Oosterbegraafplaats krijgt opknapbeurt 1 RIJN VEENSTREEK Op Waasdorpers naar de loterij of de kaartavond Alphen geeft wandelbos, park en ijshal de zeg<; VLOOIEN MARKT LEIDEN R6 Strik (D66) stopt met raadswerk Sinterklaas opent vrijwilligersbeurs CDA Rijnwoude gokt op ervaring Hoogervorst voert WD Ter Aar aan Alphens plan kost zeven miljoen gulden Vandalen slaan weer toe in Leimuiden a Klachtenli tegen't Fa GR0EN00RDHALLEN Vrijdag 23 november 2qb alphen aan den rijn - De Al- phense D66-fractievoorzitter Stef Strik stelt zich niet herkies baar als raadslid. Hij meldt dat hij voortdurend met zijn ge zondheid kampt en hij heeft bovendien een nieuwe baan ge vonden. Strik zit sinds 1994 in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en is sinds januari 2001 fractievoorzitter. Hij komt nog wel op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart en blijft achter de schermen actief voor de partij. Archieffoto: Mark Lamers alkemade - De najaarsbeurs in de voormalige veiling in Roelof- arendsveen staat in het teken van het internationale jaar van de vrijwilliger. De beurs wordt georganiseerd door het Lokaal Comité Vrijwilligers, dat de ge meente heeft opgericht, en winkeliersvereniging Raak. Sin terklaas opent de beurs zater dag om 15.00 uur. Daarna ver zorgen tal van vrijwilligersorga nisaties optredens, demonstra ties en concerten. De beurs duurt zaterdag tot 22.00 uur en is zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. rijnwoude - De kieslijst van het CDA Rijnwoude voor de ko mende verkiezingen kent wei nig verrassingen. De enige nieuwe naam die een goede kans heeft op een raadszetel is Henny Tooten, die op de vijfde plaats staat. Wethouder Frank Uljee voert de lijst weer aan, ge volgd door fractievoorzitter Hans Demoed en Wout Hollan der. Harry Körmeling, die de tussentijds opgestapte Arja van der Vlugt opvolgde, staat vier de. ter aar - De WD in Ter Aar gaat de gemeenteraadsverkie zingen in met wethouder Frans Hoogervorst als lijsttrekker. Achter hem bezet het onlangs aangetreden raadslid Jan Har- denberg de tweede plaats. Jaap Vermeer, Rob Rodewijk, Rik Hofman en Donja Kooman- Hoogervorst bezetten de plaat sen drie tot en met zes bij de li beralen. door Wïm van Wanrooy alphen jlan den rijn - De OOS- terbegraafplaats in Alphen aan den Rijn krijgt voor zeven miljoen gulden een modern aanzien. Het gemeentebestuur presenteerde gisteren een nieuwbouwplan voor een crematorium, een buite naula, een nieuw urnenveld, een gedenkmonument, een kinderhof in de vorm van een vlinder en een strooiveld voor foetussen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de vernieuwing van de begraafplaats bij de Zegerplas begin 2003 een feit zijn. Het geld voor de ingrijpende veranderingen ligt klaar. De ge meenteraad trok in 1999 ruim twee miljoen uit voor de be- graafjplaats. De bouwer van het crematori um en uitvaartcentrum - de co- operatie PC uit Zaandam - re kent op kosten die schommelen tussen de 4,5 en 5,5 miljoen gul den. „Ik waag me nooit aan pre cieze voorspellingen, maar zo iets gaat het worden", zegt ver tegenwoordiger P. Swart. De to tale kosten voor het project be dragen zo'n zeven miljoen gul den. Voor PC - die via een stichting, waarvan de gemeente Alphen voorzitter is en waarvoor zij een evenredig aantal leden levert, is toegelaten - is het zaak om de oude aula uit 1935 intact te la ten. „Ons ontwerp is daarop ge baseerd. We omarmen als het ware die oude aula. Onze nieuwbouw komt op drie plek ken rondom, is lager en de aula is door zijn huidige hoogte goed waarneembaar", aldus Swart. Naast de bestaande bouw wil de gemeente een buitenaula, een nieuw, intiem urnenveld, met een goede umenmuur, een uit breiding van het strooiveld en een gedenkmonument voor 'hen die nooit terugkeerden' bouwen. Het Joodse monument krijgt een andere plaats. Maar bovenal komt er een kinderhof, een plek waar kinderen begraven wor den, op een plek in de vorm van een vlinder. „Dat is om de te derheid aan te geven", zegt wet houder Groen in 't Wout. Daar komt ook een strooiveldje voor foetussen bij. „Het is apart, maar geen must", zegt een ge meentewoordvoerster. „Ouders kunnen kiezen of ze daarvan ge bruik maken." Zij benadrukt dat met al die veranderingen geen graven worden verlegd. Het gaat ook niet om een uitbreiding, maar om een herinrichting." leimuiden - Vandalen heb ben weer toegeslagen in Lei muiden. Drie weken na de vernielingen aan scholen en auto's, hielden zij het afgelo pen weekeinde weer huis in het dorp. Daarvan deden de slachtoffers de afgelopen da gen aangifte bij de politie. Op twee plaatsen hebben auto bezitters melding gemaakt van lekgestoken banden. Bij basisschool De Schakel pro beerden onbekenden brand te stichten. Schooldirecteur Vos vertelt dat er een stapel kranten in brand gestoken is bij de voor deur. De deur heeft aan twee kanten een flinke schroei plek. Verder is er geen scha de, want het vuurtje is van zelf uitgegaan. Vos vreest dat zijn school aan De Griede een vast doelwit is geworden. „De vorige keer zijn de ra men en deuren bekrast. Steeds gebeurt er iets en je verwacht een vervolg. Ik houd mijn hart vast." Bij de Volkstuindersvereni- ging aan de Beukenlaan is flink huisgehouden. „Ze heb ben een rondje gemaakt", zegt secretaris Wesselius-Ro- bijn. „Niet in alle tuinen, maar in zeven of acht van de 32. Dit doe je niet alleen." Overal hebben de onverlaten kasjes en kastjes stukgetrapt, zaadgoed uitgestrooid en planten uitgetrokken. Waar schijnlijk als finale hebben zij een schuurtje bij een van de tuinen in de as gelegd. Voor zover de secretaris weet is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Datzelfde geldt voor de eerdere vernielingen in Leimuiden, waarbij vooral basisschool De Torenvalk aan de Kastanjelaan het moest ontgelden. PC ziet in de nieuwe plek voor een crematorium in Alphen een uitbreiding van het verzorgings gebied tussen Gouda en Leiden met ongeveer 190.000 inwoners. In die plaatsen zijn de dichtst bij gelegen crematoria gehuisvest. Swart: „Iedereen is bij ons van harte welkom. Wij zijn neutraal. Iedereen vindt het prettig om in zijn eigen plaats begraven of ge cremeerd te worden. In Alphen is er dus voor veel mensen een plek dichtbij. De nieuw aula biedt 150 plaatsen. Er is een fa miliekamer met twee opbaar ruimten. Ook is er een ruimte voor rituele bewassingen, want we houden goed rekening met de islamitische vertegenwoordi ging in onze maatschappij. Voor die volksgroep komt ook nog een speciale ruimte op de be graafplaats vrij." Groen in 't Wout benadrukt dat er met alle mogelijke groeperin gen - dus ook met andere parti culiere begrafenisondernemers - vooraf zorgvuldig overleg is ge weest. Daarom heeft het volgens hem misschien ook langer geduurd dan gewenst voor de kogel door de kerk ging. „Veranderingen op een begraafplaats aanbrengen is een emotionele aangelegen heid." Het plan voor de Oosterbegraafplaats met een kinderhof in de vorm van een vlinder. Illustratie: PR alkemade - Drie bewone Oude Wetering hebben g een petitie overhandig) burgemeester Meerburg gemeente Alkemade. Zij v daarin om verhuizing jeugdsoos 't Farm vanw overlast die bezoekende ren daar veroorzaken. ongeveer honderd handf gen opgehaald. Q Elk weekeinde ondervindi wonenden overlast. Dat v te meer op, omdat de je 1f ciëteit een tijdje dicht is g e voor verbouwing. Mevro Rooderkerk, woordvoersi 0 mens de omwonenden s< p een somber beeld van vv; terugkerende overlast en\H lingen aan geparkeerde 1. „Als de politie arriveert, if overlast meestal alweer t En voordat je weer in je b g is het half vijf. Dat gaat je e de koude kleren zitten. Op inspraakavonden van c meente komen weinig be d af. „Buren van 't Farm N niet te komen en bov hebben veel mensen het 'i dat zulke avonden toch g hebben." I Een flink deel van de bi b woners pleit voor verpl van het centrum, bijvot j naar een industrieterrein. erkerk: „Daar heeft niemjl last van en kan de polit beter controleren." Burgi - ter Meerburg nam de hai 2I ningen aan en zei begrip ben voor wat de ondertel l< willen. „Maar wat u w' niet snel te realiseren. He j melijk een politieke kwe v gemeenteraad moet er ge 0 over hebben." Het is m1! bekend wanneer jeugd b Farm weer op de agenda 1 Gemeente gaat aan de slag met uitkomst referendum over besteding kabelgelden door Wim van Wanrooy alphen aan den rijn - Met gTOte meerderheid heeft de Alphense gemeenteraad zich geschaard achter de plannen voor een wandelbos, een park en een kunstijsbaan. Burgemeester en wethouders legden de wensen die Alphenaren in een referen dum aandroegen gisteravond ter goedkeuring voor. Van de tien miljoen gulden uit de op brengst van het kabelnetbedrijf CAI die de inwoners mogen be steden gaat vier miljoen naar het bos, een miljoen naar het park en anderhalf miljoen naar de ijsbaan. „We kunnen alles duidelijk uit leggen aan de burgers", zei bur gemeester Schoof over het re sultaat van de volksraadpleging. Uit de opbrengst van de ver koop van het CAI-bedrijf is nog veel meer mogelijk, maar het college wilde zich tot hoofdlij nen beperken. Daarom hebben de Alphenaren tenslotte ge vraagd. B en W voegden wel toe dat de uitwerking van de door de inwoners gewenste plannen nog moet volgen.Als een ijshal (met een budget van anderhalf miljoen gulden voor onderzoek naar de mogelijkheden) niet haalbaar is, dan stellen we de plannen bij", zei wethouder Voogd. De gemeente voelt zich bijvoorbeeld niet geroepen de exploitatie voor haar rekening te nemen. „Dan moeten we naar een andere invulling kijken. We willen ons ook weer niet vastleg gen voor een periode van een of twee jaar om de plannen uit te voeren." Schoof is gelukkig met de ma nier waarop Alphen de kabel- netgelden besteedt. „We heb ben een volksraadpleging achter de rug en moeten straks evalue ren. Maar wij zijn tevreden. Er waren bij de opiniepeiling veel mensen betrokken. Na een jaar maken we de stand van zaken op. Lukt iets niet, dan zetten we dat niet door. Maar we verant woorden ons daarvoor in com missievergaderingen. Als college hebben we in elk geval geen stempel gedrukt op de keuze van de inwoners." De ChristenUnie, de Lijst Vrij en die van Krumpelman/Verschuur stemden tegen de plannen. Vrij vond bijvoorbeeld dat er met onder andere het Bentwoud (dat grenst aan buurgemeente Rijnwoude) al voldoende bos 'in opkomst' is. „Dan kunnen we beter van de hoofdlijnen afwij ken en het geld aan kleinere doelen besteden." Gronert (SP) zette vraagtekens bij de volksraadpleging, omdat daarin de gezondheidszorg niet meetelde. Zijn partij ijvert on vermoeibaar voor uitbreiding van het afgeslankte Rijnoord Ziekenhuis (de Alphense vesti ging van het Rijnland Zieken huis) met een volwaardige EHBO-afdeling. Veel Alphena ren koesteren dezelfde wens, maar die kreeg van het ge tebestuur geen plek op van mogelijke besteding het CAI-geld. Optuigen 1 ziekenhuis gaat de bevoe van de gemeente te bo\ burgemeester Schoof al e (advertentie) RDA< ZATE! novemb 9 00TOT 17.00 ZONDA DE GEZELLIGST! R0MWELMARKT VAN NEDERLAND knovern \lOOOTOT li door Saskia Stoelinga rupwetering - Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: een ijsclub is niet afhankelijk van ijs. Een ijsclub or ganiseert. Van alles en nog wat, van loterijen tot kaartavonden. En soms doen ze ook wat op ijs. Een ijsclub is eigenlijk het bind middel van een dorp in een wa terrijk gebied om, als die langver wachte winterse dag aanbreekt, alle neuzen in dezelfde richting te hebben. Daar draait het om. Door goede samenwerking, gezellig heid en een ongelooflijk optimis me kan een ijsclub moeiteloos honderd jaar bestaan. De IJsclub 1 Rijpwetering laat dat vrijdag in hun speciaal ingerichte museum in het Dorpshuis zien. Een verhaal over het rayon De Rip. Als je dieper in de zielen van de bestuurders kijkt, willen ze er wel over praten. Hoe erg een winter zonder natuurijs is. Die kaartavonden moeten er na tuurlijk zijn, maar met je voeten op het bevroren water staan, voelt oneindig veel beter. Dat kunnen ze zonder gezichtsver lies toegeven. Maar dan komt het: voorzitter Zonderop wordt soms badend in het zweet wak ker als hij ziet dat het weer zo'n kwakkelwinter wordt. En be stuurslid Gerard Ganzevles denkt eigenlijk alleen maar in schaatsen. „Het is een versla ving, waar je nooit meer vanaf komt." In de eeuw dat de Ripse ijsclub bestaat, is een aantal zaken het zelfde gebleven. Café Zoete melk, het huidige De Vergulde Vos, is nog altijd de uitvalbasis De winter van 1950. Geen kaartavonden, maar glad ijs, mooie tochten en prachtige kortebaanwedstrijden. En dat allemaal in Rijpwetering. Foto: Willem van der Pouw-Kraan van de IJsclub. Toen daar op 29 duidelijk dat de ijsclub ook een winter. Op de tweede plaats voor goede banen voor schaat- tig binnen de buurtschap Rijp- november 1901 de oprichtings- sociale functie had: werkver- stond pas het ijsvermaak, ofte- vergadering plaatshad, was het schaffing aan behoeftigen in de wel 'zooveel mogelijk te zorgen senrijders'. Die arbeid moesten 'werklooze arbeiders woonach- wetering tot onderstand hunner huisgezinnen' verrichten. In 1921 stonden die 'behoefti gen' voor 25 cent per uur de baan te vegen en voor 50 cent per uur mochten ze wakken af zetten. In die tijd kostte een be zem elf cent en een kruiwagen al zestien gulden. Twee paar schaatsen daarentegen had je voor slechts twaalf gulden en tien centen. Echte Waasdorpers. Deze schaatsen, die in Rijpwete ring werden gemaakt, waren van gerenommeerde kwaliteit. Niet kapot te krijgen, volgens Koos van der Geest (78) uit Oud Ade. Hij herinnert zich die schaatsenfabriek nog goed. „Waasdorp was een beroemde hoefsmid, misschien wel de bes te in de hele regio. Hij had gou den handen en kon alles maken. Waasdorp produceerde de ijzers, terwijl mijn vader die een aannemersbedrijf had het hout werk leverde. Die handel liep als een trein, maar ze zijn nooit op grotere schaal gaan produce ren." Ab Bisschop (77) uit de Aderpol der schaatste als een kanjer op die dingen. Hij zat ook een jaar of twaalf in het bestuur van de ijsclub. „Omdat ik hier zo gun stig woon - zijn huis bereik je via een eindeloze polderweg, dan een draaihek door en het water oversteken met een klaar liggende roeiboot - heb ik altijd de toestand van het ijs in de ga ten gehouden. Vroeger kon je overal naar toe schaatsen de molentochten liepen tot Uit hoorn." En bij een jubileum horen de verhalen in, om en bij de koek en zopietenten. „Snert was er al tijd tekort", meldt de inmiddels 75-jarige controleur Arie Zand vliet. „Toen niemand keek heb ik gauw een emmer afwaswater in de snertpan gekieperd en flink geroerd. Na opnieuw ver hitten ging de snert er koek. Niemand proeft vreemds." De huidige uitbaters van guide Vos, Carola Walgreen, maakten in 1 jaar nog maar drie ke j schaatswinter mee. „Dar hier alleen maar iemai nenkomen als er ieman gaat." Voorzitter Henk Zondero spelt zonder te blozen d 1 winter een record oplevi i vader zaliger zei immer als er veel flap (kroos en lijke) in de sloot zit, kom I strenge winter. „En dat ii geval. Er schaatsen iin 2 zoveel mensen in Rijpv a en wijde omgeving - bi zijn er alleen al lid van d schaatsclub - dat de er beste tocht een ware gaat opleveren. We zijn i voorbereid." Ganzevles ziet het aan d Op de kunstijsbanen in Den Haag en Haarlem v t hard getraind. Aanstorm t lent, zoals Lisette van dr i en Sanne van der Star wel eens kunnen dor naar Jong Oranje. Lars boom laat goede prestal 1 in het landelijk marathi En ook zij weten als rech ijsclublid dat je in feite maar traint voor natuurij Het bestuur maakt zich het feest. Er is weliswa geplunderd uit de „Maar dat krijgen de Ier gende week driedubbel zeggen Zonderop en Ga Zij hebben een verras petto waardoor Rijpv nog meer de allure van dorp krijgt. Tijdens het kaarten week woensdag kan het of dooien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14