Kraakpanden Kerklaan plat Karakteristieke Voorhoutse slangentoren heeft maar weinig fan DUIN BOLLENSTREEK rs Definitief ontwerp boulevard is nu 'echt bijna definitie 'Laat de euro maar komen, want het leven gaat verder' Katwijk vraagt hulp b opruimen hondenpoe Neem een proefabonnement, "j WEKEN VOOR 45,00 BEL 071-5128030 Mat? voorhout - Het merendeel van de Voorhoutse politiek ziet niets in behoud van de voormalige brandweergarage met woning aan de Boerhaavestraat. Alleen het CDA is uitgesproken voor stander van behoud van het pand met de karakteristieke slangentoren, de plek waar de brandweerlieden vroeger de wa terslangen te drogen hingen. De christendemocraten willen van het gebouw een rijksmonu ment maken. Voorhout moet daarover advies uitbrengen, omdat de Historische Kring Voorhout (HKV) een verzoek bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft ingediend om de kazerne het predikaat monument te ge ven. De HKV deed dat, omdat Voorhout een plan voorbereid de om op de plek van de oude kazerne een nieuw pand voor kinderopvang neer te zetten. Door de aanvraag mag Voor hout voorlopig niets met het pand doen, zodat de gemeente een andere plek voor de kinder opvang moet zoeken. De minister vraagt nu aan de gemeenteraad of zij de kazerne als monument wil aanwijzen. Het college stelt voor om te ad viseren het pand niet te be schermen. Een paar jaar gele den zijn alle potentiële rijksmo numenten in Voorhout geïnven tariseerd. De kazerne met toren is toen door provinciale deskun digen niet aangemerkt als mo nument. Het collegevoorstel was gister avond tijdens de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening tegen het zere been van het Voorhoutse CDA. Commissielid Ildo: „Wij zouden het pand dat zo mar kant aan het einde van de Boer haavestraat staat eri de slangen toren, een prima voorbeeld van industriële bouw, niet graag missen. Het verdient het om rijksmonument te worden." De CDA-fractie is volgens IJdo tot deze conclusie gekomen naar aanleiding van aanbevelin gen van de Historische Kring Voorhout om de historisch waardevolle gebouwen op te la ten nemen op de lijst van rijks monumenten. „Dat is nog effec tief ook, want dan krijg je rijks subsidie", concludeerde de christen- democraat. De PvdA'er Peetoom deelde de ze mening niet. Hij liet weten bedenkingen te hebben tegen de vermeende zeldzaamheid van het veelbesproken Voor houtse complex. „Ik ben er niet van overtuigd dat het zo uniek is, dat het tot rijksmonument bestempeld moet worden." Van der Zon (WD) vond net als Meijles van Voorhouts Belang dat de discussie over de brand weergarage en de slangentoren al eerder gevoerd is. „Er zijn on voldoende nieuwe standpunten op tafel gekomen om daar mee door te gaan. Dus ik ben het met het college eens", aldus Van der Zon. Kerkvliet van Gemeentebelan gen deed gisteravond geen uit spraak over de toekomstplan nen voor de gebouwen aan de Boerhaavestraat. Wethouder Van Steijn hoop er zo gauw mogelijkheid he heid komt over de toekoms de kazerne. „We willen het gezondheidscentrum c plek hebben. Maar zoals i ken er nu voor staan moete plannen nog even in de iji We mogen voorlopig niets met de gebouwen. Ik hoop er op 1 juli 2002 - en liefst eerder - een definitieve bi sing valt over de kazerne." Een vrouw steekt haar vinger op. „Meneer, ik heb hele maal geen vraag over de euro, het trekt hier zo, kan daar niet wat aan gedaan worden?" In de grote zaal van 't Onderdak in Sassenheim krijgen 55 plussers uitleg over de euro. Dat gaat niet zonder problemen, want de zaal zit te vernikkelen. Het luchtver versingsysteem draait wat te en thousiast. Maar de uitleg van spreker Piet Wieringa van het nationaal plat form, een instantie die opereert namens het ministerie van Fi nanciën, is hartverwarmend en zorgt voor een aangename sfeer onder de ongeveer honderd be langstellenden. Voor de mees ten hoeft die euro helemaal niet, maar de komst van het nieuwe betaalmiddel is niet meer te stoppen. En dan is het maar be ter om te weten hoe straks alles in zijn werk gaat. Stichting Wel zijn Ouderen Teyfingen en de Katholieke Bond voor Ouderen vonden het daarom een goed idee om de ouderen te informe ren. Lisse, Voorhout en War mond zijn al eerder aan bod ge weest. Hm® WMi m Onder redactie van Rob Onderwater tel. 0715356457 Munten en biljetten zijn er deze middag niet in het echt te be wonderen, maar aan de hand van afbeeldingen op een groot scherm krijgen de ouderen toch een beeld van de euro. Acht munten en zeven biljetten ko men vanaf 1 januari in omloop. Wieringa venast de zaal met de opmerking dat iedereen vanaf zes jaar gratis in het bezit kan komen van een zogeheten euro kit. Dat is een zakje met alle eu romunten ter waarde van 8,33 gulden. „Kost de schatkist 200 miljoen gulden", zegt Gouwe naar Wieringa. „Maar u hoeft geen medelijden met minister Zalm te hebben, want hij heeft geld genoeg." Naast de eurokit, die iedereen vanaf zes jaar in december krijgt, kunnen de 'liefhebbers' vanaf 14 december bij de ban ken en de grotere winkelketens een pakketje met euro's ter waarde van 25 gulden aanschaf fen. Maar euro's aanschaffen en daarmee betalen kan pas per 1 januari. „Maar dan zijn de ban ken dicht", roept er iemand. „Blijf dan maar lekker thuis", zegt Wieringa. De zaal schatert. Als Wieringa meldt dat het hui dige papiergeld, de vuurtorens, de meiers, de geeltjes en joetjes dus, tot 2032 ingeleverd kan worden, kan de middag hele maal niet meer kapot. Sokken met papiergeld houden op die manier hun waarde. Liggen er trouwens nog van die sokken op zolder? „Bij mij lag er een doos vol geld, zonder dat ik het wist", zegt bezoeker Kenne dy. „Mijn vrouw had dat ge spaard voor haar kleinkind. Ze is pas overleden en had mij er niets van verteld. Ik ben snel naar de bank gegaan en heb een spaarbankboekje geopend." En dót geld wordt, zonder dat het kleinkind het weet, omgewisseld in euro's. Kennedy (82) ziet de euro met vertrouwen tegemoet. „Zie het als een reis naar België. Dan moet je toch met vreemd geld betalen. Ik zie het juist als een voordeel. Straks ben je van al dat vervelende wisselen af. Maar ik spreek ook mensen die dat al lemaal maar onzin vinden. Die zeggen: ik kom toch nooit in het buitenland, laat mij maar lekker die gulden houden." Hoe komen de mensen nu van hun guldens af? „Geeft u ze aan mij", grapt Wieringa. Hij raadt iedereen aan de munten ruim voor 1 januari in te leveren en te laten bijschrijven op de reke ning. Pinpasjes hoeven niet aan gepast te worden. „Dus trap niet in mooie praatjes van oplich ters, die zeggen dat ze bank- en pinpas nodig hebben om wijzi gingen door te voeren", waar schuwt Wieringa. Mevrouw Boers vreest de euro niet. Ze is 73 en zit dagelijks achter de computer. „Mijn kin deren wonen verspreid over het land. Dat e-mailen is reuze makkelijk hoor." Omrekenen heeft ze geleerd op de rekenma chine van de pc. „Kom maar op met die euro", zegt ze. „Want het leven gaat gewoon door." Mijnheer Janssen (81) kijkt niet blij. Aan het begin van de oor log, zegt hij, heeft hij zoiets ook al eens meegemaakt. „Ik snap er helemaal geen barst van, waar is dit nu allemaal voor nodig." Piet Wieringa gaat zijn uitleg af ronden. Hij krijgt nog een moei lijke vraag: Hoe kan er na 1 ja nuari het gemakkelijkst omgere kend worden? „Ik heb al dertig lezingen gehouden, maar deze vraag is nog niet gesteld." Wie ringa zegt dat omrekenen eigen lijk onhandig is. „Ik ken een ver haal van mensen die vier maan den op vakantie in Spanje zijn geweest en bij terugkomst moei te hadden met het omrekenen naar guldens." Rob Onderwater door Saskia Buitelaar katwijk - Je kunt er gemakkelijk lacherig over doen: een wethou der met hondenpoep in haar portefeuille. Maar de overlast van de uitwerpselen op straat is een serieus probleem. En dat verdient volgens de Katwijkse wethouder Van Paridon een se rieuze aanpak. Samen met be woners van het dorp gaat ze daarmee aan de slag. De afgelopen twee avonden mochten bewoners uit Hoomes, 't Witte Hek, Koestal-Overduin en De Zanderij ideeën aandra gen over hoe de poepproblema- tiek moet worden aangepakt. De komende weken komen de ove rige Katwijkers aan de beurt voor een inspraakavond. Groots aangepakt? Valt wel mee, vindt Van Paridon, want juist de mening van de burger hierover is belangrijk. „Wij wijzen plek ken aan op de kaart, maar zij le ven in de wijk en beleven hoe de praktijk is." De lage opkomst van de eerste avond, slechts vijf tien aanwezigen, viel haar daar om nogal tegen. „Eigenlijk zou den we nog meer mensen willen bereiken, we hadden er liever 150 gehad." Niet omdat er in Katwijk meer poep op straat ligt dan elders in het land. „Maar één van de grootste ergernissen voor heel veel mensen is hondenstront", zegt Van Paridon terwijl ze met een vies gezicht grote nadruk op het laatste woord legt. En dus moeten er in Katwijk meer hondenuitlaatstroken ko men en vooral meer afvalbak ken waar de uitlaters de uit werpselen kunnen deponeren. Want er zal beter opgeruimd moeten worden. „We gaan de opruimplicht strikter handha ven." Oftewel: geen waarschu wing meer, als een van de vier milieuwachters iemand ba die de poep van zijn hond opruimt, maar meteen e te van zestig gulden. Daarvoor is het eerst nodii de gemeente de faciliteiten i biedt. „Want niemand g een poepzakje naar huis lop Overigens realiseert de wei) der zich dat dat een mei teitsverandering vereist, sen moeten over de gênel om met een plastic zak een op te rapen." Om die n vindt ze de afvalbakken bel rijker dan de uitlaatstn Want daarmee krijgen hon bezitters alleen maar de dat de gemeente alles we ruimt. Verder wil Van Paridon del denpenning graag weer ren. Want met een identite wijs om zijn nek is snel te 1 ren bij wie de hond hoort De wethouder kan niet dat de overlast in de ene gei is dan in de andere. „W er wijken zijn waar weinig laatplekken zijn. Het oude bijvoorbeeld, is slecht bei met groen." In haar eigen Rijnsoever, hebben de ho het beter getroffen. Wel zo daar, net als in De Zani graag een uitrenplaats w aanleggen waai' honden km ravotten en waar een opi plicht geldt. Als dat allemaal is geregeld de paarden aan de beurt ook de paardenpoep op del paden is veel Katwijkers doom in het oog. Blijft i nog het voor de wethoudfl oplosbare probleem van de tendrollen over. „Die doen altijd in de tuin van een a spreekt ze uit ervaring. „B drie poezen die steevast bi in de tuin komen poepen zie ik naar me kijken en dei we doen het lekker toch." Auto wellicht in brand gestoken mm mm n» mm jéba m jmm m mm donderdag 22 november noordwijk - Een geparkeerde auto op de Schans in Noord- wijk is gisteravond in brand ge vlogen. De brandweer moest eraan te pas komen om de voorzijde van de auto, het mo torblok en de banden, te blus sen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit. De auto is eigendom van een bewoner van de Schans. Gewonde bij botsing katwijk - Een 30-jarige vrouw uit Leiden is gisteravond ge wond geraakt bij een botsing op de Tjalmaweg in Katwijk. De vrouw botste frontaal op de au to van een 22-jarige automobi list uit Vlaardingen. Die kwam uit de richting van Katwijk. Vol gens hem remde een voor hem rijdende automobilist uit Am stelveen plotseling. Om een botsing te voorkomen, stuurde hij naar links en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Daar kwam net de vrouw uit Leiden aanrijden. Zij is naar het LUMC gebracht. Verdacht trio opgepakt rijnsburg/valkenburg - Drie mannen van 22, 39 en 27 jaar uit Almere en Amsterdam zijn vannacht op verdenking van het plegen van een inbraak in Rijnsburg opgepakt door de po litie. Het trio werd even na mid dernacht op de Voorschoterweg in Valkenburg aangehouden, omdat ze zich nogal verdacht gedroegen. Bij controle van de auto bleken de mannen allerlei werktuigen bij zich te hebben die geschikt zijn om in te bre ken of auto's open te maken. Omdat eerder op de avond werd ingebroken in een huis aan de Frederikslaan in Rijns- burg, werden de mannen mee genomen en opgesloten. Uit het huis in Rijnsburg werden sieraden gestolen. De inbrekers kwamen binnen door een raam open te breken. noordwijk - Het definitieve ontwerp voor de Koningin Wil- helminaboulevard in Noordwijk is nu echt zo goed als definitief. Dat stelden de leden van de raadscommissie voor badplaats ontwikkeling gisteravond vast. Het definitieve ontwerp zou al gepresenteerd worden, maar nog steeds is niet alles aan het plan zeker. Of de bestrating van natuur steen of gebakken steen wordt, is bijvoorbeeld nog onderdeel van discussie. Net als de boven rand van de balustrades die de lengte van de boulevard moeten opsieren: aluminium of teak hout. Ook staat nog niet vast dat de gemeente langs de hele boule vard aan de slag kan. Voor de Hotels van Oranje, vlak naast het Vuurtorenplein, ligt een ge deelte dat eigendom is van de hotels. Met hen is wethouder Van Nes in gesprek, en hij ver wacht dat dat wel goed komt. „Zij hebben altijd meegewerkt", zegt de wethouder. „Ook zij wil len een fraaie boulevard." De grasperkjes die nu voor de Hotels van Oranje liggen, zijn in het verleden aangelegd zonder medeweten van de gemeente om alvast een klein stukje bou levard aantrekkelijker te maken. Dat de boulevard een grotere kromming krijgt dan nu, staat al wel vast. „Dat was een van de uitgangspunten", volgens S.V. Khandekar van het gelijknamige ontwerpbureau. „En wat daar verder bij kwam, dient groten deels om dat uitgangspunt te accentueren." Zo loopt de bovenkant van de balustrade glooiend, en ook de muurtjes eronder die stuifzand moeten opvangen zijn een beet je krom. Die muurtjes zijn vol gens sommige commissieleden met hun 75 centimeter wat aan de lage kant. Dat houdt weinig zand tegen, vrezen zij. Maar vol gens de ontwerpers is het hoog genoeg. En in ieder geval beter dan wat er nu staat; namelijk helemaal niets. Als alles meezit, ligt in de zomer van 2003 een nieuwe boulevard aan de kust van Noordwijk. Met een visgraatpatroon van licht- blauwgrijze en donker-blauw- grijze straatstenen, zo gerang schikt dat er een duidelijk ver schil moet zijn tussen wandel gedeelte, fietsgedeelte en rij baan. Op de boulevard komen wat de gemeente 'zeebalkons' noemt: vierkante verhogingen, waar mensen op het randje ku zitten. Parkeervakken schuin gestoken aan de kar de zee, zodat terrasbezoeki niet vlak naast zitten. Het definitieve 'definitieve werp' komt in januari vooi definitief 'ja' of 'nee' in dei missie ter sprake. Dan kan na het toeriste zoen, in september 2002, werk beginnen. sassenheim - Nog voor Kerstmis hoopt projectontwikkelaar Johan Matser 32 parkeerplaatsen op te leveren aan de Kerklaan in Sas senheim. Nadat de krakers gister morgen met stille trom de bezet te panden hadden verlaten, is het Rijnsburgse slopersbedrijf H. van Egmond onmiddellijk begonnen met de sloop. De parkeerplaatsen hadden oor spronkelijk een week voor sin terklaas opgeleverd moeten worden, maar krakers door kruisten de plannen. Zij betrok ken half augustus drie panden die al meer dan een jaar leeg stonden. Sassenheim had die panden nog niet gesloopt, om dat de raad de belofte was ge daan niet met de sloop te begin nen, voordat de laatste bewoner uit de huizenrij vertrokken was. En tot enkele weken geleden zat er nog steeds een huurder in een van de huizen. W. Kroesen toonde zich namens Johan Matser vanmorgen opge lucht over het vertrek van de krakers. „We wisten van tevoren dat we deze zaak zouden win nen, alleen kost zo'n procedure veel tijd. Als je argumenten zui ver zijn, is er geen enkel pro bleem. De moeilijkheid met dit soort kwesties is dat je krakers geen dagvaarding kunt overhan digen, omdat je ze niet kent. Vooral niet in dit geval, want niemand sprak een woord Ne derlands." De krakers waren volgens Kroesen voornamelijk van Spaanse en Italiaanse af komst. Waar de krakers zich nu ophouden, kon een woordvoer der van de gemeente vanmor gen niet zeggen. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn nodig, omdat een paar hon derd meter verderop een nieu we Konmar-supermarkt komt op de plaats van het voormalige Onderdak. Het parkeerterrein achter het voormalige klooster gaat onderdeel uitmaken van de supermarkt, die ter compensatie een parkeerdek krijgt. Tijdens de bouw van de supermarkt valt de parkeerruimte echter weg. De winkeliers werd beloofd dat er daarom aan de Kerklaan een tij delijk parkeerterrein zou komen, in afwachting van de bouw van winkels en woningen op die plek. katwijk - Verzet ik het paard, of trek ik ten aai val met de koningin? M non Meijer van basis school De Horizon brot op een plannetje om hi tegenstander schaaknu te zetten. Zij deed datj teren tijdens de schaal kampioenschappen voc Katwijkse en Valkenbu se basisscholieren in hc Protestants Militair Tel aan de Tulpstraat. Twii teams van vier schaker streden om de hoogste eer. Het Koningsteam 1 de Christelijke Opleidir school werd glorieus ee ste, de Creenstars van Groen van Prinsterer- school tweede terwijl d Chessgang op de derde plaats beslag legde. Hel toernooi werd georgani seerd door de Katwijk» Schaak Club. Foto: Hen) Bouwman Hoe ziet de euro er uit? Sassenheimse ouderen bezichtigen de nieuwe munt aan de hand van een folder. Deze week kregen 55-plussers uit leg over de invoering van de munt. Foto: Henk Bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 24