Armoede daalt dankzij fiscus 'Psychiatrie' helpt Duitsland Turkse bakker loopt niet warm voor euro Portugal: kleine euro-coupures xtra voordelig Nieuwe torens WTC New York helft lager Leidsch Dagblad Veel eenoudergezinnen beter af met uitkering dan met baan Allochtonen werken voortdurend met verschillende munteenheden' fig rapt US ant Beeld op bordes vernield Frisco Clementine mandarijnen Rundergehakt 1.13 Leidsch Dagblad epsbouwer tschuld n KPN te lijf Boxtel wil j|rem op «hereniging an in blijde 'rwachting van zerlijke baby REGIO NR. 42780 LOSSE NUMMERS 2,251,02 ZATERDAG 2,75/€1,25 Leidsch donderdag 22 NOVEMBER 2001 OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad illiatieve zorg den haag/gpd - Het aantal arme huishoudens is eindjaren negen tig nog steeds niet verdwenen. Wel is het de afgelopen jaren iets afgenomen. Dat komt niet door dat meer mensen een baan heb ben gevonden, maar vooral door fiscale regelingen, zo blijkt uit de Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS over de periode 1996 tot 2000. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is eind jaren npaeniïa afppnnmpn van komt vooral door de verhoging van de fiscale ouderenaftrek waardoor alleenstaande oude ren er op vooruitgingen. Vol gens het Planbureau zal het aantal arme huishoudens nog verder afnemen door de belas- tingherziening.Hiervan zijn ech ter nog geen gegevens bekend. De armoede in Nederland wordt bepaald aan de hand van twee grenzen. Het sociale minimum zoals in de bijstand en AOW, dat voor een alleenstaande neer komt op netto 1481 gulden f19991 ner maand. En het 'iets een alleenstaande uitkomt op 1693 gulden per maand (1999). Het aantal mensen met een laag inkomen dat aangeeft daarvan moeilijk rond te kunnen komen, daalde tussen 1996 en 1998 van 42 tot 29 procent. De daling van de armoede komt vooral door het gevoerde inko mensbeleid, en dan met name voor ouderen. De poging om werklozen, bijstandsgerechtig den en arbeidsongeschikten aan het werk te helpen, is nauwelijks gelukt. Slechts een op de zes werklozen vond in 1998 een genheid kwam met name voor rekening van herintredende vrouwen en schoolverlaters. Volgens het CPB en het CBS komt armoede in Nederland vooral veel voor onder allochto nen.. Bijna de helft (40 procent) van de huishoudens met een al lochtone kostwinner heeft een laag inkomen. Volgens de onderzoekers geldt dat ook voor de tweede genera tie allochtonenAndere'arme' huishoudens gaan erop achter uit als ze een baan accepteren doordat ze dan verschillende Dit verschijnsel wordt ook wel de armoedeval genoemd. In to taal hebben 267.000 huishou dens, vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen, hiermee te maken. Daardoor gaat deze groep niet zo snel aan het werk, vermoeden de onderzoekers. De overheid zou zich daarom na drukkelijker moeten richten op uitkeringsgerechtigde eenouder gezinnen met een laag inkomen. Pagina Binnenland: Meer nieuws over de EUROBIJLAGE WOENSDAG 21 NOVEMBER 2001 In Duitsland, een heel ernstig land, moet de psychiatrie er aan te pas komen om de invoering van de euro te begeleiden. "Wij hebben massaal verlatingsangst', constateert de Keulse psychologe Simone Severin. Duitsers reage ren met 'woede, angst en rouw' op het verdwijnen van hun ge liefde D-Mark. Hun emotionele binding met hun munt is legen darisch. Hij is het enige nationale symbool dat niet door het verle den is besmeurd. „De D-Mark was het enige waarvoor wij ons na twee wereldoorlogen niet hoefden te verontschuldigen", zei een Duitser tegen Severin. „Nu wordt die ons ook nog afge nomen." De mark is synoniem met Duitslands wederopstan ding. Slechts tien jaar na de in eenstorting van het Derde Rijk was Duitsland alweer een van de belangrijkste industrielanden. Pijler van het groeiende econo mische zelfbewustzijn was de harde mark. De munt werd een bepalend deel van de Duitse identiteit, stond voor 'typisch Duits' geachte deugden: be trouwbaar, serieus, succesvol, vlijtig. 'Je kunt afstand doen van je auto of van je vrouw, maar niet van de mark', vindt een Duitser. De euro is nog niks, de euro heeft nog geen 'Heimat'. door Achille Prick Het Nederlandse bedrijfsleven is druk bezig met de komst van de euro. Tenminste, de au tochtone ondernemers. Bij de 40.000 allochto ne ondernemers blijkt de realiteit van de nieu we Europese munt nog niet doorgedrongen. Politie, politie', roept een jon getje op een crossfiets. „Sinds kort dragen we alle maal een blauwe jas en een rood-blauw petje met 'euro' erop en daar schrikken mensen nog weieens van", vertelt Sultan Durmus, lid van het Turkse euro team. „Dan denken ze dat we een of an der inspectieteam zijn en klappen ze dicht. Vooral omdat we onaan gekondigd binnen komen vallen. We zijn er wel eens ergens uitge gooid, omdat ze ons niet vertrouw den. Als we dan Turks blijken te spreken, valt het wel weer mee." Sultan Durmus ziet het allemaal met vertrouwen tegemoet. Ze is maatschappelijk werkster in Am sterdam en daarnaast zit ze in het Turkse euro-team. Drie dagen in de week gaat ze met collega's op pad langs Turkse ondernemers in grote steden om ze te informeren over de euro. Naast het Turkse team heeft het Utrechtse bureau MCA Communicatie ook een Suri naams, Chinees en Marokkaans team rondlopen. Allemaal in op dracht van het ministerie van fi nanciën. Vandaag gaat de reis naar Amsterdam, de Javastraat, in de Oosterparkbuurt. „Eigenlijk is de overgang naar de euro voor allochtone ondernemers niks nieuws. Ze zijn al zo gewend om voortdurend met allerlei ver schillende munteenheden te wer ken. Het omrekenen tussen euro en gulden is een koud kunstje. Al lochtonen doen ook nog veel meer zaken met cash geld. Ze zijn ge woon handiger met biljetten en munten. Komt geen rekenma chientje aan te pas." In de bakkerij van Kurk Tamer lig gen de vitrines vol met heerlijk rui kende croissants, baklava en grote Turkse broden. „De euro? Komen jullie mij euro's brengen?" De vro lijke bakker ziet het probleem niet als hem wordt gewezen op zijn prijskaartjes waarop de prijzen al leen in guldens staan vermeld. Sinds de zomer is het verplicht om alle artikelen zowel in guldens als Het euroteam op bezoek bij bakker Kurk Tamer; allochtone ondernemers zijn gewend aan 'vreemd' geld. Foto: GPD/Phil Nijhuis in euro's te prijzen. „Komt wel goed. Ik reken het snel om." Of hij al euro's heeft besteld? vraagt Se- mir Yolcu van het team. „Nee, nog niet. Maar mijn guldens op de bank worden toch automatisch euro's? Semir legt uit dat dat klopt, maar dat ondernemers in januari wel guldens mogen aannemen, maar niet meer in guldens mogen teruggeven. Volgens directeur Ilhan Akel van het Nederlands Centrum Buiten landers in Utrecht hebben alloch tone ondernemers geen idee over wat er op hen afkomt. „Juist bij bakkers en slagers waar veel klan ten komen met kleiné betalingen, verwacht ik grote problemen. De allochtone ondernemers worden ook onvoldoende geïnformeerd. Tuurlijk, de eerste verantwoorde lijkheid ligt bij de ondernemers zelf, dat zal niemand bestrijden, maar de overgang naar de euro is toch een ander verhaal. De onder nemers hebben daar niet om ge vraagd en daarom heeft de over heid de verplichting om iedereen goed te informeren. Allochtone ondernemers hebben nou een maal te maken met een taalpro bleem en lang niet iedereen volgt de Nederlandse media. Waarom geen allochtone media inzetten? Of stel telefoonlijnen open in de belangrijkste vreemde talen." Sultan van het Turkse euroteam vertelt dat er in Amsterdam gepro beerd is mensen te informeren met een telefoonlijn, maar dat niemand belde. „Na een oproep via de migrantentelevisie in Am sterdam was de lijn twee dagen opengesteld. Deze en volgende maand wordt de lijn nog twee keer twee dagen opengesteld. De socia le dienst in Amsterdam heeft ook allerlei allochtone organisaties aangeschreven met de vraag of er behoefte is aan euro-voorlichting voor klanten van de sociale dienst. Van de 280 brieven die de deur uit zijn gegaan, hebben we er dertig teruggekregen met het verzoek om langs te komen. De allochtonen lopen maar heel langzaam warm voor de nieuwe munt." In restaurant Mevlana Saray is ei genaar Recep Alkan heel blij met de komst van het euro-team. Ze krijgen een kopje Turkse thee voorgezet en moeten eens even rustig gaan zitten. Aandachtig luisteren de baas en zijn mede werkers naar de woorden van het team. Hij is blij met het voorlich tingsmateriaal en vooral de lijst met dubbele prijzen. Kan hij snel zien dat een maaltijd van 15 gul den gelijk staat aan 6,81 euro. „We hebben nog veel werk te doen", zegt Sultan. „Niet alleen om mensen voor te lichten over welke voorbereidingen ze moeten nemen, maar ook om angst weg te nemen. We krijgen bijvoorbeeld de vraag of de euro in Nederland straks evenveel waard is als in Bel gië of Duitsland. Tja, dan heb je dus wel wat uit te leggen. Gelukkig hebben we ook een paar prettige mededelingen. Als de onderne mers hun Nederlandse wisselgeld straks gesorteerd naar munt in verschillend zakken inleveren, krijgen ze een vergoeding van vijf tien gulden per zak. En ook ande re extra kosten die ze maken, kun nen ze aftrekken van de belastin gen. Dat maakt dan toch dat som migen net even wat enthousiaster onze folders en checklist in ont vangst nemen." De omschakeling van de escudo naar de euro is voor veel Portuge zen even slikken. En daar lijkt de minister van financiën alle begrip voor te hebben. Als enige van de euro-landen heeft Portugal beslo ten voorlopig geen biljetten van 200 en 500 euro te drukken. De Portugezen zijn nou eenmaal niet gewend om met zo'n 'groot geld' op zak te lopen. Hun grootste bil jet is 10.000 escudo, wat ongeveer gelijk staat aan 50 euro. Voor toe risten die volgend jaar naar de Al- garve gaan heeft dit alles overi gens geen consequenties. Zij kunnen overal in Portugal beta len met hun Nederlandse, Franse of Duitse 200 of 500 eurobiljetten. Dat heeft de Europese centrale bank gegarandeerd. Hoe vreemd de 'grote' euro voor de Portuge zen ook moge zijn, Portugal is een van de Europese partners die het meest naar de nieuwe munt heeft uitgekeken. Het land is 15 jaar lid van de EU en heeft daar duidelijk de vruchten van ge plukt. De socialistische regerings partij en de grootste oppositie partij van de sociaal-democraten mogen in veel zaken met elkaar overhoop liggen. Op het punt van de EU en de monetaire eenwor ding zijn ze opvallend eensge zind. Net als in Spanje en Grie kenland wordt ook voor de Por tugese burger het omrekenen straks na 1 januari een harde dobber. Om het gewenningspro ces wat soepeler te laten verlopen besteden op het platteland de priesters zondags in de kerk een kwartiertje aan voorlichting over de euro. Veel oudere mensen zijn analfabeet en zijn niet in staat de brochures te lezen. Het is al voor gekomen dat oplichters bij deze mensen aan de deur komen om hun gespaarde escudo's om te wisselen voor euro's. Zogenaamd in naam van de bank. entwintig die, tus- ?r, onder >F, op do- .•rden po- controle catie van dit Com- half jaar nationale secretaris welzijn r van het voor Do- lijks wor- 2500 tests borgt de orters en de naam rtbonden. illen kwa- derlandse sssfedera- ielrenunie r 'positie- ide plaats, •nden wel controles 230. Er zit schaatser diger dus s sporters iterspelen an de uit- DoCoNed, wacht be es of trai- i altijd la- of zich de lelden. Bij iatser of gebeurd, eschouwd >k de Rijn schans." of in Lei gen komt. juiste mo- lolgebouw ooi, in het et iets toe- er ook veel iden en de /assenaar- nstituut in szamenlijk pleidingen ten we sa- ten en ap- elangrijker jker door ter van el- Ie regiona- Dten bij de 1983, 198. Die en een igeleverd. he weten jaren mee politici ble- n de en- 'l bron van esproken ng onder end men- 1 de cijfers telden, jeconclu- deant- ijn. Dat is Je gege- analyse- leiden - Eén van de twee kind beeldjes die de trap van het bordes van het Leidse stadhuis sieren, is vernield. Het beeld is met veel geweld van de sokkel geduwd en enkele meters lager op de Breestraat te pletter geval len. Volgens gemeentewoord voerder Fons Delemarre (op de foto bij de brokstukken) zien des kundigen geen kans meer om het te repareren. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het gaat, kijkend naar het stadhuis, om het rechterbeeld. Het linkerbeeld en de vier leeu wen die eveneens langs de trap staan, zijn onbeschadigd. De ge meente is van plan een replica van het beeld te laten maken maar wordt daarbij geconfron teerd met een probleem. Er is na melijk binnen het stadhuis geen beeldmateriaal van het 'engel achtige figuur' voorhanden. Het andere beeld in spiegelbeeld na maken, kan niet omdat er essen tiële verschillen tussen beide beelden zijn. Daarom is de ge meente op zoek naar beeldmate riaal van het 'engeltje' om zo een replica te kunnen construeren. Hoe gedetailleerder de foto, prent of video, hoe beter. Men sen die materiaal in hun bezit hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente. Foto: Hielco Kuipers new york/ap - De twee ver woeste torens van het World Trade Center in New York wor den mogelijk binnen vijf jaar herbouwd. Maar de torens zul len half zo hoog worden, zo maakte het consortium dat de grond van WTC-complex pacht gisteren bekend na een gesprek met de nieuwe burgemeester van New York, Michael Bloom berg. Hoeveel torens er ge bouwd gaan worden is nog niet bepaald, maar ze worden waar schijnlijk zo'n vijftig tot vijfen vijftig verdiepingen hoog. Binnenkort worden de eerste voorstellen voor de nieuwe ge bouwen voorgelegd aan de on langs gekozen nieuwe burge meester. De directeur van het consortium is ervan overtuigd dat er mensen in de gebouwen willen werken. Pagina Buitenland: Dodental aanslagen WTC (advertenties) Bij C1000 denken we niet in guldens. We denken niet in euro's. Bij CI000 denken we in lage prijzen. Daarom hebben we deze week voor u twee extra voordelige aanbiedingen! net 1 kilo 2.49 rundvlees kilo 9,99 5.99 «.55€2.72 De aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 24 november 2001 Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam Straat PostcodePlaats Telefoon Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 16,93 (fl 37.30) kwartaalabonnement automatische betaling 48,53 (Ft. 106.95) betaling per acceptgiro 48,99 (fl. 107,95) MP V A Hf, Handtekening: (i v.m controle nabezortjng) Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau Bij automatische betaling Is mtyi bank-gironummer ITM i ii i r 712141 400114 V1 Stuur deze bon in een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl TTirl:uLi I'lA'.'HHI.l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 7