Kerkplein open voor parkeerders DUIN BOLLENSTREEK Samen zorgen voor gehandicapte kinderen Lisse wil met SDB-gemeentes strijden voor behoud bollenvelden Sé*tten&Caa& yedicfae* 5 la Place Katwijk betaalt niet mee aan lobby voor Rijksweg 11 R4 Sassenheimse politici maken draai van 180 graden Kraakpanden gesloopt Leidsch Dagblad City to City bij Van der Geest noordwijkerhout - In Hotel van der Geest in Noordwijker- hout treden in het kader van het tv-programma Vrienden van Amstel komende maandag City to City, Hans Vermeulen en Marlayne (van het songfesti val) op. Kaarten zijn te koop in het café. Twee dagen later, woensdag 28 november, staan Henk Westbroek, de Italiaanse zanger Zucchero en Di-rect op het podium. Dat concert is uit verkocht. Op beide avonden gaat de zaal om half acht open. Oefening op Valkenburg valkenburg - Op marinevlieg kamp Valkenburg wordt van maandag 3 tot en met 6 decem ber een internationale oefening gehouden. Tijdens de oefening wordt met Engelse, Duitse en Noorse vliegtuigen samenge werkt in een oefengebied ten westen van Noorwegen. Daar door landen de vliegtuigen ook 's avonds op Valkenburg. Kerstmarkt in 't Zandgat katwijk - Wijkvereniging Noord/ Noordoost in Katwijk houdt dit jaar voor het eerst een kerstmarkt. Op vrijdag 7 en za terdag 8 december zijn in 't Zandgat onder meer kerstbo men, kerstversieringen, kaarsen en kerstkaarten te koop. De markt is op 7 december van 16 tot 21 uur geopend, op 8 de cember van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. Wegen afgesloten in Zanderij katwijk - Verschillende straten in de Katwijkse nieuwbouwwijk Zanderij krijgen volgende week een definitieve asfaltlaag. De werkzaamheden betekenen dat de verschillende straten bij tijd en wijle slecht bereikbaar zijn voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel ge woon gebruik maken van de straten in de Zanderij. Komen de dinsdag wordt gewerkt aan een verkeersplateau op het kruispunt Zilverschoon/ Par- nassia en een verkeersdrempel op de Zilverschoon. De hele wijk is dan met de auto alleen bereikbaar vanaf de Nieuwe Duinweg. Straten als een deel van de Zilverschoon maar ook de Duinaveruit en het Geel hartje zijn alleen bereikbaar via het Walstropad. Dit uiteindelij ke fietspad wordt tijdelijk als noodweg gebruikt. De Konings kaars, Toorts en een deel van de Parnassia zijn helemaal niet met de auto bereikbaar. Twee dagen later wordt de definitieve asfaltlaag aangebracht. Vrijdag 23 november 200 sassenheim - Het gehele plein bij de Nederlands Hervormde Kerk wordt in de decembermaand opengesteld voor parkerende au to's. De Sassenheimse politiek komt met deze beslissing tege moet aan de wens van de mid denstand. Die vreest voor een omzetdaling als uitgerekend in de feestmaand het aantal be schikbare parkeerplaatsen in het centrum niet toereikend zou zijn. Er is de Ondernemers Vereni ging Sassenheim (OVS) in het verleden toegezegd dat er aan vullende parkeerruimte komt omdat de bouw van de nieuwe supermarkt achter het voormali ge Onderdak parkeerplaatsen gaat kosten. Het Sassenheimse gemeentebestuur kon deze eer der gemaakte afspraken met de OVS over het tijdig gereedko men van deze extra parkeer ruimte aan de Kerklaan echter niet nakomen. Debet hieraan waren de krakers aan de Kerklaan die voor opont houd zorgden bij de sloop van de inmiddels opgekochte hui zen en de aanleg van een tijde lijk parkeerterrein. Inmiddels is begonnen met de sloop van de huizen, nu woensdag de laatste krakers hun biezen hebben ge pakt op last van de rechter. Omdat men verwacht dat de werkzaamheden over twee we ken achter de rug zijn, wilde de gemeente als noodoplossing een tijdelijke voorziening treffen aan de Kerklaan zodat het win kelend publiek toch op de afge sproken plaats de auto kwijt zou kunnen. Volgens de berekenin gen van B en W zou het terrein bedekt kunnen worden met pla ten waardoor het rond 12 de cember klaar zou zijn. En dat is te laat volgens de OVS die Wa- gemakers afgelopen maandag Üet weten dat openstelling van het Kerkplein op korte termijn uitkomst zou bieden. Het Sassenheimse college van B W liet weten daar niets voor te voelen. Maar gisteravond bleken de Sassenheimse politici er an ders over te denken. De Sassen heimse politiek, die eigenlijk van mening is dat het plein voor de hervormde kerk juist in de de cembermaand ruimte moet bie den aan allerlei feestelijke activi teiten, meende gisteravond met de hand over het hart te moeten strijken ten gunste van de win keliers. PvdA'er Van der Meer: „Deze stellingname is honderdtachtig graden omgekeerd ten opzichte van hetgeen we eigenlijk willen met dat plein. Het is moeilijk een voorziening die voor zo'n korte tijd wordt getroffen, af te wijzen." Van Steensel (D66) gaf te kennen er geen gras over te willen laten groeien. Als het aan haai' lag, werd de maatregel om het kerkplein in gebruik te gaan nemen al morgen van kracht. „Het heeft wel niet onze voor keur, maar komop, gewoon doen! De piek die de maand de cember betekent voor de omzet van de winkeliers rechtvaardigt een royaal gebaar." Ook WD-woordvoerster Van der Ploeg bleek bereid water bij de wijn te doen. „Ik zou zeggen: gooi 't maar open voor een maand en zet er dan in januari paaltjes in zoals we dat al beslo ten hadden. Dan zijn we van het gemekker af!" CDA'er Bulo ont hield zich gisteravond van com mentaar. Hij wil dit spontaan ontstane voorstel eerst nog be spreken met zijn achterban. Wethouder Wagemakers gaat de door de politiek gepropageerde oplossing om de parkeerproble- matiek in ieder geval in decem ber de wereld uit te helpen zo gauw mogelijk bespreken in het college van B W. De nood voorziening aan de Kerklaan zal dan overbodig zijn. „Dat geld wordt dan uitgespaard dat is een leuke bijkomstigheid", con cludeerde ze. De wethouder be loofde tot slot: „We zullen na de sloop van de huizen aan de Kerklaan beginnen het parkeer terrein in te richten zoals we dat aanvankelijk wilden. sassenheim - De 'woeste' grijpers toonden gistermiddag aan de Kerk laan in Sassenheim geen enkel mededogen met een blauwe Volkswa gen Passat. De auto werd bij de 'kladden' gegrepen en op een vracht wagen gezet om te worden afgevoerd. De slopers van het Rijnsburgse bedrijf H. van Egmond werden tijdens de sloopwerkzaamheden aan de Kerklaan in Sassenheim onaangenaam verrast toen ze in een gara ge een auto zagen staan. Het kenteken was Pools. Wellicht is de wa gen eigendom van een van de krakers, die in een van de tien huizen heeft gewoond. Een poging om de eigenaar te achterhalen, liep giste ren op niets uit. Vervolgens gaf de gemeente Sassenheim opdracht om de auto naar de sloop te transporteren waardoor de sloopwe zaamheden niet nog meer vertraging zouden oplopen. De sloop van de tien huizen aan de Kerklaan neemt waarschijnliji twee weken in beslag. Dat is langer dan verwacht. Werknemers v Van Egmond troffen gisteren, toen de krakers waren vertrokken, 'onbeschrijfelijke' bende aan toen zij het laatste huis betraden. N sloop begint de aanleg van een parkeerterrein. Op de lange term wordt er een nieuwe vestiging voor Albert Heijn, met parkeergai gebouwd. Foto: Hielco Kuipers lisse - Lisse trekt ten aanval. Het bollendorp neemt het ini tiatief om met de negen andere SDB-gemeentes een krach tig signaal te laten horen tegen de deze week uitgelekte concept-structuurvisie van het ministerie van Landbouw. Daarin werd het idee gelanceerd om de bollenvelden te verplaatsen van de Bollenstreek naar elders in Nederland. Een idee overigens dat volgens woordvoerders van het mi nisterie inmiddels weer is achterhaald. „De dames en heren politici in Den Haag moeten hun ver stand terugkrijgen", opende burgemeester Van Zon gister avond desondanks de raadsvergadering. „Het is ongeloof lijk dat ze de ene week dit, en de andere week weer dat ver tellen. Toen wij, niet eens zo lang geleden, met Tweede Ka merleden spraken over Bollenstad vonden ze dat allemaal een dwaas plan. Bollenstad sneuvelde, maar nu is de vol gende aanval begonnen. Nu moeten de bollenvelden weer weg om plaats te maken voor huizenbouw." De sussende woorden, die landbouwminister Brinkhorst gisteren in dagblad Trouw sprak, maakten weinig indruk op de Lissese gemeenteraadsleden. „Zijn plan om 'slechts' 400 (van de 2200, red.) hectare hoogwaardige bollengrond te bestemmen voor de bouw van 10.000 woningen, be schouw ik ook als een niet gewenste aanslag", zei C. Ver burg (D66), die namens de raadsleden het voortouw nam in de discussie. Zijn idee om zo snel mogelijk - met alleen de Lissese raad - een krachtig geluid te laten horen en een raadsbrede motie in te dienen bij de ministeries van VROM en Landbouw en de Tweede Kamer, haalde het niet. Dat kwam door de woorden van wethouder Prins, die het verstandiger vond om in SDB-verband te reageren: „We hebben tot nu toe gezamenlijk de kar getrokken, dat blij ven we met het SDB ook doen. Stel dat we niet alle tien ge meentes op éen lijn krijgen, dan proberen we het met de bollengemeentes, Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse. Als we er met zijn drieën niet uitkomen, ondernemen we een soloactie. De SDB vergadert volgende week, dus dan zijn weer snel bij." Prins zette uiteen dat de dreiging dat de bollenvelden ooit sneuvelen voor huizenbouw de komende jaren zal aan houden. „De planologische claim blijft boven ons hoofd hangen. Nederland heeft in 2030 18 miljoen inwoners, dat zijn er 2,5 miljoen extra en daarvoor zijn ongeveer één mil joen huizen nodig. Volgens de Vijfde Nota Ruimtelijke Or- deningmoeten die mensen in hun eigen omgeving komen te wonen. We hebben berekend dat voor onze natuurlijk aanwas tot 2030 in de regio 10.000 woningen nodig zijn. Aan die woningbehoefte kunnen we voldoen zonder het bollenareaal aan te tasten. Maar het is helaas niet anders dan dat alle andere woningclaims wél ten koste gaan van de bollenvelden. In SDB-verband proberen we het voor el kaar te krijgen dat dat niet gebeurt. Vandaar dat we de re actie op deze concept-structuurvisie in eerste instantie in gezamenlijkheid gaan opstellen." De inmiddels van tafel gehaalde plannen om de bollenteelt te verplaatsen hebben niet alleen in Lisse boosheid opge wekt. Het idee om bollenteelt te verplaatsen is niet alleen slecht, het is ook onhaalbaar volgens voorzitter J. Langeslag van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembol lencultuur (KAVB) en beleidsmedewerker J. Straatsma van LTO-Nederland. Zij zijn niet erg onder de indruk van het feit dat er inmiddels weer een nieuwe versie van de nota over de bollenteelt in de maak is. Langeslag zegt, evenals alle andere betrokkenen, die nieuwste versie van de land- bouwnota nog niet te kennen maar hij is er niet meteen van onder de indruk: „Ze schrijven het niet meer op, maar dat getal van 1200 zit natuurlijk nog gewoon i hoofd." De KAVB heeft inmiddels samen met de Wesl Land- en Tuinbouw Organistie (WLTO) een 'hele si brief richting de ministeries en de Tweede Kami stuurd. Overigens moet Langeslag ook een beperkte uitpla nog zien gebeuren, zegt hij. De bollenteelt is een wij vende bedrijfstak en telers zijn daarom al jaren op naar andere locaties. Alle provincies zijn al 'afgegraa alle grond die geschikt en beschikbaar is voor de h teelt is al in gebruik genomen. LTO'er Straatsma voegt daar nog aan toe dat er voc gedwongen verplaatsing bovendien veel geld nodig 1 is er vooralsnog niet. Hij wijst op de plannen voor df tuinbouw en de inkrimping van de veestapel, waar afgelopen jaren intensief mee bezig is geweest: ook een jarenlang geworstel om ruimte - met het nodige! van provincies, gemeenten en waterschappen - en gd weest voordat er zelfs maar een begin met de feitelijk voering kon worden gemaakt. Bij de bollenteelt ven hij een zelfde taai gevecht. Blijft het rijm voor u een groot gehei Kom HgSTAURANT Vroom Dreesmann Leiden De rijmredacteuren van Leidsch Dagblad maken gratis uw gedi donderdag 29 november van 17.00-20.30 zaterdag 1 december van 11.00-16.30 Per bezoeker éét 'Logeren in een rijtjeshuis leuker dan op Zorgcentrumterrein!' 'Je kunt niet in elk initiatief geld steken' katwijk/leiden - De gemeente Katwijk is niet van plan om geld te steken in de lobby van de Ka mer van Koophandel Rijnland voor het doortrekken van Rijks weg 11. Er zijn al veel initiatieven waar Katwijk aan meebetaalt, je kunt niet in elk initiatief geld blijven steken, zo redeneert de gemeen te. „We steunen het Samenwer kingsverband Duin- en Bollen streek al financieel, en ook het overleg over de Rijn Gouwe Lijn. Dat vinden we genoeg", aldus een woordvoerder. „We steunen de Kamer van Koophandel wel door aanwezig te zijn op de ver gaderingen." De Rijksweg 11 loopt nu van Al phen naar Leiden. Doortrekken van de weg tussen Leiden en Voorschoten door naar de A44 zou verkeer uit de Duin- en Bol lenstreek ontsluiten in oostelijke richting. Ook zou dat de toegang vanuit de regio Katwijk tot de A4 naar het zuiden aanzienlijk ver snellen. Nu moet verkeer zich nog door Leiden wurmen om op de snelwegen naar U en Rotterdam te komen. De Kamer van Koophand treurt de houding van Ki „De weg is van groot e misch belang voor de regi vinden dat behalve de om mers ook de overheid zou ten bijdragen aan de lobb dus A. Berkhout, directei de Kamer van Koophande land. „Het is daarom ja dat Katwijk niet meedoei Kamer lobbyt al jaren vc zogenaamde Leidse 'zuida (advertentie) door Margrit Tibboel runsburg - „Niet de zorg uit handen geven maar de zorg de len." Dat is een wens die leeft bij heel wat ouders die dag en nacht intensief bezig zijn met de verzorging van hun geestelijk of meervoudig gehandicapte zoon of dochter. Reden voor Zorgcen trum Willem van de Bergh in Noordwijk gehoor te geven aan deze dringende oproep. Sinds 1 oktober kunnen de ou ders die daar behoefte aan heb ben hun gehandicapte kinderen toevertrouwen aan de zorg van zes medewerksters van het Zorgcentrum Willem van den Bergh. In een gewoon rijtjeshuis aan de Camphuijsenstraat in Rijnsburg bieden ze de jeugd die overdag het kinderdagverblijf of de school bezoekt na vier uur onderdak tot de volgende mor gen. Dat gebeurt steeds voor de periode van één week. De logeerpartij die op vrijdag begint en een week later eindigt, wordt afgewisseld met een even lang verblijf in de vertrouwde fa miliekring. Een regelrecht suc ces volgens projectleidster Ad- die Moggré. De verwachte on rust die de wekelijkse verhuizing met zich mee brengt, is te ver waarlozen. En de kinderen va ren wel bij de extra aandacht die hen op het logeeradres volop te beurt valt. Op het eerste gezicht is Camp huijsenstraat nummer 9 een wat ruim uitgevallen, maar doorsnee eengezinswoning. Bij binnen komst blijkt het tegendeel. In het halletje staan schots en scheef wat opvouwbare rolstoe len van klein formaat, de deuren zijn breder dan de gangbare en zoals te verwachten is: drempels zijn er niet. Naast de huiskamer is in een speciale uitbouw een aangepas te slaapkamer te vinden met een 'hoog/laag bed' en een tillift die via een rails aan het plafond de gang doorloopt naar de badka mer, vervolgens over een ligbad Gehandicapte kinderen logeren een week in een gewoon rijtjeshuis aan de Camphuijsenstraat in Rijns burg. En dat betekent een week genieten van extra aandacht en gezelschap van nieuwe vriendjes. Foto: Henk Bouwman cirkelt om weer linea recta naar de slaapkamer te verdwijnen. Eén ding wordt duidelijk bij het bekijken van deze voorziening: een kind dat gebruik moet ma ken van dit snufje van technisch vernuft is wel héél beperkt in zijn lichamelijke mogelijkheden. De jeugdige gasten die wat mo bieler zijn, kunnen op de eerste verdieping terecht. Wat alle slaapkamers gemeen hebben, is een mysterieus kastje dat naast de deurpost op zo'n twee meter hoogte is aangebracht. „Een akoestisch luistersysteem", legt Moggré uit. „Het is aangesloten op het nachtsysteem van de Willem van den Bergh en werkt ondersteunend. Als een kind onrustig is, worden we onmid dellijk gebeld. We hebben de te lefoon naast ons bed liggen dus we zijn er zo uit als dat nodig is." Als Moggré de rondgang door het nieuwe huis heeft afgeslo ten, wordt er met kracht op de voordeur gebonsd. „Daar heb je het spul kondigt ze grijnzend aan. Het loopt tegen vieren en de blonde 10-jarige Alexander stormt naar binnen met in zijn kielzog de uit de kluiten gewas sen 14-jarige Louis. Alle twee hebben ze de dag doorgebracht op de Duinpieper in Noordwijk. Hun eerste gang voert naar de keuken waar een bak pepemo ten op de aanrecht gretig aftrek vindt. Even later drentelt de 6-jarige Nina binnen. Met haar duim in haar mond gaat ze alle mede werksters langs die een knuffel voor haar in petto hebben. En dat zijn er vanmiddag heel wat constateert ze met een tevreden snoet. Hekkensluiter is de 13-ja- rige Albertine. Ze kijkt wat een zelvig voor zich uit. Praten is er niet bij, maar insiders weten dat ze zich opperbest voelt in het spiksplinternieuwe verblijf. „Ze lacht en dat spreekt boekdelen!" Volgens Addie Moggré zijn zo wel de ouders als de kinderen maar ook de Willem van den Berghmedewerksters goed te spreken over het nieuwe pro ject. „Een verblijf hier is dikwijls een opstapje voor een definitie ve uithuisplaatsing. Het maakt deel uit van een veelal langdurig proces, want als ouders zet je zo'n definitieve stap niet zo een twee drie." Ook voor de achter blijvende broertjes en zusjes is het niet altijd makkelijk te verte ren dat de spil waar alles om draait in het gezin, zomaar in eens hun leven niet meer deelt. Moggré: „Ik heb van heel wat ouders gehoord dat hun kroost het er dikwijls best moeilijk mee heeft dat ze een week van de vloer zijn." Dan geeft Alexander een triom fantelijke brul en wijst naar bui ten. „Daar staat m'n vriend!" Op de stoep voor nummer 9 staat een jochie uit de buurt uitnodi gend te zwaaien. „Louis ga je mee, kom op joh, gauw een beetje!" spoort hij zijn medebe woner aan. Een bezorgde Mog gré tegen de ongeduldige knul len: „Hier, stop die kookwekker in je jaszak. En als ie rinkelt kom je even naar huis om je neus te laten zien. Dan weten we dat al les goed gaat met jullie!" Een proef op de som wijst uit dat het keukenwerktuig geen manke menten vertoont en het duo verdwijnt richting speelveld een eindje verderop. De twee meisjes koesteren zich intussen in de onverdeelde aan dacht van de medewerksters die vandaag dienst doen. Op schoot zitten is een bezigheid cüe zo z'n bekoring heeft en de weldadige rust die ervan uit gaat zorgt er voor dat de jongste Klaas Vaak wel heel vroeg op bezoek krijgt. Addie Moggré verdwijnt tegen vijf uur naar de Willem van de Bergh. „Voor een vergadering", laat ze op de valreep weten ter wijl ze spijtig de voordeur die nog in de grondverf staat achter zich dicht trekt. „Het is hier heel wat huiselijker dan in een wo ning aan de Zwarteweg", con cludeert ze. In de verte signaleert ze haar twee ondernemende pupillen. „Leuk dat ze hier al vriendjes hebben. Dat is meer dan waar op we gehoopt hadden. Geluk kig staat de buurt er nu positief tegenover dat we hier naai' toe zijn gekomen!" Dan roept ze de achterblijvende verzorgsters nog een laatste instructie toe. Behal ve de zorg voor de kinderen is er de komende dagen volop werk aan de winkel, want morgen wordt het nieuwe logeeradres officieel geopend tussen elf en twaalf uur. Van twaalf tot drie is er open huis en kunnen belang stellenden terecht aan de Camphuijsenstraat in Rijnsburg. egmond b.v. nctoriuonpr,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 12