LEIDE Verwijten na mislukken akkoord Marco van Kins hoopt op Hennie Huisman REGIO 'Leiden ontmoedigt uitbreiding gehandicaptenparkeerplaatsen' 'Plantsoen lijkt op een kaassoufflé' R1 Ellenlange file Lammenschansweg Burgemeesters samen achter Rijn Gouwe Lijn 'Later referendum kost een miljoen' Leiden met een luchtje dinsdag 22 JANUARI 2002 Autovrij [entrum in bordwijkerhout De Winter rordt lijsttrekker l/armond @nders sjesroof ngebrug - Een 23-jarige Leidse is «middag rond half vier van ttas beroofd op de Lange- j, vlak bij de Diefsteeg. Zij daar samen met een vrien- toen ze merkte dat ze werd )|gd door twee mannen, van de mannen rukte aan tas waardoor het hengsel De twee overvallers gin- Jer vandoor, maar de vrou- izetten de achtervolging rop gooiden de mannen de neg. Kort na de overval j de politie in de omgeving de Langebrug twee ver- iten aan. Zij bleken echter smet de overval te maken ibben. en dagen iCollege ÉLn Het ID College Leiden Hdt op donderdag 24 en 31 Hari twee open dagen. Tij- eerste dag, in het olgebouw aan de Leidse 5 laan 210, geeft de school nt en 19.00 en 21.15 uur voor- d ling over de ICT-opleiding, dministratieve opleiding, idheidszorg, uiterlijke ver ing en welzijn. Op 31 janu- aalt het ID College de ichtingsavond in de vesti- jaan de Storm Buy- :aat 18c in Leiden. Het ID je verzorgt opleidingen op i-niveau en leidt op voor iroepspraktijk. De oplei- ICT en administratie in september voor het van start. Inlichtingen: tel. 153347. Dklas i jaar De kopklas van het land College, een klas voor eren van buitenlandse af- I, vierde gisteren haar arig bestaan. Wethouder ing van onderwijs bezocht chool om het tweede lus- te vieren. De kinderen van Buijing een wereld- n een landkaart. Ook kre- ze de gelegenheid de wet- der vragen te stellen over beroep. De kopklas is een atief van de gemeente om lingen met een taalachter- id de mogelijkheid te geven leen havo/vwo-niveau te liken. door Roelf Reinders leiden - De gemeente Leiden ontmoedigt uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor ge handicapten. Dat stelt een on derzoeksgroep van de Hoge school Amsterdam na een on derzoek naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van huisart sen, apothekers, tandartsen en andere particuliere zorgverle ners. Als deze instellingen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen, wijst de gemeente op de negatieve gevolgen. Veel praktijkhouders haken dan af. Het ontbreken van voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen bij zorginstellingen is een groot probleem voor gehandicapten. Bij ruim zestig procent van de praktijken is geen gehandicap tenparkeerplaats. Bij nog geen kwart van de instellingen ligt op minder dan 25 meter een speci ale parkeerplaats. Vaak zijn er wel gewone parkeerplaatsen in de buurt, maar die zijn veelal bezet, zodat gehandicapten moeite hebben bij een zorgin stelling te komen. Als praktijk houders bij de gemeente een parkeerplaats voor gehandicap ten aanvragen, krijgen ze als eerste te horen dat zo'n plaats vaak leeg staat. Het gevolg is dat de parkeerplaats er dan vaak niet komt. De gemeente wijst verder nauwelijks op de moge lijkheid een speciale parkeer plaats aan te vragen. Zorg-wethouder Hans Buijing erkent de parkeerproblemen voor gehandicapten. Maar ik geef je op een briefje dat een voorstel voor uitbreiding geen enkele steun krijgt. Dat is triest misschien, maar wel de reali teit." Hij wil onderzoeken of het mogelijk is om een aantal par keerplaatsen een paar uur per dag voor gehandicapten be schikbaar stellen. De onderzoe kers stelden deze zogeheten flexi-parkeerplaatsen voor. Een ander probleem is het ont breken van schuin aflopende trottoirranden die het mensen in een rolstoel en ouderen ge makkelijk maken. Bij 24 procent van de instellingen ontbreken trottoirafritten. „Dit percentage lijkt misschien aan de lage kant", schrijven de onderzoe kers, die de studie voor het Overleg Gehandicaptenbeleid Leiden (OGL) hebben verricht, „maar het betekent toch dat een kwart van de instellingen moei lijk bereikbaar is." De gemeente controleert wel elke maand ie dere straat in Leiderf op kwali teit en veiligheid, maar let dan niet op het ontbreken van trot toirafritten bij zorginstellingen. De instellingen zelf weten niet dat ze zo'n trottoir kunnen aan vragen. De onderzoekers stellen voor dat de gemeente bij haar rondes gaat letten op toeganke lijkheid van zorginstellingen. Wethouder Buijing ziet wel wat in dit voorstel. Ook in de praktijken van artsen, fysiotherapeuten en apothekers wordt het gehandicapten soms knap lastig gemaakt. Ruim een kwart van de instellingen heeft een trap of opstapje bij de in gang, vaak zonder leuning. De onderzoekers vinden het jam mer dat de gemeente geen eisen stelt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorginstel lingen. Als die zich aan de eisen houden, moeten ze daar subsi die voor krijgen. Zo wordt het aantrekkelijker gemaakt voor beroepsbeoefenaren in de zorg om zich in Leiden te vestigen, aldus de onderzoekers, en wordt ondervangen dat zij uitwijken naar andere gemeenten. Als de gemeente niet met subsidies over de brug komt, moeten de zorgverzekeraars dat maar doen, vinden de onderzoekers. De ver- door Wim Koevoet vervolg van voorpagina leiden - Na het mislukken van het akkoord dat het Aalmarktre ferendum had moeten voorko men, vliegen de verwijten over en weer. De wethouders Hille- brand en Pechtold verwijten de bewoners dat ze dit weekeinde plotseling van mening zijn veran derd 'en nu mooi proberen weg te komen'. De bewoners op hun beurt zeggen dat het college de zaak heeft bedorven door de af spraken naar buiten te brengen, voordat de Aalmarktbewoners daarover konden vergaderen. Volgens Hillebrand dreigt er nu een referendum te komen dat niemand wil, ook de bewoners niet. „Zij hebben aangegeven dat ze het zelf ook als een 'noodrem' zien." Uit notulen van besprekingen tussen ge meente en bewoners blijkt dat volgens Hillebrand. Bewoners vertegenwoordiger M. Meelker zegt daarin: „Wij willen dat refe rendum nieL Het referendum dient ervoor om het raadsvoor stel van tafel te halen." Hille brand: „Dit en nog veel meer staat op band. Als je die afluis tert en dan de verklaring leest, kan ik moeilijk een andere con clusie trekken dan dat er on enigheid in de Werkgroep Refe rendum is uitgebroken." Woordvoerder M. Meelker van de Werkgroep Referendum zegt dat hij juist is geciteerd. „Maar ik heb ook gezegd dat ik niet na mens de hele werkgroep kon spreken, dat wij in het weekein de unanimiteit wilden bereiken. Hillebrand en Pechtold hebben ons overleg niet afgewacht en zijn direct in de media gaan roe pen dat het referendum van ta fel was. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet." Dat het overleg over een nieuw Aalmarktplan niet op gang is ge komen en de slepende kwestie nu toch op een referendum dreigt te uit te lopen, is volgens Pechtold en Hillebrand niet hun schuld. Volgens de Werkgroep wel. In haar verklaring stelt ze dat uit uitlatingen van vooral Hillebrand is af te leiden dat de gemeente vasthoudt aan om streden onderdelen van het plan, zoals een extra steeg, een extra brug, de ondergrondse Boommarktgarage, het contract met projectontwikkelaar MAB en de sloop van de Aalmarkt- school, en dat het Aalmarktpro ject dus eigenlijk helemaal niet van tafel is. Hillebraqd: „Ik heb zowel in de krant als op de televisie als in het overleg met de werkgroep gezegd dat in de klankbord groep alles mogelijk is. Een plan zonder steeg, een plan met steeg, bij wijze van spreken twee stegen. Het is juist de werkgroep die plotsklaps voorwaarden stelt. Die vindt dat het straks niet meer over die onderdelen mag gaan. Met deze eisen gaat de werkgroep haar boekje te buiten. Zij gaat over de referen dumaanvraag. Niet meer en niet minder." Hillebrand en Pechtold pakken de teksten erbij die Meelker heeft uitgesproken tijdens het overleg: ,,Als het raadsvoorstel van tafel gaat, gaat het referen dum ook niet door. Wat burge meester en wethouders dan met het raadsvoorstel doen, is aan burgemeester en wethouders, dat laat ik aan u over. U heeft van ons geen last meer." Volgens Meelker heeft wethou der Hillebrand in het overleg met de werkgroep 'nog niet één keer' gezegd dat als de referen dumaanvraag wordt ingetrok ken alles bespreekbaar is. De werkgroep is bang dat het Aal marktproject, met omstreden onderdelen, straks gewoon weer op tafel ligt. leiden - De werkzaamheden aan de Zoeterwoudsesingel tussen de Lammenschansweg en Herenstraat hebben gistermiddag en -avond tot lange files geleid. Zo stond het verkeer op de Hooigracht richting Levendaal om half vier al vast. Automobilisten die het centrum in wil den, kwamen bij het Lammenschansplein al in de file terecht. De files ontstaan door de tijdelijke stoplichten die aan weerszijden van de Jan van Houtbrug zijn geplaatst. Dat is nodig omdat op de Zoeter woudsesingel tussen de Lammenschansweg en Herenstraat de be staande rijrichting van het éénrichtingsverkeer wordt omgedraaid. De weg is afgesloten en het verkeer wordt via de Jan van Houtkade om geleid waar tijdelijk tweerichtingsverkeer geldt. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag i februari. Foto: Mark Lamers zekeraars kunnen eisen dat de zorginstellingen aan bepaalde eisen van bereikbaarheid en toegankelijkheid voldoen, voor dat zij met hen een contract aangaan. Het onderzoek is een afstudeer project van vier studenten van de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoekers hebben de ge zondheidsinstellingen overigens niet zelf bezocht. De instellingen hebben een enquêteformulier ingevuld. Het onderzoeksrap port laat niet zien welke instel lingen het goed of slecht hebben gedaan. leiden/alphen - Veertien burge meesters uit de regio verenigen zich in een nieuw bestuurlijk platform, dat zich gaat inzetten voor de aanleg van de Rijn Gou we Lijn. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven sluiten zich aan. De aandacht van het platfonn gaat vooral uit naar promotie van de light-railverbinding tus sen Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noord- wijk. Vrijdag is de oprichting van het bestuurlijk platform een feit. In de Holiday Inn in Leiden onder tekent de voorzitter van het platform, voormalig burgemees ter Boone van Gouda, een in tentieverklaring met de voorzit ter van de stuurgroep van de Rijn Gouwe Lijn, gedeputeerde Norder van de provincie Zuid- Holland. Het platform ziet voor zichzelf vooral taken weggelegd in pu blic relations en in het lobbyen bij de departementen en de Tweede Kamer. Belangrijk aandachtspunt is daarnaast het onderzoeken van de ruimtelijke mogelijkheden die door de ontwikkeling van de light-railverbinding ontstaan in de gemeenten die de Rijn Gou we Lijn aandoet en die de aan leg van de lijn dichterbij bren gen. door Wim Koevoet leiden - De Werkgroep Refe rendum heeft de deur nog op een kier staan voor overleg met de gemeente. Ze heeft aangege ven dat ze uitstel wil tot 1 fe bruari van de termijn van zes weken' waarbinnen de 4.000 handtekeningen moeten zijn gezet. Tot die tijd kan er wel licht toch nog naar overeen stemming worden gezocht Hillebrand en Pechtold reke nen echter voor dat na het de volksraadpleging meer tegelijk met de Tweede Kamerverkie zingen in mei kunnen worden gehouden. „Een apart referen dum kost de gemeente één miljoen gulden méér", zegt Pechtold. Dat een apart referendum, los van de Tweede Kamerverkie zingen in mei, een miljoen gul den extra kost, weet Meelker pas sinds kort. Hij zegt dat hij daarover gisteravond is gebeld door wethouder Pechtold. „Dat hij daar nu mee op de proppen komen, ervaar ik als een mes in de rug. Zo kunnen we niet pra ten. Ineens is er grote haast. Het lijkt wel alsof de gemeente contractueel vast zit een be paalde deadlines die haar bij overschrijding op geldboetes komen te staan. Hier moet een oplossing voor zijn. Het is nog maar de vraag of wij zes weken nodig hebben om 4.000 hand tekeningen te laten zetten. Meelker blijft volhouden dat hij en de werkgroep het liefst geen referendum hebben. Bij het ter perse gaan van deze krant be gon toch nog een gesprek met de gemeente. "i7 naf zijn 14e treedt hij al op in és. Ging hij met zijn vader, in de autohandel zit, mee r bijvoorbeeld de automarkt Jtrecht. „Als je 20 keer de- de cd hoort in de auto, ken op een gegeven moment de st wel." Ook in Leiden trad spontaan op. „Dan belden mensen elkaar op en zeiden: arco zingt, je moet effe ko- n.' Plankenkoorts heb ik dus ggn' 1 ik ben gewend om op te :en|den." niddels is de Leidse zanger irco van Kins 26 en zo'n 6 jaar sèmi-professioneel bezig. Doordeweeks is hij autospuiter en plaatwerker, de weekeinden zijn voor de muziek. Eind vorig jaar won hij een grote talenten jacht in Amsterdam, waar hij werd gezien door toppers uit de muziek- en televisiewereld. Dat resulteerde in het opsturen van demonstratiebanden naar de soundmixshow van Hennie Huismap. Hij hoopt op een op treden in het volgende televi sieseizoen vanaf september. Van Kins houdt zich bezig met het populaire lied. Hij draait De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt. is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Tïmoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56 424 zijn hand niet om voor Frans-, Duits-, Italiaans-, of Engelstali ge muziek maar een lied van Hazes versmaadt hij ook niet. De absolute topper is en blijft voor hem Koos Alberts. Met liedjes van de aan een rolstoel gekluisterde zanger van het le venslied won hij ook de talen tenjacht in Amsterdam. Ondanks zijn inmiddels natio nale status valt hij in de Leidse regio maar weinig te bewonde ren. Vorig jaar trad hij op bij de Pol dercross in Óegstgeest en op het kampioensfeest van de voetballers van Voorschoten. Maar in Leiden treedt hij maar weinig op. „Het populaire lied leeft hier niet Leiden is redelijk uitgestorven. Elke week zie je dezelfde mensen. Dat werkt niet en daarom zing ik buiten de eigen kring." In Amsterdam bijvoorbeeld, in café De Bult, dat wordt gerund door de ouders van zanger Gor don. Via een advertentie in de krant schreef hij zich in voor een landelijke talentenjacht. Daar won hij de nationale fina le, in De Bult. Kenners hoorden het verschil niet tussen de co vers van Van Kins én de echte Koos Alberts. Ook met liedjes van Frans Bauer oogstte hij veel succes. Onder zijn gehoor bevonden zich platenbonzen. Zij raadden hem aan materiaal in te sturen naar Hennie Huisman voor de soundmix-show. „Als alles goed gaat, zie ik mezelf vanaf sep tember wel in dat programma optreden." Tot die tijd moet hij het nog doen met verjaardagen, bruilof ten en partijen. „Mijn agenda zit vol tot mei." En 's zomers treedt hij op voor Nederlandse vakantiegangers in de Spaanse badplaatsen Lloret de Mar en Carihuela Park, een voorstadje van Torremolinos. Van Kins draait zijn hand niet om voor een avondvullend pro gramma. Moeiteloos staat hij in z'n eentje een uurtje of vier a vijf op het podium. „Waar een orkest stilvalt, ga ik door en dan zing ik geen één keer hetzelfde liedje. De truc is dat je het pu bliek aanvoelt. Kijken wat de mensen willen horen en zien. Anticiperen. Als het moet, zing ik René Froger en Marco Borsa- to of imiteer ik Roy Orbinson compleet met pruik en gitaar. Maar met een kussen onder mijn overhemd zing ik num mertjes van Sugar Lee Hoo per." Onlangs was het voor Van Kins tijdens een optreden in Amster dam wel even schrikken. Toen hij Koos Alberts imiteerde, kwam de kroegeigenaar ineens met een waterstofzuiger op de proppen. „Ik werd op dat ding gezet. Ik dacht: 'ik heb de men sen hier beledigd. Ik word hier zo de tent uitgereden'. Toen bleek dat ze die stofzuiger ge bruikten als rolstoel. Zo mooi vonden ze het." Eric-Jan Berendsen door Annet van Aarsen den Haag/leiden - Vertrouwen in de reddingsoperatie van het Plantsoen, die vanavond wordt besproken in de gemeenteraad, is er nog steeds niet bij de om wonenden van het monumen tale park. Ze vochten gisteren bij de bestuursrechter de ophoging van het park aan, die is uitge voerd bij de mislukte renovatie van 1998. Leiden vindt niet dat ze de ophoging ongedaan moet maken. De bewoners eisten in Den Haag dat de gemeente alsnog met spoed afgraaft, nog vóórdat begonnen wordt met de red dingsoperatie van de bomen. „Het Plantsoen? Dat is een park dat als een kaassoufflé opbolt voor onze huizen", omschreef P. Terwen namens de omwo nenden de toestand. Het was gisteren als vanouds kissebissen tussen de strijdende partijen. De gemeente stelt in haar verweerschrift dat de op hoging van het park niet illegaal is geweest. De advocaat van de gemeente, mr. Spijker, merkte gisteren bo vendien op dat de bestuursrech ter maar eens moet bekijken of de omwonenden wel als belang hebbende kunnen worden aan gemerkt. Wellicht, suggereerde ze, hebben ze geen recht van spreken. Dat er snel iets moet gebeuren om de wegkwijnende bomen in het park te redden, daar is ieder een het over eens. De gemeente wil er alleen niet aan de eerder opgebrachte grond te verwijde ren. „Als er nu afgegraven gaat worden, zou dat opnieuw scha de toebrengen aan de begroei ing", aldus de advocate. Ze ver baasde zich over de harde op stelling van de omwonenden, die het park weer willen terug zien zoals ze het jaren gewend waren. „Er is altijd veel overleg geweest met de buurtbewoners. De gemeente was van mening dat de partijen nu op één lijn zitten: namelijk dat er wat moet gebeuren." De omwonenden protesteerden voor de rechter heftig tegen de suggestie van de gemeente dat de ophogingen in het park wa ren uitgevoerd om hier en daar een kuil uit te vullen, waar voor heen water in bleef staan. „Ook de Rijksdienst voor Monumen tenzorg heeft er nog een keer goed naar gekeken. Bij nader in zien is de dienst van mening dat er te veel is opgehoogd", ver klaarde Terwen. „De buurtbe woners willen niets anders dan herstel van de situatie van voor de 'renovatie'. We vechten daar nu al jaren voor, maar krijgen geen gehoor. Het is dan ook wrang om de gemeente te horen zeggen dat zij het park nieuw le ven in wil blazen in samen spraak met de buurtbewoners." De omwonenden zijn van me: ning dat er voldoende tijd is om grond weg te halen vóórdat hal verwege maart de reddingsope ratie van het groen begint. Al leen direct onder de bomen moet de grond blijven liggen, om verdere schade aan de wor tels te voorkomen. „In het uiter ste geval kan met kruiwagen en de hand worden ontgraven. Als cultuurhistorische waarden in het geding zijn, is zo'n werkwij ze niet vreemd. llljk naai- de ar cheoloog die het zelfs met een troffel doet." De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. (advertentie) Marco van Kins treedt regelmatig op in Amsterdam. „Leiden is redelijk uitgestorven." Publiciteitsfoto Cor Smit vertelt over het het 15e deel uit de Leidse Historische Reeks: Straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000 Aansluitend wordt er een korte wandeling door Leiden gemaakt Inschrijving voor deze wandeling is gewenst: tel. (071)5160520 (Koop)zondag 27 januari 2002 aanvang: 14.00 uur KoOVrCer 2e etage, Breestraat 93, Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13