Besturenfusie scholen kost miljoenen 7 DUIN 8f BOLLENSTREEK Asschuur is niet meer van de slopershamer te redden springtij Horeca Lisse moet susploeg voor uitgaansgebied betalen F - IJsclub van Noordwijkerhout lokt leden met 'goedkoop' lidmaatschap Neem een proefabonnement, BEL 071-5128030 R5 egitandelijk indicapten e;n eigen stek WEKEN VOOR/45,00 Katwijk gt tarieven >j- Met ingang van het [aar berekent de Kat- Ibliotheek nieuwe tarie- ^iimige worden hoger, ager dan nu. De groot- jïdering voor biblio- ien is dat het 'telaat- "Dr het niet op tijd inle- in boeken, tijdschriften jvisuele media (casset- es, talencursussen, dia's roken boeken) voortaan wordt berekend. Tot 1 2002 is dat nog per ten Unicef i verkoop - In de bibliotheek in aan den Rijn is op dins- Jecember en zaterdag mber gelegenheid om van Unicef te kopen, jdejengst van de verkoop goede aan het kinder min de Verenigde Naties. zaterdag 8 DECEMBER 2001 Iwg - Stichting Sport En Re- Verstandelijk Gehandi- ïdf Katwijk (SSRVGK) wil jen onderkomen. De er van de stichting, J. elejn, slaakt op maandag terfnber in het gemeente- jejn noodkreet voor een 0j ca tie. Dat doet hij, terwijl )Wfbeleidsplan 2001-2005 3/ waar mogelijk, maar waar moet', overhan- n wethouder Post van Rating organiseert weke- 3 'It 125 vrijwilligers activi- /•foor ruim driehonderd °r|k gehandicapten uit de lin- en Bollenstreek. Tot »n vinden de activiteiten lp verschillende plaatsen ifatjk- 'Nieuwkoop van de SSR- idt dat ze nodig toe zijn I vast punt in het dorp. istp 25 jaar amateuristisch eweest, maar daar wor- j te groot voor." Een van m£te voordelen is volgens 3eit verstandelijk gehandi- er in hun ouders elkaar op ,w te plaats en vaste tijd- Winen ontmoeten. |VGK wil graag samen sclub Voorwaarts een clubhuis aan de Groen hstererweg. „Daar zou- alle activiteiten onder k kunnen organiseren, luden we ook herken zijn voor nieuwe le- folgens Van Nieuwkoop Irg belangrijk, want „Ie- heeft recht op deze acti- door Sabine Bakker sassenheim - De oorsprong van de Sassenheimse bijnaam 'Aspotten' gaat binnenkort ver loren. De sloop van de Asschuur aan de Vaartkade begint waar schijnlijk nog voor Kerstmis. De gemeente heeft de sloopvergun ning voor de schuur op 22 no vember afgegeven. Alle smeek bedes, onder andere van Stich ting Oud Sassenheim, ten spijt. Secretaris van de stichting J. van Teylingen is daar zeer verdrietig over. „Het is opnieuw een stukje Sassenheimse historie dat verlo ren gaat." Oud Sassenheim heeft jarenlang gestreden voor het behoud van de schuur, maar nu is er echt niets meer aan te doen. De stichting mag officieel nog wel bezwaar maken tegen de sloop, maar volgens Van Teylingen heeft dat geen zin meer. „We zouden wel in beroep kunnen gaan bij de Hoge Raad, maar ondertussen zou de sloop ge woon doorgaan." Het uit 1883 daterende pand aan de Vaartkade heeft te ma ken met een stuk Sassenheimse geschiedenis uit de achttiende en negentiende eeuw. Asopha- lers haalden bij de burgers van het dorp - en lange tijd ook bij die van Lisse - haardas op die werd opgeslagen in de As schuur. Vanuit de Asschuur werd de as naar Leiden ver voerd, waar het als grondstof werd verkocht aan zeepfabrie ken. De asophalers hadden een voor Sassenheim zulk kenmer kend beroep dat de dorpelingen als 'aspotten' of 'asbakken' be kend stonden. Een bijnaam die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. Volgens Van Teylingen gaat steeds meer van de cultuurge schiedenis van Sassenheim ver loren. „Oude panden worden achter elkaar vervangen door eentonige nieuwbouw. Een heidsworst noemen we dat." Volgens de secretaris zouden historische panden best kunnen blijven staan in nieuwbouwwij ken. „Het zou juist voor variatie in de wijk kunnen zorgen." He lemaal pijnlijk vindt de secreta ris dat er op de plaats waar de Asschuur stond niet eens iets gebouwd wordt. Op die plek komt een steeg die Albert Heijn gaat gebruiken om de winkel te bevoorraden. Sommige Sassenheimers zijn er niet zo rouwig om dat de schuur wordt gesloopt. Mevrouw H. Geerlinge woont al 35 jaar in het dorp, voelt zich een echte Sas senheimse maar binding met de Asschuur heeft ze niet. „Nou ik vind het niet erg dat ze die schuur weghalen hóór, dat oude ding staat alleen maar in de weg. Ze krijgt bijval van H. van der Fange. Hij woont al 40 jaar in Sassenheim, maar kent de schuur niet. „Je kunt niet alle oude troep in stand houden. Op een gegeven moment moet je gewoon gaan vernieuwen. Bo vendien, als ik er nog nooit van heb gehoord, denk ik niet dat het van grote historische waarde kan zijn." Hun dorpsgenoot A. van Wee- ren heeft gemengde gevoelens over de sloop. „Ik vind het goed om oude panden in stand te houden, maar op een gegeven moment moet je een afweging maken. Wie gaat er nog naar kij ken? Wie weet nog dat die schuur bestaat?" Er zijn wel Sassenheimers die het zonde vinden dat de schuur wordt gesloopt. E. van der Plas, sinds 15 jaar een Aspotter, is zo iemand: „Dat haventje, waar de Asschuur ligt, is het oudste ha ventje van Sassenheim. Dat zou intact moeten blijven." W. Bar- nas is ook niet blij met de sloop. „De Asschuur is een van de laat ste historische panden die we hebben in Sassenheim. De ge meente gaat verkeerd om met ons cultuurgoed. Ik denk dat mijn kleinkinderen het later heel erg zullen vinden dat ze al die oude panden niet meer aan hun kinderen kunnen laten zien." Voor wethouder Wagemakers is de sloop een uitgemaakte zaak. „Op de plek waar de Asschuur staat, moeten straks de cen trumplannen worden gereali seerd. Het is geen monumentaal pand, dus we konden de sloop vergunning gewoon verlenen." Elf openbare scholen vallen straks onder Stichting voor Openbaar Basis Onderwijs Duin- en Bollenstreek in plaats van onder gemeenten door Roza van der Veer voorhout - De oprichting van één groot be stuur voor alle openbare basisscholen in de Duin- en Bollenstreek kost de negen betrokken gemeenten miljoenen guldens. Niet alleen krijgt de nieuwe stichting 2,1 miljoen gulden mee voor onder meer bestuurs- en administratiekosten, de zogeheten bruidsschat, er moet ook nog ruim 7,5 ton komen voor achterstallig onder houd aan gebouwen, meubilair en leermidde len. En omdat nu in een keer veel extra geld voor het openbaar onderwijs wordt uitgetrok ken, moet datzelfde bedrag ook aan de andere, bijzondere, scholen worden uitbetaald. Op dit moment vallen alle elf openbare scho len van Noordwijk, Noordwijkerhout, Voor hout, Sassenheim, Hillegom, Valkenburg/ Rijnsburg, Katwijk en Lisse nog rechtstreeks onder het gemeentebestuur. Daar komt straks een einde aan als de scholen onder de Stich ting voor Openbaar Basis Onderwijs Duin- en Bollenstreek gaan vallen. Dan is er een bestuur voor het openbaar onderwijs dat op gelijke voet staat met de andere schoolbesturen in de streek. Dat betekent dat gemeentebesturen straks geen dubbele pet meer op hebben als verant woordelijke voor het hele onderwijs én als baas van de openbare school. Ook is het voor de negen betrokken gemeenten efficiënter om een bestuur voor elf scholen te laten werken. Nu moeten gemeenten relatief veel tijd beste den aan de, vaak enige, openbare school in het dorp. Daarnaast verandert over enige tijd waar schijnlijk de financiering van de scholen. Die krijgen dan simpelweg een bepaald bedrag dat ze voor een groot deel naar eigen inzicht kun nen inzetten. „Dat bedrag gaat dan naar het overkoepelende bestuur dat de baas is over de elf scholen. Dan ben je veel minder kwetsbaar dan als een enkele zelfstandige school", alsdus H. de Boer van E&S Advies Management, die als algemeen coördinator van de stichting is aangesteld. Voor de ouders en de leerlingen op de elf be trokken scholen verandert weinig. De scholen blijven allemaal in stand, schooizaken blijven gewoon de aangelegenheid van de directeur en er blijft een lokale medezeggenschapsraad. Het personeel op de scholen krijgt straks wel een andere werkgever. „Ze kunnen daardoor meer mogelijkheden als ze eens willen over stappen." De plannen worden nog besproken met de vakbonden. Ook de medezeggen schapsraden van de verschillende scholen bui gen zich nog over de plannen. Inmiddels zijn de verschillende colleges van de negen betrokken gemeenten akkoord met de plannen van de stichting maar ook met de financiële consequenties. Behalve de over dracht van eventuele reserves voor de scholen en de bruidsschat, moet in één keer het beno digde geld voor achterstallig onderhoud aan gebouwen, meubilair en lesmethodes op tafel worden gelegd. Daarmee wordt voorkomen dat de nieuwe stichting binnen de kortste ke ren in de financiële problemen zit. Zo moet Noordwijk ruim 280.000 gulden bij betalen, Valkenburg en Rijnsburg 213.000 gul den, Hillegom krap 220.000 gulden. Lisse 50.000 gulden en Katwijk 3.300 gulden. Noord wijkerhout, Voorhout en Sassenheim betalen niks bij. „Als we dit niet zouden doen dan be tekent het in feite dat de Noordwijkerhoutse school betaalt voor het achterstallig onder houd van een school in een ander dorp. En dat is natuurlijk niet de bedoeling", aldus De Boer. Volgens hem zeggen deze bedragen nog niet exact wat de oprichting van de stichting de ge meentebesturen precies gaat kosten. „De meeste gemeenten in de Duin- en Bollen streek moeten dit bedrag ook een paar keer uitbetalen aan bijzondere scholen. En in Kat wijk bijvoorbeeld gaat dat om heel veel bijzon dere scholen. Maar daar is het bedrag dan ook niet zo hoog." jn niet in staat geweest ibities waar te maken lat is wat je noemt de n eigen boezem steken. ro| Nude a enteraadsverkiezingen hfren, gaan de politieke rtijen zich in allerlei 3ef n wringen, maar deze raak van de Katwijkse D, gedaan tijdens de iresentatie van de szingslijst, is recht voor tw zijn raap. aó ^andere kant is de uit een dolk in de rug van n wethouder Jo van Pari- j heeft in vier jaar tijd fegd, maar weinig be oals het plan om op de n zwembad Aquamar "tifunctioneel gebouw te irrijzen. Er moest een 1, een zalencentrum en imbad komen. Het idee, een extern bureau nog tonnetje overhield, ver in de prullenbak. En zo oog wel meer voorbeel- tvaaide de nieuwe lijst- 'Eco van Efferink tijdens enkomst in De Roskam tajridon lof toe: het wet- fschap was bij haar in handen. Om vervolgens ilfde toespraak te roepen J/VD in de komende pe en andere portefeuille 'partij kan zich niet dui- >rofileren met de huidige ïderspost. schetst onze verbazing? ~D komt in het verkie- 0gramma met een am- plan om in de nieuw- ijk De Zanderij een mul- aneel sportcentrum te 1. Een zwembad, een hooi, een sporthal, sau- m maar op. Dat alle- oet in De Zanderij ver- :n wij er nog wel een. van Paridon niet voor el- mag nu, pakweg, A-wethouder gaan reali- D is een partij met ui- Teen :emde ambities. ttkort plaatst een telefo- lrijf een mast op de toren Nederlands-hervormde Het zijn barre tijden voor burgemeesters. En zeker voor de burgemeesters van gemeenten waarvan de naam toch iedere keer weer opduikt bij eventuele herindelingen. Zoals Rijnsburg, dat meegesleept dreigt te worden In een eventuele fusie tussen Katwijk en Valkenburg. Dan ben je je baantje als burgervader niet helemaal zeker. En wat doe je daaraan? Net als bij een wasmiddelreclame gewoon zorgen datje in the picture blijft. Desnoods door zelf een paar fotootjes van jezelf te nemen. En nu maar inscannen en mailen naar de verschillende media. Benieuwd wie daar instinkt. Foto: Frans Roomer kerk in Valkenburg. Dat is na tuurlijk geen gezicht. Dat is ei genlijk landschapsvervuiling. Maar aan de andere kant levert het weer geld op. En geld maakt ook de kerk gelukkig. Goed, als die mast er dan toch moet ko men, dan moeten we er wat mee doen, vindt politiek Val kenburg. Laten we er een vlag in hangen, opperde WD-raadslid Aad Oosterlee deze week in de com missie inwonerszaken. Het geelrood van Valkenburg moet van hem wapperen in top. Het bracht burgemeester Joop van der Reijden op een mooi idee. Als hij in het gemeentehuis is, dan gaat de vlag in top. De Val- kenburgse bevolking kan dan zien of Joop in het dorp is. Wie problemen heeft, kijkt even naar buiten of Joop in het 'pa leis' is en sprint naar 't Boon- rak. Dat is pas communiceren met de burgers. Naakt Vroeger, op de middelbare school, konden we krom liggen om een heel simpel geintje. Na iedere zin die de leraar zei, het woord 'naakt' invullen. La chen, gieren, brullen. 'De Romeinen legden in Neder land de eerste grote, verharde wegen aan'... 'naakt!' Nu is er een bijna net zo gewel dige nieuwe grap. En hij werkt, best wel, toch zeker nog drie maanden. Probeer maar. Achter elke zin die een politicus dezer dagen zegt, kun je name lijk ook iets invullen. 'Natuurlijk willen wij de histori sche uitstraling van het dorp behouden'... 'en de verkiezin gen komen eraan.' Of: 'De Witte School was na tuurlijk een beeldbepalend ge bouw onderweg naar Noord wijk aan Zee. Dat willen we in ere herstellen'... 'En de verkie zingen...' En zo zijn er nog hon derden voorbeelden van loze, populistische opmerkingen. En de verkiezingen komen eraan. Oké, toegegeven, echt lachen gieren brullen is het inderdaad niet. Meer janken grienen brullen. Je kunt niet alles hebben, zo vlak voor de verkiezingen. Boeioftehouwer Nu weten we hoe het moet. Heb je als vereniging nog een beetje geld nodig, dan roep je simpelweg dat de vroegere bur gemeester het toch echt al had beloofd. Mondelinge toezeg ging, zeg je dan. Dat hebben we geleerd van de Oranjevereni ging van Katwijk aan den Rijn. En dan ben je als vereniging wel mooi af van van het oliebol len en stroopwafels bakken, het verkopen van lootjes, het hou den van rommelmarkten en fancyfairs, het wassen van au to's, klussen voor een habbe- krats voor winkeliers en nog veel meer van die ongein. Want beloofd is beloofd, dat weten zelfs de kleinste kinderen. Knappe gemeenteraad die daar nog wat tegen in heeft te bren gen. Of zou zoiets alleen in Kat wijk lukken? Sinterklaas Sinterklaas bleek deze week po litieke ambities te hebben. De goedheiligman roerde zich tij dens de raadsvergadering in Noordwijk. Hij nam het op voor Witte School. Burgemeester Van der Sluijs was weinig ge charmeerd van de inbreng van de kindervriend en snoerde hem de mond. Toch keek de Sint tevreden te rug op zijn eerste politieke op treden: „Ik heb de krant ge haald, stond zelfs op de foto", aldus de bisschop. „Geen won der dat zittende politici geprik keld reageren. Wat mij lukt met een enkel optreden, daarvoor moeten zij maanden leuren bij de redactie." Het gerucht gaat dat Sint Nico- laas zich kandidaat stelt voor de komende gemeenteraadsver kiezingen. In alle gemeenten van Nederland tegelijk. De Sint verwacht geen problemen te krijgen alle raadsvergaderingen te bij te wonen. „Al zijn ze alle maal op dezelfde avond, Sint Nicolaas zal er zijn", aldus de Perspiet. Sinterklaas was van daag al niet meer bereikbaar voor commentaar. Rob Onderwater Hans Versluis Anton Diedrich Roza van der Veer lisse - Niet de gemeente Lisse, maar de Iissese horeca moet zorgen voor een susploeg. Hore- ca-ondememers die meedoen, krijgen in ruil daarvoor flexibeler sluitingstijden, zo wil het Lissese college van burgemeester en wethouders. Hoe dan ook moet er iets veranderen. Want met de huidige gang van zaken is vol gens burgemeester Van Zon nie mand echt gelukkig. „Zowel de susploeg als wij heb ben de conclusie getrokken dat het op deze manier geen zoden aan de dijk zet. De overlast is toegenomen noch afgenomen. Daarbij moet dan wel in aan merking worden genomen dat we flink hebben getamboerd om de mensen er op te wijzen dat het noodzakelijk is dat ze aan giftes doen. Mede daardoor kan het aantal aangiftes zijn toege nomen en komt er dus een an der beeld, maar over het alge meen gesproken vinden zowel het team als wij de huidige werkwijze niet bevredigend", al dus burgemeester Van Zon. Het college wil het huidige ob servatieteam, zoals de susploeg officieel heet, nog vier maanden door laten gaan op de oude voet en in die tijd in overleg met poli tie, horeca en het team zelf be kijken hoe het verder moet. Vol gens Van Zon voelt het college wel wat voor het Noordwijkse model, waarbij de horeca-on- dememers zelf voor de bemen sing van de susploeg zorgen. (advertentie) o cs. CsL exelusiere rjeschenkdozen houten kisten rieten manden luxe tassen (Kam langs af bastei, en verras m- relaties p/^plER plasticR Jagtlustkade 18 Sassenheim Tel 0252 - 217533 of 217534 Fax: 0252 - 233430' „Ze zijn uiteindelijk ook mede verantwoordelijk en hebben als goede huisvaders/moeders wat dat betreft ook hun plicht." Als lokkertje wil het college voor horeca-ondernemers die mee doen de sluitingstijd vrij geven. Dat houdt dan in dat de etablis sementen wel op de gestelde tij den gesloten moeten zijn, maar dat de ondernemers de bezoe kers die op dat moment binnen zijn net zo lang mogen laten blijven als ze willen. Van Zon onderstreepte dat het gemeentebestuur niet van de verantwoordelijkheden weg loopt (Lisse wil trouwens ook meebetalen), maar dat ook de horeca-ondememers hun ver antwoordelijkheden hebben en je ze daarop best kunt aanspre ken. „En als later blijkt dat ook dit niet helpt, dan komt het wel licht nog zover dat we om een uur 's nachts alle etablissemen ten laten sluiten." Van Zon wil in ieder geval een proef nemen met het nieuwe systeem. „Op die manier zijn er meer teamleden op straat dan nu met het observatieteam het geval is en ze blijven ook langer in touw." noordwijkerhout - Als het aan de IJsclub Noordwijkerhout ligt, wordt het nu echt zo snel moge lijk beestachtig koud. De club heeft grote behoefte aan nieuwe leden en die komen pas als de ijsbaan open gaat. De entree prijzen voor de nieuwe ijsbaan gaan dan wel fors omhoog. Een malig toegang kost de schaatser straks drie euro, evenveel als een jaar lidmaatschap van de ijsclub. Voorzitter Bouwmeester van de ijsclub verwacht dat de nieuwe prijzen zijn vereniging meer le den opleveren. Dat verzekert de club van inkomsten - of er nu ijs ligt of niet - en voorkomt dat de baan ten onder gaat aan zijn ei gen succes, zoals vorig jaar ge beurde. Er kwamen zoveel men sen schaatsen dat het ijs het ge wicht niet aan kon. Voordat er ongelukken zouden gebeuren, werd de baan weer gesloten. Het gevolg was dat het ijs maar een dag en twee middagen be schikbaar was. De voorbereidingen op het schaatsseizoen 2001-2002 gaan vanaf zaterdag in volle gang. Dan wordt de verlichting ge plaatst. „Zodra het in Berlijn tien graden vriest, komen wij met het bestuur bij elkaar en gaan we de taken verdelen al dus Bouwmeester, die echt zin heeft in het koude weer. Ook werken de leden al druk aan de derde skeelertocht op 20 april. Afgelopen jaar heeft de ijs club om precies te zijn 235,65 gulden overgehouden. J. van Teylingen kan nog één keer met de uit 1883 daterende Asschuur op de foto. Binnenkort gaat de schuur tegen de vlakte. Foto: Dick Ho- gewoning

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 17