3Ik ben geen priester geworden om zieltjes te winnen3 Teloorgang van een politieke partij 'De gemeente doet maar wat' Vijf over... overlast in de openbare ruimte OUDEJAARSBIJLAGE rouw in de politiek? Van de locht het niet, in 1986. Het is verstomd en de vraag is tooit nog te horen valt. In jd van bezinning slijt de kundig Gereformeerde Par- Leiden haar laatste dagen, inde week is het over. Met ig van 1 januari 2002 houdt an de oudste partijen in de Bp te bestaan. nest, dat het zo moet af- zegt de laatste partij - titter Patrick Overeem, stu- politicologie en bestuurs- e. Maar het ging niet meer. 1 werk voor de partij rustte atste jaren op een paar jders - waaronder die van eem. „Het kwam steeds op een paar mensen en ik il van plan om te stoppen, ik wil graag mijn studie af in." Toen Overeem be- maakte dat hij zou terug- n, was er niemand om op te volgen, n terugblik klinkt teleur- ig door. „Zeker. De SGP is iden gewoon niet meer le- ratbaar." Over de samen- hg in de laatste jaren met iristenUnie, de fusiepartij tPF en GPV, is Overeem eer te spreken. „De sa- verking was goed. Onze teiten werden gewaar- idse afdeling van de SGP in 1922 opgericht. Als een van de oudste - zo niet dé oud ste - politieke verenigingen bleef de SGP altijd een splinter partij. Zo af en toe behaalde ze bij verkiezingen een raadszetel, al dan niet via een gezamenlijke lijst met de andere twee kleine confessionele partijen, RPF en GPV. In 1998 voerde RPF'er Fi- lip van As de lijst aan. Onder hem keerde de combinatie van RPF/GPV/SGP na twintig jaar afwezigheid terug in de raad. Als enig raadslid van de partij is Van As uitgegroeid tot een ge waardeerd oppositielid. Zijn bijdrages aan het politieke de bat kunnen rekenen op respect van de andere partijen. Dat is lang niet altijd zo geweest. Tij dens de verkiezingskoorts van 1986 en 1990 zorgden de uit spraken van de toenmalige lijst trekkers Boudewijn en Van der Meij - beiden van SGP-huize - voor de nodige deining; en niet alleen bij vrouwen. Van der Meij hekelt in een interview met het Leidsch Dagblad het emancipatiebeleid van de ge meente. „Er is nooit onderzoek gedaan of het doelgroepenbe leid enig draagvlak heeft onder vrouwen. Ik denk dat voor een hele bende vrouwen het huwe lijk en een aantal kinderen de beste weg is." Van der Meijs voorganger ging in 1986 nog verder. „Vrouwen mogen niet in de raad", zei Boudewijn destijds, ook in deze krant. „Een vrouw verheft haar stem niet. De vrouw is onderge schikt en de slaaf van de man." Nadien ontkende hij het overi gens zo te hebben gezegd, maar het was al te laat. Daarvan ge tuigt een reeks ingezonden brieven. Ook binnen de eigen achterban ontstond commotie. Een redacteur van het Leidsch Dagblad verweet in een venij nig stukje Boudewijn dat hij zijn uitspraken ontkende. 'Zwakjes', oordeelde de journa list, want wat de lijsttrekker zei, staat toch gewoon in de bijbel? En de redacteur citeerde Gene sis 3:16: „Uw begeerte zal uit gaan naar de man en hij zal heerschappij over u hebben." Als verklaring voor de teloor gang van de SGP noemt Over eem dat de voedingsbodem voor het gedachtegoed van de partij jaar na jaar slonk. De ge reformeerde gemeente verhuis de naar Leiderdorp, alsmede een reformatorische basis school, en de kerk en de school trokken de achterban mee. Wat volgens Overeem ook mee speelt, is de dalende animo om politiek actief te zijn. „Politieke partijen zijn aan erosie onder hevig. Misschien dat wij daar als kleine partij het eerst last van hebben gekregen." Robbert Minkhorst Jeroen Hans Smith: „Ik ben geen voorstander van het aanpassen v kerk in de hoop meer mensen te trekken." Foto: Henk Bouwman De Nederlandse samenleving is behoorlijk ontkerkelijkt. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen belangstelling meer bestaat voor het geloof. „Deze secularari- satie betekent ook degeneratie. Door de ontkerkelijking ontstaat geestelijke armoede. Maar ander zijds merk ik dat met name jon geren steeds vaker heel bewust naar de kerk komen." Jeroen Hans Smith, ruim anderhalve maand geleden geïnstalleerd als pastor voor de Petruskerk en On ze Lieve Vrouwe Hemelvaart- Sint Joseph kerk, kan het weten. „De kerken raken dan wel leger, maar het geloof leeft." ■■elf is hij vrij jong, midden dertig, en priester. Vandaag de dag geen gebruikelijke keuze meer voor jonge mannen. „Het aantal jonge priesters in het bisdom Rotterdam, waar ook Leiden onder valt, is vrij be perkt. Er komen er per jaar on geveer twee bij. Genoeg voor het aantal gelovigen, maar te weinig voor de parochies. Door de ontkerkelijking van de maat schappij, is de spreiding van het aantal gelovigen zo groot. Ik heb twee parochies onder mijn hoede. Het aantal parochianen zou echter voldoende zijn om één goedlopende parochie mee te vullen. Maar er zijn ook priesters die in hun eentje drie of meer parochies leiden." Smith is een overtuigd rooms- katholiek. Niet alleen omdat hij priester is, maar ook - of liever vooral - omdat hij pas op latere leeftijd de overstap heeft ge maakt naar het katholicisme. Een weloverwogen keuze. „Van huis uit ben ik remonstrants," vertelt hij in zijn stemmige werkkamer in het parochiehuis van de Sint Josephkerk. „Ik kende de katholieke kerk alleen uit de verhalen. Pas tijdens mijn studie klassieke talen in Leiden begon ik mij steeds meer te verdiepen in het rooms-katholieke geloof zelf. Wat het katholicisme echt te bieden heeft. En een jaar voor mijn afstuderen ben ik daad werkelijk katholiek geworden." Smith vergelijkt het katholieke geloof graag met een kerkge bouw. „Ik kende alleen de bui tenkant. Als je langs een kerk fietst waar allemaal graffiti op gekalkt zit, heb je misschien weinig behoefte om binnen te kijken. Maar als je dat toch doet, zie je pas de rijkdom die binnenin zit. Zo is het bij mij ook gegaan. Toen ik me tijdens mijn studie verdiepte in de ge schriften van oude kerkvaders, de levens van heiligen en alles wat het katholicisme te bieden heeft, raakte ik gegrepen," zegt Smith. „Dertig jaar is er binnen de ka tholieke kerk op veel plaatsen water bij de wijn gedaan. Het katholicisme moest steeds laag- drempeliger worden. Om de mensen bij de kerk te houden. Maar dat heeft niet gewerkt en de kerken zijn leger dan ooit te voren. Daarom ben ik ook geen voorstander van het aanpassen van de kerk in de hoop meer mensen te trekken. En de paro chianen die nu de kerk bezoe ken, hebben daar ook geen be hoefte aan. Die kiezen echt voor het katholicisme. De ou deren hebben de afgelopen dertig jaar alle kans gehad om het geloof de rug toe te keren. Maar die willen dat niet. En de jongeren die de kerk bezoeken, kiezen daar heel bewust voor." „Bk ben priester geworden om priester te zijn. Niet om zieltjes te winnen. Iedereen kan zich verdiepen in het geloof. En dat is ook goed, Maar uiteindelijk gaat het om de wijze waarop God zich aan de mensen ge openbaard heeft. En dat ver kondigt de rooms-katholieke kerk. Daar getuig ik van. Of dat mensen trekt, weet ik niet. Maar dat is het geloof en daar sta ik voor." „Je moet je als kerk richten op het geloof en de eigen geloofs gemeenschap. Weten wie je zelf bent, waar je zelf voor staat. Dat is waar het om draait. Niet op wat de buitenwereld van je vindt. Als ik mensen zou vragen om vaker naar de kerk te ko men, ben ik een roepende in de woestijn. Ik probeer gewoon de lijn van de wereldkerk te vol gen. Die is gestoeld op de rijke traditie, de volheid van het ge loof. Als ik dat kan overbren gen, komen er vanzelf mensen die een gezonde honger naar het geloof hebben." Timoteus Waarsenburg Tekst: Herman Joustra Foto: Hielco Kuipers Hangjongeren zijn een sta-in-de-weg, zwervers moeten doorlopen en we weten niet hoe te dealen met drugsdealers. Het afgelopen jaar heeft Leiden zich druk gemaakt over on gewenst rumoer in de openbare ruimte. Is de openbare ruimte nog steeds een plek van wantrouwen en ergernis, of is de overlast over? Dirk de Vreugd, wijkagent van het team 'midden' van de Leidse politie: „Begin dit jaar had je tussen de Herengracht en de Hooigracht regelmatig groepjes jongeren die luidkeels over honderd meter afstand met elkaar communiceerden, tot diep in de nacht met brom mertjes rondreden en herrie maakten onder de carports. We hebben toen een zero tolerance beleid gevoerd. Je moet soms duidelijk maken dat sommige dingen niet kunnen. Nu zijn we weer terug bij de normale sur veillance, omdat het beleid zijn vruchten afwierp. Je spreekt ze eerst persoonlijk aan, voordat je jongens op verdachte brom mertjes mee naar het bureau neemt. En je maakt ze duidelijk dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn, als er weer een strik ter beleid komt. Maar wat je de laatste tijd merkt, is dat buurt bewoners zich meer gaan af sluiten voor de omgeving en al les dat van buiten komt als overlast gaan beschouwen. We kregen wel eens telefoontjes om vier uur 's middags van mensen die klaagden dat er weer jonge ren buiten stonden. Dan denk ik: is dat nou overlast? Mis schien moeten mensen wat meer begrip voor elkaar op brengen." ort na middernacht breekt and uit in café het He- 0 je in Volendam. Negen 1 sen sterven die nacht, la- verlijden er nog vijf. Ze- weehonderd jonge men- lopen brandwonden op. et Amerikaanse Congres t George W. Bush uit tot leuwe president van de nigde Staten. El Salvador wordt getrof- loor een aardbeving van op de schaal van Richter. 1.200 mensen sterven lefer het puin en ruim 8.000 sen raken gewond. Een aardbeving van 7,9 ri e schaal van Richter treft e j. Het zwaarst getroffen is leelstaat Gujarat. Er vallen finste tweeduizend doden enduizenden gewonden. De Schotse rechtbank in lp Zeist doet uitspraak in ockerbie-zaak. Een Libiër It schuldig bevonden aan omaanslag op de PanAm ing in 1988, waarbij 270 ten omkwamen. De ande- Wachte wordt vrijgespro- 1 Tijdens de jaarwisseling breekt brand uit in een Leids studentenhuis aan het Gerecht. Het pand brandt compleet uit, maar er vallen geen gewonden. De jaarwisseling verloopt verder rustig. Voorgenomen rellen bij het asielzoekerscentrum in Lei derdorp worden voorkomen om dat de politie er vooraf over was getipt. 3 De politie ontruimt een ge kraakte woning aan de Cantine- weg in Katwijk, die eigendom is van burgemeester Van Wouwe. De burgemeester wil na zijn pen sioen, later dit jaar, in het huis gaan wonen. Later ziet hij daar weer vanaf. 21 Veertien Katwijkse gezinnen moeten met spoed hun huis uit vanwege drie brandjes in de wijk Hoornes. Vijf bewoners van de getroffen portiekwoningen wor den met ademhalingsmoeilijkhe den naar het LU MC overge bracht, maar mogen dezelfde dag nog naar huis. 22 Kraamzorg Leiden gaat fail liet. Het bedrijf verkeert in finan ciële nood. In februari wordt be kend dat de particuliere instel ling Take Good Care Kraamzorg Leiden overneemt. Brand in een studentenhuis aan het Gerecht. Foto: Hielco Kuipers 25 Warmond moet deelge meente worden van Leiden, als zelfstandig blijven geen optie is, zeggen B en W van het dorp. De bevolking én buurgemeenten als Oegstgeest en Sassenheim zijn het er niet mee eens. 26 Zo'n zeventig auto's in de Stakman Bossestraat, de Graaf Albrechtstraat en de Buurweg in Noordwijk worden door vandalen bekrast. In sommige auto's wor den complete davidsterren ge gutst. De totale schade loopt in de tonnen. 27 Een onbeheerd koffertje zorgt voor opschudding op Lei den Centraal. Omdat een bom wordt vermoed, wordt een deel van het station ontruimd en het treinverkeer tussen Leiden Cen traal en Lammenschans stilge legd. De koffer blijkt leeg. 31 Staatssecretaris Van der Ploeg geeft 4,8 miljoen gulden voor de restauratie van de Pie terskerk. Ook het Kamerlingh Onneslaboratorium (1,9 miljoen) en kasteel Oud-Wassenaar (5,4 miljoen) krijgen geld. Christiaan van As (76), dak loos, zwerft nu negen maan den en is een regelmatige be zoeker van De Bakkerij: „Hon den zijn het. Laatst zat ik met een groepje in de bibliotheek gewoon een boekje te lezen; vijf man, ongeschoren en een beet je onverzorgd. Komen er twee agenten binnen. „Wat moet dat hier? je kunt hier niet blijven zitten." Zeg ik: „Weet ik, ze gaan zo sluiten." Ja, want ik ben wel goed van de tongriem gesneden. Ik weet precies waar ik sta en hoe ver ik kan gaan. Zegt een van die gasten: „Kom op Chris." Zeg ik: „Ken ik jou? ben ik met je naar school ge gaan of zo?" Een broekie van 21. Totaal geen respect en ze bemoeien zich overal mee. Vooral als je in een portiek zit, word je lastiggevallen. Dan loop je weer verder totdat je je ver veelt of je duikt een café in. Daar laten ze je wel toe, als je maar geld te verteren hebt. Laatst lag ik bij vier graden vorst in de hal van een ver pleegtehuis. Deed de dokter ook niet moeilijk over. Die zei: blijf maar liggen. Ja, ik veroor zaak geen overlast. Maar de po litie... Honden zijn het." P. Taal, Huschka beveiligings beambte, loopt wacht in stu dentencomplex de Pelikaan hof: „Zeven dagen per week, minimaal driemaal per dag, surveilleren we met twee man in het complex. Verdachte per sonen vragen we wat ze uitvoe ren. Blijven ze het antwoord schuldig en kunnen ze geen en kel bewijs laten zien dat ze daar wonen, dan moeten ze het ge bouw verlaten. Eén keer werd een van mijn collega's gecon fronteerd met een nogal vast houdende junk die in het trap penhuis sliep. In zo'n geval wordt de politie erbij gehaald, want wij hebben zelf niet de be voegdheid om mensen te ver wijderen. De afgelopen maan den is de situatie in de Peli kaanhof flink verbeterd. De grootste herriemakers en last posten zijn al door de Stichting Leidse Studentenhuisvesting met een gerechtelijk bevel uit hun kamer gezet. Maar nu het kouder wordt, zoeken daklozen weer hun toevlucht in het war me trappenhuis en de gangen. Afgelopen week hebben we weer twee junks eruit gegooid." I. van Zwieten, bedrijfsleider van de Hoogvliet aan het Le vendaal, de meest geplaagde supermarkt in de buurt van het Van der Werfpark: „De af deling gedistilleerd heeft geen zelfbediening meer. Naast het camerasysteem, de personeels- cursussen en de afgeschermde schappen, hebben we nu ook kluisjes voor de klanten in de winkel. Zo kun je beter in de gaten houden wie er met wat in- en uitloopt. Nee, het is geen verplichting. Je moet het ook zien als service voor de klant. En het helpt. Je merkt dat er veel minder junks en alcoholis ten komen 'shoppen' dan begin dit jaar. Maar wat vooral gehol pen heeft, is de verbouwing. De zaak ziet er nu mooi, schoon en strak uit. Ik zeg altijd: als je met vuiligheid aan je schoenen het station inloopt, merkt niemand dat. Het is een hele andere zaak als je dat in het Hilton doet. Er gaat toch een zekere preventie ve werking van uit. Maar het is nog maar afwachten tot het voorjaar. Want de plek hier te genover, waar vroeger het vre- desmonument stond, kan net zo goed opnieuw een ontmoe tingsplek worden voor daklozen en zwervers. En dan zijn wij als eerste de pineut." R. van der Beek, coördinator Aanloophuis Nieuwstraat 9, ruimte voor mensen zonder sociaal netwerk die behoefte hebben aan een luisterend oor en een kopje koffie: ,,In het be gin van het jaar heeft de wijk- vereniging kritische geluiden laten horen, omdat er nogal wat kleine diefstallen werden ge pleegd. Het Aanloophuis werd er in één adem mee genoemd. En dat was vervelend. Ik be doel, fietsen worden de hele week door gestolen en wij zijn maar een paar dagen per week open. In februari hebben we contact gehad met de politie en die is toen ook meer gaan sur veilleren. Met resultaat. De cri minaliteit ging duidelijk om laag. Maar laten we vooral niet overdrijven. Afgelopen juni ver gaderden alle zorginstellingen die aan maatschappelijke op vang doen. Bleek dat er in to taal zes individuen verantwoor delijk zijn voor de aanhouden de overlast op straat. Zes! Daar mee wil ik de overlast niet goedpraten, maar ik vind wel dat de discussie soms met de verkeerde argumenten wordt gevoerd. Als ik hier in de deur opening ga staan en ik vertel voorbijgangers dat we al tien jaar lang het Aanloophuis run nen, zijn er nog heel wat stom verbaasd: Goh. nooit wat van gemerkt." 2 De Alphense wethouder Van der Veen Meerstadt komt hevig onder vuur te liggen vanwege de toewijzing van een villa aan zijn dochter. Een commissie van vier raadsleden die de kwestie heeft onderzocht, meent dat de wet houder onzorgvuldig en niet ob jectief heeft gehandeld. 7 NBBS Reizen schrapt 125 van de 300 banen op het hoofd kantoor in Leiden. Later in het jaar komt het bedrijf, mede door de aanslagen van 11 september, in grote moeilijkheden. NBBS wordt overgenomen en het hoofdkantoor sluit. 7 Door een administratieve fout is de Leidse huisarts Hammer- stein gedwongen zijn praktijk te beëindigen. Zijn patiënten ko men in opstand. 12 Het zorghotel in Hazerswou- de, hotel De Bruxus, en confe rentiecentrum De Linde, geves tigd op het ICT-terrein in Hazers- woude, sluiten. Twee jaar na opening verkeert het bedrijf in fi nanciële moeilijkheden. 13 De Leidse archeologen Maarten Raven en René van Wal- sum doen een unieke vondst. In Egypte stuiten zij op een graf tombe van Meryneith, een hoge priester uit de veertiende eeuw voor Christus. 15 Wethouder Diederik van der Veen Meerstadt van Alphen aan den Rijn houdt de eer aan zich zelf. Nog voordat de gemeente raad een aangekondigde motie van wantrouwen indient stapt hij op. 17 Catharina Angenieta van Dam-Groeneveld - Oma Van Dam - overlijdt. Ze wordt 113 jaar en drie maanden en is daar mee met voorsprong de oudste Nederlander ooit. Donderdag 22 februari wordt ze met veel eerbe toon begraven. 17 Het duo Rul r Ramses Graus en Edo Brunner - wint het Leids Cabaret Festival. Zowel de pu blieksprijs als de prijs van de vakjury gaat naar Rul. 19 De fusie van de Boshuizer- kadeclubs loopt spaak. Drie maanden overleg tussen LFC, De Sleutels, UDWS, FC Rijnland en VNA blijft zonder resultaat. 26 De Leidse veemarkt blijft voor het eerst dicht als gevolg van de mond- en klauwzeercri sis. Hij is nooit meer openge gaan. De begrafenis van Oma Van Dam. Foto: Hielco Kuipers 6 De rechtse Ariël Sharon en zijn Likudpartij winnen de Is raëlische parlementsverkie zingen. Tegenkandidaat Ehud Barak van de Arbeiderspartij verliest fors en neemt af scheid van de politiek. 14 Negen Israëli's worden gedood bij een aanslag. Een Palestijn rijdt met«en bus op een bushalte in.^ 18 Gevangenen in Brazilië komen massaal in opstand. Ze nemen duizenden mensen in gijzeling. De opstand wordt neergeslagen, waarbij negen tien doden vallen. 22 Bij twee boerenbedrijven in Groot-Brittannië wordt het mond- en klauwzeervirus ge constateerd. Er wordt onmid dellijk een uitvoerverbod van vee afgekondigd. 28 De commissie Oosting die de vuurwerkramp in En schede onderzoekt, komt met een vernietigend rapport. De ramp is veroorzaakt door 'een aaneenschakeling van ernsti ge fouten door zowel S.E. Fi reworks, de gemeente als de betrokken ministeries'. De rechter heeft het beslist, een paar maanden geleden. Of ze nou willen of niet, de Groenewegens moeten betalen. Punt uit. Ook al is het maar een paar tientjes, een honderdje misschien. Achterstallige precario. Opgelegd omdat de beide broers, Burt (86, op de foto rechts) en Piet (78), aan de zijkant van hun schip, dat ze vroeg als kantoor gebruikten voor hun transportmaatschappij, een paar autobanden hebben hangen. Of ze nou zeggen dat dat is om de kademuur te beschermen, doet niet ter za ke, heeft de rechter geoordeeld. Omdat de gemeente Leiden nu eenmaal had bepaald dat die banden boven gemeentewater hangen. En over spullen die boven gemeentewater en gemeentegrond hangen, dienen nu eenmaal preca riorechten te worden betaald. De kwestie speelt al sinds 1993, maar nog steeds kunnen de broers zich er bijzonder boos om maken. Maar eerlijk is eerlijk, aan de andere kant kunnen ze er soms ook weer hard om lachen. Het kan af en toe best lollig zijn, dat protesteren. Aanvankelijk bedroeg het preca rio per band elf gulden, maar de belasting steeg in de loop der tijd naar een gulden of 35. „Ja, een paar tien tjes", grinnikt Piet. „Maar we kunnen dat geld best gebruiken. We hebben een nieuw kleed no dig in de keu ken." Hij gaat verder: „Wij dachten dat de rechter op onze hand was. Hij wilde weten wat we gedaan hadden in de maatschappij. Over onze boten. Een bijzonder aardige vent. Jo viaal. We maak ten daar een beetje de blits, hè Groenewe- gen." „Jazeker", repliceert Burt strijdvaardig. „Maar we zijn het niet eens met het vonnis. We betalen niet. Want ze doen maar wat bij de gemeente. Ik heb zwart op wit zien staan dat iemand met een paar boten pre cario moest betalen over negen banden. Nou, per boot heb je steeds twee banden nodig. Je moet dus uitkomen op een even aantal." Met een knipoog naar Piet: „Hallo, kun je nagaan wat voor een knuppels daarmee bezig zijn. Het is echt een pestbende bij de gemeente." Eén succesje hebben de broers al geboekt. Met ingang van 2001 hoeven er geen precario rechten meer te worden betaald voor een paar loshangende autobanden. Waarom is er nooit bij gezegd, maar de broers weten dat wel. „We gaan nu dus ook gewoon door."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 39