzoek naar dc reden voor zijn ontslag uit de gevangenis. Want zelfs onder de omstreden amnestiewet, die voorziet in een kwijtschelding van tien jaar voor lange gevan genisstraffen, lijkt dat ontslag te vroeg te zijn. Aanvankelijk werd in Nederland opgelucht gereageerd op deze uitspraken, maar de Turkse mi nister trok zijn verklaring later weer in. „Er is geen sprake van dat degenen die vrijgelaten zijn onder de amnestiewet opnieuw de gevangenis in moeten," zei minister Turk zaterdag. Het mi nisterie van justitie onderzoekt hoe de procureur in Hatay, de plaats waar de man zijn straf uitzat, berekend heeft dat zeven jaar gevangenisstraf voor hem voldoende is geweest De rech ter in Alanya had hem tot 146 jaar veroordeeld, waarvan 33 jaar voor verkrachting. Ver krachters komen niet in aan merking voor amnestie. Pagina Binnenland: Commentaar scheveningen - Behalve het strand was afgelopen zater dag ook de haven van Scheveningen in trek bij het grote publiek tijdens de jaarlijkse Vlaggetjesdag. Het feest rond de komst van de Hollandse Nieuwe werd onder meer op geluisterd door oude zeilschepen, waaronder de driemas ter 'Amsterdam'. Foto: WFA/Frank van Rossum (advertentie) WK-voetbal organiseert. Gemiddeld 690.000 Nederlan ders hebben vrijdagmiddag op televisie naar de openingswed strijd Frankrijk-Senegal van het WK gekeken. Dat bleek zaterdag uit cijfers van de NOS-dienst Kijk- en Luisteronderzoek. In de eerste helft zaten 630.000 voetballiefhebbers voor de buis. In de tweede helft 750.000. De ope ningsceremonie trok 340.000 kijkers. Volgens een woordvoer der van de dienst was de m Studiecentrum Den Haag Lange Houtstraat 11 X VJ 2002 070-3614701 aanvang 19.30 uur 4, 'vJr nk m Veranderen doe je zelf Noord-Koreaanse rege- belangstelling een stuk minder dan tijdens de ope ningswedstrijd van vorige WK's. Naar de uitgebreide samenvat ting van Frankrijk-Senegal ke ken vrijdagavond 790.000 men sen. Lees ook pagina's WK voetbal Speelschema WK voetbal dinsdag 4 juni: 8.30 uur: China-Costa Rica. 11.00 uur: Japan-België. 13.30 uur: Zuid-Korea-Polen. door Ruud Sep Antwerpen -Bouke Jagt is van plan om ieder jaar op 4 mei een In Memoriam te plaatsen als protest tegen zijn veroordeling door de Hoge Raad. De Voorschotense advocaat plaatste op 4 mei dit jaar in de Haagsche Courant een familiebericht dat door veel lezers opgevat werd als een overlijdens advertentie. „Die advertentie was mijn idee. En het leek me wel een leuk idee om ieder jaar met Dodenherdenking een advertentie te zetten. Ja, ie der jaar, want er komen meer In Memoriams" vertelt Jagt in het eerste interview sinds hij twee- enhalve maand geleden Nederland verliet. Het in terview had plaats in Antwerpen omdat Jagt in Nederland nog een celstraf boven het hoofd hangt. Jagt verdween op 15 maart met zijn auto uit Voor schoten 'om nooit meer terug te keren'. Hij had net van de president van de Haagse rechtbank te horen gekregen dat hij als veroordeeld zedende linquent geen kinderzaken meer mocht doen. Volgens Jagt wilde justitie hem daarmee dwarsbo men in de verdediging van een 12-jarige jongen die terechtstond voor verkrachting. De Voorschotense advocaat werd op 16 april door de Hoge Raad veroordeeld tot drie maanden cel wegens ontucht met een 17-jarige mannelijke cli ënt. Volgens hem is hij daarmee teruggepakt voor de diverse zedenzaken die hij de afgelopen jaren voor de Haagse rechtbank wist te winnen. „Justi tie zag dat er in het buitenland geestelijken hun handen niet thuis konden houden bij jongens èn meisjes en ze dachten: dat zal hier ook wel gebeu ren. Toen werden er drie dominees tegelijkertijd aangeklaagd. En ik vermoed dat die dankzij mijn verdediging vrijuit zijn gegaan. En het gevolg daarvan was dat allerlei zaken in Limburg, in Utrecht en misschien zelfs wel een zaak tegen een bisschop, niet doorgingen. Maar daar heb ik wel voor moeten boeten." Zie verder pagina Gesprek van de Dag Washington/ANP - De Ameri kaanse marine heeft kritiek op de manier waarop het bevel is gevoerd tijdens de militaire operatie in Afghanistan. Het hoofdkwartier voor de oorlog zou te ver bij het slagveld van daan hebben gelegen. Dat staat in een officieel rapport over de eerste acht maanden, waarvan de Washington Post vandaag delen heeft gepubli ceerd. Het Central Command, het Amerikaanse hoofdkwartier voor de strijd in Afghanistan, is gevestigd in Tampa, in Flo rida, op ruim elfduizend kilo meter afstand van het strijdto neel. De bevelstructuur wijkt daarmee af van die bij eerdere conflicten, zoals de Golfoor log, waarvoor de Amerikaanse bevelhebbers hun hoofdkwar tier wel dichter bij het slagveld brachten. De ongebruikelijke manier waarop het bevel is gevoerd, heeft vaak geleid tot onenig heid tussen het Central Com mand en lagere hoofdkwartie ren. Dat heeft volgens het rap port niet alleen de marine, maar ook de luchtmacht ge constateerd. De luchtopera- ties werden vanuit Saudi-Ara- bië uitgevoerd. Een ander groot nadeel van de afstand tussen hoofdkwar tier en troepen was het tijds- verschil. Volgens de marine werden werkdagen van veer tien tot zestien uren gemaakt omdat er overlegd moest wor den met diverse kaders in ver schillende tijdzones. us - Op begraafplaats erveld is dit weekeinde de iste bezoeker van het 1 Pim Fortuyn geteld. De 5.If11 grafbezoekers houdt tminderd aan. Dagelijks PT^n duizend tot 1.500 men- LllJaar het tijdelijke graf om lllyn te herdenkenlnmiddels i| Vftn sprake meer van wacht- 1, maar de drukte duurt 1 De grafbezoekers komen ^^t hele land en zelfs het ■üand. apeldoorn/gpd - Nederland telt steeds meer jonge Korsakov-patiënten: men sen die lijden aan ernstig geheugenver lies en andere handicaps als gevolg van langdurig intensief alcoholgebruik in combinatie met slecht eten. Het aantal Korsakov-patiënten is in ruim tien jaar verdubbeld tot 10 per 10.000 Nederlan ders. Ook het aantal jongeren dat aan Korsakov lijdt verdubbelde. De gevallen van het syndroom van Kor sakov worden ook zwaarder. Dat signa leren deskundigen en hulpverleners in de gezondheidssector die zich met deze ziekte - tot voor kort een kwaal die prak tisch alleen oude alcoholisten trof - be zig houden. Jongeren die elk weekeinde 'ontiegelijk veel zuipen' en leven op hamburgers, en zelfs al vakantiegangers die op Texel, in Zeeland of Spanje drie weken lang met tientallen liters alcohol onder zeil gaan, lopen flinke risico's. Hun geheugen en andere hersenfunc ties kunnen blijvende schade oplopen. Dat is gebleken uit wetenschappelijke tests. Het is niet goed duidelijk hoeveel Korsakov-patiënten Nederland telt. De schattingen lopen uiteen van duizend (het topje van de ijsberg) tot tiendui zend (de ijsberg zelf), zegt H. Slinger land van het landelijk Korsakov Plat form. „Daarnaast heb je veel stille drinkers die geïsoleerd thuis leven en hun probleem lange tijd verborgen weten te houden. En je hebt het toenemende aantal men sen in het zwerfcircuit die ook niet mak kelijk te traceren zijn. Totdat hun pro bleem helemaal uit de hand loopt (over last, vervuiling) en ze moeten worden opgenomen", meent Slingerland. Vroeger was het een ziekte van mensen tussen de veertig en zeventig. „Tegen woordig kom je menige dertiger tegen", zeggen deskundigen. Door patiënten in een eerder stadium te helpen kunnen de gevolgen nog enigszins worden be perkt 9 en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. n M v A Tit. Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 18,25 kwartaalabonnement automatische betaling 52,00 betaling per acceptgiro 52,50 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau B| autemeBsetie beWrg s mjn Handtekening: 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice. Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl a'.'UiHii.s.i'ara'UJA.i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 1