LEIDE Leiden bindt de strijd aan tegen het vuil Lauriers eerste 'winst' is binnen: de GroenLinks-kennisquiz Een aperitiefje voor de vakantie Leiden streeft naar perfectie op WK taartenbakken REGIO R1 (ezing over opgraving Steenschuur Vogel ook geen gasthoogleraar in Argentinië Automobilist schept bejaarde Vrienden Oostvlietpolder strijden op twee fronten maandag 28 JANUARI 2002 REGIO Kuipzwammers lemen Voorhout ip de korrel Hinder last ran jongeren i Ridderhof verval islukt pN - Een onbekende man U zaterdagavond gepro- |d het tankstation aan de fcweg te overvallen. Hij pro- Ede de gesloten toegangs- Jvan het pompstation te pen. Toen dit niet lukte leeuwde hij de 18-jarige Bewerkster toe dat zij de J moest openen. De vrouw Échter overval al arm waarop Inbekende lopend richting Iseweg vluchtte. ichtpartij leestraat en - Een aantal mensen 1 zaterdagnacht klappen fclopen tijdens een vecht- Kij op de Breestraat. Een 23- Leidenaar liep daar sa- I met zijn vriendin (20) en t vrienden. Vlak bij het Ra- burg botste een onbekende Rn in gezelschap van een hd tegen de 23-jarige aan. pop ontstond een woorden- leling. gevolgd door een ptpartij. De twee onbeken- sloegen de Leidenaar, s vriendin en een vriend, olgens ging het tweetal er en brommer richting stad- vandoor. trekers slaan e in Leiden - In een flat aan de Ha- fcorst is zaterdagnacht inge- len door een keukenraam te pelen. Er werden cd's, een lisie en een stereotoren ■genomen. De kelderbox J geopend met een sleutel Éi de flat lag en daaruit ]l een fiets meegenomen, lagavond werd uit een flat Ide Apollolaan een televisie kien. De dief kwam binnen k een geforceerd raam. door Jos van Duinen leiden - Halfvier, zaterdagmiddag. Een verzopen kat met druipende snorha ren treedt binnen. Het is Jan Laurier. 'Onze Jan', heet hij hier. De lijsttrekker is een half uur te laat op de opening van de verkiezingscampagne van Groenlinks. In het kader van 'Leiden ruimt op' heeft hij vanmiddag staan bezemen op de Haarlemmerstraat. Het startschot van weer een actie voor een schonere stad. En zoals vaker met dit soort ambitieuze plannen moet de \vethouder eerst zelf de straat op. En die dingen lopen altijd uit. Regen of geen regen. Het geeft niet. Jan houdt van zijn vak. En zijn partijgenoten van hem. „Why change a winning team?", vraagt fractievoorzitter Dirk van den Bosch retorisch. „We hebben een sterk profiel in de stad en we hebben veel voor elkaar weten te boksen. Op ons campagnemateriaal zijn niet voor niets de Aalmarktschool en de Meelfa briek te zien. En hetgeen Jan voor el kaar heeft gekregen op het gebied van sociale zaken, is een belangrijk wa penfeit voor onze fractie. Met Jan als lijsttrekker gaan we de komende ver kiezingen vol vertrouwen tegemoet." Het kroost van de partijleden creëert een continu zwembadgeluid. Laurier speecht er overheen. „Het is een roodgroene draad, die door ons pro gramma loopt. Aan de ene kant het sociale, aan de andere kant natuur en milieu. Zonder het één zal het ander omvallen. We hebben een puik verkie zingsprogramma. Ik ben er trots op." Jan zelf staat niet op de affiches van Groenlinks. Van den Bosch: „We zien posters van Schultz en posters van Pechtold in de stad. Wij hebben pos ters met onder meer varkens. Ik ver wacht dat dit een mooi beeld gaat ge ven in de stad." Een van de nieuwe koppen is Yvonne van Delft, nummer twee op de lijst. Partijgenoot Cor Smit vraagt haar hoe ze het diervriendelijke karakter van haar partij rijmt met haar werk bij Na- turalis. „Waarom wil je stier Herman dan hebben? GroenLinksers zijn toch tegen biotechnologie?" Van Delft werkte eerder voor de Europese fractie van Groenlinks en weet met zulke vragen om te gaan. „Door Herman in Naturalis onder te brengen kunnen we hem aan de mensen laten zien. Ze kunnen daarna zelf beslissen of ze te gen biotechnologie zijn." Bekende Leidenaars vormen samen met een Groenlinkser een duo en moeten vragen over Leiden beant woorden. Gert-Jan Cornel (LWO) wordt gekoppeld aan Dirk van den Bosch. Hilde Jansen (PvdA, Volkshuis) moet het met Gerard van Hees doen. Dit duo lijkt de nieuwe GroenLinks- slogan 'Kies voor een nieuw even wicht', die boven hun hoofden prijkt, te illustreren. Vandaag werkt het niet. Zolang Van Hees denkt dat de eerste vrouwen in Leiden in 1917 in de poli tiek gingen worden er geen punten gescoord. Cornel denkt ondertussen dat de Professorenwijk de wijk met de hoogste inkomens is en dat de meeste Leidse werknemers werkzaam zijn in het onderwijs. Waardeiland en ge zondheidszorg waren beter geweest. Het duo Ton van Brussel (VARA) en Jan Laurier scoort het minst slecht. Ook al beweert Laurier ten onrechte dat de oudste straat van Leiden de Breestraat is - het is een Romeinse weg in de Stevenshof - de ex-hoofdre dacteur van deze krant weet nog ge noeg over Leiden. Zo noemt hij desge vraagd drie Leidse groepen met top 40-hits. „de Zangeres zonder naam, the Shoes en the Shorts." Smit keurt het antwoord goed. Maar LVC- DJ Cédéric Duboisch (Dirk van den Bosch) is het er niet mee eens. „The Shorts komen uit Zoeterwoude", stelt hij vast. „Zoeterwoude is Leiden", vindt quizmaster Smit. De wethouder en de VARA-directeur winnen de be ker. door Bas Benneker vervolg van voorpagina leiden - Door het vuil bij winke liers voortaan dagelijks op te ha len, hoopt Leiden het zwerfvuil in de stad aanzienlijk te beperken. Door in de binnenstad voortdu rend twee straatvegers te laten rondlopen, hopen gemeente en winkeliersvereniging het pqbliek en de ondernemers bovendien bewust te maken van het feit dat ze hun rommel niet achteloos op straat moeten gooien. Wethouder Laurier, zaterdag na het officiële startsein van de campagne: „Door het vuil direct op te halen staan vuilniszakken zo kort mogelijk op straat, en kunnen meeuwen en vandalen ze niet openscheuren. Boven dien moeten de lelijke en on handige containers uit het straatbeeld verdwijnen." Op den duur kunnen de twee straatve gers wellicht niet alleen schoon maken, maar ook enigszins toe zicht houden. „Surveillanten met een bezem", zegt Peter La- bruyère van de winkeliersver eniging. Maar is het opruimen van de stad niet eigenlijk een taak van de gemeente alleen? Wethouder Laurier „De gemeente en de ondernemers hebben allebei belang bij een schone Haarlem merstraat, dus moeten ze sa menwerken om dat te berei ken". En Wethouder Van der Sande voegt toe: „Een schone binnenstad vergroot het subjec tieve veiligheidsgevoel van de mensen." Hans Wijgers, al twintig jaar voorzitter van de vereniging Winkeliers Haarlemmerstraat, prijst de goede verstandhouding met de gemeente. „Vaak wordt er negatief over de gemeente ge sproken, maar ik moet dit keer echt een complimentje maken voor deze samenwerking. Het is natuurlijk nog een proef, maar ik zie geen reden waarom die zou mislukken. Iedereen is hier bij gebaat." De schoonmaakbeurten blijven niet alleen beperkt tot de Haar lemmerstraat. Leiden heeft in het hele centrum de strijd aan gebonden met het zwerfvuil. De gemeente heeft via het grote- stedenbeleid daarvoor middelen beschikbaar gekregen. Leiden hoopt dat een succesvolle proef in de Haarlemmerstraat een sti mulerende werking zal hebben op winkeliers in andere straten, en dat de strijd tegen straatvuil zich als een olievlek zal uitbrei den over de stad. Behalve sfeer konden er op de vakantiebeurs van Djoser ook allerlei exotische hapjes worden geproefd. Foto: Eric Taal - Stadsarcheoloog Maarten Dolmans en eider Gerben van Veen praten 11 februari de opgraving bij het Kamerlingh Onnes La- torium aan het Steenschuur. lopen zomer en najaar groeven beiden naar tsten van de huizen die werden verwoest bij ruitramp van 1807. De opgraving was nood- lijk omdat de Universiteit Leiden het Kamer- Onnes Lab - dat ooit werd gebouwd op de ruïne na de ramp - renoveert voor de juridische faculteit. Op het voorterrein komt een onder grondse fietsenstalling, waarvoor de restanten van de ruïnes moeten wijken. Dolmans en Van Veen blikken op 11 februari terug op wat ze vorig jaar boven de grond hebben gehaald. De lezingen zijn in het Gemeente-archief aan de Boisotkade. De bijeenkomst begint hier om 20.00 door Eric-Jan Berendsen leiden - Mexico 9225 kilometer. Tibet 12945 kilometer. Nieuw Zeeland 19412 kilometer. Even was Leiden afgelopen weekeinde het middelpunt van de wereld. De Djoser Reizi gersinformatiedagen trokken een slordige 13.000 bezoekers maar ook zo'n 55 reis agenten vanuit alle windstreken naar de Pie terskerk. Het voormalige godshuis was door decor- en standbouwers onherkenbaar gemaakt. Hoewel, een Turkse moskee deed nog een beetje aan de oorspronkelijke functie van het gebouw herinneren. Maar verder waren er Indonesische taferelen, een Midden- Amerikaanse markt en allerlei stands met informatie over verre landen. Kortom het was, bijna, vakantietijd. Sfeer proeven. Zo omschrijft Herman van der Velde, oprichter en directeur van Djoser de informatiedagen. „Een vakantie boeken is natuurlijk een raar fenomeen. Wij vragen bij de boeking tien procent aanbetaling en acht weken voor de reis moet de resterende 90 procent worden voldaan. Dan hebben de mensen nog niks, terwijl ze al wel betaald hebben. Deze twee dagen zijn voor bezoe kers dan ook het aperitiefje voor de vakan tie." De beurs is bovendien een soort reünie, weet Van der Velde. „Niet alleen van vakan tiegangers die elkaar bij reizen van Djoser hebben ontmoet, maar ook van reisleiders. In de hele wereld zijn er zo'n 55 reisagenten met wie wij werken en die zijn dit hele weekeinde bij elkaar." Djoser is een jaar bezig met de organisatie van het evenement dat een 'paar ton' kost en alweer voor de zesde maal wordt gehou den. Overigens is de kerk alleen toegankelijk voor mensen in het bezit van een entreebe wijs. „In september sturen wij al een reis- magazine naar de klanten", aldus Van der Velde. „Daarin zit een coupon waarmee mensen zich kunnen aanmelden. Hetzelfde geldt voor de reisgids die half december de deur uitgaat. Ook daarin bevindt zich een coupon. In totaal zijn er zo'n 13.000 formu liertjes teruggestuurd." Van der Velde heeft maar weinig op met de traditionele reisgidsen waarin vooral hotels en zwembaden op de foto's staan. „In onze gidsen laten we landen en mensen zien, met daarnaast handgetekende kaartjes." De beurs in de Pieterskerk moet als voorproefje dienen voor die verre oorden. „We besteden dan ook veel aandacht aan de inrichting. De mensen moeten een beetje lekker worden gemaakt. Eerder deze maand was ik op de Vakantiebeurs in Utrecht en dan zie je stands die niet veel meer inhouden dan for mica en tapijttegels. Wij gaan veel verder en proberen de landen écht te benaderen." Volgens Van der Velde kampt de reiswereld na 11 september nog steeds een dipje. „Vooral de vakanties naar het Midden-Oos ten zijn minder in trek en meteen na de aanslag in New York zag je een scherpe da ling in reizen naar Amerika. Maar dat trekt inmiddels aardig bij." Overigens biedt Djoser niet alleen vakantie reizen aan. In de Pieterskerk staan ook stands met daarin informatie over onder meer verzekeringen en vaccinaties. „Want je kunt nog zo goed voorbereid naar een ver land op vakantie gaan. Als je je niet laat in enten, kan de pret snel bedorven zijn." door Wilfred Simons leiden - De in opspraak ge raakte Leidse Argentiniëdes- kundige Hans Vogel is niet al leen geen hoogleraar aan de Leidse universiteit, hij heeft ook geen hoogleraarbenoe ming aan een Argentijnse uni versiteit. Afgelopen zomer is Vogel wel 'professor visitante' geweest aan de UADE, de Ar gentijnse tegenhanger van Nij- enrode. Daar gaf hij gastcolle ges over de affaire Jorge Zorre- guieta. Ook was hij in 1984 al eens 'professor visitante' aan de Katholieke Universiteit van Buenos Aires en gaf toen col lege over het proces van natie vorming in Argentinië. Vogel ontkent dat hij zich in Nederland van zijn Argentijn se titel bedient. „Dat stelt wei nig voor", vindt hij zelf. In Ar gentinië heeft elke docent de aanspreektitel 'professor'. Een hoogleraar heet daar 'catedra- tico'. „Nee, dat ben ik allemaal niet", zegt hij. Ook het gerucht dat hij lid zou zijn van de Ar gentijnse Academia Nacional de Historia blijkt onjuist, waarvan alle belangrijke histo rici lid zijn, blijkt onjuist. Van verschillende kanten deed af gelopen weekeinde het ge rucht de ronde dat Vogel bij zonder hoogleraarschap be kleedt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zou daar hoogleraar Nieuwste Geschie denis zijn. Ook dit gerucht klopt niet. leiden- Een 72-jarige Leidse vrouw is vrijdagavond rond zes uur door een auto geschept op de Lammenschansweg. Zij stak de straat op een voetgangers- oversteekplaats over maar werd niet gezien door de chauffeur van de auto, een Leidenaar (40). De vrouw liep hoofd- en armlet- sel op. enlijk staat niemand er ooit stil. Maar het maken van rten, gebakjes en andere ge- ioortige hoogstandjes is een 1st apart. En ook een vak irt. De maker van zulke pro ten heet dan ook geen ban- jakker, maar een patissier, derland telt slechts een ïdjevol van deze vakmensen, laat nou net de allerbeste in den wonen. Marco Kruijt komt volgend jaar voor ons tl uit op het WK 'taartenbak- woont in Leiden, is zijn bak- sloopbaan zelfs begonnen Christiaan de Witt, maar kt al weer geruime tijd in Dfddorp. „Ik ben Chef Patis sier bij RAI Catering", zegt Kruijt. En wie denkt dat cate raars alleen maar schalen aard appelsalade klaarmaken heeft het mis. Kruijt maakt in zijn huidige functie de meest exqui se nagerechten. Voor sjieke bruiloften of gewoon voor een simpel diner van prins Bem- hard. „Patissiers werken in de horeca en maken nagerechten, taarten, enzovoort. Er bestaat in Neder land geen echte opleiding voor. Wil je patissier worden, dan zul het eigenlijk in de praktijk moe ten leren", vertelt Kruijt. Zelf is hij ook zo begonnen. Na zijn middelbare school vertrok hij naar Wageningen om daar een De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 voltijd bakkersopleiding te vol gen: vijf dagen per week les, ge durende vier jaar. Heel andere koek dus, dan het leerlingwe zen waarbij leerlingen vier da gen werken en slechts een dag onderwijs hebben. „Ik vond het zelf erg leuk om mooie taarten te maken. Maar ik wist tot het einde van mijn studie niet eens dat dat een speciaal vak is." Daar kwam hij pas achter tij dens zijn eerste echte baan na school. En zoals wel vaker, kwam ook nu weer van het een het spreek woordelijke ander. Hij raakte in de ban van de eetbare kunst werkjes. „Met een aantal gelijk gezinde, jonge en bovenal en thousiaste patissiers deed hij aan allerlei wedstrijden mee. Toen Kruijt hoorde van het We reldkampioenschap Patisserie in Frankrijk, wist hij het met een. „De ultieme uitdaging in het hol van de leeuw." De 'kwalificatiewedstrijd' werd gehouden tijdens de Horecava in Amsterdam. Er waren aan vankelijk 25 inschrijvingen, uit eindelijk deden er zeven mee. Veel mensen onderschatten het werk. „In de voorbereiding van een mooi werkstuk gaat al snel tussen de 400 en 1000 uur zit ten. Vrije tijd welteverstaan." Tijdens de Horecava maakte Krnijt een eetbaar kunstwerk van voornamelijk chocolade. Rond het thema 'sport' fabri ceerde hij, alweer van chocola, onder meer een schaakbord in clusief schaakstukken. Op af stand niet te onderscheiden Met grote precisie legt patissier Marco Kruijt de laatste hand aan een van zijn eetbare kunstcreaties. Fo to: United Photos De Boer BV van een houten schaakbord. En dat ook de jury van zijn presta tie onder de indruk was, bewijst het feit dat hij met de eerste prijs aan de haal ging. „En daarmee heb ik ook mijn deelname aan het WK veiligge steld", zegt Kruijt. Samen met twee anderen reist hij begin volgend jaar af naar Frankrijk. „Het WK richt zich op drie on derdelen, die elk afzonderlijk worden beoordeeld. Maar de kwaliteit van het totaal bepaalt de uiteindelijk plaats op de ranglijst", zegt Kruijt. Hij zal zich tijdens het WK bezighou den met het onderdeel 'choco lade'. Zijn twee teamgenoten zullen met de overige deelne mers moeten wedijveren op de punten 'ice carving' en 'suiker'. Het drietal is nu al druk bezig met alle voorbereidingen. .Alles moet perfect op elkaar zijn af gestemd. En je hebt uiteindelijk maar acht uur de tijd om alles te maken. Daar gaat erg veel oefening en denkwerk aan vooraf. Vanaf nu gaat elk uurtje vrije tijd in deze voorbereiding zitten. En tussendoor laten we onze plannen, ideeën en resul taten testen door een paar zeer goede keurmeesters. We leggen de lat erg hoog voor onszelf. Maar als Nederland kans maakt om hoog te eindigen, zal het volgend jaar zijn. We doen ons uiterste best", aldus Kruijt. Timoteus Waarsenburg leiden - Het Comité Vrienden Oostvlietpolder blijft zich onver minderd inzetten voor wat het zelf de allerlaatste ongerepte agrarische polder van Leiden noemt. De actievoerders zetten de strijd voort op twee fronten. Zo heeft het comité een be zwaarschrift ingediend tegen het laatste besluit van de ge meenteraad over de Oostvliet polder en is een brief naar mi nister Pronk de deur uitgegaan. Een eerder protest van het co mité had succes bij de Raad van State. Een half jaar geleden ver nietigde dit rechtscollege het bestemmingsplan voor de Oost vlietpolder. Volgens de Raad van State waren de plannen van de gemeente voor een bedrijven terrein in strijd met het rijksbe leid. De polder ligt in een zoge heten rijksbufferzone en in die zone is bebouwing vrijwel on mogelijk gemaakt. Het gemeen tebestuur meent echter dat het rijk een uitzondering heeft ge- maalct voor het bedrijventerrein. Het comité verwacht dat het nieuwe bestemmingsplan niet veel zal afwijken van het oude afgekeurde plan. De verhuizing van een aantal volkstuinders naar de Oostvlietpolder (een deel van het plan waar de Raad van State weinig op had aan te merken) gaat de gemeente voor uitlopend op het nieuwe plan ook al doorvoeren. Deze volks tuinders moeten van de ge meente van complex Veldheim af om uitbreiding van begraaf plaats Rhijnhof mogelijk te ma ken. Volgens het comité is dit besluit echter onrechtmatig omdat een gemeente niet op zaken vooruit mag lopen waarvan nu al duide lijk is dat ze onaanvaardbaar zijn. En volgens het comité is dat met elke verandering in de Oostvlietpolder het geval omdat het bestemmingsplan door de Raad van State is vernietigd. Tevens hoopt het comité dat minister Pronk zich gaat bezig houden met het behoud van de polder. In een brief wordt aan de minister van ruimtelijke or dening gevraagd een halt toe te roepen aan de geplande aantas ting van het open en groene ka rakter van de Leidse Oostvliet polder. De gemeentelijke plan nen om een bedrijventerrein en baggerdepot aam te leggen in de weilanden langs de Europaweg zijn volgens comitéwoordvoer der H. Pieters in strijd met Pronks beleid. Pronk heeft in zijn Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening het belang van groene buffers tussen de steden benadrukt. In de nota wordt het gebied tussen Den Haag en Leiden zelfs bestem peld tot Regionaal Park. Bebou wing van de polder kan dus niet, meent Pieters. En zeker nu be sloten is vliegkamp Valkenburg te bebouwen, moet elk ander snippertje groen tussen Leiden en Den Haag behouden blijven. Pieters verzoekt Pronk 'daarom dringend het omvormen van het resterende deel van de Rijksbuf ferzone Den Haag - Leiden - Zoetermeer tot Regionaal Park kracht bij te zetten'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 9