Stunttarieven op vliegreizen VS ECONOMIE Afketsen van deal kost Laurus 6,5 miljoen Olieprijs stijgt na Noorse steu Thaise munt probleem automate Bedrijven zwijgzaam over herkomst hout Krappe arbeidsmarkt toch lastig voor minder hoog opgeleiden Touroperators en KLM willen reislust bange toerist opwekken Nog meer bai weg bij Alital Kwekers in kerstsfeer Fabrikanten boos op supermarkten Aanbieders van gratis kaarten voor rechter Apenootjes, schelpen of guld Twee handjes, een deup Horeca draait slecht kwartaal voorburg - De horeca kende met andhalf procent de laagste omzetgroei in de afgelopen zes jaar. Hotels zagen een achter uitgang van bijna drie procent. Bij restaurants, café's en cafeta ria's ging de omzet wel iets om hoog maar dat kwam door de hogere prijzen voor consump ties. Dat blijkt uit vandaag ge publiceerde cijfers over het af gelopen kwartaal van het Cen traal Bureau voor de Statistiek. De omzet in hotels, pensions en conferentieoorden steeg de afgelopen jaren flink maar be gin dit jaar zette de daling al in. Meer verdachte geldtransacties den haag - Het aantal meldin gen door banken van verdachte transacties is sterk toegeno men. Dat zei minister Zalm (fi nanciën) gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de invoering van de euro. Veel mensen zouden van hun zwar te geld af willen, voordat dit door invoering van de euro waardeloos wordt. Volgens Zalm zijn dit jaar, van januari tot november, 55.000 ongebrui kelijke transacties gemeld. Vo rig jaar was dat in het hele jaar 48.000. Bedrijven vaak slachtoffer fraude brussel - Meer dan 40 procent van de Europese bedrijven is de afgelopen twee jaar slachtoffer geweest van fraude. Dat blijkt uit een onderzoek van het stu diebureau PriceWaterhouseCo- opers bij 3400 grote bedrijven, zowel in de commerciële als non-profitsector. Ruim 60 pro cent van de fraude wordt ge pleegd door de werknemers van het bedrijf. Bij de grootste bedrijven (meer dan 5000 werk nemers) zijn er tientallen mil joenen per jaar mee gemoeid. Baggercombinatie krijgt eerste order Amsterdam - Het kersverse baggerconcern Ballast Ham Dredging heeft zijn eerste order binnen. Het gaat om een be drag van 30 miljoen euro 66 miljoen) voor de aanleg van een havengebied in Qatar. Ballast Ham Dredging bestaat officieel sinds ruim een week. In mei be reikten de 'moeders' Ballast Ne- dam en HBG al een akkoord over het samenvoegen van hun baggeractiviteiten. Een lange juridische procedure tegen de plannen, aangespannen door aandeelhouders, vertraagde de fusie. ING laat Belgische namen vallen brussel - Bank/verzekeraar ING laat in België de waaier aan merknamen vallen. Opvallendst is het verdwijnen van de in Bel gië zeer bekende naam Banque Bruxelles Lambert (BBL). De di rectie durft het niet aan om BBL in één keer te schrappen. Twee jaar lang blijven BBL en ING naast elkaar bestaan. Met BBL verdwijnt de laatste 'oude' bankennaam in België. In min der dan tien jaar tijd zijn alle Belgische banken van naam veranderd, door fusies en over names. Domino's wil groeien in Europa raamsdonksveer - Domino's Pizza International heeft Ne derland gekozen als uitvalsbasis om Europa verder te veroveren. De Amerikanen hebben een meerderheidsbelang genomen in de Nederlandse organisatie die de 52 winkels van Domino's Pizza exploiteert. De komende vijf jaar wil Domino's het aantal winkels in Nederland verdrie voudigen. Duitsland en Italië staan hoog op de lijst van te veroveren markten. Alliantie ING met Zurich amsterdam - ING Canada gaat nauw samenwerken met Zurich North America Canada op het gebied van verzekeringen. De overeenkomst behelst onder meer de overname van een on derdeel van Zurich door ING. De Nederlandse bank-verzeke raar verwacht dat hierdoor haar premie-inkomsten naar schat ting met ruim 700 miljoen gul den zullen stijgen. Postbezorgers staken in België brussel - Vrijwel alle perso neelsleden van de Belgische posterijen hebben vandaag in Wallonië het werk neergelegd, uit protest tegen plannen om drie van de vijf sorteercentra te sluiten. Er is vrijwel geen post bestelling mogelijk in het Franstalige landsdeel. De sta king wordt maandag voortgezet in Brussel en volgende week vrijdag is Vlaanderen aan de beurt. Vrijdag 23 november 20 door Richard Mooyman/ANP utrecht/schiphol - De KLM en zeven tour operators gaan stunten met de prijzen van pakketreizen. De tarieven voor 21 bestem mingen in de VS en Canada zijn deze win ter soms met de helft verlaagd. De ver trekdatum kan kosteloos worden gewij zigd. Met de actie wil de reisbranche twij felende vakantiegangers over de streep trekken. De aantallen reizigers zijn door de aanslagen in de VS sterk teruggelopen. Vooral op Noord-Amerikaanse bestemmin gen blijven bang geworden vakantiegan gers weg. De KLM verlaagde de vliegtarieven voor Europese bestemmingen vorige maand al met een kwart. Daarnaast werd het an nuleren van een vlucht makkelijker en goedkoper. Deze actie, die gisteren afliep, heeft de KLM 18.000 extra reizigers opge leverd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. „Een geweldig succes", aldus KLM-direc- teur Nederland O. van den Brink. „Meer dan we hadden gedacht." Overigens wa ren de opbrengsten bescheiden, aange zien de tickets goedkoop waren. On danks de actie blijft de KLM voorlopig miljoenen guldens per dag verliezen. De vliegmaatschappij heeft als vervolg een kortingsactie met touroperators op gezet voor reizen op Noord-Amerika. Veel vliegtuigstoelen en hotelbedden blij ven leeg. Volgens Van den Brink gaan veel pakketreizen (vliegreis, hotel en soms een huurauto) vanaf zaterdag weg tegen 'ongeveer kostprijs'. Alle betrokken hotels hebben hun tarie ven verlaagd. Ook de KLM neemt genoe gen met lagere prijzen om te voorkomen dat vliegtuigstoelen leeg blijven. Op vluchten naar Noord-Amerika melden zich sinds de terreuraanslagen 34 pro cent minder passagiers. Uit een gisteren gepubliceerd NIPO-va- kantieonderzoek blijkt dat de gebeurte nissen in de VS invloed hadden op de va kantieplannen van drie miljoen Neder landers. Alhoewel het om een moment opname gaat, geeft het volgens Schale- kamp wel een beeld hoe Nederlanders tegen reizen aankijken. Uit de cijfers blijkt dat een deel van de Nederlandes wacht met plannen maken, de plannen wijzigt of zelfs afziet van een buitenlandse reis. „We zien een ver schuiving van vliegtuig naar auto, van in tercontinentaal naar Europa en van bui tenland naar binnenland", zegt Schale- kamp. „Nederland als vakantieland zou kunnen profiteren van de situatie." De drang van de Nederlander om op va kantie te gaan is volgens Schalekamp verschrikkelijk sterk; „Als het weer nor maler wordt in de wereld, gaan Neder landers weer op pad.". In februari, als de resultaten van de zomerboekingen bin nenstromen, wordt duidelijk wat het echte, langdurige effect van de aanslagen en de oorlog in Afghanistan is. Schadevergoeding van 50 miljoen Minister Zalm (financiën) trekt in de najaarsnota 50 miljoen gulden uit voor de Nederlandse luchtvaartmaat schappijen. Haagse bronnen melden vanochtend dat het bedrag een vergoeding is voor de schade die de maat schappijen hebben geleden als gevolg van het vliegver bod boven de VS tussen II en 14 september. De tegemoetkoming vloeit voort uit afspraken die bin nen Europa zijn gemaakt. Overheden mogen de schade vergoeden omdat er een con crete aanleiding is. Hoeveel de afzonderlijke maatschap pijen krijgen, is nog niet uit gerekend. De najaarsnota werd vandaag in het kabinet besproken. rome/afp - Alitalia laat m nen verdwijnen dan was zien. Door 900 vacatun door natuurlijk verloop 01 niet op te vullen, haalt d aanse luchtvaartmaatsi een streep door in totaj arbeidsplaatsen. Eerder maatschappij aangek 2500 banen te schrappea De extra banenvermii maakt deel uit van een scherpt anticrisisplan ws gisteren oveeenstemmin bereikt. Alitalia denkt i weer quitte te kunnen d Door de aanslagen in de kent de onderneming dit een exploitatieverlies T joen gulden. Verder ve het concern 836 miljoen overheid in oktober toeze oslo/moskou/rtr-dpa - De olieprijs is gisteren op de termijnmarkten met ruim 1 dollar naar rond de 20 dollar per vat gestegen na een door Noorwegen aangekondigde productiebeperking. Het Noorse staatsbedrijf Petoro zal de productie met 100.000 tot 200.000 vaten per dag beperken. Noorwegen is de derde exporteur ter wereld van ruwe olie. De Noorse minister van energie Steensnaes stelt wel als voorwaarde dat elke producent eraan mee doet. De beperking gaat in op 1 januari. Dan zullen ook de leden van de OPEC, de Organisatie van Olie- Exporterende Landen, de productie omlaag schroeven. Rusland is nog de enige 'dissident' waar het gaat om beperking van de pro Maar lijkt zich te gaan conformeren aan de koers. De Russische minister Krishtenko zei dat l bereid was zich meer in te spannen om de gie van de OPEC te volgen en de voorradel te brengen. Dat zou volgens hem vanaf v jaar moeten leiden tot een stabielere prijs, tenko noemde geen aantallen vaten. Afgelopen maandag zakte de prijs van Brent-olie (159 liter) op de termijnmarkten der de 17 dollar, het laagste niveau sinds ti half jaar. De OPEC hanteert een marge van de 22 en 28 dollar. zutphen - Bij bloemkweker Heuterman in Zutphen zijn - hoewel sinterklaas zijn verjaardag nog moet vieren - de kassen al volledig in kerst sfeer. Bloemenverzorger Bart Massen is er bezig om de in december populaire kerststerren gereed te maken voor verzending naar de tuincentra en bloemenhandelaren. Bij de kweker staan er 125.000 die aan de man/vrouw moeten worden gebracht. Foto: GPD/Ab Hakeman ruswijk/anp Nederlandse houtbedrijven blijven zwijgzaam over de herkomst van hun pro ducten. Tachtig procent laat er vrijwel niets over los, zo blijkt uit onderzoek van het Wereld Na tuur Fonds. De natuurbescher mingsorganisatie nam 150 on dernemingen onder de loep en vroeg ze om informatie over het hout dat ze leveren. Ruim drie kwart kon niet aannemelijk ma ken dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Arnold van Kreveld, bosmede- werker van het WNF: „Houtbe drijven zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de prijs en houden zich minder bezig met de vraag of ze verantwoord be zig zijn en wat de impact is op de ontwikkelingslanden waar het hout vandaan komt. Men koopt nu eens een partijtje hier, dan weer een partijtje daar en op die manier worden bossen in rap tempo vernietigd." Van Kreveld heeft wel de indruk dat een flink deel van de hout- ondememingen in Nederland bezig is hun handel doorzichti ger te maken. „Maar de grote jongens staan bepaald niet te popelen om het roer om te gooien. Ze vinden het vaak te duur." Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven die wel ver antwoord hout leveren over het algemeen niet geheimzinnig doen over de herkomst. Maar er zijn ook ondernemingen die proberen de consument op het maastricht/anp - Voor middel bare scholieren en leerlingen uit het lager beroepsonderwijs blijft het voorlopig niet gemakkelijk om direct na school te gaan werken. Ondanks de voortdu rende krapte op de arbeids markt zijn de arbeidsmarktper spectieven voor hen tot 2006 ongunstig. Het gaat om zo'n 136.000 schoolverlaters. Dat is veertig procent van het totaal. De vooruitzichten voor afgestu deerden in het hoger onderwijs zijn daarentegen goed, zo blijkt uit onderzoek van het ROA, het researchcentrum van de Univer siteit van Maastricht. Dat komt vooral doordat er minder hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) instromen dan dat er banen bij komen op hun niveau. Degenen die na hun middelbare school niet doorleren, lopen het groot ste risico om werkloos te wor den of werk te krijgen onder op leidingsniveau of onder slechte re arbeidsvoorwaarden. Schoolverlaters van de opleiding vmbo economie krijgen het ex tra zwaar. Daarvan komen er naar verwachting teveel op de arbeidsmarkt, voorspelt het ROA. Voor vmbo'ers met een beveiligingsachtergrond liggen de banen echter voor het opra pen. De groei van het aantal banen dat vrijvalt neemt de komende jaren af tot 5,3 procent per jaar door een lagere groei van de werkgelegenheid. Nu is dat nog 6,5 procent doordat mensen stoppen met werken wegens pensioen of om voor de kinde ren te zorgen. De spanning op de arbeids markt blijft desondanks bestaan, omdat er volgens het ROA ook minder schoolverlaters en afge studeerden bijkomen tot 2006. verkeerde been te zetten door de indruk te wekken dat het 'wel goed zit' met hun hout. Ze schermen met rekbare termen als milieuvriendelijk en duur zaam. Het WNF zou graag zien dat meer bedrijven hun hout met het zogeheten FSC-label (Forest Stewardship Council) af leveren. Dit certificaat betekent dat het hout afkomstig is uit ver antwoord beheerde bossen. Een verplichting bestaat in Neder land echter niet. rotterdam/anp - De super marktbranche is woedend op fabrikanten van grote merken. Hun voorzitter Hofstra betichtte grote supermarktketens gisteren van gelcLklopperij op een bijeen komst van de Stichting Merkar tikel (SMA). Het Centraal Bu reau Levensmiddelenhandel sprak van stemmingmakerij. Hofstra somde op hoe Laurus fabrikanten een rad voor ogen draaide met de ombouw van fi lialen naar Konmars, hoe Ahold merken uit het assortiment gooide en fabrikanten extra liet betalen voor producten die het schap wel haalden en hoe de supermarkten merkjongens la ten meebetalen aan de kosten van de introductie van de euro. amsterdam/anp - De Thaise munt van 10 baht, ongeveer 55 cent, heeft voor een probleem in de automatenbranche gezorgd. Door zijn gelijkenis met de nieuwe 2 euromunt hebben au tomaten moeite om hem te on derscheiden. Ook de munt van 2 pence kan voor een andere munt aange zien worden. Volgens A. Kobus van de Vereni ging van Automatenexploitan- ten Nederland (VAN) is het fe nomeen al een tijdje bekend. „De oplossing is al gevonden", aldus Kobus. „De zogeheten door Frits Verhagen haarlem - Tussen aanbieders van zogeheten free cards, gratis ansichtkaarten in de horeca, is een felle concurrentiestrijd los gebarsten. Het Haarlemse be drijf Premium Media heeft de aanval geopend op marktleider Boomerang Nederland. Die be schuldigt de nieuwkomer ervan op slinkse wijze klanten af te snoepen. De concurrenten ston den gisteren tegenover elkaar voor de Haarlemse rechtbank. Boomerang eist dat Premium haar afnemers met rust laat. Dat bedrijf heeft zo'n 1.400 contrac ten afgesloten met café-eigena ren voor het plaatsen van rekjes met kaarten. De onderneming heeft vastgelegd dat cafébazen drie jaar lang niet met andere aanbieders van ansichtkaarten in zee mogen. Volgens Premium gelden veel van die contracten niet meer omdat de betrokken cafés in middels zijn overgenomen. Ad vocaat Postma verklaarde dat Premium alleen als cafébazen zeggen van Boomerang af te wil len, ze een voorgedrukt opzeg formulier krijgen en het rek met kaarten uit het café wordt weg gehaald. Boomerang is daar woedend over. Maar volgens Premium maakt de marktleider misbruik van zijn machtspositie. Boomerang bestreed dat. Het bedrijf zegt slechts een klein deel van de Nederlandse horeca als klant te bedienen. Premium kan zich op andere sectoren richten. Uitspraak 7 december. muntenproever, die het geld moet herkennen, wordt scher per ingesteld." Wel bestaat de kans dat beschadigde munten niet herkend worden. „Maar lie ver een geweigerde munt dan een verkeerde munt." Automatenimporteur Eurocoin kent het probleem ook. „In heel Europa heeft de leverancier van de muntproever een bepaalde instelling getest. De marges waaraan een munt moet vol doen worden in de definitieve versie aangepast", aldus woord voerder Van Dongen van Euro coin. „Onze leverancier heeft ons gegarandeerd dat h bleem per 1 januari is op| Een woordvoerder van nisterie van financiën 2 het probleem niet aan te wijten is. „De euro simpelweg eerder. De sp ties zijn dik drie jaar gel vastgelegd in Londen, tet Thaise munt veel jonger dus de woordvoerder. „Dit heeft niemand voorzien." Hij benadrukt probleem van alle tijden i Zo is van een bepaalde munt bekend dat dezei gulden gebruikt kan word De guldenstunt van Free Record Shop heeft bij de overheid op zien en ergernis gewekt. Tot 2032 guldens innen voor cd's en ze vervolgens omwisselen voor euro's zal niet zomaar gaan. „Je kunt in de winkel altijd nog met guldens betalen, ook met schelpjes en apenootjes", hield minister Zalm (financiën) giste ren zijn Kamercommissie voor. „Maar De Nederlandsche Bank neemt die guldens dan niet zo maar terug. Daar moet d; een heel goed verhaal bij Hier is gewoon sprake va vervelend uitgevallen pul teitsstunt. Samen met Dt derlandsche Bank berade ons nog op wat we ertege doen". Elke ondernemer volgens Zalm altijd guide betaalmiddel blijven acci ook na 28 januari 2002. N moet wel beseffen dat hij niet zomaar kan inwisse Wie kan er een hulk wisselen? Tegen twee brammetjes of tien eurojoeten. Een brood kost een halfom en een handje. Heb je er een fluitje bij, dat is makkelijker teruggeven. Klinkt onbegrijpe lijk, maar met de hulk wordt het groene honderd eurobiljet be doeld en de brammetjes zouden de vijftig eutrobiljetten zijn. Een fluitje is de bijnaam N die is bedacht voor één euro cent. De bedenkers van deze win nende bijnamen voor de euro's kregen gisteren van staatssecre taris Bos van financiën een che que van honderd euro f 220) en het kersverse boek 'Beatrix in Europese handen'. Echt consequent waren de bijnamen niet. Tien eurocent kreeg als bijnaam 'deupp twintig eurocent werd 'di belduppie'. Het meest vei zocht was de kleb, de niei naam voor een briefje vai euro. Kleb is een afkortin KLeinste Euro Biljet. Dev nendi naam belan| mud U RO 38 dagen van 1 Ugt a echri hand muni geen piek, of pk ten.n gouwering. Ter uitleg: he verwijzing naar het tweel uiterlijk van deze munt. I bijnamen beklijven moet blijken. Misschien wordl eurocent toch gewoon et ver in plaats van handje! vingers aan een hand). mm Concern moet Komart en Gekoma vergoeding betalen den bosch/gpd - Naamsverwarring tussen Konmar en Komart kost supermarktconcern Laurus ruim 6,5 miljoen gulden. Komart Supermarkten in Beverwijk krijgt 3,7 mil joen gulden. Aan Gekoma in Apeldoorn moet Laurus 2,8 miljoen be talen. Ook is Laurus verplicht vijftien filialen over te dra gen aan twee kruideniersbedrijven, die opereren in Noord-Holland en Gelderland. De rechtbank in Den Bosch besliste dit gisteren in een geding dat door Komart en Gekoma was aangespannen. Het geschil komt voort uit het besluit van Laurus om van alle winkels Konmars te maken. Zowel Komart als Gekoma eiste vervolgens een verbod op het gebruik van die naam. Zij exploiteren al meer dan dertig jaar super markten onder de naam Komart en wezen op naams verwarring. Overleg leidde er toe dat Laurus 6,5 miljoen gulden als tegemoetkoming zou betalen en vijftien filialen aan de concurrenten zou overdragen. In ruil daaarvoor zouden Komart en Gekoma hun formulenaam te wijzigen. De deal werd op 4 september geblokkeerd door de onder nemingsraad van Laurus. Vervolgens besloot Laurus de gehele Konmar-operatie te staken. Het supermarktconcern voelt zich daardoor niet meer gebonden aan de overeenkomst. Maar bij de rechter heeft Laurus op alle fronten bakzeil moeten halen. „Er was een perfecte overeenkomst. Een tegenvallend financieel resultaat, met als gevolg een ver slechterde marktpositie, valt onder het ondernemersri sico en komt voor rekening van Laurus", oordeelde de president van de rechtbank gisteren. „Dit is heel zuur voor Laurus", reageerde een woord voerder van het concern in Den Bosch. „We zullen in overleg treden met Komart om te zien hoe we hier uit voering aan geven." Volgens de woordvoerder van Lau rus is bij Gekoma inmiddels besloten de naam Komart te laten vallen. Laurus moet binnen twee weken de filialen overdragen. Zo niet dan kost dat maximaal 1 miljoen gulden. Verder mag Laurus niet met andere partijen over deze filialen onderhandelen op straffe van een dwangsom oplopend tot maximaal 10 miljoen gulden. Andere tegenvaller voor Laurus is dat er tien jaar moe ten worden betaald voor de huur van een deel van de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. De directie maakte woensdag bekend dat het hoofdkan toor met 500 medewerkers toch niet naar Rotterdam verhuist. De 280 medewerkers die al een paar maanden in de monumentale fabriek werken, verhuizen nog voor het eind van het jaar naar hun oude kantoren in Helmond, Den Bosch en Amersfoort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 6