KLM beperkt verliezen in eerste kwartaal 2002 ECONOMIE !NV waarschuwt voor te hard stijgende loonkosten Grote investering drukt resultaat veiling Aalsmeer EU pakt manipulatie aandelenmarkt aan Vijfde baan op schema Problemen bij Ahold met inpassen van Superdiplo Oproer over deal Laurus Vliegtuig en auto zijn deze zomer in trek bij toeristen chi] rug iegzorg krijgt irocent meer wijk (ANP) - Personeel in de leeg- en verzorgingshuizen it een loonsverhoging van 4 jent. De nieuwe CAO gaat h 1 april en duurt 15 maan- Om het gat van de eerste iniaanden op te vangen jen de 200.000 medewerkers frialig een uitkering van 1 jent. Ook wordt de einde- juikering verhoogd met procent tot 3,5 procent en l de jeugdschalen omhoog. tstel betaling rolme Bolnes ies - FNV Bondgenoten St voor de banen van ruim jnedewerkers van Machine- gkVerolme in Bolnes. Het ijf heeft uitstel van betaling [evraagd. Bestuurder Sza- iski sluit niet uit dat de [en een spelletje spelen. De öe aan de rivier is geliefd woningbouw. In decem- ferdwenen al 30 banen. ion blijft toch Nieuwleusen WLEUSEN - Fietsenfabrikant jn blijft ook na 100 jaar in Lvleusen, zo maakte de di- b gisteren bekend. Het be- jdat vorig jaar na faillisse- 1 een doorstart maakte, al zijn activiteiten onder- 'jen in een nieuw pand dat luari 2003 wordt betrok- let de gemeente Dalfsen, inder Nieuwleusen valt, is instemming bereikt. icht over trage uggave BTW kmeer - De Europese bortsector zegt jaarlijks entallen miljoenen euro's lip in te gaan door de tra- igbetaling van de terug- ïrbare BTW. De afgelopen aar kostte dat de bedrijven m 250 miljoen euro, jft onder meer Transport Igistiek Nederland in een Drt aan eurocommissaris {stein. Meest notoire laat- br is Italië. Maar ook Span- )stenrijk en Luxemburg en er wat van zegt TLN. en gedwongen islagen DuPont «echt - De 200 werkne- van de vezeldivisie van int in Nederland worden jedwongen ontslagen. Ou- i krijgen een vervroegde benregeling terwijl ande- Bn 'goede vergoeding' bij illig vertrek krijgen. „Du- Wil deze reorganisatie snel Bren en heeft geen zin in rhandelingen met de vak- en daar moeten ze diep in de buidel tasten", aldus jurder Janssen van FNV genoten. Het concern wil fisie voor 2004 verkopen. les dreigen Ier loonslagers En - Acties dreigen onder .000 werknemers in slage supermarkten, vleesver- ngsbedrijven en grootsla- Volgens de CNV Bedrij- Dnd hebben de leden ge- gemaakt van het eindbod ie werkgevers. Voor een arige CAO boden zij 3,35 mt en een jaar later nog 3,15 procent. De vakbon- isen 4 procent in één jaar. CA neemt Exel over erdam - De regionale taartmaatschappij Air Exel irgenomen door de inves- jsmaatschappij IMCA. Air jaat vergaand samenwer- aet luchtvaartbedrijf Fly- |>polis, dat al in bezit is van i. Air Exel verzorgt zo'n 25 pnsten vanaf Eindhoven aastricht Airport naar on- leer Amsterdam, Londen, I en Hamburg. lenverlies bij Imaker Nemef •oorn - Bij slotenfabriek ïf, onderdeel van Black er, dreigt het ontslag van 'knemers. Dat is 10 pro- het totale werkne- •estand. Nemef kampt hoge kosten en dalende ft. CNV Metaal en Electro pet plan af. woensdag 8 MEI 2002 Europeaan: veel tv en weinig pc brussel/ap- Europeanen zijn erg gehecht aan hun tv en hun boe ken, maar maken nog niet veel gebruik van de computer en surfen weinig op internet. Dit is gebleken uit een onderzoek van de Europese Unie onder ruim 16.000 inwoners van vijftien lid staten. Nederland behoort met 54 pro cent internetgebruikers tot de top drie van Europa, achter Zweden (67 procent) en Dene marken (59 procent). Onderaan de lijst staan Griekenland en Portugal, allebei met 15 procent surfers op het web. In heel Eu ropa gebruikt 53 procept van de ondervraagden helemaal geen computer. Tv-kijken is een geliefde vrije tijdsbesteding: 98 procent zit van tijd tot tijd voor de buis. Van de Europeanen luistert 60 pro cent dagelijks naar de radio. Als culturele activiteit kwam filmbe zoek als populairste voor voren. Spanjaarden en Ieren gingen het laatste jaar vier tot zes keer naar de film, wat hen tot de fervent- ste bioscoopgangers maakte. Van alle Europeanen las 58 pro cent tenminste één boek. In Fin land, Zweden en Duitsland wo nen de meeste krantenlezers. Topman Van Wijk voorzichtig optimistisch door Richard Mooyman Amstelveen - De KLM heeft het netto-verlies weten te beperken tot 108 miljoen euro tegen een min van 88 miljoen euro in de periode januari-maart een jaar eerder. Topman Van Wijk noem de de resultaten vanochtend be moedigend en verwacht het ko mende boekjaar een operatione le winst. De situatie blijft echter onzeker vanwege onduidelijk heid over de olieprijzen en het tempo van het economische herstel. Volgens Van Wijk heeft de KLM met succes gereageerd op de luchtvaartcrisis door de ver slechterde economie en de aanslagen van 11 september. Het nettoverlies over het gehele boekjaar, dat eindigde op 31 maart, kwam uit op 156 mil joen euro tegen een winst van 77 miljoen euro het voorgaan de jaar. Daarbij toonde het tra ditioneel zwakke vierde kwar taal tekenen van herstel. De KLM schrapte in het najaar acht procent van de vluchten. Sinds oktober gaan de reizi gersaantallen weer gestaag om hoog, waarbij de opbrengsten van de tickets op peil bleven. De bezettingsgraad van de vliegtuigen bereikte het afgelo pen kwartaal zelfs een record hoogte van bijna tachtig pro cent. Op de Noord-Atlantische routes werden 18 procent min der reizigers vervoerd, maar ook daar is de trend opwaarts. Het vrachtvervoer liep relatief goed. Het volume daalde het afgelopen kwartaal met slechts twee procent, maar het markt aandeel kon worden vergroot. KLM-dochter Transavia had ook last van de luchtvaartcrisis, maar boekte het afgelopen jaar toch winst. De financiële positie van de KLM is sterk. Direct na 11 sep tember waarschuwde de direc tie voor het leeglopen van de kas, maar door allerlei maatre gelen zijn de reserves licht toe genomen tot bijna 1,4 miljard euro. Het optimisme van de KLM vertaalt zich in de bestelling van twee extra toestellen bo venop de elf eerder bekendge maakte orders. Zeven koopt de KLM zelf, terwijl er zes worden geleasd. Later wil de KLM bij Boeing en Airbus nog twintig andere toestellen bestellen ter vervanging van oudere vliegtui gen. Van Wijk zei goede mogelijkhe den te zien om een winstge vende KLM-tak op te zetten die zich bezighoudt met goedkope vluchten zoals easyjet. Er zijn offertes gevraagd voor de ver vanging van de vloot van de Britse lage-kostendochter Buzz. De activiteiten van Buzz zullen worden samengevoegd met de goedkope Basiq Air diensten van Transavia. De KLM-baas ziet de opkomst van prijsvechters niet als be dreiging voor het KLM-net- werk. De nieuwe goedkope diensten gaan volgens hem niet ten koste van bestaande lijnvluchten, maar trekken juist extra passagiers. schiphol - De werkzaamheden aan de nieuwe vijfde start- en landingsbaan van Schiphol liggen op schema. Of de 3.800 meter lange baan eind dit jaar ook daadwerkelijk in ge bruik kan worden genomen, is afhankelijk van besluitvorming in de Eerste Kamer. Op de foto vullen medewerkers van een installatiebedrijf de sleuven waarin de kabels van de baanverlichting liggen op met asfalt. Foto:Dijkstra/Fred Steenman De bloemenveiling van Aalsmeer. Foto:ANP/Koen Suyk aalsmeer/anp - Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) heeft in 2001 een omzet behaald van 1,5 mil jard euro, 1,3 procent meer dan in het voorgaande jaar. De net towinst kwam uit op 0,8 miljoen euro. De coöperatie heeft naar eigen zeggen slechts kortstondig te lijden gehad van de gevolgen van de aanslagen op 11 septem ber. Snijbloemen waren goed voor een omzet van 977 miljoen eu ro, planten voor 511 miljoen eu ro. Het grootste deel van de om zet kwam van Nederlandse pro ducten. De import bedroeg 200 miljoen euro. VBA haalt steeds meer bloemen uit het buiten land. Inmiddels komt 23 pro cent van de op de veiling ver handelde snijbloemen uit Ke nya, Israël en Zimbabwe. De veiling profiteert steeds meer van speciale dagen, zoals Valen tijnsdag en Moederdag. Ook buitenlandse feestdagen (Russi sche Vrouwendag en Britse Moederdag) zorgen voor meer omzet in de eerste maanden van het jaar. Tot en met afgelopen week bedroeg de omzetstijging 5,2 procent. Voor heel dit jaar gaat VBA uit van een stijging van 4 procent, deels door de uitbrei ding van het complex. De winst ligt iets hoger dan vorig jaar. Het bedrijf haalt de omzetgroei deels uit de nieuwbouw op het zuidelijke deel van het complex. „Wij hebben hierdoor meer aanvoer gekregen", zei com mercieel directeur Straver giste ren in een toelichting op het jaarverslag. De veiling is een co- operatie en ziet winst niet als oogmerk. VBA investeerde vorig jaar 55 miljoen euro in onder meer de aankoop van grond en uitbrei ding van het veilingcomplex. Hierdoor nemen de aflossingen en rentebetalingen toe. De bloe menveiling hoopt die kosten te rug te verdienen via een hogere omzet. De contributie voor de ruim 3.300 leden stijgt niet. ost< fide erdam/anp - De vakcentrale FNV Ichuwt voor te hard stijgende :en. „We moeten in de CAO-on- idelingen discipline betonen. We onszelf niet rijk rekenen nu er meer signalen komen dat de eco- f zich in de tweede helft van dit al herstellen", aldus CAO-coördina- |n der Kolk van de FNV gisteren. jkent dat het vreemd kan overko- Öat de vakbeweging dit soort waarschuwingen geeft. „Feit is dat de loonkosten de pan uit rijzen, in elk ge val harder stijgen dan in het buiten land. Dat kan zorgen voor een oplo pende werkloosheid. Wij stellen ons daarom verantwoord op", lichtte hij toe. Volgens Van der Kolk heeft de vakbe weging zich altijd verantwoordelijk ge toond. „We zeggen niets anders dan dat we die discipline willen vasthou den en dat we moeten oppassen voor jubelberichten." De FNV-bestuurder wijst op de CAO-onderhandelingen die gaande zijn in de metaal-elektro. „In de metaal waait een fors gure wind. Als het zo doorgaat, dan vliegen de werknemers er met bosjes uit. Om te voorkomen dat de industrie straks lang aan te hoge loonkosten vastzit, gaan we voor een tussen-CAO." Afgelopen najaar heeft de FNV de cen trale looneis voor 2002 op 4 procent vastgesteld. „We gaan naar grofweg 3 procent. De gemiddelde stijging van de CAO-lonen ligt nu tussen de 3 en 3,5 procent. De ondergrens is de infla tie." Van der Kolk benadrukt dat de salarisverhogingen in CAO's slechts voor de helft debet zijn aan de stijgen de loonkosten. De werkgevers moeten ook de hand in eigen boezem steken en oppassen met het uitbetalen van extraatjes en bo nussen. Door de krapte op de arbeids markt is dat misschien lastig, maar dan moeten ze volgens de bestuurder vervolgens niet naar de vakbonden wijzen. Verder heeft de overheid ook haar steentje bijgedragen aan de oplopen de loonkosten, stelde de CAO-coördi- nator. „Vooral door de sociale premies veel te hoog vast te stellen." De vakcentrale CNV is lichtelijk ver baasd over de oproep van de FNV. „Niet om onszelf op de borst te klop pen, maar wij hebben altijd al ingezet op een verantwoord loonbeleid. Wij hebben ook afgelopen najaar geen centrale looneis van 4 procent vastge steld", aldus een woordvoerder. Het CNV bepaalde eind 2001 dat de koopkracht van werknemers behou den moet blijven, ofwel een looneis van minimaal 2,25 procent. scheveningen/anp-gpd - Ahold heeft problemen bij de integra tie van het overgenomen Super diplo in Spanje. „Dit loopt even minder snel dan verwacht", zei topman Van der Hoeven giste ren na de aandeelhoudersverga dering in Scheveningen. Daar door komt de winst ongeveer gelijk uit met vorig jaar. Ahold ging eerder zelf nog uit van een hogere winst. Die problemen en de economi sche malaise in Argentinië zijn dit jaar onzekere factoren. Toch hield Van der Hoeven vast aan een autonome winstgroei van 15 procent. Met de overnames komt dat percentage zelfs uit op 20. Alleen voor de omzet die in 2002 wordt behaald op eigen kracht, temperde Ahold het op timisme licht tot 6 a 8 procent. Eerder was dat nog 7 a 8 pro cent. Hij wees erop dat in het traditioneel zwakke eerste kwar taal de autonome omzet aandik te met 5,4 procent. Met de overnames meegere kend kwam de omzet tot 21 april 22 procent hoger uit, op 22,2 miljard euro. Iets hoger dan analisten hadden verwacht. Toch ging de koers op de beurs in Amsterdam bijna 5 procent onderuit. In de VS, goed voor ongeveer 60 procent van de omzet, klommen de winkelverkopen met 16,2 procent tot 7,9 miljard dollar. In Europa wist Ahold 6,1 miljard euro binnen te halen, een plus van 6,4 procent. In Zuid-Ameri- ka zakte de omzet 32 procent tot 840 miljoen euro. De criminaliteit en agressie ba ren Van der Hoeven grote zor gen. „De agressie die onze me dewerkers in de winkels ont moeten is tot een onaanvaard- Klachten over folder De huis-aan-huis-bezorging van de reclamefolder van Albert Heijn verloopt niet altijd vlekkeloos. Ahold-be- stuurder Andreae erkende dat in een reactie op grieven van enkele beleggers. Een wat oudere dame die het onderwerp tijdens de rondvraag aansneed, kreeg bijval van meer aanwezigen. „Het is niet te doen dat ik dan eerst een kwartier naar de winkel moet fietsen om een folder op te halen", vond zij. De Ahold-bestuur- der zei te kijken naar betere manieren van bezorging, zoals het insteken bij regio nale bladen. „Het nieuwe medium is nog niet wat wij ervan verwachtten", aldus Andreae. Tijdens de aandeelhouders vergadering kwamen meer grieven aan het licht Zo vond dezelfde dame dat het fruit in de schappen altijd onrijp is, en repte een me neer over de honden die bij zijn winkel mee naar bin nen worden meegenomen. „Dat is illegaal", beaamde Andreae. baar hoog niveau gestegen. De situatie is onacceptabel gewor den. Wij hebben er alles aan ge daan. maar het is nu aan de po litiek." Ahold heeft in 28 landen bijna 9.000 winkels en 450.000 werknemers. door onze correspondent Mare Peeperkom brussel - Handel met voorken nis in aandelen en koersmani- pulatie worden harder aange pakt. De nieuwe regels waar over de ministers van financiën in de Europese Unie het giste ren eens werden, moeten de aandeelhouder beter bescher men. „Europa heeft geen bood schap aan hebzuchtige valsspe lers", aldus eurocommissaris Bolkestein. Gerommel met aandelentrans acties en fraude schaden het functioneren van de financiële markten. Dat is niet alleen na delig voor de koper maar maakt het tevens moeilijker voor be drijven om via aandelenuitgifte aan geld te komen. De onder gang van de Amerikaanse ener giegigant Enron toont dat nog eens ondubbelzinnig aan. Tot nog toe pakken de EU-lid- staten ieder op hun eigen ma nier dit soort misstanden aan. Omdat investeerders steeds va ker over de grens aandelen ko pen, wordt bestrijding van marktmisbruik nu op Europese leest geschoeid. Overtreders kunnen straks overal in de EU rekenen op dezelfde straffen. De nationale toezichthouders - in Nederland de Autoriteit Fi nanciële Markten (voorheen de STE) - in de verschillende lid staten dienen intensief samen te werken. Het Europees parle ment zal naar verwachting snel zijn steun geven, zodat de nieu we regels eind volgend jaar kunnen ingaan. Actie nazaten De Gruijter en Dreesmann den bosch/gpd - Nazaten van oud-kruideniersconcern De Gruijter en V&D-oprichter Dreesmann gaan schuil achter de aandeelhoudersactie om de deal te blokkeren tussen Lau rus en het Franse supermarkt concern Casino. Het verzoek daartoe bij de Ondernemings kamer is ingediend door de op de Antillen gevestigde vennoot schap Laminco en acht privé- personen met de namen De Gruijter, Noortman en Drees mann, allen woonachtig in Bel gië of Zuid-Afrika. In het verzoekschrift hekelen de bezwaarmakers het beleid zoals Laurus dat sinds de fusie in 1998 van De Boer Unigro en Vendex Food heeft gevoerd. Daarbij werden de supermark ten van onder meer Super de Boer, Edah en Konmar in één concern samengebracht. De bezwaren richten zich ook te- gén de verwatering van de aan delen die daardoor optreedt. Laurus en Casino houden vast aan het akkoord over nieuwe eigendomsverhoudingen per 15 mei, zo werd gisteren nog eens bevestigd. „De beslissing kan pas vallen in de aandeel houdersvergadering die nog moet worden uitgeschreven aldus mr. Sarjoetin namens de bezwaarmakers. Volgens Laurus is de kapitaal injectie van 400 miljoen euro door Casino en drie banken (ABN Amro, ING en Rabobank) noodzakelijk voor het voortbe staan. Uit angst voor de gevol gen van de Ondememingska- merzaak heeft de onderne mingsraad van Laurus gisteren zijn verontrusting uitgespro ken. „Deze actie kan voor grote onzekerheid zorgen bij 40.000 werknemers", aldus OR-voor zitter Relou. zijn minder in trek. Noord-Ame- rika loopt met 42.200 Neder landse vakantiegangers zelfs 25 procent achter bij vorig jaar. Tijdens afgelopen winter blijken ongeveer evenveel Nederlanders op wintersport te zijn gegaan als de voorgaande winter. Aanvan kelijk was een daling verwacht, omdat minder mensen wilden vliegen na de aanslagen op 11 september in de VS. De wintersporters blijken wel vaker voor Duitsland te hebben gekozen (plus 45 procent), teri koste van Tjechië (min 17 pro cent), Zwitserland (min 8 pro cent) en Frankrijk (min 6 pro cent). Bijna de helft van de Ne derlandse wintersporters koos voor Oostenrijk, en ruim een derde voor Frankrijk. de meern/anp - Het aantal Ne derlanders dat tot en met half april een zomervakantie heeft geboekt, ligt 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit meldde de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties (ANVR) giste ren. Het aantal autovakanties neemt meer toe dan het aantal vliegva kanties, namelijk respectievelijk 4 en 2 procent. Auto's piet een Nederlands kenteken zijn deze zomer vaker te vinden op Oos tenrijkse. Italiaanse en Spaanse wegen. Bij de vliegreizen kiezen toeris ten meer voor de Griekse en Ita liaanse (plus 10 procent) en Turkse zon (plus 15 procent). Spanje en verre bestemmingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9