LEIDE 'Mijn klanten zijn mijn reclame' Vestiging praktijk wordt goedkoper Weer autobrand in Merenwijk Eurodusnie voert beveiliging op na vernielingen en bedreiging REGIO 2 Leiden schrapt dure regeling voor huisartsen Plantenmarkt door Eric-Jan Berendsen en Timoteus Waarsenburg leiden - Aan de Mimosaduin in de Merenwijk is zaterdagnacht een auto uitgebrand. Volgens de brandweer was de brand aange stoken. Het heeft er alle schijn van dat er weer een autopyro maan in de wijk actief is. Dit jaar zijn er in Leiden al meer auto's uitgebrand dan aan het toeval toe te schrijven is. Drie weken geleden gingen in de Me renwijk in een nacht zelfs drie auto's in vlammen op. En in Voorschoten werden onlangs twee auto's aangestoken. Door dat het vuur oversloeg op ande re geparkeerde auto's, vielen daar uiteindelijk vijf auto's aan de vlammen ten prooi. „Het eerste waar je aan denkt, is een pyromaan", laat een com mandant van de brandweer we ten. „Maar voordat je zoiets kunt hardmaken, moet je slui tend bewijs hebben. En dat is erg moeilijk." Ook de politie vermoedt dat het wel eens om één en dezelfde da der kan gaan. „Bij elke brand onderzoeken we hoe de auto is aangestoken. En er zijn heel wat branden geweest die op exact dezelfde wijze zijn aangestoken. Dat zou op één dader kunnen wijzen", laat een woordvoerster weten. „We hebben de branden wel in onderzoek, maar hebben er nog geen apart team voor sa mengesteld. Ik sluit niet uit dat dat binnenkort echter wel ge beurt" In 2000 gingen er in Leiden en Voorschoten 26 auto's in vlam men op. Na een korte periode van rust sloeg vorig voorjaar op nieuw een pyromaan toe. Vol gens de politie zijn er in 2001 29 gevallen van brandstichting in auto's geweest. Vaak sloegen de vlammen over op andere voer tuigen, waardoor het aantal schadegevallen veel hoger ligt. De werkwijze van de pyromaan is steeds dezelfde, concludeert de politie. Hij propt kranten te gen een van de voorwielen en steekt die in brand. Het tijdstip waarop hij toeslaat, verschilt per keer ook nauwelijks. Het is vrij wel altijd tijdens het weekeinde, midden in de nacht. Hoewel de branden voornamelijk in de Me renwijk en Voorschoten plaats vinden, betrekt de politie ook autobranden in Oegstgeest bij het onderzoek. vervolg van voorpagina leiden - Eurodusnie heeft - na vernielingen aan de gebouwen van het collectief aan de Boer- haavelaan en de Koppenhink- steeg - inmiddels zijn panden extra beveiligd. Het collectief overweegt volgens een woord voerder om politiebewaking te vragen. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. De daders van de aanval van vrij dagavond zijn onbekend geble ven. Onbegrip overheerst binnen Eu rodusnie. „Hoe moeten wij dit proberen te begrijpen? We zijn er nog lang niet uit hoe we hier mee om kunnen gaan. We moe ten het een plek geven, willen we de sfeer herstellen." En: „Waarom? Nooit hebben we aangezet tot haat tegen mensen. Nooit hebben we aangezet tot haat tegen Pim Fortuyn. We hebben alleen onze afkeur over het gedachtegoed van zijn partij uitgesproken. Het is heel triest allemaal en heel bedreigend. Een voorwaarde voor onze toe komst is dat dit niet meer kan gebeuren." Het collectief is boos op het ANP, dat een dag na de vernie lingen een bericht op het net zette, waarin Eurodusnie in ver band werd gebracht met de ac tievoerders die in maart bij de presentatie van het boek van Pim Fortuyn de LPF-voorman een paar taarten in het gezicht gooiden. Op de internetsite van Eurodusnie staat de persverkla ring die de Biologische Bakkers Brigade (BBB) uitgaf na de taart- gooiactie. Eurodusnie stelt dat de persverklaring op de site van de organisatie niet betekent dat de BBB bij het Leidse collectief is aangesloten. Eurodusnie: „Als gevolg van het ANP-bericht krijgt Eurodusnie veel dreigtelefoontjes en e- mails. Vrijdagavond is het pand van Eurodusnie al vernield. Het onjuiste bericht brengt de veilig heid van de panden van Euro dusnie. waar ook mensen met kinderen wonen, ernstig in ge vaar." Op internetsites van aanhangers van Fortuyn wordt veelvuldig verwezen naar Eurodusnie als verantwoordelijke voor de taart- actie. Op enkele discussiefo rums op internet wordt ook op geroepen om actie tegen Euro dusnie te ondernemen. maandag 13 mei 2002 jtrijd tussen rkclfidweerlieden "l euze zaak :ho( veet leb fereldrecord 1 bejaarde wai itelkindjes toe. actie end lach üfcnaar landeld JjJyi] Een 18-jarige Leidenaar noa lagnacht op de Barge ler het centraal station deld. Hij zag dat een jd'Jn jongen tegen een j yjuwde en klappen gaf. Leidenaar tussenbeide ichtte de woede van de bl« °P hem. Hij liep letsel rijn gezicht. De politie met de losse hand- ermeesteren. Het bleek arige Oegstgeestenaar 15 elijym; ssieve lasser Een nog onbekende vrijdagnacht op de een 18-jarige Lei- in gebroken kaak ge le jongen stond samen vrienden bij de benzi- op de hoek van de toen daar een ite, iemand uitstapte openbaar ging plas- de Leidenaar daar- opmerking maakte, van de onbekende een in zijn gezicht. Daarop dader in zijn auto en _J campagne, borden ie gemeente Leiden afgelopen dagen alle iborden in de stad la- lalen. Na de moord op een week geleden alle politieke partijen campagne meer te )an is het 'logisch om die daarmee te maken te verwijderen, meldt ier! rdvoerder. Ook zijn de verdwenen uit oogpunt eit. Op een aantal ver borden hingen posters rop een foto van de ver politicus. door Marijn Kramp leiden - De financiële drempel voor huisartsen om zich in Leiden te vestigen, wordt opgeheven. Huisartsen hoeven niet langer 500 gulden per vierkante meter te betalen als zij een praktijk ruimte in een woonhuis willen beginnen. Door de beroepsgroep vrij te stellen van deze zoge naamde compensatieregeling, hoopt de gemeente voldoende huisartsen binnen de stadsgren zen te houden. Aanvankelijk wilde de gemeente de compensatieregeling voor het onttrekken van woonruimte slechts versoepelen door het be drag als statiegeld te heffen en deze som na beëindiging van de dokterspraktijk weer terug te ge ven. Maar dit bood volgens het Regionaal Bureau Gezondheids zorg en de Districts Huisartsen Vereniging te weinig soelaas, omdat jonge artsen dit soms zeer forse bedrag dan nog steeds moeten ophoesten. Bur gemeester en wethouders heb ben daarop besloten om huis artsen volledig vrij te stellen van de regeling. Dit voornemen moet overigens nog worden goedgekeurd door de gemeente raad die de betreffende notitie Vestiging van Huisartsen in Lei den' in juni behandelt J. Ruis van de regionale Districts Huisartsen Vereniging is tevre den met de notitie nu de com pensatieregeling voor huisartsen is geschrapt „De regeling heeft in het verleden jonge huisartsen weerhouden zich te vestigen in Leiden. Dus het is goed dat art sen er nu van worden vrijge steld. Een belangrijke stap is ge zet om voldoende huisartsen in de stad te houden en als ik naar de bereidwilligheid van de wet houder, Zorg en Zekerheid en de woningbouwvereniging kijk, stemt dat mij hoopvol." Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat er in Leiden één huisarts op elke 2350 inwoners moet zijn en dat huisartsen bin nen 15 minuten bereikbaar moeten zijn voor patiënten. De komende tien jaar zal het echter lastig worden om deze situatie te behouden, vanwege de ver grijzing in de sector. Ruim een derde van de huisartsen in Ne derland is 50 jaar of ouder en de instroom van jonge huisartsen laat te wensen over. Het aantal opleidingsplaatsen zou moeten verdubbelen om in 2010 vol doende huisartsen te hebben. Daar wordt momenteel werk van gemaakt, maar naast de krapte op de arbeidsmarkt is er ook krapte op de huizenmarkt en stellen artsen tegenwoordig zwaardere eisen aan de praktijk- panden. Veel artsen willen graag met meerdere huisartsen of met an dere gezondheidsinstellingen onder één dak zodat ze kunnen samenwerken. Ook is er meer praktijkruimte nodig omdat steeds meer huisartsen in deel tijd willen werken. En dat terwijl het aahtal voor huisartsen ge schikte panden fors is afgeno men doordat de huizenprijzen sterk zijn gestegen en bestem mingsplannen nauwelijks ruim te laten voor de vestiging van een praktijk. Dat laatste probleem heeft de gemeenteraad al aangepakt door bij de herziening van be stemmingsplannen op te ne men dat in alle gebouwen met een woonbestemming 35 pro cent van het vloeroppervlak ge bruikt mag worden voor een be roep aan huis en eerstelijnszorg. Ook gaat de gemeente wanneer in een bepaald gebied een tekort dreigt, huisartsen voorrang ge ven bij de verhuur van panden die in gemeentelijk bezit zijn. leiden - Plantenliefhebbers kwamen afgelopen zaterdag weer aan hun trekken in de Hortus Botanicus. Want behalve dat de univers'iteitstuin er momenteel prachtig bijstaat was er ook weer plantenmarkt. Hos- ta's, uitheemse bolgewassen, bijendrachtbloemen, stinkbloemen en tal van andere bijzondere en minder bijzondere planten wisselden van eigenaar langs de Sterrenwacht Foto: Dick Hogewoning Steile trappen op én af tijdens Nationale Molendag door Marijn Kramp leiden - Als een kievit snelt ze naar boven. Met één hand aan de trapleuning en de andere om een baby, gaat ze, hup, die tre den op. Boven in molen De Put snuffelt ze even rond. Maar dan, als ze wil naar beneden wil, schrikt ze zich 'ut leplazarus'. „Hellupie, ik heb dieptevrees!" schreeuwt ze in goed Leids naar een man die een meter of wat lager op de straat staat. „Ik gaat hier echt nie meer vanafhoor." Toch doet ze, tot grote schrik van de man beneden, een wan kele poging. Ze helt raar voor over en zet een voet op de bo venste trede van de steile trap. Haar greep om de baby verslapt. De man sprint omhoog. Pakt de baby van haar arm en probeert de nerveuze vrouw te kalmeren. Hij krijgt haar zover dat ze, met haar buik in plaats van met haar mg richting trap, afdaalt „Rus tig aan meidje. Voetje voor voet je." Een hoop gedoe en veel kracht termen later staat mevrouw weer met beide benen op de grond. „Best mooi die molen", zegt ze beneden, tegen niemand in het bijzonder. „Geinig om een keer te zien, zo." Mevrouw is niet enige die de Nationale Molendag heeft uitge kozen voor een bezoek aan mo len De Put. Vele anderen be klimmen net als zij de steile trap van de korenmolen die vijftien jaar geleden opnieuw werd op getrokken op de oude stadswal bij het Galgewater. Molenaar Philip Pijnnaken vindt de be langstelling echter wat tegenval len. Twee jaar geleden, toen molen De Put nog startpunt was van de fietsroute die traditiege trouw op Landelijke Fietsdag wordt uitgezet, was de aanloop veel beter. Dit jaar komt er pas aan het einde van de middag goed de gang in. Aardigheidje op de molendag is de gratis pendelboot die tussen molen d' Heesterboom aan de Haagweg, molen De Put en mo len De Valk vaart. Ongeveer eens in het kwartier legt de boot van Sjaak Veringa aan en kun nen liefhebbers instappen voor een klein tochtje naar de vol gende molen. Vooral toeristen maken hier dankbaar gebruik van. Het Stedelijk Molenmuseum De Valk is voor de gelegenheid gra tis en dat is niet alleen tot toeris ten doorgedrongen. Een leuk uitstapje voor met de kinderen, zullen de ouders gedacht heb ben. En dat leidt wederom tot aandoenlijke taferelen, want de ide De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, js het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen 4 0 71 - 53 56 424 nog niet geschakeld en gekop peld wordt, dat er theorieles in de auto wordt gegeven en dat er in dat uur ook nog wordt koffie gedronken. Ik ben altijd de duurste rij-instmcteur geweest en daar ben ik trots op. De mi nimale prijs voor een lesuur is 36 euro, in mijn ogen. Maar dan wordt er wel geschakeld, gekop peld en de handrem gebruikt. En als mijn leerlingen twee uur aaneengesloten les nemen, ga ik bijvoorbeeld naar Amster dam. Daar komen ze toch ook als ze dat roze briefje eenmaal hebben." „De wachttijd voor een rijexa men is door gebrek aan exami natoren dertien weken. Veel te lang, daar moet wat aan gebeu ren. Aan de andere kant is de opleiding tot instructeur enorm verbeterd en gecertificeerd. Mijn voorstel is om de beste in structeurs te laten doorstromen naar de examinatoren en van de opleiding tot rij-instructeur een beroepsopleiding te maken. Dat zou goed voor de veiligheid op de weg zijn." „Of er iets te regelen valt met een examinator? Vroeger mis schien wel, nu niet meer. Ie hebt nog steeds instructeurs die na een examen naar hun leer ling gaan en zeggen: ik heb even met de examinator ge sproken en je bent geslaagd. Onzin, examinatoren zijn ob jectief." „Je bent ook een soort sociaal werker. Ooit had ik een leerling die bij andere rijscholen 160 lessen had gehad. Maar er was niemand die zich afvroeg waar om die jongen zijn rijbewijs nog niet had. Na vier lessen bij mij had ik het lek boven water. Hij had grote problemen op zijn werk en wilde daar thuis niet over praten. Nu zit hij zingend in zijn auto. Ik heb altijd een stelregel gehad: mondje dicht. Want je hoort van leerlingen natuurlijk allerlei dingen over privé-aangelegenheden, tot aan het huwelijksbed toe." „Mijn vrouw heeft onze vijf kin deren opgevoed omdat ik alleen maar in de auto zat. Zij is nog steeds een grote steun voor me. We gaan nu samen genieten van een vakantie in Zeeland en van onze 11 kleinkinderen. En daarna ga ik fietsen met mijn broer. Door de polder langs de ringvaart Dat deed ik vroeger ook al, maar toen op zondag. Dat had je ook wel nodig na een hele week in de auto te hebben gezeten." Eric-Jan Berendsen Van d' Heesterboom naar De Put naar De Valk met de pendelboot van Sjaak Veringa (op de voorplecht). Vooral toeristen maakten gebruik van dit aardigheidje op Nationale Molendag. Foto: Dick Hogewoning trappen van De Valk zijn net zo steil als die van De Put, maar dan nog smaller en hoger. Pas na zeven trappen ben je boven, en dan is het een lange weg te rug als boven hoogte- of diepte vrees ontdekt wordt. Op de balustrade aan de buiten kant van de molen legt een va der heel geduldig aan zijn kind uit dat er niets is om bang voor te zijn zolang ze niet over het hek helt. Toch blijft ze huilen en zijn vaders pogingen om haar greep om zijn nek wat losser te maken, vergeefs. Twee verdie pingen hoger hurkt een moeder voor haar dochter. „Vraag haar wat er precies scheelt Ze moet haar angst verwoorden. Dat is beter", zegt haar partner. „Schatje", vraagt moeder. „Waar ben je precies bang voor? Want vind je zo eng aan die trappen?" Het lijkt een tikkeltje teveel gevraagd en uiteindelijk wordt het meisje opgepakt en naar beneden gedragen. „Houd je oogjes maar dicht hoor." Dan klinkt plots heel hard van boven: 'Hellupie'. En warempel, daar staat ze weer met haar ba by op de arm. En dit keer zes trappen hoger dan bij molen de Put. De man rent de trap weer om hoog en grist de baby van haar arm. De vrouw hapt naar adem en zegt hooglijk verbaasd: „Krijg ik het toch weer. Die diepte- vrees. Wat mot ik nou? Ik doet het bijkans in m'n broek." 50 jaar als rij-instructeur wto en reed soms wel D kilometer per jaar. Vijf werken in de week van 's ids half zeven tot 's elf was normaal. En 301 ;af hij ook nog les op de ag. „Dan kwamen op vrij- :ten Dnd in Katwijk de vissers an zee en die wilden ook bewijs halen." Vorige roensdag gaf Leidenaar Gemel (75) zijn laatste rij- 52 heb nooit een bordje op 201 uto gehad en ik heb nog _htj. eadverteerd. Mijn klan- l5Chi 1 m'n reclame, zeg ik al- ïgeiaar. Stuntprijzen? Dat kan aal niet. Dan zijn de klan- M eindelijk duurder uit." ;r( ïen heeft tegenwoordig ;idi Alles moet hard, hard, oki lij De Deijl in Wassenaar en flitspaal. Dat apparaat in twee dagen duizend roor te hard rijden en me* >od rijden. Dat zegt toch attj" [over het hedendaagse :no ASS weggedrag. Ik maak het dage lijks mee. Achter een lesauto rij den? Dat kan niet, daar moet ie dereen voorbij." „Je moet leerlingen genoeg ba gage meegeven, ze kennis van het verkeer bijbrengen. Daarom pleit ik er voor dat ze verplicht worden om 40 lessen te nemen en naar theorieavonden te ko men. Tegenwoordig kopen ze een cd-rom en dan denken ze de theorie te beheersen. De helft zakt voor dat examen. Lees op maandag maar de krant. Dan zijn er weer jongeren in het verkeer omgekomen vanwege roekeloos rijgedrag. Neem de tijd voor een goede opleiding, denk ik dan. Examen doen na een les of 20? Dat kan niet." „Het is onmogelijk om voor 22 of 23 euro per uur te lessen in een dure auto. Dat betekent dat je per lesuur maar een beperkt aantal kilometers kunt afleggen in verband met de hoge benzi neprijs, dat er de eerste lessen Henk Kiemel: „ledereen heeft tegenwoordig haast. Alles moet hard, hard, hard." Foto: Hielco Kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9