Wachters Egyptische dodenrijk opgepoetst BINNEN- BUITENLAND pmm Nieuwe partijtjes ijverig op kiezersmarkt Plicht, eer en vaderland 5Iedere acht jaar roep om vernieuwing een doodenkele keer speelt een van de bestuursleden vrijwillig voor chauffeur. Eenvoud siert de mens. „Ik heb altijd zelf ge smeerde boterhammen in de rugzak." Haar job als pastoraal werker schiet er momenteel bij in. Heel veel geld kost de campagne niet. „Kan ook niet, want we moeten het hebben van de par ticuliere giften van leden. Alles is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Daardoor is de onderlinge band ook groot. De leden werken al lang samen. Momenteel zijn ze schema's aan het maken om af fiches in gemeenten op te plak ken. We huren jongeren in om op de ladder te staan, want we willen natuurlijk niet dat er on gelukken gebeuren." Smit venvacht niet dat het nega tieve beeld van de voormalige ouderenpartijen, die bol ston den van de ruzies, een succes volle verkiezingscampagne in de weg staat. „Wij zijn geen carri èrejagers en de meesten van ons beschikken al over politieke, be stuurlijke ervaring. Bovendien werken we al lang samen. De onderlinge band is hecht. Daar om willen we een herkansing. Bovendien is de situatie van veel ouderen slechter dan in 1994." Nederland telt ruim twee mil joen 'min of meer ouderen'. In potentie kan de Verenigde Seni oren Partij dus een heel eind ko men. „Bovendien komen we ook op voor jongeren. Onze kin deren en kleinkinderen. De ou deren van morgen. We staan in de peilingen nu op 1,1 procent. Richting twee zetels. We hopen op vijf tot zeven zetels. En dan begint het echte werk. We zullen proberen niet alleen een horzel te zijn, maar ook een gids voor andere fracties." Dat laatste geldt in zekere zin ook voor de Republikeinse Volkspartij van lijsttrekker John Gouweloos (69) uit Den Haag. Maar zijn partij doet alleen mee in het kiesdistrict Den Haag. Omdat het elders schier onmo- den haac/cpd - Partijen die voor het eerst de Kamer wis ten binnen te dringen, was in het algemeen geen lang poli tiek leven beschoren. DS'70 van Willem Drees jr. kwam in 1971 meteen met acht afge vaardigden in de Kamer en is daarmee recordhouder. Maar niet veel later stortte de partij alweer in. D66 scoorde in 1967 Kamer zeven zetels, evenveel als Hendrik Koekoek met zijn Boerenpartij. Maar die deed toen al voor de tweede keer mee aan de verkiezingen. Als nieuwkomer oogstte Koekoek in 1963 drie zetels. Behalve D66 zijn al die nieuwkomers inmiddels uit beeld verdwe nen. PSP en PPR gingen met andere partijen op in Groen links. „Ruwweg om de acht jaar achten politici en samenle- gelijk was voldoende handteke ningen te verzamelen van sym pathisanten. Niet omdat de RVP het Koningshuis omver wil wer pen, want dat wil Gouweloos niet. „Wij ijveren wel voor een republiek, maar voor - wat wij noemen - een koninklijke repu bliek der Nederlanden. Waarin het staatshoofd - de president - rechtstreeks door het volk wordt gekozen en de koning of konin gin een symbolische rol krijgt. Zonder invloed." De koninklijke republiek is een hoogst merkwaardige staats vorm. Ach, het volk wil ook een sprookje. We hebben allemaal iets mythisch in ons. Ik geef toe: het is een wat tegenstrijdige, maar tegelijk pragmatische op lossing." Gouweloos is de man van vrijheid, gelijkheid en broe derschap. Een man van solidari teit met arme landen. Niet van een maatschappij met een bo venklasse en 'losers'. Op spreek beurten in buurthuizen krijgt de oud-onderwijsdeskundige 'op vallend veel steunbetuigingen'. „Ook ten aanzien van de ko ninklijke republiek." Vanuit de Kamerzetel zal zijn geluid voorlopig niet doorklin ken. En daar is koningshuisfa naat Johan Vlemmix op zijn beurt niet rouwig om. Hoeveel geld hij al in zijn dure campagne heeft gestoken en nog steekt, wil hij niet zeggen. „Ik praat over al les, behalve over geld. Ik had een bepaald bedrag in mijn hoofd, maar dat was na een week al overschreden. Hahaha- ha." Vlemmix heeft steun van vrijwilligers, die hand- en span diensten verrichten. „En de mo rele steun van al ruim duizend leden. Veel serieuze mensen, onder wie directeuren van be drijven, vinden de minister van feestzaken een schot in de roos. Ze steunen mij dus ook. Nee, niet met contributie of giften. Het lidmaatschap kost voorlopig niets. Ik moet me na 15 mei eerst maar eens bewijzen, dan zien we wel verder." ving de tijd rijp voor vernieu wing", licht Paul Lucardie toe. Hij is wetenschappelijk mede werker van het Documenta tiecentrum Nederlandse Poli tieke Partijen in Groningen. „Nu is er weer zo'n moment. In 1998 was het saai en had den nieuwe partijen eigenlijk geen kans. Nu is de situatie overigens wel tamelijk ex treem, als je de peilingen mag geloven." Buiten de partijen die in de Kamer zijn vertegenwoordigd doen aan deze verkiezingen zeven nieuwelingen mee. Dat zijn: Leefbaar Nederland, Ver enigde Senioren Partij, Lijst Pim Fortuyn, Nieuwe Midden Partij, Duurzaam Nederland, Partij van de Toekomst, Repu blikeinse Volkspartij (alleen in het district Den Haag) en de Vrije Indische Partij/Ouderen- Unie. door onze correspondent Ans Bouwmans west point - De militaire acade mie West Point, genoemd naar zijn locatie in een bocht van de ri vier Hudson, tachtig kilometer boven New York, bestaat twee honderd jaar. Een bolwerk van plicht, eer en vaderland. „Een Ne derlandse cadet zou het niet pik ken als een vierdejaars hem een douw verkoopt." Ze worden 'plebes' genoemd, eerstejaars cadetten. Ze zitten in rang net boven 'de kat van de le gercommandant, de bedienden in de kantine, de generaals in de luchtmacht en de admiraals in de hele verdomde marine'. Zo staat het geschreven in de bijbel van West Point. En zo is het. De eerstejaars op de legeropleiding hoort het zwaar te hebben. En de concurrentie met de andere strijdkrachten is hevig: 'go army, sink navy' is de slogan die zelfs op de pakken melk in de kantine staat. „Het allerzwaarste was de eerste zomer", zegt Seth Johnston (20). Seth uit Falls Church, Virginia, is een 'koe'. Hij is bezig aan zijn derde studiejaar, en heeft zijn fase als 'plebe' en 'jaarling' al achter de rug. Deze zomer wordt hij een 'firstie', daarna studeert hij af aan deze vierjari ge opleiding voor legerofficieren en 'leiders met karakter'. Johnston wilde al sinds zijn tiende naar West Point. En dat terwijl hij helemaal niet uit een gezin met een militaire traditie komt. „Het was wennen. De dis cipline was me vreemd. Die eer ste zomer kreeg ik basistraining voor cadetten, lange marsen met bepakking. Dat wordt ook wel de 'beest-barakken' ge noemd." Die zomer, herfst en winter heeft Seth Johnston weinig van West Point gezien. Tot aan de voorjaarsvakantie mocht hij bui ten zijn kamer en de studiege bouwen niet om zich heen kij ken. „Je moet lopen alsof je aan een parade meedoet. De ogen strak vooruit. Als 'plebe' had ik eigenlijk geen idee waar het toe diende. Nu ik erop terugkijk denk ik dat ik er vertrouwen door heb gekregen." Eerstejaars cadetten hebben het in het tweehonderdjarig bestaan van West Point traditiegetrouw zwaar te verduren gehad. „Het was niet het instituut dat het hen moeilijk maakte, maar de cadetten onderling. Die hadden zelf ook een harde leerschool gehad en dachten dat het zo hoorde", zegt historicus Step hen Grove (54) van West Point. Als ze dachten dat een cadet niet uit het juiste hout was ge sneden om een leider te zijn, dan werd er alles aan gedaan hem weg te krijgen." Sinds het begin van de vorige eeuw heeft de academie gepro beerd de excessen te bestrijden, maar de jacht op eerstejaars is ondergronds blijven voortbe staan tot tien jaar geleden, zegt Grove.Al in 1879 zei majoor- generaal Schofield tegen de ca detten dat discipline niet gebaat is bij hard of tiranniek optreden, omdat dat alleen haat genereert en geen respect. Maar hoewel de 'definitie van discipline' uit het hoofd geleerd werd, geloof den de cadetten er niet in." Rond 1990 is het systeem van 'cadetten trainen cadetten' op een andere leest geschoeid om de behandeling van eerstejaars te verbeteren en tegelijkertijd iets te doen aan het bijbrengen van 'leiderschapskwaliteiten'. Grove: „Nu wordt er van uit ge gaan dat je leiden kunt leren. Een cadet is in zijn tweede jaar verantwoordelijk voor een eer stejaars en daarna krijgt hij steeds meer mensen onder zich. Derdejaars Raven Bukowski (20) uit Akron Ohio: „De onderdom peling in het harde militaire be staan is een deel van het proces. Het is een traditie afbreken en vanaf de grond weer opbouwen. We leren hier dat het om respect gaat en zorg voor ondergeschik ten." Het systeem van 'cadetten trai nen cadetten' bestaat in Neder land ook, maar gaat een stuk minder ver. zegt generaal-ma joor C. Hilderink, de comman dant van de Koninklijke Militai re Academie in Breda. Hij is in West Point voor de festiviteiten rond het 200-jarig bestaan en werkt aan een uitwisseling met de Amerikaanse academie die eind volgend jaar rond moet zijn. „Ik denk dat de verschillen inherent zijn aan de verschillen tussen de Amerikaanse en Ne derlands samenleving. Het is hier strakker. En een Nederland se cadet zou het niet pikken als een vierdejaars 'm een douw verkoopt." Voor Johnston en Bukowski hoort dat bij hun leven in het le ger. Als je vrijheid wil en lekker feesten, dan moet je naar een gewone universiteit gaan. Hier leef je volgens de militaire re gels", zegt Bukowski. De twee willen niets liever dan hun vaderland dienen. Ze zien er uit om door een ringetje te halen. Gehuld in de grijze huis kleur, de insignes, schoenen en gesp glimmend opgepoetst. Al tijd in de plooi, altijd aan het werk, vier weken per jaar vrij. Het dagschema: om 6.15 op staan, appèl voor het ontbijt, van half 8 tot 12 les, dan appèl voor de lunch eaweer les tot 4 uur. Dan sporten of exercitie, eten en studeren van half 8 tot half 12. Om middernacht gaat het licht uit in de barakken. West Point is de school van de grote oorlogsnamen: Lee, Grant, Pershing. MacArthur. Pation. Ei senhower, Schwarzkopf. Elk jaar zijn er ruim tienduizend aan meldingen voor de4H00 be schikbare plaatsen. Een oplei ding aan West Point kost onge veer een kwart miljoen dollar, maar de studenten betalen niet meer dan 3300 dollar entreegeld en krijgen een kleine wedde. Ze zijn verplicht nog vijf jaar in het leger te dienen. Hun rang na af studeren: tweede luitenant. Wie zakt voor de halfjaarlijkse fitheidstest of het academische programma en wie zondigt te gen de regels (door te liegen bij voorbeeld), moet weg. Ongeveer 15 tot 20 procent haalt het einde niet. Sport is erg belangrijk, naast militaire training en studie van talen, techniek (in het verle den het zwaartepunt) en mens wetenschappen. Er bestaat een sterk competitie-element, vooral de traditionele football-wed- strijd tegen de marine is legen darisch. De eerste vrouwelijke cadet stapte in 1976 over de drempel, nu is 16 procent vrouw. 'Met pleidooi voor minister van feestzaken kunnen we ons profileren' Tweehonderd jaar militaire academie West Point door onze correspondent Dora Rovers luxor - Wie in het Egyptische Luxor de oversteek maakt naar de westelijke oever van de Nijl kan niet om de beeldbepalende Kolossen van Memnon heen. De zittende wachters met een hoogte van bijna achttien meter zijn net uit de steigers, na een schoonmaakbeurt die ruim twee maanden duurde. Het vuil dat zich in de loop van eeuwen op de beeltenissen van farao Amenhotep III had opge hoopt, is met hogedrukspuiten te lijf gegaan. De methode, met calciumcarbonaat als fijn en wit straalmiddel en een zeer geringe druk van hooguit twee bar, was nieuw voor Egypte. De behoedzame schoonmaak bleek nuttig. De giganten be gonnen, vierkante meter na vierkante meter, te glimmen. Hun reiniging was vooral be doeld om schade aan de monu menten te inventariseren. Tege lijkertijd werden oude verfresten blootgelegd. In de laatste fase werd op 900 plaatsen kleefmid- del aangebracht om delen bij el kaar te houden die anders zeker zouden afbrokkelen. De twee - elk 700 ton - wegende giganten zijn uit één stuk kwart siet (delfstof bestaande uit zand steen met kiezelcement) opge trokken. Uitgezonderd het bo venste deel van het noordelijke beeld, dat door de Romeinen Een onderzoeker inspecteert de voeten van een van de gigantische beelden bij het Dodenrijk in het Egyptische Luxor. Foto: Reuters/Aladin Abdel Naby met zandsteen is gereconstru eerd. Een nog steeds zichtbare, niet erg geslaagde, restauratie. De reiniging en conservatie van de verwaarloosde Kolossen, die op de lijst van bedreigde oudhe den staan, heeft rond de 250.000 euro gekost. Het karwei is een geschenk van de Duitse firma Karcher aan de Egyptenaren. Het is niet alleen de last van hun 3360 jaren waaraan de stand beelden dreigen te bezwijken, ook de moderne tijd eist zijn tol. Uit metingen blijkt dat de draai ende motors van wachtende touringcars - toeristen passeren en parkeren net voor de stand beelden - trillingen veroorzaken. Een andere bedreiging voor de Kolossen vormt de hoge grond waterstand, vooral veroorzaakt door de verbouw van suikerriet op aangrenzende akkers. De zojuist afgeronde conserva tie heeft de sculpturen hun ori ginele uiterlijk niet kunnen te ruggeven. Eén van de gezichten van de giganten is in de zestien de eeuw door de Mamelukken, een Egyptische ruitermilitie, met katapulten verwoest. En 'zin gen', zoals eens het geval was, doen de Kolossen ook na hun intensieve schoonmaakbeurt niet meer. In de Oudheid zagen reizigers in het noordelijke beeld een held uit de Griekse mythologie, Memnon. Het jammerend ge luid dat tijdens het ochtendglo ren uit diens kwartsieten li chaam opsteeg, werd gezien als de weeklaag van de Griekse held vóór die in de Trojaanse oorlog door Achilles werd gedood. Uit deze tijd stamt de huidige naam van de beelden. Wetenschappers hebben van daag de dag een geheel eigen vi sie op het ochtendlijke gezang, door Grieken en Romeinen des tijds geïnterpreteerd als uitspra ken van een orakel. De vermoe delijke oorzaak voor het volks geloof is een scheur in de steen, schade van een aardbeving in 27 voor Christus. De Kolossen van Memnon, die 21 meter hoog zouden zijn als ze hun kronen nog zouden dra gen, vormden het voorportaal van de tempel van farao Amen hotep III (1387-1350 v Chr). Wat de grootste dodentempel van het Oude Egypte moet zijn ge weest, is nu één grote ruïne. De ze week bleek dat de noodred- ding die enkele jaren geleden is ingezet, vruchten afwerpt. Uit de modder kwamen restanten tevoorschijn van standbeelden van Amenhotep III en één van zijn vrouwen. jgdApvan den Berg iaag - Net als de gevestigde II Ben proberen politieke bore- de aandacht van het kie- ubliek te trekken. Maar wat en die exoten eigenlijk te behalve een overdosis edrevenheid en idealisme? "dei iet igin Beatrix kent hem na- m jk goed. En ook kroonprins m-Alexander en prinses ia schudden Neerlands idste Huis van Oranjefa- ilijmoedig de hand. Maar du het 'machtig' zijn als Jo- lemmix straks in het To- belandt. De premier heeft ;rs een directe lijn met de steit. balletje gaat nog raar rollen mei", verzekert de 43-jari- ïdhovenaar. Hij is nu druk weer als lijsttrekker van artij van de Toekomst. „Ik ook wel dat ik geen pre- vord, maar een paar Ka- itels zitten er zonder twijfel iar loop ik me het vuur lit de sloffen." Vlemmix wel, want als hij met lege ;n blijft, wacht hem een icht naar Rome. „Vanwege eddenschap, tweeduizend eter. Ik ga heel erg m'n loen om die te ontlopen." iar dat hij zijn normale aamheden - 'Ik verhuur rend goed' - op een 1« leeft gezet. Dag in dag uit lij met zijn partijbus van iar her om zijn boodschap kondigen. Op marktplei- n cafés, bij studentenver zen en in bejaardenhui- )ndersteund met duizen- osters, stickers, kaarten, bus partijlied, een promo- in en tv-spotjes. Om me- indacht te trekken bedacht mix een slimmigheidje: inister van feestzaken. Hij ,Net als alle andere seri- lartijen hebben we uitge- £n opvattingen over files, inten en veiligheid. Maar kunnen we ons als eling onvoldoende profi- Om die reden hebben we ee over een minister van aken naar voren gescho- en man of vrouw die zorgt Ie broodnodige verstrooi- et risico dat hij zichzelf ri- seert. „Dat neem ik op de toe. Want er zitten ook irieuze elementen aan die ter. Als de overheid zelf n en muziekconcerten op ret voor jong en oud, gaan :n zich blij voelen. En dan n ze minder snel ziek en lannen. En dat drukt de ivoor de dure gezond- !org." Om te beginnen wil tiix dat iedere verkiezings- n feestdag wordt. „Moet s opletten hoe het op- cijfer omhoog schiet, )ijna iedereen is vrij en makkelijk naar de stem- o laat je bovendien zien litiek ook leuk kan zijn." e Smit (57) vindt politiek n leuk. Een kinderleven erkte ze voor de Groenen, s voor hen vier jaar staten- foord-Holland. Toen de en hun landelijke activi- beperkten, stapte ze over eefbaar Nederland. Tot >rtuyn daar de leiding Johan Vlemmix van de Partij voor de Toekomst voor het Torentje. Foto: GPD/Sieko Kloosterhuis John Gouweloos van de Republikeinse Volkspartij op het Binnenhof. Foto: GPD/Sieko Kloosterhuis overnam. „Met die man kan ik politiek gezien niet door één deur." Niet veel later stonden le den van de Verenigde Senioren Partij bij haar op de stoep in Amsterdam. Nu is ze 'hun' lijst trekker. „De doorgeslagen aandacht voor werk en geld is ten koste gegaan van de noodzakelijke aandacht voor ouderen en wat zij voelen. Hun koopkracht is gedaald, ze voelen zich minder veilig op straat en ze zitten met de wachttijden en andere pro blemen in de zorg. „Daar gaan wij wat aan doen", zegt ze stoer. Vrijwel iedere dag gaat ze op stap om haar voornemens we reldkundig te maken. Niet met auto met chauffeur, maar met het openbaar vervoer. Nou ja, n Luxor de oversteek maakt naar de westelijke oever van de Nijl, kan bijna niet om de 18 meter hoge Kolossen van Memnon heen. De ide wachters hebben gedurende twee maanden in de steigers gestaan. Foto: GPD/Norbert Schiller Cadetten van de Amerikaanse militaire academie West Point verzamelen zich voor de eetzaal. Foto: GPD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 7