Bieb Katwijk dieper in de problemen DUIN BOLLENSTREEK aad Lisse sluit OZB-verhoging niet uit randweerwedstrijden: een serieuze zaak Herdenken tijdens Sassenheimse jubileumtaptoe Voorhout steunt hockeyers met tienduizend euro en halen bo euro op IDe Katwijkse Ro- Lrs hebben 25.000 euro Jr gelopen voor de kan- Wjding. Afgelopen week- [eden de atleten, die f de Sterke Staaltjes »n, mee aan de 532 kilo- Jnge estafettetocht. Ze len op een 84ste positie in er 39,5 uur over. (nderd teams deden k de tocht van Rotter- b Parijs. Op 1 juni wordt Jen feestavond in sport- |ioy in Rotterdam be- Ifnaakt hoeveel de teams [ebben opgehaald voor de doel. inbakken lield mijkerhout - Een spoor grond en kapotte gera- jüt weekeinde in de jjkerhoutse Haven- andalen hadden ver- de bloembakken, die iivoor door de Noord- aten lutse Ondernemers iing(NOV) warenuitge- Tihet centrum op te op| compleet vernield. Vol- NOV-voorzitter T. J 011 iburg bedraagt de impfldoor die vernieling ze- gen •"ia «nbj dag Jenwinkeltje VDK - Het Noordwijkse vinkeltje houdt op 21 mei open dag. Van 15.00 kunnen geïnte- len terecht aan de Pic- 46. Het thema van de nergie en slapeloos- uidengeneeskundige ipiste Annette Lakeman pordt vragen en geeft fiijk kruidenadvies. De en voor de doel eim - Bridgeclubs De i en Sassem Troef hou- nei voor de achtste keer abloem Benefiet ive, waarvan de baten aar een goed doel gaan. ;etoemooi begint klok- 9.45 uur en duurt tot of elf. Er zijn locaties ;rs en niet-rokers en irijfgeld bedraagt 8 eu- rijving is alleen vooraf bij A.M. Wessels te rp, lexwessels@cs.com. irijving sluit op 17 mei. ïnvesteren in kwaliteit, iet de hand op de knip. ïrs zouden anders een in trendmatige verho- i de OZB voor de kiezen krijgen. Dat is in het boodschap die de ge- raad van Lisse in haar 'gramma meegeeft aan !ge. „Zonder bijzondere irs kunnen we in de ra 's belanden", zegt de oizitter van de grootste )A'er Kippers. fdel om de extra OZB- Pg te voorkomen is om jtot stand brengen van Voorzieningen allereerst ten of degenen die profi teren van die investering daar aan moeten bijdragen. Dat zou eenmalig of jaarlijks kunnen ge beuren. Kippers: „Het college zal zich echter altijd moeten af vragen of nut en noodzaak van de investering opwegen tegen de daarvoor te vragen bijdrage van de inwoners." Het raadsprogramma is ge schreven door de fractievoorzit ters van alle partijen en is er een met een brede marge. In het programma staan de kaders aan de hand waarvan B W hun collegeprogramma gaan schrij ven. „Maar je moet het toch zien als een opdracht aan het college. We gaan als raad dan ook strikt in de gaten houden of het college zich aan die op dracht houdt. De wethouders zullen ons pro-actief en op een inzichtelijke manier moeten in formeren over de voortgang van projecten en dan vaker dan een keer per jaar bij de begrotings behandeling." De burgers moeten meer be trokken worden bij en invloed krijgen op hun eigen woon- en leefomgeving. Het college moet daarom Lisse, inclusief het cen trum, indelen in wijken waar voor een wijkplan geschreven moet worden. In het wijkplan staan bijvoorbeeld zaken als openbare werken, speelruimten en buurtpreventie. Vervolgens wordt er per wijk een ambtelijk aanspreekpunt en één of meer aanspreekpunten vanuit de be volking gezocht. De uitgaansoverlast in het cen trum en in de omliggende woonwijken moet beheerst en teruggedrongen worden. Als uit gangspunt geldt dat de gemeen te de regie voert, maar daarbij moet ze zowel bewoners en ho reca als OM en politie structu reel betrekken. De betrokken partijen moeten binnen dit be leid ook aangesproken kunnen worden op hun aandeel en de raadsleden zien graag dat B W prestatie-afspraken met hen maken waarop ze afgerekend kunnen worden. De raad laat aan B W de be slissing over of er wijkwethou ders komen. Ditzelfde geldt voor het oprichten van een 'jeugdwijkraad', een middel om de jeugd te betrekken bij de in richting van hun eigen wijk. Lis se moet jongeren meer bieden dan nu, met name voor de leef tijdscategorie 12 tot 16 jaar. Er moet een jeugd- en jongerenbe leid worden ontwikkeld en uit gevoerd dat over twee jaar on derzocht en eventueel bijgesteld moet worden. Ten aanzien van de jongste kinderen stelt de raad dat uiterlijk eind 2003 het aantal kinderopvangplaatsen, goed verspreid over de gemeente, toereikend dient te zijn voor de behoefte. uitdeLeidsch Dagblad llICHII li.\ ANNO 1902 Dinsdag 13 Mei HAZERSWOUDE - Door de plaatsing van een brie venbus in het oostelijk deel onzer gemeente zijn de bewoners van Voorweg, Loete en Roemer ongetwij feld zeer gebaat geworden; maar dan moeten zij er ook zeker van zijn, dat hun brieven en andere ge wichtige stukken daar veilig liggen. Het werpen van vuil in zoo'n bus of het uithalen van andere balda digheden kan vaak den betrokkenen groot ongerief en zelfs geldelijk nadeel berokkenen. Het is dan ook raadzaam, den jongelieden bij herhaling op het hart te drukken, de brievenbus, die daar zoo eenzaam langs den weg staat, ongemoeid voorbij te loopen en niet tot het mikpunt hunner aardigheden te maken. Men kan toch niet vergen, dat naast de bus nog een wachthuisje met een bezoldigd ambtenaar er in wordt gezet. ZOETERWOUDE - Door den gemeente-veldwachter W. van Ringelenstein is proces-verbaal opgemaakt tegen G. v. L. verdacht van diefstal van een biljart bal, ten nadeele van een koffiehuishouder. ANNO 1977 - Wie denkt dat een ierwedstrijd hetzelfde is j recreatief voetbaltoer- heeft het mis. Zelden zal nst waarmee de brand- len zaterdag in Katwijk gingen, tegenkomen op jbalveld of in een sport- !|ig Zuid-Hollandse den mee aan een wedstrijd. Wie de :de brand op de bes- manier onder con- was de winnaar. Se- len was daarvoor het ste. „Deze wedstrij- niet zomaar voor de :oördinator Gé Smit. bloedfanatiek." e brandweer trad op r. Zij ensceneerde ïn, een op het voor- ON-terrein aan de ikkade en een op de Igende jachtwerf, iden zich inschrijven beide locaties. „De s moeilijker te over- lan de andere", zegt ridant Jos Kuijpers. „De ij de jachtwerf is redelijk lid. De deelnemers moe- er uit het kanaal gebrui- it kost veel tijd om alle uur daarvoor op te bou- e andere brand is wat en kan met hoge druk geblust." a je de omstandigheden .1 brand nabootsen? Het ie korps heeft daar aller leien voor in huis. Kuij- Ve werken met rookma- en apparaten die het ende' geluid van een Brandweerlieden helpen een 'slachtoffer' tijdens de provinciale wedstrijden in Katwijk. Foto: Dick Hogewoning brand produceren. En er han gen overal vuurslingers. Dat zijn van die slangetjes met knippe rende rode lichtjes erin, die sommige mensen met Kerstmis voor het raam hangen." Het korps zorgde ook voor mensen die de rol van slachtoffer op zich namen. Zij waren verscholen in de brandende panden. „Zij lig gen soms wel een half uur lang in de rook. Uiteraard dragen ze wel adembeschermers." De ploegen kwamen 's ochtends bij elkaar in de brandweerkazer ne. Om de beurt werden zij weggeroepen naar de 'brand' waar zij zich voor aangemeld hadden. Daar gingen zij onder het toeziend oog van een jury aan de slag. De jury bestaat uit ervaren brandweermensen, die het vak ook doceren", zegt coör dinator Smit. „Zij lopen om de deelnemers heen en gaan met hen mee in het brandende pand. Met behulp van een checklist kijken zij hoe het ge steld is met de techniek, de vaardigheden en de snelheid van handelen. Ieder korps krijgt een afzonderlijke beoordeling." De brandweerwagen van de ploeg uit Vlaardingen arriveert bij de brand bij de NUON. Tot vermaak van Smit zien de man nen er gespannen uit. „Let op die bleke koppies", lacht hij. „Ze zijn verschrikkelijk nerveus. Vanmorgen trilden hun handen zo erg, dat je de koffiekopjes be ter niet te vol kon schenken." Zodra de deelnemers uit de auto stappen, worden zij belaagd door de juryleden, herkenbaar aan een rode helm. De stop watch gaat lopen. Eerst moeten de deelnemers de slangen uit rollen en aansluiten op een wa tervoorziening in de straat. Ze rennen heen en weer. Als dat gebeurd is, verdwijnen zij in het pand. Even later dragen een aantal brandweermensen een bewusteloze man van de trap. Smit: „De manier waarop ze met het slachtoffer is omgaan, is voor de jury van groot belang. Het zijn geen poppen, maar le vende mensen." Na een half uur heeft de ploeg haar missie volbracht. De deel nemers bergen hun spullen weer op in de wagen en vertrek ken van het terrein. „Zie je hoe bezweet ze zijn?", vraagt Smit. „Ze gaan nu eerst even douchen in de sporthal." Het volgende korps staat al weer te popelen om de vlammenzee in te trek ken. Het spel begint weer van voren af aan. Aan het eind van de dag werd bekend dat de brandweerlieden uit Ouddorp en Nieuw-Beijer- land met de eerste prijzen naar huis gingen. Zij gaan, met de nummers twee en drie, naar de gewestelijke brandweerwedstrij den. De winnaars daarvan ko men in een landelijke finale. Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar ran 13 bij 18 in zwart uit) op testuren naar hetleldsch Dagblad, La.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54,2300 AB Leiden of door contante betaling aan do balie van het I eidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weten. Ton voor ex-directeur door Saskia Buitelaar katwijk - Het Katwijkse biblio- theekbestuur wil vóór de zomer vakantie besluiten nemen over de toekomst van de drie Katwijk- se bibliotheekfilialen. Bovenop het blijvende gat in de begroting, komt een eenmalige hoge beta ling aan oud-directeur M. ten Ho ve, die twee jaar geleden door ziekte vertrok. De bibliotheek verwacht een bedrag van rond de ioo.ooo euro kwijt te zijn aan een regeling voor Ten Hove. Bestuurssecretaris N. van Keste- ren zegt dat er nog gesprekken gaande zijn met de oud-direc teur en dat er geen sprake is van een conflictsituatie. „We zijn niet van plan dit slecht af te wik kelen, we willen een nette rege ling treffen. Als de bibliotheek dat volledig zelf moet betalen, loopt het tekort verder op. We hebben dat onlangs aan wet houder Slings voorgelegd, om dat we in dit stadium alles op tafel moeten leggen om de om vang van het probleem helder te krijgen." De bieb kampt de komende ja ren met een structureel tekort op de begroting. De loonkosten zijn gestegen, maar het subsi diebedrag (ruim 900.000 euro) is volgens het bestuur gebaseerd op het prijspeil van 1997. Het te kort loopt binnen enkele jaren op tot 140.000 euro, zo is becij ferd. Als de gemeente niet snel méér subsidie betaalt, dwingen de financiële problemen het be stuur ertoe op korte termijn noodmaatregelen te treffen. Het sluiten van het filiaal in Katwijk aan den Rijn is een reële optie, liet het bestuur begin dit jaar al weten. In het licht van meer gemeente lijke samenwerking met Rijns- Vrijdag 13 mei ALPHEN AAN DEN RIJN - Vier architectenbureau's hebben een ontwerp gemaakt voor het nieuwe over dekte zwembad in Ridderveld 2. Die ontwerpen zul len aanstaande maandag in De Bron te zien zijn op een informatieavond. Daar kan iedereen die dat wil de ontwerpen bekijken en er op- en aanmerkingen bij maken en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Pas daarna zal de commissie 'overdekt zwembad Ridderveld' komen tot een definitieve keus uit de ontwerpen. In alle vier de ontwerpen is het programma van eisen dat door de commissie was opgesteld goed verwerkt, aldus de commissie. Als het aan B. en W. ligt wordt begin volgend jaar een aanvang gemaakt met de bouw van het zwem bad, zodat het gereed is bij het begin van het schooljaar 1979/1980. Dat schrijven B. en W. in hun toelichting op de zojuist verschenen prioritei tenlijst. Wanneer dat niet zou lukken betekent dat een vermindering van het schoolzwemmen en/of in krimpingvan andere activiteiten, zoals die nu in 'De Dillen' plaats vinden, aldus B. en W. Een klein half jaar geleden al heeft de Alphense Sportstichting in een nota uit de doeken gedaan hoe zij zich het nieuwe zwembad voorstelt. Een zwem bad, waar vooral de recreatieve zwemmer zich thuis moet voelen. De Sportstichting denkt daaraan tege moet te komen door in de zwemzaal ruimte te creë ren voor wat zithoekjes met verwamde banken, groen, een solarium en de mogelijkheid om er bij voorbeeld mini-midgetgolf of tafeltennis te spelen. Dat vooral omdat Alphens enige overdekte zwembad 'De Dillen' de recreatieve zwemmer weinig te bieden heeft. In principe is de Alphense Sportstichting ervan uit gegaan dat het zwembad in Ridderveld 2 twee bas sins zal moeten hebben (mede met het oog op het schoolzwemmen): een diep bad van ongeveer 15 x 25 meter en een instructiebad. Een streven dat in dertijd door de wethouder van sportzaken nadrukke lijk werd onderstreept. De Sportstichting vindt ver der dat een café-restaurant zeker niet mag ontbre ken. burg en Valkenburg is dat een onlogische en pijnlijke beslis sing, zegt Van Kesteren. „Maar het is simpel: na jaren van pas sen en meten is de bibliotheek in een blijvende problematische situatie gekomen." Na de eerdere noodkreten en dreigementen dringt het be stuur er nu op aan dat de ge meente snel haar standpunt be paalt. „Natuurlijk vergaat de we reld niet, en uiteraard heeft de nieuwe wethouder tijd nodig om zich in de materie te verdie pen. Maar wij hebben als be stuur een verantwoordelijkheid om op een zeker moment te be slissen: kunnen we verder of niet? Hoe langer we die beslis sing uitstellen, hoe hoger het te kort oploopt. Wie draait daar straks voor op?" Alternatieven zijn volgens Van Kesteren de contributie fors te verhogen, te bezuinigen op het bibliotheekwerk of een flink ho gere bijdrage van de gemeente. Maar dat is een heikel thema. „Enerzijds betaalt de gemeente al heel veel subsidie, maar an derzijds heeft Katwijk een van de hoogste ledenpercentages in Nederland, juist door die drie fi lialen. Om die duizenden leden ineens 25 euro meer contributie te laten betalen is ook onaccep tabel." Wethouder Slings liet in het ge sprek met de bibliotheekdelega tie vorige maand weten dat ze het college van burgemeester en wethouders op de hoogte stelt van de problemen. Ondertussen wacht zij de behandeling af van het bezwaarschrift dat de bieb indiende na het raadsbesluit over de subsidie voor de ko mende drie jaar. De gemeente lijke commissie voor bezwaar en beroep buigt zich daar binnen kort over. Het jubilerende Adest Musica tijdens de taptoe in Sassenheim zaterdagavond. Foto: Dick Hogewoning sassenheim - Alleen het geraas van het verkeer op de A44 is hoorbaar tijdens de minuut stil te die zaterdagavond de jubile umtaptoe van de Sassenheimse Drum en Showband Adest Mu sica onderbreekt. Een minuut stilte voor de vorige week ver moorde politicus Pim Fortuyn, voor de gevallenen in de Twee de Wereldoorlog en de slachtof fers van de aanval op New York. .Allen slachtoffers van aanval len op het vrije woord en de de mocratie", zo kondigt Henk Hoogervorst - erelid van Adest Musica - de korte herdenking aan en vermaant „dat deze stilte nooit mag overgaan in een blij vende stilte." Voor de bevrijding van Europa in 1945 dankt hij de Amerikaanse gasten: de in Sas senheim woonachtige consul- generaal Arnold Campbell en zijn echtgenote en de 37 leden van de 76th US Army Band, on derdeel van het Amerikaanse le ger. Na de stilte spelen ze - ge heel in stijl - een medley van het tijdens de oorlog zeer populaire Glenn Miller Orchestra. „We zijn de Army Band een paar keer bij optredens in het buitenland tegen gekomen", legt Kees de Jong van het jubilerende Sas senheimse korps Adest Musica (50) uit. „We hebben ze uitge nodigd om deze jubileumtaptoe een internationaal tintje te ge ven. Vein de Amerikaanse am bassade kregen we de vingerwij zing dat de aanslag van 11 sep tember een behoorlijke impact op de Amerikaanse samenleving heeft. Vandaar dat we ook de slachtoffers van deze aanval herdenken." De show van de US Army Band valt in de smaak bij de drieduizend aanwezigen op het sportcomplex van de Sas senheimse rugbyclub the Bas sets. De Jong: „Ze hebben een heel andere manier van choreo grafie dan de meer op Engelse leest geschoeide korpsen als Adest Musica, K en G uit Leiden en DVS uit Katwijk. Maar die va riatie is wel leuk." Ook het drum en bugle corps Jubal uit Dordrecht doet Ameri kaans aan met de big band jazz die ze ten gehore brengen en een begeleidende jazzdans met vlaggen. Niet iedereen echter blijkt deze muziek te waarderen. „Ik vind het niet mooi", ver klaart een mevrouw terwijl ze haar oren dichthoudt. „Wat kunnen twaalf minuten lang du ren", zegt een ander. Meer waardering oogst de eveneens afwijkende show van Advendo uit Sneek. „Wervelend en ver frissend", luidt het commen taar. Ook Adest Musica krijgt een luid applaus voor de har- moniemuziek - van de compo nist Jan van der Roost - die ze lopend brengen. „Dat is heel bijzonder. Want deze muziek wordt meestal zittend ge speeld", vertelt De Jong. Aldrik van Duin (13) uit Katwijk volgt vooral de prestaties van DVS (Door Vriendschap Sterk). Zelf speelt hij bariton in het jeugdcorps van de Katwijkse fanfare. In hun groene unifor men met witte 'sokken - dat zijn putties, legt Aldrik uit - laat DVS een Disco Inferno over het sportveld van de Sassenheimse rugbyclub The Bassets schallen. Een reeks bekende pophits varr 'Rolling on the river' tot 'It's rai ning man'. „Ze doen het goed", zegt Aldrik tevreden. „Ook al ontbreken er wel achttien muzi kanten, die zijn op vakantie." DVS gaat eind juni voor twee weken naar Canada om deel te nemen aan de grote militaire taptoe in Halifax. Aldrik mag he laas niet mee. „Ik zou wel graag willen, maar ik ben nog te jong." voorhout - De Mixed Hockeyclub Voor hout krijgt ruim tienduizend euro van de gemeente. Voorhout wil de vereniging helpen om financiële tegenvallers van de afgelopen maanden op te vangen. De grootste tegenvaller is het omleggen van de bekabeling voor de lichtmasten, wat 7.200 euro kost. Dat is nodig om in het goedkope stroomtarief te vallen. Volgens de gemeente zijn het tegenval lers waar de hockeyclub zelf niets aan kan doen. Bij het aanleggen van de licht installatie zijn de kabels verkeerd ingete kend, waardoor zij niet in het kleinver bruikerstarief terecht zijn gekomen. Van daar dat de elektriciteitsrekening veel ho ger was dan de vereniging had verwacht. Voorhout waardeert de inspanning van de hockeyclub om de klap zelf op te van gen, door de contributie met een kwart te verhogen. Burgemeester en wethouders stellen voor om de hele kosten van het omleggen voor rekening van de gemeen te te nemen. Verder willen B en W drieduizend euro besteden aan een borstelmachine voor het kunstgrasveld. Groot onderhoud van sportvelden komt voor rekening van de gemeente. Regelmatig borstelen van het zand-kunstgrasveld verlengt de levens duur en maakt het minder vaak nodig om een specialistisch bedrijf voor groot onderhoud in te huren. De vereniging zelf kan met de borstelmachine twee keer per maand over het veld gaan, om het zand dat de kunstgrasharen overeind houdt los te borstelen. Zo ontstaat er minder kans op plassen en algvorming op het veld. De uitgaven voor de hockeyclub worden besproken in de commissie financiën. Een definitief besluit valt in de gemeen teraadsvergadering eind deze maand. LEIDEN-Verbaasd opkij kende buschauffeurs, boos toeterende auto mobilisten op het Rapen burg, een file op de Bree- straat. Dat was vanmor gen tegen half twaalf te zien op het kruispunt Noordeinde/Rapenburg- /Breestraat, waar in het kader van de 31e polltie- rit de verkeerslichten buiten werking waren gesteld en een Londense bobby het verkeer mocht regelen. Foto: archief Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13