Voorschoten moet fors bezuinigen ZWETKADE Groeiende lobby voor uitstel plan-Coenen LEIDSE REGIO WD Wassenaar hoopt op absolute meerderheid in de raad tegen R5 Wereldhave wil Winkelhof snel uitbreiden illibrord mag huizen slopen Van der Valk wil af van eigen vergunning van Zoeterwoude Voorlopig geen ruimte voor nieuw beleid Zalmsnip weer 100 procent Proeven in Leythenrode denaar rijdt sjo total loss Vrijdag 23 november 2001 geest - Een 25-jarige Lei- ar reed gisteravond rond legen onder invloed zijn total loss in Oegstgeest. Hij bij een inhaalmanoeuvre Haarlemmerstraatweg op to van een tegemoetko- |e 56-jarige Noordwijker. [en geen gewonden, wel beide auto's total loss. eg werd vanwege de rava- jezet. De Leidenaar kreeg iekeuring en een rijverbod vrede over ingtoewijzing ■eest - Bewoners van de jeestse wijk Buitenkist itevreden otter de regio- iningtoewijzing. Die ft het voor woningzoeken- v itgeestenaars extra ijk om een huis te vinden krappe woningmarkt, nvoners uit andere ge iten kunnen immers een [oen naar vrijkomende in Oegstgeest. De onvre- •x de regionale woning- [jzing was gisteravond een gespreksonderwerpen Is een door de gemeente iseerde discussie over ■komst van Oegstgeest'. jenkomst in buurthuis ig werd goed bezocht, in telling tot de eerste toe- liscussie in Haaswijk. w 27 november wordt in itte Huis aan het Wilhel- iark gediscussieerd en ag later in het Gemeente- um aan de Lijtweg. Beide ikomsten beginnen om uur. ijjhiefruimte schimmeid rwoude - Het gemeente- efvan Zoeterwoude is ont- imeld en van een luchtbe- ilingsinstallatie voorzien, meente hoopt dat daar- le problemen uit de we- ijn. De klimatologische andigheden in de ruimte In de laatste jaren dermate ichterd dat schimmelvor- was ontstaan. Archief- en dreigden daardoor ver- te gaan. Vanmorgen heeft si meester Koopmanschap mepeuwe installatie officieel in lik gesteld. ik der overleg 1 r graffiti choten - De winkeliers in intrum van Voorschoten -oc|en besloten om het pro- 'graffiti' voor te leggen de et Economisch Platform I ichoten (EPV), dat op 1 ja- d officieel van start gaat. verwijderen van de graffiti kosten die daarmee zijn lMeid, gaan niet alleen ons erfnaar ook andere winke- irenigingen die bij het ijn aangesloten", aldus ^-ptter J. ter Horst van de umwinkeliers. Zijn orga- voelt in elk geval niets ien korting van twintig nt, die de gemeente ook e winkeliers heeft bedon- j het bedrijf dat al de bare gebouwen schoon- door Erna Straatsma wassenaar - Met een of twee zetels winst hoopt de Wassenaarse WD vol gend jaar de absolute meerderheid in de gemeenteraad weer terug te krij gen. „Dat zit erin", zei voorzitter J. Bruijn gistermiddag bij de presentatie van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. „In Wassenaar doen geen leefbaar-partijen mee en een aantal andere partijen staat op verlies. Dus het ziet er goed uit." Het groen houden van vliegkamp Val kenburg staat bovenaan het verlang lijstje van de WD, die verder pleit voor meer veiligheid en verdraag zaamheid. De politie moet 'maximaal aanwezig zijn' in het dorp en voor het bevorderen van de verkeersveiligheid wil de partij extra geld uittrekken. Voor jongeren willen de liberalen 'meer gezelligheidsvoorzieningen'. Het verkiezingsprogramma draagt de titel 'WD werkt voor Wassenaar'. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door een groot deel van de huidige, tien leden tellende fractie. Lijstrekker is de huidige wethouder financiën El- se van Dijk. Als lijstduwer fungeert oud-hockeyintemational Ties Kruize. Wethouder ruimtelijke ordening Adri- enne Vriesendorp volgt Van Dijk op nummer twee, gevolgd door Willem Topper en fractievoorzitter Jan-Pieter Becker. Nieuwkomers zijn Bert Ooms (6), Rob Perik (7) en Tom Corbeth (10) Voorzitter Bruin is 'bijzonder trots' op de kandidatenlijst, die in tegenstelling tot die van veel andere partijen in de regio, makkelijk was te vullen. Als gro te lokale partij, met 550 leden, had de WD een ruime keuze uit kandidaten van verschillende pluimage. „Dat be tekent dat we de kwaliteitscriteria wat scherper konden stellen." Van de achttien kandidaten op de lijst zijn er negen werkzaam in de private sector en zeven in de publieke sector. Een derde van de kandidaten is vrouw. Negen WD-kandidaten staan voor het eerst op de lijst. Oud-hockeyer Ties Kruize heeft te kennen gegeven louter als lijstduwer te willen funge ren. Bruin: „Hij wil liever niet in de raad, al kan het natuurlijk gebeuren dat een lijstduwer zoveel voorkeur stemmen krijgt dat hij er wel in te recht komt." Winkelhof is typisch een centrum dat het niet van de impulsbezoeker moet hebben, maar van de vaste klanten, stelt Wereldhave-directeur Van de Woestijne. Foto: Mark Lamers leiderdorp - Wereldhave Neder land wil de Winkelhof zo snel mogelijk uitbreiden. In de plan nen voor een nieuw stadshart staat uitbreiding van het Leider- dorpse winkelcentrum pas voor 2010 op de rol, maar van direc teur E. van de Woestijne mag dat best sneller. „Hoe eerder hoe beter." Winkelhof is een 'gestrand schip, dat volledig uit zichzelf functioneert', vindt het Maas trichtse architectenbureau van Rijksbouwmeester Jo Coenen. Het bureau presenteerde vorige week de uitwerking van het Lei- derdorpse centrumplan. Het winkelcentrum is 'contactloos met de rest van de omgeving', oordelen de architecten weinig vleiend. Het is 'in zichzelf ge keerd en nauwelijks herkenbaar 'Hoe eerder, hoe beter' voor mensen van buitenaf. Door langs de buitenkant en op de plek van het huidige gemeentehuis extra 'naar buiten gerichte' win kels te bouwen op 'maaiveldni veau' komt daar misschien ver andering in. Van de Woestijne voelt wel wat voor de plannen van Coenen. „De winkeliers in Winkelhof doen het erg goed en het aantal bezoekers zit in de lift. Wekelijks komen er zo'n 80.000 bezoekers over de vloer. Er zijn zelfs al winkels die twee keer per dag moeten bevoorraden, en dat is logistiek nauwelijks bij te wer ken. Door meer vierkante me ters, wordt dat probleem opge lost." Ook de beoogde extra par keerruimte on der de Staten hof komt voor eigenaar We reldhave als ge roepen. „Nu zijn er soms forse parkeerproblemen op vrijdag en zaterdag. Ondergrondse par keerruimte is dus geen overbo dige luxe." Wereldhave is al geruime tijd in overleg met de gemeente over de centrumplannen. „Die ge sprekken verlopen in een pretti ge sfeer", aldus Van de Woestij ne. „Natuurlijk zullen wij de ko mende maanden best nog wat nuances aanbrengen, maar glo baal gezien zijn de plannen zo als ze er nu liggen een grote stap voorwaarts voor Leiderdorp en voor ons. Het betekent in elk ge val een verbetering van de inte gratie van Winkelhof, en dat is altijd belangrijk voor een win kelcentrum." Wat hem betreft wordt de uitbreiding van het centrum zelfs naar voren ge schoven. Dat staat dan los van de waag of uitbreiding econo misch rendabel is. „De reken sommetjes moeten we nog ma ken." Of de verbetering van de entree van Winkelhof ook betekent dat toevallige passanten het winkel centrum voortaan makkelijker kunnen vinden, doet volgens de directeur niet eens zozeer ter za ke. „Winkelhof is nu typisch zo'n centrum dat het niet van de impulsbezoeker moet hebben. Wel van de vaste klanten. Daar om is de vindbaarheid best be langrijk, maai' toch minder dan de bereikbaarheid." door Jan Preenen voorschoten - Forse tegenval lers dwingen Voorschoten vol gend jaar vijf procent te bezuini gen op de begroting. Van nieuw beleid is voorlopig geen sprake. Burgemeester en wethouders hebben een 'uiterst sobere' be groting aangeboden aan de ge meenteraad, die daarover op 19 december zijn mening moet ge- Eind september besloten burge meester en wethouders op aan dringen van ambtenaren om de vergadering over de begroting twee maanden uit te stellen. Het college hoopte in november meer inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de komende jaren. Maar een onderzoek door de eigen organisatie naar 'een structureel gezonde financiële situatie' is nog niet afgerond. Daarom is de begroting als het ware gesplitst. Volgende maand wordt daarom een stuk bespro ken met zaken 'waar de ge meente op grond van wettelijke criteria, bestaande contracten en verplichtingen niet onderuit kan'. Voorstellen voor nieuw be leid zijn opgeschort tot februari volgend jaar. „Het is heel teleurstellend dat we in december niet een volle dige begrotingsbehandeling hebben en niet over toekomst gerichte zaken kunnen spreken. We praten in eerste instantie over een soort beheersbegro- ting. In februari weten we meer en kunnen we aangeven wat de financiële ruimte is", aldus wet houder Verschoor van financi en. Voorschoten is in de problemen gekomen door onder meer ver traging van de bouw van wonin gen in de wijk Starrenburg II, de 'aanwakkerende' inflatie, de sterke stijging van de kosten voor de Wet voorzieningen ge handicapten en de hogere bij dragen aan het Samenwerkings verband Leidse Regio. Daar naast heeft de gemeente te ma ken gekregen met hogere kosten voor de 'brede school' die moet komen in Starrenburg, het on derhoud van wegen - dat rijf miljoen gulden meer kost dan gepland - en mogelijk extra mil joenen voor het opknappen en moderniseren van zwembad Het Wedde. Duidelijkheid daar over ontstaat begin volgend jaar. Verschoor: „Het gaat om bedra gen die je niet zomaar even uit je mouw schudt." Zonder ingrijpende maatregelen zou Voorschoten in 2002 een te kort hebben van anderhalf mil joen gulden. Dat staat haaks op de afspraken die met de provin cie zijn gemaakt. De gemeente zou er alles aan doen om tot een sluitende begroting te komen. Daarom stellen B en W de raad een bezuiniging voor van rijf procent. Bovendien wordt voor een aantal taken meer tijd uitge trokken. Daarnaast wordt moge lijk geld bespaard op het perso neel. Voorschoten heeft meer ambtenaren (maar ook meer ta ken) dan vergelijkbare gemeem ten. Daarom is eerder besloten daarnaar een onderzoek te laten uitvoeren. Een mogelijkheid om aan geld voor nieuw beleid te komen is het aanspreken van de reserves, die in totaal ruim tachtig mil joen gulden bedragen. Het grootste gedeelte bestaat echter uit geld waarvoor al een be stemming is. Ongeveer 11,5 mil joen gulden is vrij besteedbaar. Verschoor wijst er echter op dat hij dat bedrag niet in één keer wil opmaken. „We missen dan de rente, die we nu jaarlijks pri ma kunnen gebruiken." voorschoten - Voorschoten wil de Zalmsnip volgend jaar weer volledig uitbetalen. In 2000 en 2001 werd slechts 65 gulden uitgekeerd. Om de kosten te dekken, willen B en W de eerder afgesproken ta riefsverlagingen voor de af valstoffenheffing en het riool recht terugdraaien. De reini gingsrechten gaan volgend jaar per huishouden achttien gulden omhoog en de riool heffing acht gulden. Boven dien wordt de onroerend- zaakbelasting met één pro cent extra verhoogd. Dat per centage komt boven op de inflatiecorrectie van tweeën half procent. Het college ziet ondanks de financiële pro blemen af van een forsere stijging, omdat de afgelopen jaren al sprake was van een aanzienlijke verhoging. ld Ki e Iaag/zoeterwoude - Wo- ouwvereniging Willibrord negentien huizen aan de ade in Zoeterwoude slo- rechter wees gisteroch- het bezwaar af van de be- scommissie Schenkelweg, ]fflsloop van het rijtje huizen Ie kant van de Zuidbuurt- y°! wil tegenhouden. De l3 r oordeelde dat de ge- :e juist heeft gehandeld bij [even van de sloopvergun- iwoners van de achter de ade gelegen Schenkelweg 'n bezwaar tegen het af- van de huizen. Zij zijn Ivoor overlast tijdens de jen vrezen dat door het schade ontstaat aan hun iningen. Al eerder heb- gewezen op verlies van en woongenot als vlak huizen appartementen- Mi worden gebouwd, iworierscommissie geeft ït op nu hun bezwaar is sen. De sloop kunnen ze leer tegenhouden, maar tfuw misschien wel. „We volhouden. Die bovenste ig moet eraf. Pas dan [wij onze protesten stop- [zegt W. Berg namens de jierscommissie. jraaff, voorzitter van Willi- wil dat de huizen nu zo mogelijk tegen de vlakte De woningbouwvereni- lat vandaag in onderhan- met de sloper, zodat ihijnlijk volgende week Ik idag wordt begonnen met op. Dat er nog iemand op 1 vetkade woont in het te gedeelte, vormt volgens raaff geen belemmering, 'eginnen gewoon aan de kant van het rijtje. Tegen dat zijn huis aan de beurt ij er al uit." De bewoner voorschoten - Het Van der Valk-concem wil af van de mi lieuvergunning voor het bedrij vencomplex, waaronder Hotel De Gouden Leeuw aan de Veur- seweg in Voorschoten. Van der Valk vindt één vergunning voor verschillende BV's onzin. De af zonderlijke bedrijven van het concern vallen in de rest van Nederland onder de veel soepe lere Algemene maatregelen van bestuur. M. van der Valk beschuldigde Voorschoten gisteren tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State van onaanvaardbare pressie. ,AIs de nieuwe vergun ning in stand blijft moeten we binnen zes maanden een ge luidswal aanleggen en allerlei milieuonderzoeken doen. Dat willen we niet." De uitbreidingen zijn al klaar. Toch stapte het horecabedrijf naar de Raad van State om de milieuvergunning voor het ho tel-restaurant, de dierentuin, de slagerij, de slijterij en de trans portactiviteiten van tafel te krij gen. Voorschoten meent dat Van der Valk wel degelijk een overkoepelende vergunning moet hebben, aangezien alle be drijven aan de Veurseweg zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Staatsraad E. Berg stelde dat Van der Valk helemaal niet ge dwongen kon worden een mi lieuvergunning aan te vragen. „U kunt nog altijd een veizoek tot intrekking van de vergun ning bij de gemeente indienen." Uitspraak volgt over enkele we ken. NEE SLOOP leiderdorp - Ongeveer veertig Leiderdorpse oude ren maakten gistermiddag in verpleeghuis Leythen rode kennis met de koelversmaaltijden die de war me maaltijden van Tafeltje Dek Je gaan vervangen. Na voorlichting mochten de ouderen proeven van alle soorten maaltijden, van stamppot tot rijst en van vegetarisch tot vis. Vanaf 7 januari krijgen de ouderen eens per week een voorraad koelversmaal tijden bezorgd voor de hele week. Foto: Hielco Kuipers Het bezwaar van de bewonerscommissie Schenkelweg tegen de sloop van een rij huizen aan de Zwetkade werd gisteren door de rechter afgewezen. Foto: Mark Lamers weigert zijn tijdelijke woning te hem aangespannen. Dat dient verlaten voordat Willibrord hem op donderdag 6 december. De andere woonruimte aanbiedt, bewoner heeft inmiddels zijn Daarom heeft de woningbouw- krachten gebundeld met de be- vereniging een kort geding tegen woners van de Schenkelweg. door Eric Went leiderdorp - In Leiderdorp gaan steeds meer stemmen op om pas na de ge meenteraadsverkiezingen een beslissing te nemen over de centrumplannen van Rijksbouwmeester Jo Coenen. „Molken- boer moet het lef hebben om dit over de verkiezingen heen te tillen", vindt WD- afdelingsvoorzitter B. Stolk. „Dan kun nen de burgers tenminste rechtstreeks zeggen wat ze ervan vinden." Stolk bevindt zich in het gezelschap van de Vereniging Houdt Leiderdorp Groen en het Platfoim Hart voor Leiderdorp. Ook BBL wil de beslissing over de ste denbouwkundige voorstellen van Coe nen het liefst een paar maanden op schuiven. „Wij hebben al eens voor een volksraadpleging gepleit. De gemeente raadsverkiezingen zijn zo'n moment. Want nu heeft het er alle schijn van dat de plannen er nog snel even doorheen gedrukt worden", vindt raadslid H. Wel- ler. Volgens Stolk is de keuze helemaal niet zo moeilijk. „Of je gelooft heilig in deze plannen, en dan is het mogelijk om daar voldoende draagvlak voor te creëren. Of je bent kennelijk bang voor negatieve re acties en kiest ervoor om ze er even snel doorheen te drukken." Hij vindt dat Lei derdorp voor de eerste optie moet kie zen. „Het is altijd dwaas om niet goed naai- burgers te luisteren. En met verkie zingen in aantocht is dat extra dwaas. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid en de soort bezwaren die nu leven. Mol- kenboer zou er daarom goed aan doen zich even wat bescheidener op te stel len." Het standpunt van Stolk is opmerkelijk omdat de politieke fractie van de WD juist een totaal andere mening heeft. „Stolk houdt de kiezers een worst voor", vindt raadslid en partijgenoot H. Zilver- entant. „De beslissing of we voor of tegen een centrumplan zijn is namelijk al lang genomen. Bovendien gaat. het nu slechts om de stedenbouwkundige opzet, en die komt de komende jaren nog in allerlei standen en variaties terug. Er komen dus nog genoeg echte keuzemomenten." CDA en Groenlinks voelen ook niets voor uitstel. „We hebben nu net zo goed onze verantwoordelijkheden", vindt G. Hogervorst (CDA). „Het getuigt juist van moed als we de problemen niet door schuiven naar een volgende periode." „Ik pas eivoor om dit plan om oneigenlijke redenen inzet van de verkiezingen te ma ken", stelt ook D. Mc Gillavry (Groen links). „Het gaat erom dat er een goed plan ligt. Of dat er nu over een maand is, of over een half jaar. Dat heeft niets met de verkiezingen te maken." Dat is ook de opvatting van wethouder Molkenboer. „Ik vind dit een rare visie. Wij maken juist af wat Cock Huigen (oud-wethouder, red.) namens de WD heeft ingezet. Het WD-bestuur zou dus beter wat enthousiaster kunnen zijn. Ik vind het laf om deze voorstellen over de verkiezingen heen te tillen. Wij durven de discussie nu al aan. Anders kan iedereen straks zijri broek aanhouden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13