LEIDE Leiden vraagt 12 miljoen voor Slachthuisterrein 'De Leidse woningmarkt is volledig vastgelopen' Leidse sterren in 3 oktober-optocht f, Van Hees op de reservebank Twaalf jaar cel in Woudbeszaak REGIO R1 Montèl Straight. Nu in de Voorjaarsshow. woensdag 8 MEI 2002 Argentijnse iger Rodriguez "(Schouwburg Nieuwe directeur Portaal zoekt naar ingrijpende maatregelen Warmond T Ü8*internetcafé s i>r jongeren Sonde bij Preersongeluk j - Bij een botsing op de jhg van de Lage Rijndijk Sumatrastraat en Admi- l iipë 's afgelopen nacht een ide gevallen en ontstond S^kschade. Een 44-jarige reed met zijn auto op natrastraat richting Lage k. Op de kruising gaf hij l(j porrang aan een Leider automobilist (38) die its kwam. Deze auto door de klap 180 gra- N.i botste op een auto van K-jarige Oegstgeestenaar Hde Admiraalsweg stond, ^derdorper kneusde daar- jpols. Later bleek volgens ntie dat hij te veel had ge in en ook te hard reed. n Ise schakertjes ^nen in Torun Een team van vier jon- tkers van de Leidse jvereniging Op Eigen ji heeft op een internatio- jiedaags toernooi in het Torun de eerste plaats rd. Talitha Munnik (10), irter (10), Guido Bakker Harry van Vliet (10) 'ten ieder zeven partijen uur denktijd. In totaal teams mee, vooral uit uropese landen. door Wim Koevoet vervolg van voorpagina leiden - De Leidse woningmarkt is vastgelopen, stelt Cok Buijs, de nieuwe directeur van Portaal Leiden. Nu zitten grote aantal len bewoners als het ware ge vangen in slechte, afgeschreven huizen waarin Portaal niet meer investeert. Buijs wil daarom een vitale leefomgeving met keuze vrijheden voor de Leidse bewo ners. „Je kunt op je kop gaan staan, maar alleen zo komt er doorstroming op gang." Bij zijn plannen wil hij de wijk centraal stellen. Niet uit senti ment, maar omdat de aantrek kelijkheid van wijken in de beeldvorming van burgers door slaggevend is. In wijken moet variatie worden gebracht om die aantrekkelijkheid te verhogen, voor de zittende en toekomstige bewoner. Een van de oplossingen voor de vastgelopen woningmarkt, is volgens Buijs het bebouwen van het volkstuinencomplex 'Ons Buiten' ten oosten van de Groenoordhallen en de Gooi meerlaan. „Die volkstuintjes van Ons Buiten liggen mij niet in de weg. Maar het functioneren van de Leidse woningmarkt is van groter belang dan het belang van de mensen met een volks tuintje." Behalve in het creëren van bouwcapaciteit ziet Buijs ook een oplossing in het 'opengooi en van de Leidse woningmarkt'. Daartoe wil hij 'tolpoortjes weg halen, dereguleren'. Zo zou hij de gunstige positie die doorstro mers innemen in het Leidse woonruimteverdelingssysteem ten opzichte van starters willen terugdraaien. „Is de nood van iemand die al ergens woont ho ger dan die van een starter?" Buijs ziet liever dat doorstro mers en starters gelijke kansen krijgen. Zijn er meer kandidaten voor één en dezelfde woning, dan moet de toewijzing geschie den volgens een door de notaris goedgekeurd lotingssysteem. „Als er met jou 99 anderen heb ben ingetekend, heb je één pro cent kans. Zo wordt de woon ruimteverdeling inzichtelijker en transparanter, zonder dat de positie van mensen die zijn aan gewezen op sociale huurwonin gen, wordt ondermijnd." Met zijn onomwonden pleidooi voor bebouwing van het gebied tussen de Merenwijk en de Wil lem de Zwijgerlaan geeft de di recteur alvast een stukje van zijn visie prijs, die hij later dit jaar in zijn geheel zal ontvouwen. Dat die visie haaks kan staan op Leidse heilige huisjes, neemt Buijs op de koop toe. Daarmee zet hij de traditie voort van zijn voorganger, die naar Portaal Amersfoort is vertrokken. Op Buijs' visitekaartje staat 'di recteur a.i.' „Ik ben een tussen paus, ja." Met zijn analyse wil Buijs de weg vrijmaken voor een definitieve directeur. Bij Buijs' visie wordt de 'echte' nieuwe man of vrouw voor Leiden Por taal gezocht. „Ik heb nadrukke lijk de opdracht om met een af standelijke visie te komen. Voor Leiden ben ik een interim, voor Portaal niet. Een interimschap combineert prima met een lan- getermijnvisie." Buijs heeft de strubbelingen rond de fusie van Woningbouw vereniging Leiden (WBL) met Portaal van nabij meegemaakt. Hij noemt de WBL een vereni ging 'met een absurde, overge- democratiseerde structuur', waar bij wijze van spreken le denvergaderingen werden uit geschreven voor de kleur van de deurknoppen. „Knopen door hakken was er niet bij, verder dan pappen en nathouden kwam men niet." Nog altijd kampt Woningstichting Portaal Leiden met de naweeën van Cok Buijs: „Is de nood van iemand die al er gens woont hoger dan die van een starter?" Foto: Mark Lamers haar verleden. „Veel van de fazz van de afgelopen periode is door onszelf opgeroepen maar kwam toch voort uit onze reac tie op wat anderen verkondig den. Met die visie waaraan ik werk, wil ik dat omdraaien. Fer me stellingnames vormen daar bij een mogelijkheid. Geen dis cussies meer op basis van inci denten", zegt Buijs. Met dat laatste doelt hij onder meer op de roemruchte bezettingsacties van de SP van flatwoningen van Portaal in de Mors. De partij zet te zo n beetje de hele wijk op te gen het stadsbestuur en Portaal Leiden. Volgens Buijs heeft Portaal Lei den nog altijd last van het beeld dat door de fusie is ontstaan 'als zou de zilvervloot zijn binnen gevaren' en als zouden bij tover slag alle complexen van de cor poratie er weer als glanzende woonpaleizen bij komen te staan. „Onze complexen moe ten alle een gezonde exploitatie hebben, er wordt geen geld over de balk gesmeten. Anders zijn onze huurders in Arnhem en Nijmegen er als de bliksem bij om ons eraan te herinneren dat het ook hun geld is." (advertentie) DE STELLINGL Deze krant heeft terecht de foto gepubliceerd van de vermoorde Pim Fortuyn 11 uw mening www.leidschdagblad.nl (advertentie) Gemeente heeft geld nodig voor begeleiding particuliere huizenbouwers door Annet van Aarsen leiden - De gemeente Leiden heeft twaalf miljoen euro subsi die aangevraagd bij het ministe rie van vrom voor de ontwikke ling van het EWR/Slachthuister- rein in Leiden-Noord. Het geld is onder andere bedoeld voor de in tensieve begeleiding van aan staande bewoners van het ter rein, die binnen bepaalde kaders naar eigen smaak en stijl hun huis mogen laten bouwen. Wild wonen' heet dat in de wandelgangen, maar Leiden spreekt liever van particulier op drachtgeverschap. De doelgroep woont nu al in de wijk: mensen die op zoek zijn naar iets beters. „We willen van Noord graag een levensloopbestendige wijk ma ken. Dat staat ook in het Wijk ontwikkelingsplan", zegt pro jectleider R. StokkeL „In dit ge deelte van Leiden staan vooral goedkopere huizen, voorname lijk huur. Wat we nu zien, is dat veel mensen die een wooncar rière willen maken, uit Noord wegtrekken. We willen die groep juist graag voor de wijk behou den." Het EWR/Slachthuisterrein, ge legen langs de Maresingel en in geklemd tussen de Koningstraat en de Pasteurstraat, is wat de gemeente betreft een goede plek om met het particulier op drachtgeverschap te experimen teren. Op het terrein passen - zo is berekend - zo'n driehonderd woningen. Twintig procent daarvan - zestig huizen - wordt sociale huurwoning. De overige 240 kavels zijn voor Noord-be woners die hun eigen huis wil len laten bouwen. „Het zijn geen ruime kavels, midden in het groen", zegt Stokkel. „Het terrein is niet zo groot, en ligt bovendien midden in stedelijk gebied. Daar moet de nieuwe bebouwing wel op aansluiten. De particuliere opdrachtgevers moeten zich houden aan ste denbouwkundige richtlijnen, maar krijgen daarbinnen veel vrijheden." De subsidie, waarover de ge meente volgend jaar uitsluitsel krijgt, is onder andere bedoeld om de toekomstige bewoners te scholen en te begeleiden in hun rol als kleine projectontwikke laar. „Ze moeten straks belang rijke beslissingen nemen, moei lijke keuzen maken. Het is geen eenvoudige opdracht en bijna niemand heeft er ervaring mee", zegt Stokkel. Ook wil de ge meente de subsidie gebruiken voor de bouw van ondergrondse parkeervoorzieningen op het terrein. Het is overigens de be doeling dat in het nieuwe wijkje cultuurhistorische elementen, zoals delen van het voormalige slachthuiscomplex, worden be houden. De gemeente is nog niet actief op zoek gegaan naar potentiële toekomstige bewoners. In dat stadium verkeert het project nog niet. Wel is er inmiddels een soort van 'staalkaart' voor de nieuwe wijk. Die is ontworpen door het bureau MVRVD, be kend van het Nederlands pavil joen op de Wereldtentoonstel ling in Hannover. leiden - Als de ledenvergadering van Groenlinks vanavond niet instemt met de voordracht van M. Rabbae als wethouder, dan stelt het huidige fractielid G. van Hees zich verkiesbaar. Van Hees wil niet zeggen wat zijn eigen stemgedrag zal zijn als Rabbae's voordracht aan de orde is. „Ik wil wel kwijt", zegt hij, „dat ik in fractieverband geen veto heb uitgesproken over Mohamed Rabbae." Van Hees werd na de verkiezin gen het meest genoemd, zowel in GroenLinks-kringen als daar buiten, als de opvolger van wet houder J. Laurier, die het veld moest ruimen vanwege de fi nanciële perikelen rondom de sociale werkvoorziening DZB. Tegen het einde van de college onderhandelingen presenteerde diezelfde Laurier, lijsttrekker en collegeonderhandelaar, het Tweede Kamerlid Rabbae als kandidaat. Die stond niet op de kieslijst en had ook niet deelge nomen aan de interne Groen- Links-procedure. Van Hees heeft zich in de openbaarheid nooit kritisch over deze gang van zaken uitgelaten. Dat doet hij ook nu niet. Maar dat hij niet echt gelukkig is met zijn plek op de reservebank, is toch hoor baar. In de ledenvergadering komt in principe alleen de kandidatuur van Rabbae aan de orde. „Er zijn geen tegenkandidaten. Als de ledenvergadering niet in stemt met het voorstel, moet de fractie een nieuwe voordracht doen en in dat geval stel ik me weer kandidaat." Een andere veelgenoemde kandidaat, oud fractievoorzitter R. Peeters, is niet voor commentaar bereik baar. Overigens is het onzeker of de ledenvergadering van Groen links doorgaat. Het bestuur twijfelt, in verband met de moord op Pim Fortuyn. (advertentie) f iderwerp staat aanstaan- dagavond op de agenda algemene ledenvergade- an de 3 October Vereeni- eiden. Onder punt 9 sub er door de leden van de ging worden gediscussi- ver de optocht en taptoe, linnen het bestuur zijn er e plannen om die op- nvulling te geven. Wij alvast een tipje van de Dp. Het is de bedoeling donderdagmiddag 3 ok- lan de lange stoet wordt tS daan door Leidse bands zikanten van naam en n weleer, eep uit het aantal geno- The Shoes, Rubberen de Moonpiepers, de ns, Leidse Kees, de Frits Landesbergen Big Band. Het plan is dat de groepen, zangers en zangeressen op wagens door de stad worden vervoerd om het ongetwijfeld massaal toege stroomde publiek in extase te brengen. Door de kandidaten wordt ver deeld gereageerd op de invita tie. Zo wil een aantal muzikan ten nog niks zeggen omdat een en ander nog niet officieel is be klonken. Leidse Kees, de zanger van het levenslied, wil wél wat zeggen. „Ik ben telefonisch be naderd en voel mij zeer vereerd. Het is natuurlijk fantastisch om tijdens de optocht te mogen optreden. Wat een happening is dat altijd, maar toch doe ik het niet. Met pijn in het hart heb ik dat verzoek afgewezen omdat ik The Shoes in december 1997. Publiciteitsfoto - rtrh De Blauwe Steen, dié al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56 424 namelijk op taptoeavond en 3 oktober al optreed in het Anto- nius Zalencentrum. Daar gaat al mijn energie in zitten. Boven dien ben üc bang dat ik tijdens de 3 oktober optocht ziek word als ik boven op een praalwagen sta te zingen, want het is vaak slecht weer. En dat kan ik op dat moment nou net niet ge bruiken." De muzikanten van The Shoes willen graag meedoen, zo laat Jan Versteegen weten. „Hart stikke mooi, ik heb al gezegd dat we dan tijdens de optocht bij café de Tregter moeten stop pen, waar het zwart staat van de mensen, en dat ik daar 'Osaka' ga zingen. Gaat de hele boel plat." Zanger Theo van Es ziet het ook wel zitten. .Alleen zijn er tijdens die periode meer op tredens, dus dat moet ik nog even goed bekijken. Daarnaast wil de organisatie van de op tocht dat we live optreden, maar dan wil ik wel dat er goe de apparatuur op die wagens staat. Met twee speakerboxjes wordt het natuurlijk niks. Maar als dat met die apparatuur lukt, komen we er wel uit." Rens Heruer van de 3 October Vereeniging geeft toe dat de plannen al vergevorderd zijn. „Het thema van de optocht van dit jaar is muziek, met als in valshoek en rode draad Leidse muziek. Normaal zijn er in de optocht beelden te zien en mag daar muziek tussen. Dit jaar draaien we alles om en wordt het muziek met daartussen beelden. De optocht staat dus stijf van de muziek in alle soor ten en maten." De Leidse mijl De mijl is een van oorsprong Romeinse afstandsmaat, gelijk aan 1000 passen ofwel 1481 meter. Daarnaast kennen we de Nederlandse mijl of kilometer, de Engelse mijl van 1609 meter of de Engelse zeemijl van 1853 meter, de Franse mijl, 4452 me ter, en de Geografische of Duit se mijl met een lengte van 7420 meter. Sinds kort hebben we daar ook de Leidse mijl bij. De Leidse mijl? Ja, dat is een hardloopwedstrijd over 1300 meter over het parcours Stad huisplein, Botermarkt, Gange tje, Nieuwe Rijn, Hoogstraat, Donkersteeg, Haarlemmer straat, Stille Mare, Stille Rijn, Kippenbrug, Aalmarkt, Vis markt en de finish is weer op het Stadhuisplein. De loop heeft de naam SportCity Run meegekregen. Vrijdag 24 mei is het zo ver. Jongens en meisjes tot 12 jaar kunnen om 19.00 uur starten voor hun wedstrijd over 1300 meter. De dubbele Leidse mijl voor recreanten van 13 jaar en ouder begint om 19.30 uur. De wedstrijdlopers starten om 20.00 uur en proberen het eer ste record op de Leidse mijl te vestigen. Voor de eerste drie at leten die finishen, zijn er 'vette' prijzen: 250 euro voor de num mer één, 100 euro voor num mer twee en 50 euro voor num mer drie. Let op! De geldprijzen zijn alleen voor de wedstrijdlo pers. Inschrijven voor de loop kan bij SportCity Leiden en Leiderdorp, zwembad De Zijl aan de Para- maribostraat, het Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan, Sportbe- drijf Leiden aan de Smaragd laan 99 en bij het Leidsch Dag blad. Het inschrijfgeld bedraagt Eric-Jan Berendsen Montèl Straight 2-zils zr C7 in leder exclusief sierkussen O kJ /MONTÈL geopend! i Daar zit je beter Meer rlan 100 banken en fauteuils in onze 24 winkels. Rijneke Boulevard Ri|ndi|k 6 - Zouterwoude fel. 071 341 93 06 Donderavonrl koopavond Meubelplein 2 Leiderdorp - Iel. 071 5S9 62 44 Oonderavond koopavond Gerechtshof acht doodslag bewezen door Eric-Jan Berendsen den haag/leiden - Een 23-jarige man uit Waddinxveen is gister middag voor het Gerechtshof in Den Haag tot twaalf jaar cel ver oordeeld wegens doodslag. Het hof ziet de man als hoofddader in de zogeheten Woudbeszaak. Eerder was hij wegens poging tot doodslag tot negen jaar ver oordeeld. Het openbaar minis terie (OM) ging tegen dat vonnis echter in beroep omdat een van de slachtoffers 16 maanden na de overval overleed. Op 7 juni 1999 werden een man en een vrouw in hun woning aan de Woudbes door twee mannen overvallen. De vrouw werd zwaar mishandeld en de man werd met de kolf van een pistool en een honkbalknuppel 'total loss' geslagen. Voordat de twee overvallers er met geld en juwelen vandoor gingen, wer den de vier pitten van het gas fornuis opengezet in de hoop dat de woning zou ontploffen en de sporen werden uitgewist. De hoofddader werd tot negen jaar veroordeeld en de mededa der tot zeven. Beide slachtoffers overleefden de overval maar uiteindelijk overleed de man op 14 oktober 2000. Volgens het OM was er een causaal verband tussen het overlijden van het slachtoffer en de verwondingen die hij 16 maanden eerder opliep bij de overval: doodslag dus en geen poging tot doodslag. Dat werd in een tussenarrest door het Ge rechtshof afgewezen. Gisteren vernietigde een opnieuw sa mengesteld hof echter dat tus senarrest. Het hof acht de hoofdverdachte wel degelijk schuldig aan doodslag. Een uniek vonnis, omdat nooit eer der in Nederland een zaak is voorgekomen waarin de tijdstip pen van overval en overlijden zo ver uit elkaar liggen. Volgens de rechters iswettig en overtuigend bewezen dat het slachtoffer aan de gevolgen van de overval overleed. „Het grofste geweld werd door u gebruikt terwijl u ook het initiatief nam tot de gewapende overval. De overval was buitengewoon bruut en had onomkeerbare ge volgen voor de slachtoffers." De hoofdverdachte werd ook nog veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding: vijfdui zend euro aan het vrouwelijke slachtoffer en 9342 euro aan de erven van het overleden slacht offer. Het was gisteren nog niet bekend of de veroordeelde in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 17