REGIO dood^pim^Fortuyn Hazerswoudse volgt wellicht Fortuyn oj Honderden tekenen Leids condoleanceregister Neem een proefabonnement BEL 071-5128030 WEKEN VOOR 22,00 Extreem-links worstelt met Condoléances Pim Fortuyn Boze graffitispuiters Leidsch DagbladAllCHIKVEN woensdag 8 MEI 2002 Actievoerders vrezen wraakgevoelens Winny de Jong krijgt de voorkeur als partijleider door Peter Groenendijk leiden - De dood van Pim For tuyn heeft felle discussies ont lokt binnen radicaal-linkse krin gen. Is de moord op Fortuyn een zegen of een schande? De meningen zijn verdeeld. Leidse actievoerders zijn bang dat zij het slachtoffer worden van wraakgevoelens onder Fortuyn- aanh angers. „Deze moord was weliswaar erg vroeg", begint een deelnemer aan het forum op www.indyme- dia.nl, waarop links Nederland discussieert, „maar als er door Pim een golf van moslimhaat en -moord zou ontstaan, vind ik de moord verdedigbaar. Nu weten we het niet precies, de dader had beter kunnen wachten tot Fortuyn echt in staat was gru welen te plegen. Dan had ik er echt geen probleem mee ge had." Er zijn meer van dergelijke reac ties te vinden op het forum. „Er zijn eerder momenten geweest in de geschiedenis waarbij een preventieve moord heel aardig zou zijn geweest", zegt een deel nemer. En een ander: „Het is niet mooi, maar wel leuk dat hij weg is. Only a dead fascist is a good fascist." De meeste deelnemers aan het linkse forum zijn wèl bedroefd over de moord. „Wie deze moord goedkeurt, mag zich scharen onder de rijen van de werkelijke fascisten", zegt ie mand. De personen die zeggen begrip te hebben voor de moord, krijgen er flink van langs. Maar het is duidelijk: ra dicaal-links worstelt met de dood van Fortuyn, en niet ieder een rouwt om Fortuyn. Dat bleek gisteren al, toen Eric Kreb- bers van de linkse organisatie De Fabel van de Illegaal in deze krant zei 'geen traan te laten' om Fortuyns dood. „Hij heeft veel haat gezaaid. Wij zijn tegen het doodschieten van mensen, maar kunnen hier niet om rou wen." Bij Eurodusnie, het Leids anar chistisch collectief, wordt daar anders over gedacht. Zegt actie voerder Marco van Duijn, die overigens ook in de redactie van regio - Een toenemend aantal gemeentes in de regio stelt de komende dagen de inwoners in de gelegenheid om op het ge meentehuis een condoléancere gister te tekenen ter nagedach tenis van de afgelopen maandag vermoorde Pim Fortuyn. Naast in Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude, kan er inmid dels ook op de gemeentehuizen van Leiderdorp, Katwijk, Ja- cobswoude en Rijnwoude wor den getekend. De gemeente Oegstgeest sluit zich aan bij het register dat is opengesteld in de Willibrordkerk. Bewoners van Warmond worden doorverwe zen naar buurgemeente Leiden, en Wassenaarders worden via de website van de gemeente doorgelinkt naar de officiële condoléance-site van Fortuyn. www.indymedia.nl zit. „Wij wa ren bij Eurodusnie aan het ver gaderen toen het nieuws bin nenkwam. We waren verbijs terd. Ik zal Fortuyns politieke ideeën niet missen, maar het is krankzinnig dat zo'n aanslag hier plaatsvindt, verschrikke lijk" Volgens Van Duijn denkt 99 procent van de radicaal-link- se Leidenaars er hetzelfde over. „Wij zijn tegen geweld, keuren dit absoluut af. Dat het op de si te van Indymedia wemelt van de opmerkingen waar ik niet blij mee ben, dat weet ik Maar In dymedia censureert nooit, ook nu niet." Nu het vermoeden er is dat de moordenaar van Fortuyn uit de radicaal-linkse hoek komt, vree st Van Duijn wraakgevoelens onder Fortuyn-aanhangers. „Ik ben er heel bang voor dat men sen verhaal komen halen, de dood van Fortuyn willen wre ken. Ik hoop dat men zich reali seert dat de overgrote meerder heid binnen onze kring deze aanslag net zo verafschuwt als zij. Maar we zijn op onze hoede, hebben ook al voorzorgsmaatre gelen genomen voor het geval dat mensen geweld tegen ons willen gaan gebruiken. Ik ben echt bang dat het misgaat." Dat er "reden voor angst is, wordt bevestigd op diverse in ternetforums van extreem rechtse groeperingen. Op het fo rum van Stormfront staat onder meer te lezen: „Oorlog aan de antifa (antifascisten), bestorm de kraakpanden. Iedere linkse die we nu zien: gelijk slaan, niet praten!" Op meerdere plaatsen wordt opgeroepen tot het mo lesteren van 'linkse ratten'. door Peter Groenendijk hazers wou de-rijn dijk - Binnen de Lijst Pim Fortuyn gaan stem men op om Winny de Jong (43) tot nieuwe partijleider te benoe men. De Jong, die geboren werd in Hazerswoude-Rijndijk en vo rig jaar uit die plaats vertrok, heeft onder meer de voorkeur van partijkanonnen Janssen van Raay (derde op de lijst) en Hoö- gendijk (vijfde). Winny de Jong wordt in 1959 geboren in Hazerswoude-Rijn dijk. Op haar vierde verhuist zij met haar ouders naar Duitsland. Ze groeit op in Monheim bij Düsseldorf en studeert later rechten in Berlijn. Tijdens haar studie klust ze bij als fotomodel. „Een studiebaantje", zei ze daarover. „Ik heb zelfs in films meegespeeld, als figurante." Na haar studie, die ze niet afmaakt, trouwt ze met een Duitser en krijgt een kind, maar in 1989 scheidt ze van haar echtgenoot en keert ze terug naar haar ge boorteplaats Hazerswoude-Rijn dijk. Omdat ze uit het buiten land komt, moet ze daar zelfs een inburgeringscursus volgen. De Jong betrekt na verloop van tijd met haar zoon een woning aan de Rhijnenburcherlaan, en raakt betrokken bij tennisver eniging HTC in Hazerswoude- Rijndijk. Ze gaat werken voor de Utrechtse organisatie Interna tionale Scharrelvlees-controle, daarna voor het ministerie van Landbouw en weer later - als di rectrice - bij het Centraal Bu reau Levensmiddelenhandel. In de zomer van 2001 verruilt ze met haar inmiddels veertienjari ge zoon Hazerswoude voor Pier- shil, een dorpje in de Hoeksche Winny de Jong: „Ik heb zo veel ideeën, het liefst zou ik morgen al beginnen." Foto: GPD/Harmen de Jong Waard. „We wilden weg uit de Randstad", verklaarde ze on langs. „Hier in Piershil vinden we rust, het dorpse." De Jong wordt alom geprezen als een intelligent en vriendelijk persoon. „Een buitengewoon plezierig mens", zegt Ton Al- blas, Leidenaar en kandidaat- Kamerlid voor de Lijst Pim For tuyn. „Nauwkeurig, maar bij zonder vriendelijk." Zij is door haar werk uitgegroeid tot land bouwdeskundige, en wil ook in die hoedanigheid de politiek in. Fortuyn zag in haar zijn toe komstige landbouwwoordvoer- der. In Hazerswoude heeft zij ken nisgemaakt met de problemen van boeren. Een van haar groot ste ergernissen is de papierwin kel waar de boeren mee worden overladen. .Agrarische onder nemers mogen niet bepalen wat ze op hun eigen bedrijf doen en laten", verklaarde ze recent in Trouw. „Honderdveertig mest- informatieformulieren moeten ze invullen, de regelzucht van de overheid maakt administra tieve medewerkers van ze. Ik wil die papieren rompslomp ver eenvoudigen, zodat het weer at tractief wordt om boer te zijn." Tijdens de mkz-crisis zag zij waar in de Nederlandse bouw de problemen zitten inentingsproblematiek be het: jarenlang zijn zoveel dj gegroeid en vastgeroest, vb niet doorheen komt. Je durven nieuwe wegen slaan." Zo kondigt zij ooi einde van landbouwsuh aan. In een interview me Agrarisch Dagblad vertelt dat subsidies voor boerei termijn moeten verdwi „Die subsidies verstoren de king van de markt." Om haar ideeën kracht I zetten, besluit zij zich maanden geleden aan te sl bij de Lijst Pim Fortuyn. „D boeken van hem gelezen ei visie verraste me telkens Dit was iemand die hardo wat ik altijd had gedacht", in Trouw. „Om hem te hi heb ik me aangemeld vooi kandidatenlijst. Ik ben voo gesprek uitgenodigd en kre afloop te horen dat ik op d mocht. 'Maar ik wil wel t de eerste tien', zei ik. 'Je bij de eerste vijf, zeiden ze. En nu wordt De Jong plots genoemd als de opvolger vi vermoorde Pim Fortuyn. Zi zelf helemaal klaar te zijn een politiek ambt. „Ik ht veel ideeën, het liefst z< morgen al beginnen. Ik hi renlang mijn huiswerk ge en weet zo langzamerhand de schoen wringt." Politieke ervaring heeft ze maar dat mag - vindt ze geen probleem zijn. „Ik bf tijd al een politiek mens weest. Toen ik rechten stu de, zat ik in allerlei pol werkgroepen. Dus ik heb wel ervaring." leiden - Graffitispuiters hebben hun visie op de vermeende 'demonisering' van Fortuyn door bestaande politieke partijen, verwoord op een ver kiezingsbord aan de Vijf Meilaan in Leiden. Foto: Hielco Kuipers door Annet van Aarsen leiden - Geen lange rijen wach tenden, zoals in Rotterdam, maar toch een grote belangstel ling voor het condoleanceregis ter voor Pim Fortuyn, dat het Leidse gemeentebestuur giste ren in de hal van het stadhuis heeft opengesteld. Honderden Leidenaren zetten hun handte kening, soms vergezeld van een boodschap. In het allereerste vakje op bladzijde één prijkt de handtekening van J.K.T. Postma, de burgervader van Leiden. In een begeleidend briefje ma ken burgemeester en wethou ders hun bedoelingen achter deze geste bekend. Het gemeen tebestuur betuigt zijn medele ven met de nabestaanden van de maandag neergeschoten po liticus en wil de inwoners van de stad graag in de gelegenheid stellen hetzelfde te doen. „Het college van B&W heeft met af schuw kennis genomen van de brute moord op Pim Fortuyn", meldt de tekst. En: „De oproep van de regering om de kalmte te bewaren, wordt door het college met klem on derschreven." Ouderen en jongeren, blank en gekleurd, voor- en tegen standers van Fortuyn onder strepen in het stadhuis met een handteke ning hun totale afkeuring van de moordaan slag. „Als dit in een democra tisch land mag, dan weet ik het niet meer", schrijft een Lei denaar. Een stadsgenoot van Marok kaanse afkomst: „Helaas, Ne derland moet nog duizend jaar wachten. Zo'n mens komt één keer per duizend jaar." „Mission not completed. Be dankt voor wat je hebt losge De belangstelling voor het condoléanceregister voor het Leidse stadhuis is geopend, was al meteen groot. maakt", is de boodschap die Ri chard van Roessel heeft achter gelaten. „Ik was toevallig met mijn dochtertje Lara in Leiden", zegt de Amsterdammer. „Erg Pim Fortuyn, dat gisteren op Foto: Hielco Kuipers prettig dat jullie hier een register hebben neergelegd. Ik vind het zo jammer dat ie er nu niet meer is. Normaal stem ik WD, maar nu wilde ik op Fortuyn stemmen, om wat hij heeft los gemaakt." „Het is schandalig dat iemand zijn mening niet mag uiten en kan uiten", zegt een Leidse vrouw, die liever niet haar naam wil geven. „En wij moeten alle maal zo tolerant zijn? Ik vind het zo typisch... Nee, ik ben geen voorstander van Fortuyn, maar hij durfde wel te zeggen wat veel mensen dachten. En dan ge beurt dit." Gemeentewoordvoerder F. Delemarre kreeg om half negen 's ochtends al de eerste verzoe ken van Leidenaars om een re gister neer te leggen. „We heb ben gebeld met binnenlandse zaken, met de rijksvoorlichtings dienst en andere instanties om te kijken of er een landelijke richtlijn is. Eigen verantwoorde lijkheid, werd er gezegd. We vonden het nodig om dit te doen." Het Leidse register wordt uiteindelijk naar het stadhuis in Rotterdam gestuurd. Daar wor den alle betuigingen van mede leven verzameld en uiteindelijk overgedragen aan de nabe staanden van Fortuyn. uit de ANNO 1902 Vrijdag 9 Mei LEIDEN - Omtrent de Wollen-Deken-fabrieken valt mede te deelen, dat er over het algemeen voldoende vraag was naar het artikel, en de meeste fabrieken geregeld konden doorwerken. In de maanden November en December verminder de de vraag eenigszins ten gevolge van de zachte weersgesteldheid. Voor den verkoop toch is een vroegtijdige-winter al tijd gewenscht, ook al houdt de koude dan slechts betrekkelijk korten tijd aan. Maar in elk geval kan worden geconstateerd dat de Leidsche wollen de- LEIDEN - Voor de vierde maal organiseerde de ANWB de Lan delijke Fietsdag. Uit Leiden en omgeving leg den 1781 deelne mers een speci ale route af. De start was bij het WV-kantoor op het Stations plein. Het majo- retten korps Fourty Four De grees gaf daar een speciale show. kens haar ouden roem steeds blijven handhaven verre de voorkeur verdienen boven die, welke in li buitenland worden vervaardigd. Trouwens voor 01 klimaat beantwoorden de Leidsche wollen deken beter aan het doel. De vraag naar phantasie-dekens neemt ieder jaar en deze verdringen ook gaandeweg geheel en al d gewatteerde dekens, welke laatste soort, ook zelf door doctoren, voor ongezond worden gehouden, phantasie-dekens worden tegenwoordig vervaard in een zeer groote verscheidenheid van de weelde rigste en grilligste dessins, ook in modernen stijl in groote variatie van kleuren. Foto: Archief Leidsch Dagblad ANNO 1977 Zaterdag 7 mei WARMOND - In een opmerkelijk seizoen, waarin heel wat jubilea te vieren vallen, vaart het schip van Warmond - de Regenboog 58 'Caatje van Warmond' - voor het eerst met een geheel uit Warmonders be staande bemanning. Stuurman Cees van Grieken, Wim Houwelingen Jos Willemsen, alle drie met een serie opmerkelijke prestaties in de Solo-klasse op hun staat van dienst, hopen de Caatje dit jaar, het jaar waarin het schip vijftig jaar vaart, naar een goe de klassering te zeilen. De Regenboog is de grootste en de oudste open wed strijdzei lboot in Nederland. Zestig jaar geleden, in de Eerste Wereldoorlog, bouwde de Amsterdamse jachtwerf De Vries-Lensch de eerste schepen. Er werd vurenhout gebruikt, want beter materiaal was er niet te krijgen. De Caatje van Warmond werd als 'De Vier Gezusters' vijftig jaar geleden gebouwd voor de Warmonder Menten, die het schip verkocht aan een andere Warmonder - Van Drecht. De naam ver anderde toen in 'Bruintje Beer'. Uiteindelijk kwam het schip achter in een kas in Aalsmeer terecht, waar Hielke Tromp, Warmonder - overigens Fries van geboorte - en voorvechter van de belangen van de Regenboog - het schip vond. Om het jacht te kun kopen en opknappen deed hij iets wat vroeger zei gebruikelijk was bij de aankoop van Regenbogen: richtte een syndicaat op. Samen met negen ande Warmonders legde hij tienduizend gulden op tafe en zo kreeg het schip tien eigenaren. Tromp: "Ik! niet echt op zoek geweest naar een schip voor Wa mond. Integendeel. In 1967, bij het vijftig jarig b staan van de klasse, verscheen er een boek overR genbogen. Dat boek was zeer onvolledig en daarö ben ik op zoek gegaan naar de ontbrekende sche pen. Die vond ik in, maar soms ook ver buiten Ne derland. Al zoekend ben ik toen tegen 'Caatje' aa gelopen". Tegen alle verwachtingen in bleef het syndicaat t jaar lang bijeen. "Ons doel was en is een Regenb in de vaart te houden. Toen we daar tien jaar gele den mee begonnen was de Regenboogklasse hele maal niet zo populair. Je zag eigenlijk nauwelijks een schip varen. Nu is het schip - ze worden weer gebouwd en er varen er meer dan honderd - erg in trek, ondanks het feit dat het jacht niet minder dl 45.000 gulden kost". .ij 18 in zwart wit) over te inaken op gironummer 57055 t.n.v. Dagblad uitgeverij Damiatc b.v. Postbus 507, 2003 P. onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. (datum van plaatsing) of door contante !>ctallng aan de balie van W Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 22