Activisten boos over uitspraken Justitie 4 MOORD OP FORTUYN 'Stembiljet wordt condoleanceregister' ^IO% extra Braks vergelijkt Pim Fortuyn met Erasmus Politie kreeg hulp van passerend ME-peloton Stekelenburg: Verkiezingen onverstandig Verdachte van moord kan nog tijdje vastzitten Milieu-offensief distantieert zich van werknemer Verkiezingsonderzoeken Interview-NSS en NIPO worden voorlopig gestaakt Migranten leggen bloemen bij huis ereldomroep ilatgebeld tvERSUM - Vele honderden federlanders die in het buiten- pd wonen, hebben gister- rond verontrust gebeld met de jdactie van BVN-TV, de pu- feke zender voor Nederlan ds en Vlamingen in het bui- hland. Opmerkelijk was dat tscheidene mensen die van- f het buitenland al hun stem Fortuyn hebben uitge- Lcht, aangaven dat ze na zijn lod niet meer op de Lijst Pim irtuyn zouden hebben ge tond. Tot nu toe hebben j.000 Nederlanders in het bui- pland al hun stem voor de Jreede - Kamerverkiezingen fgebracht. tan bedreigt imroep Brabant kwuK - De regionale zender -jnroep Brabant in Eindhoven Maandagavond bedreigd we ns de dood van Pim Fortuyn. pgens waarnemend-hoofdre- jcteur T. Zunneberg werd zijn dactie rond 21.50 uur gebeld lor een verwarde man, die be ierde bommen te hebben ge- "fcatst onder de studio en nièende dat de omroep schuld jd aan de dood van Fortuyn. telefoonnummer van de er is doorgegeven aan de woensdag 8 MEI 2002 P ii!e.r *fim< (oorzaakte wereldwijd veel teider. eilschermvlieger erongelukt t Wecy - Een Nederlandse en Bschermvlieger is gisteren in uikrijk verongelukt. Hij ■akte een val van twintig me toen hij probeerde te lan- Het ongeluk gebeurde in uurt van Samoëns in het 'ten van Frankrijk. Het ■htoffer was 50 jaar. Politieke aandelenmarkt: Tegenvallers voor LPF en GroenLinks, slechts matig verlies WD door Mark Langeslag Nijmegen - Pim Fortuyn wordt een martelaar, verwachten deskundigen. Zijn partij Lijst Pim Fortuyn wordt door zijn dood alleen maar groter. Maar op de politieke aandelenmarkt keldert For tuyn en wint de WD. Opiniepeiler Maurice de Hond kan niet geloven dat de verkiezingen op 15 mei gewoon doorgaan. „Negen dagen na de aanslag gaan mensen natuurlijk massaal op hem stemmen. Ze zijn nog emotioneel, willen met hun stem sympathie uitdrukken. Dan krijgt zijn lijst een absurd hoge uitslag." En dat geeft alleen maar ellende, voor ziet De Hond. „Een nieuw kabinet, met of zonder Fortuyns partij, houdt natuurlijk nooit lang stand. Los van de kwaliteit van de personen op de Lijst Fortuyn hebben werkelijk alle partijen er dan belang bij om het kabinet te la ten struikelen. Want ze weten: bij vol gende verkiezingen gaan we meer stemmen halen. Wat doen we onszelf dus aan?" De naam van Pim Fortuyn staat op 15 mei gewoon op de stembiljetten, want die zijn al gedmkt. Bovendien maakt de Kieswet het niet mogelijk om de kandidatenlijst alsnog te wijzigen. Het stembiljet gaat dus fungeren als col- ondeanceregister, vrezen velen. Toch is het een slecht argument om vanwege emoties voor uitstel van de verkiezingen te pleiten, vindt prof. dr. A. Postma van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens CDA-senator. „Uit emotie stemmen is juist goed", zegt hij. „De politiek heeft veel te lang ge daan alsof de kiezer zich laat leiden door cijfertjes en koopkrachtplaatjes. Maar mensen worden natuurlijk ook aangesproken door emotie. Dat is nu juist de les van Fortuyn die de politiek weer levendig maakte. Emotie hoort er gewoon bij; daar moet je helemaal niet bang voor zijn." Hoogleraar staatsrecht A. Koekkoek van de Katholieke Universiteit Bra bant, tevens voormalig CDA-Tweede- Kamerlid, vreest toch door de emotio nele toestanden voor een onstabiele situatie direct na de verkiezingen. Daarom pleit hij, net als de Tilburgse burgemeester Stekelenburg, voor een tijdelijk noodkabinet, waarin alle grote partijen zitting hebben. Dat is staats rechtelijk mogelijk, zegt Koekkoek. Premier Kok zou dat kabinet moeten leiden tot de rust is teruggekeerd. Waar deskundigen uitgaan van een monsterzege voor Fortuyn, laat de po litieke aandelenmarkt een heel ander beeld zien. Deze fictieve beurs van De Volkskrant en een Amerikaanse uni versiteit, is in de Verenigde Staten vaak betrouwbaarder dan de opinie peilingen gebleken. Aandeelhouders gaan er blijkbaar van uit dat mensen niet emotioneel, maar juist rationeel zullen stemmen en uitwijken naar een gevestigde partij, nu Fortuyn is wegge vallen. Direct na de aanslagen op Fortuyn is het aandeel LPF keihard gekelderd. Het vertrouwen van de meeste aan deelhouders gaat nu uit naar de WD. De stand op de beurs in zetels was gisteren; WD (34), CDA (31), PvdA (30), Lijst Fortuyn (11). Hoogleraar Postma venvacht verder dat milieupartij GroenLinks electoraal zal lijden, nu duidelijk is dat Fortuyn is vermoord door een milieu-activist. „Hoe onterecht misschien ook, de kie zer zal een link leggen tussen de dood van Fortuyn en de linkse, activistische inslag van GroenLinks. Op televisie zullen de uiterst felle debatten tussen Rosenmöller en Fortuyn keer op keer worden herhaald. Zulke dingen heb ben gewoon effect." adiodebat aat niet door ersum - Het door de Stich- Regionale Omroep Overleg jSamenwerking (ROOS) gear ed f hiseerde lijsttrekkersdebat vaiRt in verband met de moord ebiPim Fortuyn niet door. Het mijat zou op zondagavond Tatsvinden en uitgezonden -s' [rden door alle regionale om- 3'9lpen. ROOS besloot hiertoe, I vipanks het doorgaan van de it redelijke verkiezingen. Het j-j-! jis overigens onzeker of For- m mee zou doen aan het de- n T dat vooral regionale onder- dejrpen zou behandelen. >r <oetes geëist voor sedselbemetting >ue - Tegen de Zwolse Isala ieken zijn dinsdag voor de inomische politierechter in olie geldboetes van in totaal 000 euro geëist wegens het m «treden van de Warenwetre- Jng.1° oktober vorig jaar 05?rven zeker drie bewoners 3gi het verpleeghuis van de rt blse ziekenhuisinstelling na nl j salmonellabesmetting. landstichting in dsdeelkantoor iTERDAM - Tot nu toe onbe- iden hebben maandagavond brandje gesticht in het Isdeelkantoor in Amster- i-Westerpark. Er zijn twee indbommen door de ruiten c-n'ar binnen gegooid, aldus een s, utiewoordvoerder. De brand- aarer had het vuur snel onder ntrole. De schade is beperkt. es jaar cel geëist ;eigen smokkelaar iterdam - De rechtbank in herdam heeft zes jaar gevan- jiisstraf geëist tegen de 48-ja- e Ethiopiër die leiding zou pben gegeven aan een bende insensmokkelaars. De bende tokkelde in een jaar tijd van- de Rotterdamse haven zo'n feehonderd mensen naar En- and. jieuw restaurant 1 Tiel geopend - Hotel Tiel van horecabe- jf Van der Valk heeft gisteren i nieuw restaurant in gebruik komen. Het vervangt het ou- kenrestaurant dat in maart de ndsüren sloot, nadat een deel ejd£ het parkeerdek was inge- merft. Het 125 kamers tellende l.nl.telgedeelte ging 10 april al il, en. Het oude restaurant blijft lereiht, omdat daar nog steeds fake is van een onveilige situ- e. tsinc laker virus gaat 'at i hoger beroep Iuwarden - De 21-jarige Fries eJ het Kournikova-virus maak- fis in hoger beroep gegaan, j rechtbank in Leeuwarden [oordeelde hem vorig jaar ,ze jitember tot een werkstraf opp 150 uur. De man plaatste in iruari 2001 een wormvirus op entjemet via een e-mailbericht. i kujhet openen van de e-mail der de naam van de tennis- werd het virus actief. Dit [oon ksteider. Rotterdam - Tussen de vijftig en honderd vertegenwoordigers van migrantenorganisaties hebben gister middag bloemen gelegd voor het huis van Pim Fortuyn in Rotterdam. De vertegenwoordigers kwamen naar de havenstad om hun medeleven aan de nabestaanden van Fortuyn te betonen en uiting te geven aan hun afschuw over de moord op de lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn. Foto: ANP/Jasper Juinen Tilburg - Johan Stekelenburg, PvdA-senator en burgemeester van Tilburg, vindt het niet ver standig dat de verkiezingen vol gende week doorgaan. Stekelen burg pleit voor uitstel van de veriaezingen of de benoeming van een zakenkabinet. De PvdA-coryfee is bang dat emoties op de verkiezingsdag de overhand krijgen. „Daarom zou het volgens mij beter zijn om de verkiezingen een maand uit te stellen. Ik vind niet dat op zich begrijpelijke emoties de basis moeten zijn van stemgedrag. Dat moet iets zijn dat je ratio neel doet", aldus Stekelenburg. Hij laat ook de optie van een za kenkabinet van WD, PvdA en CDA open. „Daarover zou je kunnen afspreken dat het een jaar aanblijft. Dan heb je rust en kun je nieuwe verkiezingen uit schrijven." Daarna kunnen par tijen volgens hem gewoon cam pagne voeren, zodat een eerlijke verkiezingsstrijd ontstaat. Stekelenburg denkt dat er te weinig kwaliteit in de Lijst Pim Fortuyn zit. „Ik zie daar te wei nig mensen die een ministers post kunnen bekleden." Steke lenburg meldt nadrukkelijk dat hij zelf niet beschikbaar is voor een post in Den Haag. „Ik ben burgemeester van Tilburg. En dat blijf ik." Rijswijk/ANP - De 32-jarige man uit Harderwijk die wordt ver dacht van de moord op Pim Fortuyn kan nog wel een tijdje vastzitten. Hieronder volgt een kort overzicht van de gerechte lijke procedure. Als de politie een verdachte in rekent, kan zij deze maximaal twaalf uur vasthouden voor ver hoor en eventuele identificatie. Hierna heeft de officier van jus titie de mogelijkheid om de ver dachte voor een periode van drie dagen in verzekering te stel len. De officier kan deze periode verlengen met nog eens drie da gen, bijvoorbeeld als de ver dachte weigert informatie te ge ven. Na deze periode moet de rech- ter-commissaris zich over de zaak buigen. Die kan opdracht geven tot inbewaringstelling van de verdachte. Het gaat hier dan over een periode van tien dagen, die justitie niet mag verlengen. Als de periode van inbewaring stelling is afgelopen, verschijnt de verdachte voor de raadkamer van de rechtbank, die beslist over eventuele gevangenhou ding voor een periode van dertig dagen. Deze periode kan twee maal worden verlengd. Hierna vindt er een normale of een pro forma zitting plaats. den haag/anp - Eerste-Kamer- voorzitter Braks heeft gisteren in een korte toespraak een parallel getrokken tussen Pim Fortuyn en de wijsgeer Erasmus. Na de bijdrage van Braks sprak pre mier Kok de Senaat toe en werd een ogenblik stilte gehouden. De zittingen van de Eerste Ka mer zijn opgeschort tot volgen de week. „Misschien zag niet iedereën een verband tussen deze Rotter dammer door zijn spot, uitda ging en neergeschreven kritiek met die grote voorganger uit die stad: Erasmus van Rotterdam. Daar waar ijdelheid een eigen schap van politici kan, en mis schien ook wel moet zijn, kan de bejegening uit de 'Lof der Zot heid' hard aankomen", aldus een geëmotioneerd klinkende CDA'er. Braks noemde Nederland het toonbeeld van een lieve demo cratie. „Laat ons deze verwor venheid niet uit handen geven door woede, verslagenheid of radeloosheid." De voorzitter noemde Fortuyn verder een speelse en sierlijke politicus, een begaafd en karak teristiek mens, die vaak het beeld oproept van een politicus zonder partij. „Het was voor ve le Nederlanders wennen om te luisteren naar de geheel eigen stijl en toonzetting van Pim For tuyn. Zijn gedrevenheid sprak velen aan, die ons land bedekt meenden door een grauwsluier en gesloten netwerken." Hij sprak zijn deelneming uit aan Fortuyns naasten en 'aan degenen die zich met hem poli tiek verbonden achten en zich door hem bemoedigd voelden bij te dragen aan vitale demo cratische verhoudingen'. hilversum/gpd - De politie van de regio Gooi en Vechtstreek is tijdens de arrestatie van de ver dachte van de moord op Pim Fortuyn geholpen door een toe vallig passerend half peloton mobiele eenheid uit de politie regio Zaanstreek-Waterland. De groep reed langs het Mediapark toen zij op de politieradio over de schietpartij hoorde. Volgens woordvoerder M. van Weel van de Hilversumse politie hebben de collega's uit Zaan dam zich geen moment be dacht. „Zij boden direct hun hulp aan. Dat hebben we graag aanvaard. Zij hebben voor ons de 'plaats delict' afgesloten, wat geweldig goed uitkwam. We hadden zomaar 22 extra men sen beschikbaar." De daadwerkelijke aanhouding van de verdachte werd volgens Van Weel door de politie Gooi amsterdam-leidschendam/anp -Milieuorganisaties hebben met afschuw gereageerd op de link die door Justitie is gelegd tussen de verdachte van de moord op Pim Fortuyn en milieuactivisme. Milieudefensie neemt 'maximaal afstand' van de moord. Green peace keurt de aanslag 'net als iedereen' af. Een woordvoerder van Milieu-offensief in Wagenin- gen, de werkgever van de ver dachte, distantieerde zich giste ren ook nadrukkelijk van de aan slag. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam, G. Hofstee, die het onderzoek naar de moord op Fortuyn leidt, zei gisteren dat bij de verdachte materiaal is gevon den dat duidt op milieuactivis me. Een woordvoerder van Greenpeace wijst erop dat haar organisatie uit principe geweld loos is. Ook de Dierenbescher ming veroordeelt de aanslag in alle toonaarden. De Binnenlandse Veiligheids dienst (BVD) houdt dierenrech ten- en milieuactivisten al gerui me tijd in de gaten. Ook pro beert zij informanten onder ac tievoerders te werven, aldus linkse kringen. De BVD maakt in haar jaarver slag van vorig jaar een duidelijke scheiding tussen milieuactivis ten en dierenrechtenactivisten. De eersten voeren acties uit die zijn aan te duiden als verstoring van de openbare orde. Doelwit ten zijn grote infrasüTJcturele werken als de Betuwelijn. Mi lieuactivisten opereren veelal onder de geuzennaam Groen Front Verdachte komt niet uit gevaarlijk groepje' De man die ervan wordt verdacht Pim Fortuyn te hebben neer geschoten, opereerde waarschijnlijk in zijn eentje. Dat blijkt vol gens het openbaar ministerie (OM) uit het onderzoek tot nu toe. Justitie spreekt berichten tegen dat de verdachte lid zou zijn van een groepje van vijf zeer gevaarlijke activisten en dat er rekening wordt gehouden met meer aanslagen. Dat had woordvoerder M. Herben van de Lijst Pim Fortuyn gisteren gezegd over de 32-jari ge Volkert van der G. Woordvoerder M. Meulenbroek van het OM stelt echter dat uit het onderzoek tot dusver niet is gebleken dat meer mensen be trokken zijn bij de aanslag. Ook zijn er volgens hem geen aanwij zingen dat er meer aanslagen op LPF-kandidaten op stapel staan. „We gaan er nog steeds van uit dat de verdachte als een ling heeft gehandeld", aldus de woordvoerder. Politie en justitie doen wel een uitgebreid onderzoek naar de achtergronden van dierenactivist Volken van der G. Ook vanuit de BVD zijn hierover geen signalen gekomen, aldus een bron. Een van de speerpunten van het onderzoek naar de moord op Fortuyn is de vraag of de verdachte handlangers had. Politie, jus titie en BVD doen officieel geen mededelingen over het onder zoek. Gisteren zei een medewerker van LPF na afloop van de perscon ferentie dat de gevaarlijke groep in het verleden al eerder iemand zou hebben vermoord. Volgens de zegsman is die zaak in de doofpot gestopt. Het nieuwe jaarverslag van de BVD dat binnen kort verschijnt, zal net als het vorige wel een korte passage wij den aan radicaal milieuactivisme. Naar verluidt zal de passage nauwelijks afwijken van de (korte) passage uit het vorige jaarver slag, waarin staat dat binnen dierenrechtenorganisaties, zoals het Dierenbevrijdingsfront, sprake is van radicalisering. De veiligheidsdienst constateert dat de dreiging die van dieren rechtenactivisten uitgaat, ernsti ger is. Opvallend is volgens de BVD het aantal gewelddadige acties van activisten tegen bezit tingen van personen die zij schuldig achten aan dierenmis handeling. De BVD noemde de acties tegen medewerkers van het Biomedi cal Primate Research Center in Rijswijk. Linkse actievoerders bedreigden de medewerkers persoonlijk nadat zij hun namen en adressen hadden achter haald. Ook pelsdierfokkers wa ren het doelwit van dierenacti visten. rijswijk/anp - De Nederlandse onderzoeksbureaus, waaronder het NIPO en Interview-NSS, voeren na de moord op Pim Fortuyn in ieder geval tot zater dag geen verkiezingsonderzoe ken uit. Dit gebeurt uit ethische overwegingen, aldus de twee bureaus. Er is afgesproken met alle on derzoeksinstituten dat ze deze week geen veldwerk verrichten. Ook publiceren ze geen resulta ten van eerdere onderzoeken. Interview-NSS en het NIPO vin den het nu niet gepast om men sen vragen te stellen over poli tiek. „Bovendien zou de emotie van de ondervraagden de peilin gen te veel beïnvloeden", aldus directeur R. Heutink van Inter view-NSS. Na zaterdag moeten de bureaus zelf weten of ze verder gaan met onderzoeken. Interview-NSS weet nog niet wat het na zater dag zal doen. NIPO voert zatec- dag weer een peiling uit en pu bliceert de resultaten volgende week. Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) besloot alle verkie zingsdiensten op te schorten. Dat betekent dat de centrale verkiezingssite van het IPP tijde lijk is stopgezet. (advertentie) en Vechtstreek zelf gedaan. „Ge lukkig hadden we een auto in de buurt. Om zes over zes kwam de melding van de schietpartij, om elf over zes was de aanhouding. Je moet er niet aan denken dat het anders was gelopen. Dan hadden we misschien maanden lang honderd rechercheurs op de zaak moeten zetten." Van Weel roemt de samenwer king bij de politie. „Deze colle ga's, die van een oefening in Crailo kwamen, hebben tot 's nachts doorgewerkt. Uit omlig gende regio's kregen we assis tentie voor de surveillance en de voorlichting aangeboden. Uit eindelijk konden we het zelf af, maar de steun was geweldig." In Hilversum werken nog steeds 25 rechercheurs aan de zaak. Die zoeken volgens Van Weel vooral naar achterliggende be weegredenen van de verdachte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5