Gemeenten stellen HSL-waakhond aan RIJN VEENSTREEK/LEIDSE REGIO 'Van der Valk voldoet niet aan milieuvergunningen' Recordjacht met 'bejaarde' troetelkindjes n rd R3 re 'Begrijpelijk na Volendam en Van der Valk' Verwarrend en scheef Gemeente en winkeliers Splinterlaan bijna akkoord Beleggersclub Leyhof gaat niet voor snel geld rettendief apt in Ter Aar Een 21-jarige man uit - [aan den Rijn is zater- itend om tien voor zes louden in Ter Aar in ver net een inbraak in een aan het Beukenpad. De aapte daar een groot aan- fen sigaretten weg, maar iraakalarm verraadde dorgen wordt hij voorge- ta justitie. „aakpogingen e Wetering maandag 13 MEI 2002 :tue' IWI Dok •rgei wetering - Onbeken- iben in de nacht van za- ip zondag bij vijf wonin de Voorweg en twee Achterweg in Nieuwe ng geprobeerd in te bre- alle gevallen probeer- sloten te forceren. één geval kwamen de binnen, maar het is niet 1 of zij iets meenamen. [g >"i vi1 ente Ma een D«P«gi ijke aanigei ong 1 op :hoa deig waa achl jé' elke, di ven out, Schi ing in n mislukt aan den rijn - De •r heeft zaterdagmid- mensen uit een auto op de Oranje Nassau- Alphen. De drie, af- uit Breda en Capelle IJssel, zaten in de auto jarige vrouw uit Bre ide keren, maar niet Ze werd in de flank len door een Alphense lersonenauto en daarna door een bestelbus, d door een man uit ,e edi Jstal door ïeltruc !ï- ii 'Q <g itan aan verlies de aan den rijn - 'Omgaan 111 lies'is het motto van de <eeiavond die de organisatie ieP%e woensdag 15 mei in aan den Rijn houdt. 'In- bevordert de emotio- ,e"itionele, spirituele en fy- tegratie. De bijeenkomst 3 fpm acht uur en wordt in Centrum De Bron troubadourweg 2. De ial bedraagt 7 euro. 6 vA "Jans steigers snoude - De rooms-ka- Mé kerk Sint Jans Onthoof de Zoeterwoudse Zuid- aat in de steigers. Het pest de kerk wordt voorzien iwe leien. De oude za inds de bouw van de k jaar geleden. Naar ver- ftg kan het werk voor de en k worden afgerond, lend door irlandschap in den rijn - De Ver lor Natuur- en Milieu- houdt maandag 20 natuurfietstocht door in de buurt van Aar- l Op deze tweede ig wordt al fietsend hoe mooi het polder- yrtp er in de lente uitziet. Ie P begint om twee uur. jgltie: Jeannette Teunis- •-437018. door Janneke Dijke regio - De gemeenten Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp en Rijn- woude hebben samen een toe zichthouder aangetrokken voor de hogesnelheidslijn. De toezicht houder controleert of de HSL- bouwers zich aan de vergunnin gen houden. De vier gemeenten hebben gekozen voor een exter ne deskundige, omdat ze zelf geen ervaring hebben met zo'n grootschalig project. Volgens de Jacobswoudse wet houder Vink groeit de controle zijn gemeente boven het hoofd. „Als Jacobswoude hebben we te weinig tijd en gelegenheid om er bovenop te zitten. We hebben onvoldoende zicht op de zaak, want er gebeurt veel op allerlei plekken tegelijk." Als voorbeeld noemt hij het opslaan van grond, dat volgens de regels moet gebeuren. „Als je langs het opslagterrein bij Leiderdorp rijdt, zie je dat het zand in de sloten terecht komt. Dat mag niet." De toezichthouder is vooral no dig omdat het controleren van de HSL-bouwwerken nogal bij zonder werk is, meldt de Leider- dorpse wethouder Molkenboer. „Vergunningen voor de HSL zijn veelomvattend. Het zijn geen normale bouwvergunningen." Vandaar dat het lastig is te con troleren of de bouwers zich er aan houden. Bovendien doen de aan elkaar grenzende ge meenten hun werk het best als ze uniform zijn in hun optre den, vindt hij. „Het kan niet zo zijn dat de ene gemeente A zegt, en de andere B." Molkenboer vindt niet dat de toezichthouder laat wordt aan gesteld. De werkzaamheden zijn sinds halverwege 2000 aan de gang. „Er is al veel gebeurd, maar er staat ook nog veel te ge beuren. Als we zo doorgaan heeft de ene gemeente net een specialisme ontwikkeld, en dan moet de ander ermee door." De toezichthouder is ingehuurd via het bureau Witteveen en Bos. Hij is aangesteld voor zes tien uur per week, voorlopig voor de duur van drie jaar. Als het nodig is wordt die termijn verlengd. De toezichthouder gaat de bouwwerken in om daar te controleren. HSL-manager F. Schuurman vindt die controle de normaalste zaak van de wereld. „Zeker na de ramp in Volendam of de bouwfout bij Van der Valk is het begrijpelijk dat de gemeenten de aanleg van de HSL goed in de gaten willen houden." id - Een 82-jarige War- is vrijdagmiddag be- 'oor e n nog onbekende e belde om vier uur aan huis aan De Weiden met Ischap dat hij de ver- kwam controleren, binnen vroeg hij de loruit te betalen. Hij lar pinpas en pincode, d nadat het slachtoffer d afgestaan, merkte ze eld van haar rekening sschreven en dat ze de niet had teruggekregen. jig over vogels Houtkamp >rp - 'Broedvogels in rken'. Dat is het onder- tief in een dialezing van de pr^rkgroep paterk/Hazerswoude. Cen- an de vogels in het Lei- op se park De Houtkamp. >k g wordt gehouden op idetdag 23 mei in de Schep- rk aan de Van Poel- n in Leiderdorp. Aan- n de bijeenkomst is niging HSL vergadert fj drp - De passage Lei van het Ontwerp Tra it A4 staat op de agenda ügemene ledenvergade- de Belangenvereniging De vergadering wordt ribiiid gehouden in het ,n jj inksportcentrum aan de era astraat 3 en begint om r- voorschoten - Met de vergun ningen van de Van der Valk-ves tiging in Voorschoten is van al les mis. Op het terrein zijn ge vaarlijke stoffen opgeslagen in strijd met de milieuvergunning. Acties van de gemeente zijn in voorbereiding. Het bedrijf heeft van de gemeente Voorschoten dwangsommen opgelegd gekre gen wegens het overtreden van de bouwvergunning bij de kin derboerderij. Dat zegt juridisch medewerker Kromhout van der Meer van de gemeente Voorschoten. Van der Valk heeft onlangs bij de Raad van State bezwaar gemaakt te gen het verlenen van een mi lieuvergunning, omdat de eige naren bijna alle onderdelen van de vergunning te streng vinden. Bovendien vinden ze dat het be drijf geen milieuvergunning no dig heeft, aangezien de recente verbouwingen zijn gemeld als aanvullingen op de oude mi lieuvergunning. Andere ge meenten stellen lang niet zulke hoge eisen, aldus Van der Valk. Het bedrijf vermoedt daarom ook ingrijpen 'van hogerhand'; voor Van der Valk moeten blijk baar strengere regels gelden dan voor gelijksoortige bedrijven. De problemen zijn ontstaan bij de opslag van vluchtige stoffen, zoals spiritus. Van der Valk heeft al een aantal maatregelen geno men om de opslag te verbete ren. Binnenkort gaan inspec teurs van de gemeente kijken wat er verder nog moet gebeu ren. Van der Valk moet volgens de milieuvergunning ook een geluidsscherm bouwen voor een naburige woning en bezuinigen op het gebruik van energie en water. Van der Valk noemt deze en andere voorschriften 'absurd' en bedoeld voor zware indu strie, niet voor winkels en hore ca. Inmiddels heeft de afdeling on derzoek van de Raad van State gekeken of het complex van ge bouwen in Voorschoten vergun- ningplichtig is. Volgens Krom hout van der Meer was de con clusie van dat onderzoek, dat het hotel-restaurant, de slijterij, de slagerij en de dierentuin als één inrichting kunnen worden gezien en dus vergunningplich- trig zouden kunnen zijn. „De doe natuurlijk geen definitieve uit spraak voordat de rechter hier iets over zegt", aldus de juri disch medewerker. Voorschoten en Nederlands oudste Van der Valk-hotel liggen al jaren met elkaar in de clinch over vergunningen. De Raad van State wijst over zes weken vonnis. alphen aan den run - Reizigers die gebruik maken van buslijn 147 en bij de halte aan de Oostkanaal- weg opstappen worden (nog) steeds op het ver keerde been gezet. Hoewel de nieuwe Oranje Nas- saubrug - als vervangende oeververbinding van de Rijnbrug- in Alphen er alweer een paar jaar ligt, heet de halte nog steeds 'Rijnbrug'. Dat is al ver warrend, zeker voor reizigers die niet dagelijks ge bruik maken van deze halte. En nu staan het bus hokje en de halte al ruim een jaar ook nog eens scheef. Oorzaak: verzakking door de aanleg van de Oranje,Nassaubrug. „Wie heeft daar nu last van", vraagt een provincie-woordvoerder zich af, die de mankementen aan bushokjes 'schouwt' en door geeft. „Al blijft hij nog een jaar scheef staan, dan nog is er geen gevaarlijke situatie. Het heeft even geduurd om uit te zoeken wie er verantwoordelijk voor is. Inmiddels is duidelijk dat het herstel voor rekening van de provincie Zuid-Holland komt." Het duurt volgens de woordvoerder nog hooguit twee weken voor het bushokje weer recht staat. Foto: Wim Dijkman door Eric Went leiderdorp - De gemeente Lei derdorp en de winkeliers van! dè Splinterlaan zijn dicht bij eeh akkoord. Nog voor de zomer hakt de gemeente de knoop door of de ondernemers com pensatie krijgen voor hun om zetverlies. Dan wordt ook dui delijk of de gemeente nieuwe verkeersmaatregelen in het Zijlkwartier gaat nemen. Vanaf augustus 2000 is de Van der Valk Boumanweg afgesloten voor automobilisten vanaf de Lage Rijndijk. Ook de Span jaardslaan en de ventweg langs de Zijldijk zijn vanuit Leiden niet meer rechtstreeks toegan kelijk. De winkeliers van de Splinterlaan beweren dat zij sinds deze maatregelen een om zetverlies lijden van veertig pro cent. Dat komt omdat een groot deel van de klandizie uit De Kooi verloren is gegaan. Zij heb ben de Kamer van Koophandel en het MKB Leiden ingescha keld om met de gemeente te on derhandelen over compensatie. Die onderhandelingen zijn, an derhalf jaar later, in de beslis sende fase, benadrukken zowel de gemeente als de onderne mers. „Voor de zomer moet er een besluit vallen, hoe dan ook", aldus K. Wiltenburg van de Kamer van Koophandel. Ook wethouder Roest verwacht snel een akkoord. De winkeliers snappen niet waarom het zo lang duurt voor dat de gemeente over de brug komt. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente de zaak bewust traineert, beweren zij. Wethouder Roest kaatst de bal terug. „Enerzijds heeft de uit werking van het nieuwe Leider- dorpse verkeers- en vervoers plan langer op zich laten wach ten dan we gedacht hadden. An derzijds hadden we tot nu toe steeds onvoldoende informatie van de winkeliers." Ook K. Wiltenburg gelooft niet dat de gemeente de beslissing moedwillig voor zich uitschuift. „Dat het allemaal zo lang duurt komt eerder omdat het pro bleem van inkomstenderving door verkeersmaatregelen nieuw is in dit gebied." Op 19 juni praat de gemeente Leider dorp opnieuw met Kamer van Koophandel en MKB. Daarna volgt mogelijk het laatste ge sprek met de winkeliers. Trojan laat Warmonds echtpaar niet in de steek zandvoort - Met een slakken gang pruttelt de Tsjechische Ve- lorex over het asfalt van de Hun- zerug. Op de heuvel in het Cir cuit Park Zandvoort lijkt de in 1957 gebouwde driewieler alles behalve op zijn plek. Toch is het raceterrein - normaal gesproken het domein van snelle toerwa- gens en andere bolides - zater dagochtend even veranderd in een oMrimer-walhalla. Vanuit heel Nederland zijn 'an tieke' autobezitters naar Zand voort afgereisd. Daar nemen zij deel aan een wereldrecordpo ging van het Hillegomse Den Hartogh Ford Museum. Zo'n duizend oldtimers en klassieke wagens - gebouwd vóór 1967 - moeten over het circuit toeren, zo is de bedoeling. Met dat aan tal auto's verbetert het Ford Mu seum het huidige record, 'lang ste rij rijdende auto's van 35 jaar en ouder' en kan het zich laten bijschrijven in het Guinnessbook of Records. Apetrots zitten Kees en Annet Vink, eigenaars van Garage Vink in Warmond, achter het stuur van hun Trojan. „Dit ding is uniek. Wat een klein ding, hè? Net een eitje. Ik ken er maar twee die nog rondrijden. Hier is het in ieder geval de enige Tro jan", vertelt Henk vol vuur. „We moeten trouwens maar afwach ten of hij blijft rijden." Als gara gehouder heeft hij meer antieke auto's en motoren. „Ik ben een echte liefhebber. Mijn oudste auto is gemaakt in 1930, een Re nault KZ6. De Trojan heb ik een jaar. Ik vond hem bij iemand die draaiorgels verkoopt en heb hem gerestaureerd. Het is voor het eerst dat ik meedoe aan zo'n evenement met oude auto's. Wel ga ik regelmatig alleen weg met de motor. Het is daarom extra leuk dat mijn vrouw nu ook eens meekan." Ook Guus Meeuwig (61) heeft zijn vierwieler, een twee ton zware LaSalle Phaeton, in de oldtimer- en klassieker-kara- vaan opgesteld. Met de in 1928 gebouwde Amerikaan rijdt de Bentvelder regelmatig toertoch ten, maar het evenement op het Zandvoortse circuit is zijn eerste Op het circuit in Zandvoort staat een bonte stoet van oldtimers klaar voor de start. Warmonder Kees Vink over zijn Trojan: „Wat een klein ding, hè? Net een eitje." Foto: ANP/Robert Vos 'recordrit'. Langzaam laat Meeuwig de ogen langs de wagens van de andere deelnemers glijden. „Voor mij is de waarde van een oldtimer niet het belangrijkste. Ik let er vooral op of zo'n wagen goed is onderhouden. Mijn ei gen auto? Daaraan hoef ik niet zo heel veel te doen. Eén goede jaarlijkse doorsmeerbeurt, da's ongeveer alles." Met een beschaafde trap op het gaspedaal zet Meeuwig de LaS alle even later in beweging. Een bonte stoet van 'troetelkindjes'; personenauto's, legerjeeps en -trucks, vrachtwagens, bussen en antieke politie- en brand weerauto's - liefst drie rijen dik - trekt over het Zandvoortse cir cuit. Met behulp van drie video camera's langs de racebaan wordt de recordpoging vastge legd. Zodoende kan worden ge controleerd of het vereiste aan tal drie- en vierwielers daadwer kelijk aan het spektakel heeft deelgenomen. Tijdens het evenement wordt geld ingezameld voor de bouw van een nieuw kinderhospice in Amsterdam. Dankzij de inzame ling kan luitenant-kolonel Bos- shardt van het Leger des Heils, de toekomstige beheerder van het hospice, een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen. Tot het genoegen van Kees en Annet Vink laat de Trojan hen niet in steek. Hij rijdt de drie kwartier durende recordpoging glansrijk uit. Inmiddels kampt een van de andere oude wagens - een Rover - elders op het par cours met motorpech. Het doet er niet toe: aan het einde van de recordpoging op het circuit in Zandvoort hebben óók de kara vaanrijders en het Ford Muse um alle reden tot lachen. Met de stoet van 948 oldtimers en klas sieke auto's sleept het Hillegom se 'autobejaardenhuis' het fel begeerde wereldrecord in de wacht. door Eric Went leiderdorp - Meedoen aan een beleggersstudieclub is niet lou ter voorbehouden aan dikke bolknakken rokende heren in driedelig grijs kostuum. Dat beweert Leiderdorper J. van Gorp. Hij wil in de nieuw bouwwijk Leyhof met zes tot acht amateurspeculanten zo'n studieclubje oprichten. „Niet om zoveel mogelijk geld te ver dienen, maar als sociale activi teit voor een groepje gelijkge stemden." Van Gorp weet waar hij het over heeft, want hij is lid van een vergelijkbaar beleggers clubje. „En daar zitten niet al leen maar heren in maatkos tuum in. Integendeel, zou ik bijna zeggen. En er zitten ook twee vrouwen bij." Leden van deze club komen gemiddeld een keer per maand bij elkaar, en bepalen samen of ze aande len kopen, verkopen, of dat ze het gezamenlijke kapitaal nog even op de bank laten staan. „Dat doen we aan de hand van krantenberichten en publica ties in financiële bladen. Ieder een krijgt de kans om argu menten aan te dragen. Daarna beslissen we via stemming wat onze strategie wordt." Het geld om te beleggen dra gen de leden van de club een maal per kwartaal af aan de clubkas. Die inzet hoeft niet hoog te zijn, stelt Van Gorp. „Ik denk aan een eenmalige inzet van 500 tot 1000 euro per lid en daarna een kwartaalbe drag van 35 euro. Ik kan name lijk wel een limiet van 10.000 euro eisen, maar dan krijg ik niemand. Het moet wel betaal baar blijven." Deelnemers aan de studieclub moeten vervolgens niet den ken dat ze met hun inleg veel geld kunnen 'maken'. „Rende ment wordt maar zelden be haald", legt Van Gorp uit. „Wie daar op uit is kan beter advies vragen bij een bank of een fi nancieel expert, en dan heb je nog geen enkele garantie dat het goed gaat. Anders zaten al die bankmedewerkers al lang op de Bahama's." Dat een hoog rendement niet haalbaar is, komt bovendien omdat er kosten verbonden zijn aan de aan- en verkoop van aandelen. „Bij zo'n club draait het nooit om hele grote aantallen, dus drukken die kosten vrij zwaar op het resul taat. Maar dat moet je ook niet erg vinden. Het gaat tenslotte om het leereffect. Dat staat bij een studiebeleggersclub cen traal." Krijgt Van Gorp minimaal zes 'speculanten' bij elkaar, dan gaat de beleggersclub Leyhof van start. „Deelnemers moe ten in elk geval over een eigen computer beschikken en be langstelling hebben voor be leggen. Meer eisen zijn er niet", stelt hij. Dat aantal is net niet te groot om 'in de huiska mer' kwijt te kunnen. „Hebben we namelijk meer dan zes tot acht deelnemers, dan moeten we een ruimte gaan huren. Bo vendien is zo'n groepje net leuk om iets sociaals te onder nemen. Een borreltje na afloop van de vergadering moet na tuurlijk altijd kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de clubleden een keer per jaar met elkaar op stap gaan om een deel van het beleggingsre sultaat te verbrassen." Hoewel hij initiatiefnemer van de beleggersclub Leyhof is, zal hij niet aan de clubactMteiten deelnemen. „Ik zit naiftlijk al in een andere club. Daarnaast ben ik actief lid van de bewo nersvereniging Leyhof. Ik doe dit dus louter om de wijk aan een extra activiteit te helpen. Dat vergroot de samenhang en is goed voor de contacten. Maar mocht nu blijken dat er geen belangstelling is, dan hou ik er net zo makkelijk weer mee op. Dan ga ik me echt niet in allerlei bochten wringen om het alsnog van de grond te krij gen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11