'Metrobrand was mislukte terreurdaad' BUITENLAND - Eigen partijraad geeft Sharon een klinkende oorvijg Geldgebrek eist tol op Jimmy Carter zet voet op Cubaanse bodem Russische lanceerbasis In Missouri wonnen de overledene en zijn weduwe VS: Russen bereiden atoomproeven voor Milaan ontsnapt aan drama Pakistan weigert VS steun voor aanval op al-Qaeda ic loopt boos uit stadion he Franse president bij de bekerfinale in teen Lorient en het Bastia boos wegge nen het Franse volks - voor de aftrap werd in- enkele honderden ipporters een fluitcon- larop Chirac het sta lend verliet. Hij eiste ,rzitter van de Franse ,nd Simonet zijn excu- ibieden. Op Corsica Li tijden een grote hang 0 autonoom bestuur, ar eft jaar vaardigde Chirac kinjuit die het Franse ei- maand ac 13 mei 2002 vrije »r zelfbestuur geeft. '"iFDP'er in race d;anselierschap Iim - Het bestuur van de lur Duitse partij FDP heeft sPrabrzitter Guido Wester- ^ar voren geschoven als Lt-bondskanselier voor Inentsverkiezingen van jer. Het is voor het eerst schiedenis van de FDP lartij formeel een kandi- fwijst. De strijd voor de jt vooral tussen bonds- r Gerhard Schroder van il-democratische SPD id Stoiber van de •democratische U. el oorzaak I (treinongeluk r Het treinongeluk in Httannië, waarbij vrij- jn mensen omkwamen •dan zeventig mensen taakten, is veroorzaakt j defecte wissel. Enkele tan de wissel zouden braakt. De trein ont- itoen hij over de wissel, n gedeeltelijk op een precht. Minister van Stephen Byers zei giste- iet ging om een inci- Ivordt nader onder- le het kwam dat de wis- linale patiënt y overleden De ongeneeslijk zieke jetty, die vergeefs toe- Ig vroeg een einde aan }n te mogen maken, is ;op 43-jarige leeftijd n. Dat heeft haar fami- en bekendgemaakt. II bepaalde het Euro- voor de Rechten van dat de vrouw niet het om met hulp van q een einde te maken ■leven. Pretty was naar jestapt nadat ze in littannië vergeefs had erd om hier toestem- pr te krijgen. Ie beschoten lien Belfast •Tijdens nachtelijke ssen katholieken en nten in een wijk in Ifast is herhaaldelijk op gevuurd. Ook werden lessen en brandbom- ir de politie gegooid, aar beurt plastic kogels i. Verscheidene agen ten gewond en een van ïst worden opgenomen pkenhuis. Het is al nlang onrustig in de èrse hoofdstad, met na- -tt noordelijke stadsdeel, ke en protestantse wij- daar van elkaar ge- l door hekken, muren eldraad. vermoedt t bij brand 'ield - De Britse politie onderzoek ingesteld brand waarbij zeven ■ijn omgekomen, on- ijf zusjes in de leeftijd laanden tot dertien lolitie vermoedt dat de >r enkele mannen is De brand brak gister- lvroeg uit in een wo- luddersfield, in Noord - I. De woning werd be- ior een gezin van Azi- (a«Jcomst. De politie zei "et te denken aan :hting met racistische 1. Er wordt gezocht Jlta» of vier mannen met Ie bcitisch uiterlijk. li Taiwan kan Aisvan China G ston - „Taiwan is ge- 1 een onafhankelijk land tn", aldus de Taiwanese It Chen Shui-bian giste- DS F interview met het ft Newsweek. Formele Dg is volgens Chen zelfs ïr zo belangrijk, nu de lanse president Bush ld onlangs de Repu- Kvan noemde. Al sinds öezing tot president in Beft president Chen met pocratische Progressie- l(DPP) naar onafhanke- kan China. Peking be- Taiwan echter als een provincie, en wil het psche eiland opnieuw pesnoods met gebruik Hd. door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Het was voor Ariel Sha ron de pijnlijkste avond sinds ja ren. Juist nu hij door 'Operatie Verdedigingswap de militaire campagne tegen de Palestijnse milities op de Westelijke Jordaan- oever, een ongekende nationale populariteit geniet, kreeg hij van zijn eigen partijraad een klinken de oorvijg. De reden was nota bene dat hij zich slap zou gedragen tegen over de Palestijnen, door te la ten doorschemeren dat hij een Palestijnse staat niet op voor hand afwijst. Althans, zo leek het. In werkelijkheid ging het gisteravond om de vraag wie in de Likud de lakens uitdeelt: de door ex-premier Benjamin Ne tanyahu gedomineerde partij raad, of de minister-president. Het antwoord liet aan duidelijk heid niets te wensen over. Gis teravond heeft Netanyahu openlijk de macht in de partij toegeëigend, en zich gepresen teerd als de volgende Israëlische eerste minister. De goed van de tongriem gesneden ex-premier had het daarbij een stuk gemak kelijker dan de huidige Israëli sche leider. Hij lijkt al lang weer vergeten dat de kiezers hem in 1999, toen hij het moest opne men tegen Ehud Barak van de Arbeiderspartij, een smadelijke nederlaag bezorgden. De strekking van Netanyahu's betoog was dat de premier in ongeveer alles wat hij tot nu heeft ondernomen, heeft ge faald. 'Operatie Verdedigings wap was op zichzelf wel een goed idee, maar de troepen zijn veel te snel teruggetrokken zo dat ze hun werk niet hebben kunnen afmaken. Dat Arafat nog niet is verbannen, laat zien hoe snel Sharon geneigd is te zwichten voor internationale druk. En dat hij naar een inter nationale conferentie streeft en heeft laten doorschemeren dat hij niet onder alle omstandighe den tegen een Palestijnse staat is, wijst op hetzelfde. 'Zelfbe stuur ja, een staat nee', was Ne tanyahu's devies. De motie tegen de Palestijnse staat, waar de bijeenkomst van gisteren om draaide, was op zichzelf al merkwaardig genoeg. Het partijprogramma van Likud laat er immers geen misverstand milaan/rtr - Een gasfles heeft zaterdagavond een kleine brand veroorzaakt op een van de groot ste metrostations in Milaan. De politie houdt rekening met een poging tot een aanslag. Op het tijdstip van de brand waren hon derden mensen op weg naar huis na een avondje uit. Volgens de politie ontstond de brand rond elf uur doordat ie mand het kraantje van de gas fles had opengedraaid en daar een vlam had bijgehouden. Het vuur op het drukke Duomo sta tion, waar twee metrolijnen bij elkaar komen, kon snel worden gedoofd. Niemand raakte gewond. Ook de schade aan het metrostation, dat direct onder de enorme go tische kathedraal van Milaan ligt, valt mee. De politie kan niet zeggen wat er zou zijn gebeurd als de gasfles was ontploft. Er was wel rookontwikkeling. De metro kon mede hierdoor een halfuur niet rijden. Vlakbij de plek waar de brand uitbrak zijn enkele spandoeken gevonden met teksten. Op één ervan stond in het Italiaans: 'Wij vechten voor de zaak van Allah en wij stoppen niet totdat jullie je onderwerpen en Allah, de enige echte God aanbidden'. Op het andere laken stond in het Arabisch: 'Allah is groot'. Milaan huisvest een van de grootste moslimgemeenschap pen van Italië. De VS noemen de stad het Europese centrum van Osama bin Laden. Leiders van het islamitisch cultureel cen trum in Milaan ontkennen ieder verband met de terroristenlei der. De Italiaanse politie heeft na de aanslagen in de VS verscheiden de vermeende terroristen gear resteerd. Vorige week nog pakte de politie vijf mannen op die er van worden verdacht de op brengst van overvallen en drug stransacties te gebruiken voor de financiering van extremisti sche groepen. Na maanden van relatieve stilte van de kant van de Israëlische vre desbeweging was er zaterdag weer eens een grote betoging in Tel Aviv. Zo'n 60.000 mensen spraken zich daar uit tegen de militaire acties op de Westoever, en de geplande inval in de Gazastrook. Die werd afgelopen weekeinde wegens het uitlekken van plannen uitge steld, maar is nog niet van de baan. Foto: Reuters/Gil Cohen Magen over bestaan dat er geen 'Pales tijnse staat ten westen van de Jordaan' mag komen. Die for mulering laat ruimte voor het ontstaan van zo'n staat aan de andere kant van de rivier, in Jor danië dus. Niet verwonderlijk is men daar in het Hasjemitische Koninkrijk, waar zestig procent van de bevolking Palestijns is, nooit gelukkig mee geweest. Nog in het begin van de jaren negentig prees Netanyahu op verkiezingsbijeenkomsten Jor danië aan als een goed alterna tief voor een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Maar sinds de vrede met de oosterbuur, in 1994, onthouden Likud-leiders zich wat dat aangaat van open lijke uitspraken over hun inten ties. Wat Likud betreft ligt de staat Israël tussen de Middel landse Zee en de Jordaan. Het probleem is dat er in dat gebied naast vijf miljoen joden meer dan vier miljoen Arabieren wo nen. Binnen tien jaar zal die laatste groep een meerderheid vormen. Dat demografische probleem zou in een democrati sche omgeving binnen de kort ste keren leiden tot het einde van de joodse staat. Daarom wil Likud de Palestijnen van de Westoever en de Gaza strook zelfbestuur geven, maar binnen bepaalde beperkingen. Zo moeten de Israëlische neder zettingen in die gebieden blijven bestaan, en moet het Israëlische leger voldoende manoeuvreer ruimte hebben om de kolonis ten en de buitengrenzen te be schermen. Volgens een oud plan van Sha ron- waar hij voor zover bekend nog steeds aan vasthoudt - kun nen dc Palestijnen voor hun au tonomie beschikken over onge veer veertig procent van de Westoever, verdeeld over een aantal kleine gebieden, onder ling verbonden door doorgaan de wegen. De Palestijnen spreken laatdun kend over 'thuislanden'. Sha- rons concessie bestaat erin dat hij, in tegenstelling tot Netanya hu, onder bepaalde omstandig heden bereid is die 'thuislan den' een Palestijnse staat te noemen. Na gisteravond moet Likud ver der in een staat van interne oor log, maar met goede vooruit zichten. De oude rivaal, de Ar beiderspartij, is nog maar een schim van wat ze is geweest. Al le opiniepeilingen wijzen erop dat Likud bij nieuwe verkiezin gen als veruit de grootste partij uit de bus zal komen. Nu in Is raël het systeem van directe ver kiezing van de minister-presi dent is afgeschaft, zal de groot ste partij weer bijna automa tisch de premier gaan leveren. Netanyahu staat klaar. washington/anp - De Pakis taanse regering weigert een grootschalige militaire operatie op haar bodem tegen leden van het terroristennetwerk al-Qaeda toe te staan, ondanks grote Amerikaanse druk. Dat meldt The Washington Post. Amerikaanse inlichtingendien sten hebben volgens de krant vastgesteld dat de grootste con centraties al-Qaeda-strijders niet langer in Afghanistan zijn, maar in het aangrenzende Pa kistan. Het dagblad rept in het bericht van het eerste grote me ningsverschil tussen Islamabad en Washington, sinds beide na ties besloten gezamenlijk op te trekken tegen Osama bin Laden en zijn netwerk. Overigens werd al wel eerder bekend dat Amerikaanse en Britse speciale eenheden in West-Pakistan, in semi-autono- me gebieden waar de regering weinig invloed heeft, actief speuren naar al-Qaeda-leden en naar Bin Laden. Functionarissen van het Ameri kaanse ministerie van defensie reageren in de krant gefrus treerd op de trage wijze waarop Pakistan tegen al-Qaeda zou opereren. De Pakistaanse rege ring zou bevreesd zijn voor bin nenlandse onrust in de grens streek met Afghanistan, en voor acties van moslimextremisten in het hele land. door onze correspondent Frank Hendrickx moskou - Het geldgebrek in de Russische ruimtevaartindustrie heeft gisteren vermoedelijk acht mensen het leven gekost. Tij dens werkzaamheden aan een hangar op de lanceerbasis Bai- konoer stortte een tachtig meter hoog plafond in, waarop de acht op dat moment aan het werk waren. Een speciaal team van reddings werkers moest vanuit Moskou naar de basis in Kazachstan worden gestuurd, omdat het reusachtige gebouw volledig dreigde te bezwijken. Reddings werkers uit Kazachstan durfden het gebouw niet binnen te gaan. De werklieden zijn waarschijn lijk naar beneden gestort nadat drie grote pilaren het gewicht van het dak niet meer konden dragen. In de hangar lag onder meer een oude versie van het ruimteveer Boeran opgeslagen, het Russische antwoord op de Amerikaanse Space Shuttle. Het ongeluk onderstreept we derom de wankele financiële basis van de ooit roemrijke Rus sische ruimtevaart. Baikonoer Cosmodrome, het grootste ruimtevaartcomplex ter wereld, is sinds het ineenstorten van de Sovjetunie eigendom van Ka zachstan. Rusland huurt de ba sis. De hoge huurprijs in combina tie met de algehele malaise in de Russische ruimtevaartindustrie hebben er toe geleid dat de ooit supermoderne basis in een slechte toestand verkeert. Uit onvrede met de eisen van Ka zachstan is Rusland recentelijk begonnen met de constructie van een nieuwe basis in Plesetsk, een plaats in het uiter ste noorden van Rusland. De financiële steun voor de Rus sische ruimtevaart is het afgelo pen decennium met een factor vijftien verminderd. Rosaviakos- mos probeert nu te overleven door commerciële satellieten te lanceren en ruimtevaarttoeris ten naar het internationale ruimtevaartstation ISS mee te nemen. In april ging de Zuid- Afrikaanse miljonair Mark Shuttleworth nog de ruimte in. De trip leverde de Russen waar schijnlijk 20 miljoen dollar op. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - De Amerikaanse oud-pre sident Jimmy Carter is gisteren in Cuba aangekomen voor een historisch zes daags bezoek. Carter is de eerste presi dent - voormalig of zittend - van de VS die voet zet op Cubaanse bodem, sinds Fidel Castro in 1959 de macht greep. De 77-jarige oud-president werd samen met zijn vrouw Rosalynn verwelkomd door de Cubaanse machthebber Fidel Castro (75). Castro verklaarde de komen de dagen alle deuren voor Carter open te zullen zetten, ook die van de biologische onderzoekscentra op het eiland. Cuba werd er vorige week door de hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris John Bolton van beschuldigd te werken aan biologische wapens, en werd samen met Syrië en Libië bijgezet in het Amerikaan se rijtje 'Landen van het Kwaad'. Castro heeft de Amerikaanse beschuldigingen ontkend en gevraagd om bewijzen. Ondanks dit verbale geweld heeft Carter zijn bezoek aan het eiland veertig kilo meter ten zuiden van Florida gewoon doorgezet. De relatie tussen de buren is uitermate slecht, en Carter zei vorige week te hopen de dialoog weer op gang te kunnen brengen. Cuba heeft letterlijk en figuurlijk de rode loper uitgerold voor Carter, die bena- dnikte een privé-bezoek te brengen en Carter (links) luistert na aankomst in Havana uniform voor de gelegenheid had verwisseld Foto: Reuters/Daniel Aguilar niet te zullen onderhandelen. De oud president werd uitgenodigd door Fidel Castro zelf. In de aanloop naar zijn be zoek liet Cuba een bekende politieke ge vangene twee maanden voortijdig vrij. Tegenstanders van Castro dienden vrij- naar Fidel Castro, die zijn vertrouwde voor een grijs kostuum. dag een petitie in voor een referendum over politieke en economische hervor mingen. Dat de groep daartoe in staat was, werd al een aanmerkelijke vooruit gang genoemd. Cuba hoopt dat Carter - die een verklaard tegenstander is van het 42 jaar oude handelsembargo van de VS - de economische sancties publiekelijk zal veroordelen. De Amerikaanse regering moest Carter speciaal toestemming geven voor zijn trip naar Cuba. Het is Amerikaanse bur gers immers niet toegestaan naar het buurland te reizen. Volgens Buitenlandse Zaken is Carter gevraagd Castro te zeg gen dat het tijd is dat Cuba een democra tie wordt. Carter heeft een speciale relatie met Cu ba. Tijdens zijn regeerperiode van 1977 tot 1981 stak hij veel energie in verbete ring van de verhoudingen, maar een door Castro gesanctioneerde toevloed van Cubaanse bootvluchtelingen maakte daaraan een einde. Het Amerikaanse handelsembargo be staat nog steeds, ook al gaan er ook in de VS stemmen op om daaraan een einde te maken. Sinds vorig jaar wordt er wel een uitzondering gemaakt voor hulpgoede ren als voedsel en medicijnen. Carter zei dat hij en zijn vrouw waren ge komen als 'vrienden van het volk van Cu ba'. Hij ontmoet Castro twee keer, en er staan gesprekken met politici en verte genwoordigers van religieuze groeperin gen en mensenrechtenorganisaties ge pland. Carter mag gaan en staan waar hij wil, al dus Castro bij zijn begroeting. Morgen avond zal de oud-president het Cubaan se volk in een tv-rede toespreken. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Zal de kiezer woensdag uit medeleven met de dode stemmen op Pim Fortuyn? Het is ongewis. Maar een dode die op de golven van piëteit de verkiezingen wint, dat is eerder vertoond. In de Amerikaanse staat Missouri veroverde de over leden Mel Carnahan in november 2000 een zetel in de Senaat. Het was een bizarre, ietwat ma cabere verkiezingsstrijd. De gouverneur van Missouri, de Democraat Mei Carnahan, kwam op 16 oktober 2000, drie weken voor de Amerikaanse verkiezingen, om bij een vlieg tuigongeluk. Zijn Republikeinse tegenstander John Ashcroft leek de overwinning op zak te heb ben. Vóór 16 oktober was er sprake van een harde, bittere strijd tus sen de twee mannen om een ze tel in de Senaat namens Mis souri. De conservatieve Ashcroft - inmiddels minister van justi tie - had permanent voorgele gen in de opiniepeilingen. Ook al werd er gerekend op wat 'stemmen uit sympathie', die zouden de Republikein niet van een overwinning kunnen weer houden, zo voorspelden politie ke analisten. Ashcroft was de zittende senator, een bekende, en Amerikaanse kiezers zijn normaal gesproken afkerig van het ongewisse. Omdat de naam van Carnahan zo kort op de verkiezingen niet meer van de kieslijst te halen was, zaten de Democraten in hun maag met een kandidaat die alleen in naam nog bestond. Maar hoe dichterbij de datum van 7 november kwam, hoe somberder de vooruitzichten voor Ashcroft werden. De geest van Mei Carnahan bleek een ge duchte tegenstander. Zoals dat wel vaker gaat, werd de gouverneur na zijn dood nog populairder. Bij zijn begrafenis stonden mensen met kaarsen en posters aan de kant van de weg in ieder van de vijf dorpen die de begrafenisstoet passeerde. „Zijn overlijden had de mensen diep geraakt", zei Jean Carna han later in een interview. „De mensen van Missouri wilden dat er iets levend zou blijven na het vliegtuigongeluk." De emotie zocht een uitweg. Er werden stickers gedrukt met 'Ik sta nog steeds achter Mei' erop. De slo gan 'Laat het vuur niet uitgaan' dook her en der in de staat op. Carnahan kreeg postuum sym boolwaarde. Campagne voeren kon Ashcroft in eerste instantie niet meer, want dat zou worden uitgelegd als gebrek aan respect voor de dode. De Democraat die Carna han opvolgde als tijdelijk gou verneur, Roger Wilson, kondig de vervolgens aan dat hij Cama- hans vrouw Jean zou aanwijzen om diens plek in Washington in te nemen, bij een overwinning van de dode. Dat was een mees terzet van de Democraten. De voormalige 'first lady' van Mis souri was geen onbekende voor het publiek. Veel kiezers werden aangetrokken door het idee dat Jean de geest van Mei Carnahan levend zou houden, zo bleek uit opiniepeilingen waarin de De mocraat ineens voorlag. De rouwende Jean Carnahan zei ja tegen het voorstel. Ze voerde geen echte campagne, want dat zou opportunistisch overko men, maar was wel op tv te zien, waar ze pleitte voor de waarden en overtuigingen van haar man. Ze beloofde 'het vuur brandend te houden' in Washington. Ash croft hervatte zijn campagne, maar tevergeefs. Op 7 november wonnen de dode en zijn wedu we met een verschil van 49.000 stemmen. Jean Carnahan, die bij het onge luk niet alleen haar man maar ook haar zoon Randy verloor, ging naar Washington. Daar moet ze in november van dit jaar op eigen kracht zien haar zetel te behouden. De 68-jarige senator werd benoemd voor een periode van twee jaar, in plaats van de gebruikelijke termijn van zes jaar. De Republikeinen zijn begrijpe lijkerwijs gebrand op revanche, en hebben daarom een ervaren tegenkandidaat, de voormalige afgevaardigde Jim Talent, naar voren geschoven. washington/anp-rtr-dpa - Amerika beschikt over aanwij zingen dat Rusland voorberei dingen treft om nieuwe kem proeven te houden. Dat schreef The New York Times gisteren op gezag van regeringsfunctionaris sen. De Russische minister van buitenlandse zaken Ivanov ont kent het bericht. Hij zei dat dit soort berichten vaker opduikt onder Amerikaanse politici. De Amerikaanse inlichtingen diensten zouden weet hebben van 'technologische activiteiten' van Rusland op een eiland bij de poolcirkel. In het verleden trof fen de Russen en de voormalige Sovjetunie in dat gebied voorbe reidingen op nieuwe kemproe ven. Huis en Senaat zouden op de hoogte zijn gebracht. Volgens de krant reageerden de politici zeer uiteenlopend op de rapportage. Sommige leden van de Senaat pleitten voor het her vatten van Amerikaanse kem proeven. Anderen wi^en on middellijk toegang eiséfc tot de Russische bouwlocaties voor kernwapens en maakten zich sterk voor de productie van een nieuwe serie Amerikaanse kern koppen. De Amerikaanse president Bush en zijn Russische collega Poetin treffen elkaar over twee weken in Moskou en Sint Petersburg. Het is de bedoeling dat ze daar een akkoord tekenen over de vermindering van hun kemwa- penarsenalen. De Amerikaanse minister Powell van buitenland se zaken zei gisteren dat hij er zeker van is dat het akkoord de ze maand wordt ondertekend. v -urn 1 ■rare^ Lmw -inwin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5