Helft van EU voorstander kernenergie ECONOMIE 'Euro maakt consument stuk voorzichtiger' Vooral Scandinaviërs positief In top-500 Financial Times 16 concerns uit Nederland Brand bij transporteur Frans Maas •viees bij Alben Heijn duurst' Banken ontvluchten centrum Amsterdam De Unie passeert collega's bij nieuwe CAO uitzendbranche enslag Britse evardkranten maandag 13 MEI 2002 ■S. Tussen de Britse bou- laden Daily Mirror en is een prijzenslag uit- jj, Beide kranten heb- i prijs voor de doorde- fedities met een derde H tot 20 pence (32 euro- jen poging meer lezers __n. Enkele uren nadat jltie van de Daily Mirror oneel had ingelicht prijsoffensief volgde Beide bladen hebben l°2 e jaren lezers verloren. 2! t Mirror heeft een opla- 2; miljoen en The Sun 25; 3,5 miljoen. erheid van ten voor euro - Ongeveer 41 procent 3' irirten is voor de invoe- 1 de euro in hun eigen 3; t meldde de Britse krant legraph vandaag op ba- 7i,een geheim rapport. Het 22c age tegenstanders van 25; bedroeg 55 procent. 20! )ort is opgesteld door 9 st invloedrijke adviesor- ^51 de Britse premier i2ts het gaat om de publie- a ng> aldus de krant. Ik wil 757 <67 vervangen Vliegtuigfabrikant 22=jdenkt na over de bouw 51 opvolger voor de matig "Inde toesteltypes 757 en de tekentafel van het liggen al ontwerpen 2; 1 zeer snel vliegtuig met 25 deltavleugels. De nieu- 2 lenklasse zou concur- 163 Jus in efficiëntie moe- dwarsbomen, menen Luchtvaartmaatschap- 1 Hen graag een zuiniger met een capaciteit tot 250 passagiers. |arak bepleit el oliebeleid ié )e Egyptische president c heeft zaterdag de Ara- 845 ïinisters voor oliezaken 33 pen rekening te hou- 12i de consument. Hij oor een stabiele aan- mwe olie en deed een ip de ministers deze i322pron niet als politiek 12j e gebmiken. In de 204pie hoofdstad vergade- 6i rabische olieministers. cost bijna 27 dollar. De 405 irijs dit jaar was 18 dol- Argentijnen armoede JL 16^aires - De armoede in 4 ië neemt steeds grotere ie aan. Volgens de krant left momenteel de helft levolking onder de ar- 7! rens. De situatie in het 7 aarmee vergelijkbaar 3i ie buurlanden zoals Pe- livia. In het noorden land is het percentage og hoger: 70 procent, n met drie kinderen maandelijks doen met 200 euro of minder. j|jr geleden leefde maar 36!«ent van de Argentijnen e armoedegrens. leent om te betalen 45.11 45,7! 56,51 |4'$a - Olieproducent Sabic 67i3ffit banken een overeen- 95,toesloten voor een lening 4°'g eveer 2,4 miljard euro. 14^2! ewil Sabic de ovema- 44S Petrochemische ac- 51;g ivan DSM betalen. Sa- 67,5t or 70 procent in han- 4|| de Saudische staat. De 54^ aan DSM verloopt in 60,5(appes. De helft wordt 4g$ jaakt als de verkoop of- 50!$ afgerond. De rest volgt vier jaar. |1 is doet in jw 118 aankopen' 7®^- Het staal- en alumi- golylncem Corns zou in Bra- 49,2tele bedrijven willen ko- 4o!ïst8aat onder meer om 21,83 CST do Espirito Santo. 73» 'f bet bedrijf onge- 40^ liljard dollar op tafel 33,isDat zegt de Britse zon- 70$ at Observer. Vol- 98|oi krant kan Corns de 52,8 in voor ongeveer de iö!2 uit de opbrengst 44J 'erkoop van de alumini- 4|.5 i Corns wil geen com- 5>r geven. 5,3! w men houden van moeders 26^4! 25,11 - Bloemenveiling !|*j;3r zette de week voor ïsiai ^ag 47,6 miljoen euro 56,6! lanks een veildag min- ,rocent meer dan vorig i5ii.^raHolland schat de om- 18,|>5 miljoen euro, een stij- 12 procent. Exacte cij- Pen deze week. Uit on- jbleek dat 54 procent gisteren gaf aan hun moe- op de drie kiest voor n- Vooral rozen en ge- - boeketten. door Sylvia Marmelstein Rotterdam - „Het is die verdraai de euro die de consument ervan weerhoudt grote aankopen te doen", denkt Josefien de Gruiter, die werkt in een witgoedzaak in Rotterdam. Vooral mensen die voor de allereerste keer een mag netron of afwasmachine willen aanschaffen, twijfelen. „Als ze naar de prijskaartjes kijken, zie je ze denken: 'Misschien toch nog maar even alles opwarmen op de kookplaat en de afwas met de hand doen'." Consumenten zijn volgens de verkoopster erg op hun hoede. „Ze zijn bang dat sommige win kels de euro hebben aangegre pen om hun prijzen te verho gen. En dus willen ze eerst ver gelijken of ze het apparaat niet ergens anders goedkoper kun nen krijgen. Soms komen ze we ken later pas terug om hun aan koop door te zetten", zegt ze. „Met hele verhalen over hoeveel die afwasmachine in die en die winkel wel niet kost. Ze pluizen het echt helemaal uit." Bovendien hebben de klanten in de eerste weken van het jaar volgens haar chef Ben Rood eu ro's uitgegeven als guldens. „Nu ze merken dat ze niet uitkomen stellen ze de aanschaf van appa raten uit. Kochten ze vorig jaar meteen een nieuwe tv als het oude apparaat kuren vertoonde, nu laten ze hun 'oude beestje' liever maken. Zelfs als de repa ratiekosten meer dan de helft bedragen van de nieuwprijs." Laatst had Rood een bijeen komst met collega's van andere vestigingen in het land. „Die zeggen precies hetzelfde." Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt de ge voelens van De Gruiter en haar chef. De consument krijgt steeds minder vertrouwen in de economie en stelt grote aanko pen, zoals meubels, wasmachi nes en computers uit. De index voor het consumentenvertrou wen (die meet in welke mate consumenten bereid zijn om aankopen te doen) zit sinds vier maanden in een vrije val. Daar door hebben de verkopen het laagste punt bereikt sinds 1993. Vooral de woninginrichtings branche heeft het zwaar te ver duren. De omzet daalde in maart met 5,3 procent ten op zichte van een jaar geleden. De enige branche die maar blijft bloeien is de doe-het-zelfbran- che. De omzet steeg er met bij na 10 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, vergeleken met een jaar eerder. In de Bricorama sjouwen Nata- sja Scheltema en haar vader met een plank, schroeven en een zaag. Met die materialen maakt de studente van het oude twee persoonsbed van haar ouders een eenpersoonsbed. .Anders past-ie niet goed in mijn stu dentenkamer." Natasja begrijpt heel goed waarom de bouw- markten zo populair zijn.Als je een beetje zelf klust bespaar je een hoop geld. Handig, want de spullen voor levensonderhoud zijn toch al zo duur geworden." De consument moet inderdaad meer betalen voor dezelfde pro ducten, is het CBS opgevallen. In de voedingsmiddelensector was de prijsstijging in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,3 procent het sterkst. De klant heeft op de prijsstijging gerea geerd door gemiddeld 1,3 pro cent minder artikelen aan te schaffen. Harm van Dam, die boodschap- Duitse minister: Prijzen hoger door euro De Duitse minister Eichel (fi nanciën) heeft als eerste lid van de Duitse regering toege geven dat de overgang naar de euro voor de consumenten duurder is geweest dan de re gering had verwacht. Volgens het weekblad Der Spiegel heeft de minister op een bijeen komst van het SPD-bestuur gezegd dat hij en zijn collega's zich te veel hebben verlaten op de vrijwillige verplichting van het bedrijfsleven de prij zen binnen de perken te hou den. „Dat was mogelijkerwijs een fout." Volgens Eichel heb ben andere landen als Frank- pen doet bij een Cl000, klaagt steen en been over 'belachelijke' prijsverhogingen. Hij geeft de schuld aan de euro. Van Dam hoorde het afgelopen weekend de Duitse minister van financiën zeggen dat de prijzen in Duits land door de euro hoger zijn ge worden en dat de politiek daar eindelijk toegeeft dat het fout rijk, waar een verbod op prijs verhogingen gold. en Neder land het beter gedaan. Hij zei dat vooral bedrijven in de Duitse horeca en dienstverle nende sector 'flink hebben toegeslagen' met prijsverho gingen. Uit onderzoek van het instituut Polis bleek dat 54 procent van de Duitsers de prijsstijging door de komst van de euro zo hoog vond dat zij afzagen van duurdere aan schaffingen. Van de onder vraagden was 97 procent van mening dat het leven sinds 1 januari duurder is geworden. was om erop te vertrouwen dat bedrijven vrijwillig de prijzen op normale hoogte zouden hou den. „Hij zei dat wij Nederlan ders het beter hebben gedaan. Maar ook hier zal binnenkort blijken dat ondernemers flink hebben toegeslagen met prijs verhogingen", is zijn overtui ging- brussel/anp - Een kleine meer derheid van 50,5 procent van de Europeanen is voor het gebruik van kernenergie. In Nederland en België noemt 60 procent van de bevolking kernenergie aanvaard baar voor de opwekking van elektriciteit. Iets meer dan een kwart van de bevolking in de EU- lidstaten is echter sterk gekant tegen het gebruik van kern- stroom. De grootste voorstanders van kernenergie wonen in de Scan dinavische landen, zo blijkt uit een enquête die de Europese Commissie heeft laten verrich ten en waarop de Vlaamse za kenkrant Financieel Economi sche Tijd de hand legde. Van de Finnen steunt 65 procent het gebruik van kernenergie. In Zweden is dat zelfs 75 procent, ondanks de recente discussie al daar om een grote kerncentrale te sluiten. Nederland telt nog één actieve productiecentrale in het Zeeuw se Borssele. De sluiting daarvan zou in 2004 zijn beslag moeten krijgen, maar de politieke dis cussie daarover is nog gaande. De Belgische regering besloot onlangs het gebruik van kem- stroom langzaam uit te doven door alle centrales na veertig jaar productie te sluiten. jië is momenteel voor 46 procent van de elektriciteitsbe hoefte afhankelijk van kernener gie. De regering-Verhofstadt wil vooral het gebruik van wind energie stimuleren. Belgische wetenschappers twijfelen echter aan de haalbaarheid van die plannen. De grootste tegenstanders van kernenergie zijn de Oostenrij kers. Slechts 25 procent van die bevolking steunt de nucleaire gedachte, onder meer door twij fel over een gebrekkig functio nerende centrale van het Tsjer- nobyl-type vlak over de Tsjechi sche grens. Daarnaast zijn ook de Duitsers, Grieken, Spanjaarden, Portuge zen en Ieren in meerderheid te genstanders van kernenergie. Eurocommissaris De Palacio (energie) is groot voorstander van de nucleaire industrie. Opmerkelijk is de steun voor kernstroom van een kleine meerderheid van de Deense be volking. In Denemarken kwam de laatste jaren juist een stevige lobby op gang voor de sluiting van de grote centrale in het Zweedse Barseback, net aan de overkant van het water dat bei de landen scheidt. Denemarken loopt in Europa ook voorop bij de ontwikkeling van windener gie. waddinxveen - Een uitslaande brand heeft zaterdagnacht grote delen van het kantoor en de werkplaats van het internationale transportbedrijf Frans Maas in Waddinxveen in de as gelegd. De brandweer bestreed het vuur met 14 voertuigen en 60 brandweerlie den. De oorzaak van de brand en de veroorzaakte schade zijn nog onbekend. De bedrijfs leiding meldt dat het logistieke werk ondanks de brand kan worden voortgezet. Foto: WFA/Peter Hofman den bosch/gpd- Zestien geheel of gedeeltelijke Nederlandse on dernemingen hebben een plaats verworven in de top-500 van de Britse zakenkrant Financial Ti mes. Op die jaarlijkse ranglijst staan de grootste concerns uit de hele wereld in volgorde van marktwaarde. Het Nederlands-Britse concern Koninklijke Olie/Shell staat net als in 2001 op de 10de plaats. Philips is dit jaar vanaf de 114de plaats doorgedrongen tot de eerste 100: 98ste. Chipmachine fabrikant ASML (388) en het in Amsterdam genoteerde Gucci (492) zijn nieuwkomers in de top-500. De ranglijst wordt net als vorig jaar aangevoerd door het Ameri kaanse General Electric, dat Mi crosoft achter zich houdt. Mi crosoft komt van de vijfde plaats. Cisco Systems duikelde van de 2de naar de 20ste plaats. Energieconcern Enron behoor de vorig jaar nog tot de eerste 100 en is na het bankroet geheel weggevaagd. Het Zwitsers- Zweedse concern ABB moest een affaire rond pensioenbeta lingen aan voormalig topman Bamevik bekopen met een te rugval van 172 naar 488. Amerikaanse concerns domine ren traditiegetrouw de ranglijst. Alleen al in de top-10 staan er acht. Uitzonderingen daarin zijn het Britse BP (van 15 naar 8) en Koninklijke Olie/Shell (10). ING (van 56 naar 68) is de eerste vol bloed Nederlandse onderne ming op de lijst. Tot de vele ver liezers behoren voornamelijk bedrijven uit de technologie en telecom. Ranglijst met marktkapitalisatie in miljarden dollars. 1. General Electric (VS) 372 2. Microsoft (VS) 327 3. Exxon Mobil (VS) 300 4. Wal-Mart Stores (VS) 273 5. Citigroup (VS) 255 6. Pfizer (VS) 249 7. Intel (VS) 204 8. BP (Gbr) 201 9. Johnson Johnson (VS) 198 10. K. Olie/Shell (NL/GB) 190 62. Unilever (NL/GB) 56 68. ING (NL) 54 98. Philips (NL) 40 120. Aegon (NL) 35 152. ABN Amro (NL) 29 154. Fortis (NL/Bel) 29 178. Ahold (NL) 24 195. Reed Elsevier (NL/GB) 22 277. Heineken (NL) 16 331. Akzo Nobel (NL) 13 355. KPN (NL) 13 388. ASML (NL) 12 400. EADS (NL) 11 456. TPG (NL) 10 492. Gucci (NL) 9 doetinchem/gpd - Vlees is bij Al- bert Heijn het duurst en bij Cl000 het goedkoopst. Dat blijkt uit onderzoek van Distriföod, een onafhankelijk nieuwsblad voor supermarkten. Opvallend is dat in supermarkten het afge lopen jaar het vlees goedkoper is geworden. Het onderzoek is gehouden on der de zes toonaangevende su permarktformules Albert Heijn, C1000, Edah, Super de Boer, Plus en Konmar. De onderzoe kers hebben een pakket van de twaalf meest gangbare vleespro ducten samengesteld, zoals run dergehakt, hamlapjes, schou derlappen, biefstuk, slavinken en kippenbouten (van hetzelfde gewicht). Gemiddeld is de klant voor het pakket 110,64 euro kwijt. De Cl000 zit daar met 90,66 euro fors onder terwijl de Albert Heijn er met 115,48 euro het verst boven zit. „Maar ook Su per de Boer en Konmar zijn duur met hun vlees. Bij beide supers is de consument meer dan 110 euro kwijt." De onderzoekers noemen het ook opvallend dat de vleesprij- zen in de supermarkten over de gehele linie zijn gedaald ten op zichte van een jaar geleden. „Voor het pakket moest de con sument destijds 2,46 euro meer neerleggen bij Albert Heijn. Bij Cl000 is de prijs van het vlees nog meer gedaald, namelijk 5,84 euro. eindhoven/anp - Vakbond De Unie dreigt collegabonden bui tenspel te zetten in onderhan delingen over een nieuwe CAO voor de uitzendbranche. Al eer der sloot De Unie in de kinder opvang en bij Philips een ak koord met werkgevers, nadat het CAO-overleg met FNV- en CNV-bonden was vastgelopen. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren bij de uitzend-CAO. „Vooral FNV Bondgenoten heeft een dusdanig halstarrige hou ding dat het ten koste kan gaan van de uitzendbranche. Tegen die achtergrond hebben we ge meend dat we contact moesten opnemen met de werkgevers", aldus voorzitter Teuwen. De vakbondsvoorman zegt de werkgeversorganisatie Algeme ne Bond Uitzendondernemin gen (ABU) een alternatief te hebben geboden. FNV Bondgenoten en de ABU hebben al maanden een con flict. Begin januari zetten de werkgevers FNV-bestuurder Westerhof buiten de deur om dat hij geschillen te vaak via de media uitspeelde. Sindsdien zit ten de CAO-onderhandelingen in een impasse. door Miranda Megens Amsterdam - Kom nooit met de auto in het centrum van Am sterdam, want dat is een ramp. Verstopte wegen, geen parkeer plek, fietsers en taxi's die de baas zijn op straat. Maarten Smits, directeur van het Amster damse kantoor van onroerend- goedmakelaar DTZ Zadelhoff, begrijpt daarom de financiële instellingen die de drukke bin nenstad verruilen voor kantoren aan de prestigieuze en goed be reikbare Zuid-as, het zuidelijk deel van de AIO. De eeuwenoude grachtenpan den die banken en handelaren nog altijd bezitten, zijn schitte rend. Maar vanwege de slechte bereikbaarheid en parkeerpro blemen voor klanten en perso neel verruilen financiële dienst verleners de traditionele plek ken steeds vaker voor de randen van de stad. Zij vestigen zich aan de Zuid-as of aan de IJ-oe- vers (de achterkant van het Cen traal Station). Aan de Zuid-as is die financiële concentratie al duidelijk zicht baar. Komend vanuit Den Haag zit de automobilist op een gege ven moment ingeklemd tussen het WTC en Dexia aan de linker kant en ING en ABN Amro rechts. Al in 1999 betrok ABN Amro het nieuwe, 24 verdiepin gen tellende hoofdkantoor. Tot die tijd was het hoofdkantoor verspreid over verschillende lo caties in de binnenstad. De bank koos voor de Zuid-as van wege de bereikbaarheid en om een eigen pand te kunnen bou- Het in aanbouw zijnde hoofdkantoor van ING aan de Zuid-as in Amsterdam. Foto:GPD/Harmen de Jong wen. De toren van ABN Amro rijst uit boven het markante ING-hoofd- kantoor. Het nog in aanbouw zijnde paradepaardje van de bank/verzekeraar lijkt op een schip, schaats of strijkijzer. Pres tige is ook voor ING een reden zelf een pand te bouwen. De bank zit immers al aan de AIO, zij het gehuurd. ABN Amro en ING hebben ook nog hoofdkantoren in Amster dam-Zuidoost. Maar de huis vesting van de raad van bestuur geeft de échte hoofdlocatie aan, en die is overduidelijk aan de Zuid-as. Ook Dexia Bank Neder land (voorheen Kempen Co en Bank Labouchere) heeft hier, met raad van bestuur, het nieu we hoofdkantoor betrokken. De financiële instellingen moeten nieuwkomers aantrekken. Over de AIO heen worden ook nog kantoortorens neergezet. Het gaat Maarten Smits van DTZ Zadelhoff te ver om te zeg gen dat er een grote trek is uit de binnenstad: „Niet iederéén wil naar de Zuid-as. Stroeve heeft bijvoorbeeld een pand van Dexia gekocht en blijft dus in de stad. En waarom zou een koffie- of cacaocommissionair de gracht verlaten?" Wél is de trend zichtbaar. De af gelopen jaren is de financiële sector gigantisch gegroeid, dus is het logisch dat financiële in stellingen niet in het centrum blijven. „Het is een natuurlijk proces dat je grotere locaties zoekt," aldus Smits. „In het cen trum kun je geen groot kantoor met veel faciliteiten bouwen, Amsterdam is een open monu ment." Het is niet zo dat de kantoren- markt ineens overspoeld wordt met aanbod uit de binnenstad. Volgens Smits komt nieuw aan bod 'gefaseerd op de markt'. De prijzen blijven hoog: tussen de 180 en 450 euro per vierkante meter. De dichtgegroeide binnenstad is voor effectenbeurs Euronext, nu nog verdeeld over drie panden, geen reden om het hart van Am sterdam te verlaten. Begin vol gend jaar is de 400 jaar oude beursvloer niet meer in gebruik omdat de optiehandelaren dan volledig vanaf het scherm wer ken. De grote ruimte die achter blijft, is wel goed als dansvloer, maar niet als efficiënt kantoor. De nieuwe locatie is al bekend: de beurs neemt zijn intrek aan de IJ-oevers. Vijftien jaar gele den was dit een vervallen deel van de stad. Nu horen de IJ-oe- vers, waar Dexia haar tweede lo catie krijgt, tot het succesvol ontwikkelde Oostelijk Havenge bied. Hier, en ook aan de over kant van het IJ staan nog veel ambitieuze (kantoor)projecten op stapel. De 'binnenstad' blijkt overigens een rekbaar begrip. Een woord voerder van Euronext, gehecht aan de handelstraditie in het kloppend hart van Amsterdam, bestempelt de nieuwe locatie nog steeds als centrum. Maar binnenstadbewoners weten: zo lang je er kunt parkeren, is het nog geen echt centrum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7