2 Renovatie Van Wijckerslooth kan beginnen HOERA! 99. LEIDSE REGIO 3? R5 IJsclub Oegstgeest wil nieuwe ijshal 'We moeten niet alles aan vrijwilligers overlaten' onzen medaille voor jeugdige Leiderdorpse helden Minister Pronk zorgt ook in Wassenaar voor trammelant 'ZakpaaP Almondeweg niet op tijd 11 95 95 5= DE TROMP WINKEL =ningen vrijwilligers Drie Wassenaarse igers kregen gistermid- i vrij willigerspenning ikt in raadhuis De R. van de Peet ontving ning voor zijn jarenlange isten bij de Wassenaarse igsbrigade, S. Boersma iem voor haar werk bij ïting Jeugd- en Jonge- jsnk Wassenaar en J. Ro- m tg voor zijn werk voor ïggroêp Willibrord. njnmers rekker D66 hoten - Freddy Blom- 30) is de lijsttrekker ge- van D66 in Voorscho- is de opvolger van Molenkamp die zich Hans Smits niet meer W ibaar heeft gesteld. Blom- 1 dit jaar in Voorschoten iwonen. Eerder was hij oor D66 in Hillegers- weede, derde en vierde ijst staan respectievelijk asch, Eduard Jebbink en Cram winkel. S iburger "apt PI eest - De Oegstgeestse ni hield gisterochtend een ;e inbreker uit Hamburg een tuin aan de Johan- a| likerstraat. De man was aarvoor gesnapt door be- met een zak vol gesto- Uen. en om font aai iiST - De Oegstgeestse maakt zich zorgen over vikkeling van Rijnfront, m lied ten westen van de 3C0 sin februari krijgt de ;de nieuwe plannen ™i jnfront die de gemeente met een Rotterdams bu- 1 seft gemaakt onder ogen. an loopt ook het voor- cht af dat de gemeente evestigd op Rijnfront, ingt Oegstgeest in een dijk mindere onderhan- positie. donderdag 22 NOVEMBER 2001 Aangepast plan kost vijf miljoen minder oegstgeest - Het nieuwbouw- en renovatieplan van verpleeghuis Van Wijckerslooth is 'op een oor tje na' rond. Dat zegt interim-di recteur J. Dorresteijn die het pro ject coördineert. Een jaar later dan gepland, wordt het voorma lige zusterhuis in januari gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe vleugel. De bouw moest worden uitge steld omdat het budget flink werd overschreden. Het plan is nu aangepast, waar mee vijf miljoen wordt be spaard. Ook heeft Van Wijcker slooth bij de aannemers gelob byd voor een betere prijs. Het Leidse bedrijf Du Prie is hoofd aannemer gebleven, maar op de lijst van onderaannemers prij ken nu andere namen. Dorre steijn vindt het 'niet kies' hier over verder uit te wijden. De aanpassingen die worden gedaan zullen een buitenstaan der nauwelijks opvallen. „Het zijn vooral details die we heb ben aangepast om geld te be sparen", verklaart Dorresteijn. Nog steeds komt aan de noord zijde van het huidige gebouw een nieuwe vleugel met vier ver diepingen te staan en krijgt het oude onderkomen boven de hoofdingang een extra bouw laag om de machinekamer meer ruimte te geven. Wijzigingen in de staalconstruc tie en aanpassingen aan de ra men leverden een flinke bespa ring op. Dorresteijn: „Elke een persoonskamer zou twee ramen krijgen die open en dicht kun nen. Nu kan nog maar een ven ster worden geopend. Maar dat is echt genoeg om de boel flink te luchten." Tevens is bespaard op de inrich ting Vein het middenplein dat niet alleen aansluit op Van Wijc kerslooth, maar ook op zorgcen trum Rustenborch. In de ruim ten die aan deze 'patio' grenzen, zetelen onder meer de bezig heids- en fysiotherapeuten, de kapper en de pedicure. Van de ze dienstverleners maken beide zorginstellingen gebruik. „Vol gens het eerste plan zou het middenplein tal van nisjes krij gen. „Nu maken we een grote ruimte, een beetje te vergelijken met het Leidseplein in het LUMC", legt Dorresteijn uit. Bij feesten en andere grote evene menten kan de centrale ruimte bij de afdeling bezigheidsthera pie betrokken worden. 'Gemeenten in de regio moeten de kosten delen' door Rosita van der Kwaak oegstgeest - Een overdekte ijs baan van vierhonderd meter. Dat zou F. van Rijn, voorzitter van IJsclub Oegstgeest, graag gerealiseerd willen zien in de re gio Leiden. Hij vindt dat alle ge meenten in de regio aan zo'n hal moeten meebetalen. Gister avond hield hij tijdens een le denvergadering van dc ijsclub hiervoor een warm pleidooi. Volgens Van Rijn is in de regio dringend behoefte aan een gro te, overdekte ijshal. Er is er wel iswaar eentje in Leiden, maar Van Rijn gaat er vanuit dat deze binnen enkele jaren verdwijnt. De ijshal verkeert in slechte staat, en heeft bovendien maar een baan van tweehonderd me ter. „Dat is geen ijshal van deze tijd," vindt Van Rijn. Onder een moderne ijshal ver staat Van Rijn een ijshal met an dere publiekstrekkers in de buurt. Van zwembad tot bio scoop en van winkelcentrum tot tennisbaan. Alles is goed, zolang er maar mensen op afkomen. De ideale locatie is daarom naast sportcomplex Dekker in Warmond. .Alleen is de slechte bereikbaarheid van deze locatie een groot minpunt." Het gaat natuurlijk wel wat kos ten om zo'n grote ijshal neer te zetten en te onderhouden. Van Rijn pleit ervoor om de omlig gende gemeenten de kosten voor een nieuwe ijshal te laten delen. De voorziening wordt im mers gebruikt door inwoners van de hele regio. Door de ge deelde kosten zal het aantrekke lijker zijn om in de ijshal te in vesteren. In de begroting van Van Rijn zou de bijdrage van Oegstgeest bijvoorbeeld 24.000 gulden zijn. „Dat is toch een be drag waar niemand van schrikt. En als er al iemand van schrikt, is dat omdat het zo laag is." Over een nieuwe ijshal wordt in regionale schaatskringen al eni ge tijd gesproken. Enkele maan den geleden kondigde de Leidse wethouder Pechtold aan om sa men met gemeente in de regio te gaan uitzoeken wat er moge lijk is. Van Rijn hoopt met zijn pleidooi de politiek warm te krijgen. „Tot nu toe reageerden de partijen enthousiast. Hope lijk nemen ze het plan op in hun verkiezingsprogramma." Van Rijn is optimistisch, maar blijft wel realistisch. „Ik denk echt niet dat er volgend jaar een nieuwe ijshal is. Daar gaat wel vijf tot tien jaar overheen. redden nle water «te d, de iorp - Zonder enige aar droken Nicole Kramer (19) ^itlYooren (14) op 12 juli it langs de Nieuwe Weg in jdorp in om een 76-jarige redden. Een actie waar- -sei i gistermiddag werden |jj igd in de raadzaal van het itehuis. De jonge helden een oorkonde en een medaille uitgereikt van tegenwoordiger van de ippij tot Redding van ïgen. aarde man was met zijn j0 obiel van de weg geraakt zijn buik in de sloot te- akomen. Toen de meiden itsten lag hij al vijf minu- ïet water, met zijn mond 'en de waterspiegel. Yentl y omiddellijk de sloot in en j. belde alarmlijn 112. e I de kant van de weg pro- ze automobilisten aan te „Van de mevrouw van •centrale kregen ze wei- riun", las burgemeester ylle uit het politierapport En een paar automobilis- den niet stoppen. Vooral j, ste moet ik me als burge- aantrekken." Uiteinde- Qpte een automobilist. ,4mannen uit deze auto bij het uit het water til de drenkeling. -jgi s, dank en respect voor e waarop u die dag bent iden", zei Zonnevylle bij thandiging van de me- je[ een oorkonde en een ca- „Wat jullie gedaan p door Maarten Dekker den haag/wassenaar - Lande lijk haalde hij alle voorpagina's door openlijk afstand te nemen van het kabinetsstandpunt ten aanzien van de bombarde menten in Afghanistan. Maar ook lokaal zorgt Jan Pronk voor trammelant, in Wassenaar om precies te zijn. De minister van VROM stak er hoogstpersoon lijk een stokje voor dat op de plek van de voormalige Cam- pinafabriek een nieuwbouw- plan wordt gerealiseerd. De ge meente pikte dat niet en span de een rechtszaak tegen de mi nister aan, die gisteren in Den Haag diende. Wassenaar is niet de enige par tij die Pronks besluit aanvecht bij de rechter. Ook Campina, projectontwikkelaar Van Wij nen en de Wilhelmina Alida Stichting (WAS) willen dat de grond aan de Wassenaarse Menkenlaan zo snel mogelijk bebouwd gaat worden. Het plan was om er een nieuw on derkomen voor woonzorgcen trum Het Johannahuis neer te zetten, met vijftig zorgwonin- gen plus 98 aanleunwoningen. WAS is de exploitant van Het Johannahuis. Het plan was al goedgekeurd door Gedepu teerde Staten en voorzag ook in de bouw van vijftig koopap partementen op het Campina- terrein, waarmee de kosten voor het nieuwe Johannahuis konden worden terugverdiend. Pronk sprak afgelopen zomer echter zijn veto uit, een hoogst ongebruikelijke stap. De bouw plannen pasten volgens de mi nister niet in het zogeheten bufferzonebeleid. Dat landelij ke beleid moet ervoor zorgen dat stedelijke gebieden niet aan elkaar vastgroeien. Om Den Haag, Zoetermeer en Lei den gescheiden te houden moet ook Wassenaar zich aan de richtlijnen houden en die zeggen dat de gemeente geen huizen mag neerzetten buiten het gebied dat nu al bebouwd is. Het nieuwe zorgcentrum zal met de appartementen erbij 11.000 vierkante meter be slaan, tegen 9.000 voor de oude fabriek van Campina. De vertegenwoordiger van Pronk liet gisteren weten dat het nooit tot een veto had hoe ven komen, als de bouwplan nen bekend waren gemaakt aan de landelijke inspectie volkshuisvesting. Volgens de zegsman heeft de inspectie de plannen nooit te zien gekre gen. Was dat wel gebeurd, dan zouden Wassenaar en de ande re partijen onmiddellijk te ho ren hebben gekregen dat de nieuwe bestemming voor de Campinagrond niet door de beugel kon. Toen de tekenin gen uiteindelijk op het bureau van Pronk belandden, kon die niet anders dan de bouw ver bieden. De gemeente betwist dat de in spectie niet wist van de plan nen. Mede daarom vindt Was senaar dat Pronk te ver is ge gaan en het wil dat de rechter de ministeriële interventie te rugdraait en bepaalt dat het bouwplan intact blijft. De ge meente zegt bereid te zijn om vervolgens naar een compro mis te zoeken. VROM zou daar niet onwelwillend tegenover staan. Of het zo ver komt, is afhanke lijk van de beslissing van de rechter. Die wordt op 4 decem ber bekend gemaakt. Nicole Kramer (rechts), de heer Mieremet, en Yentl Yooren krijgen bloemen uit handen van burgemeester Zonnevylle. Foto: Taco van der Eb hebben lijkt een gewone zaak, maai- helaas is dat niet zo. Kort om: jullie hebben het sociale ka pitaal van onze samenleving door jullie optreden weer eens een gezicht gegeven." Ook de zoon van de drenkeling, de heer Mieremet, sprak zijn dankwoor den uit voor het kordate optre den van de meiden. De jonge helden zelf lieten alle hulde gelaten en verlegen over zich heen komen. Niet echt ge makkelijk voelden ze zich bij de aandacht van de burgemeester en de lokale pers. Na afloop van de speech van Zonnevylle spoedden ze zich naar andere bezigheden. „Leuk dat we hier waren? Niet echt." oegstgeest - De hydraulische paal die de Almondeweg in Oegstgeest tijdens de ochtend en de avondspits moet afsluiten voor autoverkeer, kan niet op tijd geleverd worden. Automobi listen die via de Almondeweg in de richting van Rijnsburg willen rijden, kunnen voorlopig dan ook hun gang gaan. De gemeen te Oegstgeest is niet blij met de vertraging. Het Amsterdamse bedrijf TCM dat de beweegbare afsluiting ter hoogte van de tunnel onder de A44 aanlegt, heeft een aantal technische onderdelen niet op tijd uit Frankrijk gekregen. Daar door kan de aannemer de werk zaamheden niet volgens plan ning uitvoeren. De paal had al moeten in bedrijf moeten zijn. Naar verwachting komt het materiaal half januari binnen. Oegstgeest heeft TCM laten weten dat het op tijd zijn verplichtingen dient na te ko men. „We hebben gezegd dat dan maar naar alternatieven ge zocht moet worden", aldus een medewerker van de gemeente. „Op die Fransen moeten we te lang wachten." De drempels liggen inmiddels wel klaar op de Almondeweg. Ook is de verzwaring aange bracht op de plek waar de paal de grond in gaat. Maar die twee aanpassingen zijn niet voldoen de om het sluipverkeer tussen Oegstgeest en Rijnsburg te ver minderen. Die spitspaal heeft dat effect wel omdat het onmo gelijk is langs of over het obsta kel te rijden. Buiten de spits uren, wanneer veel minder ge bruik gemaakt wordt van de sluiproute, zakt de paal in de grond. Ambulances en brand weerwagens hebben volgens de gemeente geen last van de af sluiting. Voor deze wagens zakt de paal in de grond. (advertentie) DE TROMP WINKEL 2X BEKROOND Tijdens de prestigieuze wedstrijd "Beste kaas speciaalzaak van het jaar" werd KAASHUIS DE TROMP WINKEL oitgeroepen tot: I BESTE BOERENKAAS WINKEL van hét jaar 2001/2002 Daarnaast koos de vakjury ons ook uit meer dan 300 winkels als: IBESTE BUITENLANDSE KAASWINKEL van het jaar 2001/2002 Wij laten u graag meevieren met deze 2 Feestaanbiedingen Symposium over ouderenbeleid in Voorschoten n Preenen "en - Freek Bakker weigerde gistennid- Tib 1 te veranderen van negativo (althans in de lis in anderen) in positivo. Ook na afloop van iposium over ouderenbeleid dat door Max van de organiserende Stichting Welzijn faiin Voorschoten zo positief werd afgesloten, et [an zo iemand dat nou zeggen? Het is hele- et zo goed geregeld in Voorschoten. Als je nodig hebt, kan je niemand krijgen." id ee Bakker reageerde daarmee op de con- lai van Engels dat 'er in Voorschoten mis- di hier en daar wat aan schort, maar dat het dt it algemeen in orde is'. Bakker had in het d [ebouw naast de Laurentiuskerk al eerder iven dat er juist veel aan mankeert. „Zorg t klinkt wel aardig, maar is naar mijn idee komen uit bezuinigingen. In de loop der veel weggenomen. Vaak is er geen zorg. Ik en keer naar de vrijwilligerscentrale, omdat een vrouw, hulp nodig had. Via via kwam ik weer uit bij de kerk. Er is een tekort aan personeel en aan geld. Ik zie vrijwilligers, maar die mensen doen werk dat vroeger werd betaald. Er moet meer geld naai- de bejaardenzorg. We moeten niet alles aan vrijwilligers overlaten. Bovendien wor den die zelf steeds ouder en loopt het aantal te rug." De opmerkingen werden hem bepaald niet in dank afgenomen. Zo wees Piet Moleveld, tweede voorzitter van de ouderenbond ANBO, erop dat 'het geld er gewoon niet is en dat we toemoeten naar méér vrijwilligershulp om verdere verschra ling te voorkomen'. Ook Anne-Marie Wirtz, sinds 1 april vorig jaar zorgbemiddelaar in Voorschoten, zette zich af tegen Bakker. „Zorg op maat betekent dat wordt gekeken naar de behoefte van iedere oudere. Het komt niet voort uit bezuiniging. Deze aanpak staat los van de schaarste aan geld en per soneel. Daarvan is inderdaad sprake. Jarenlang is de zorg uitgekleed. Het moet weer leuk worden om in de zorg te werken." Wirtz houdt zich in het kader van het project 'Van alle gemakken thuis' bezig met zorgaanbieders én ouderen. Voorop staat dat bejaarden zo lang mo gelijk zelfstandig kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken, regelt zij onder meer thuiszorg, alarme ring, vervoer, ontspanning en dagverzorging. Het pleidooi van wethouder Peter Verschoor voor Teeftijdbestendig bouwen' (de mogelijkheid om huizen te kunnen aanpassen naarmate mensen ouder worden) spreekt haar dan ook aan. Net als de oproep van de bestuurder om in de regio meer huizen neer te zetten voor ouderen. Het lijkt hem een aardig idee om daarvoor een soort hitlijst sa men te stellen, zodat gemeenten elkaar stimule ren. Allemaal mooi en aardig, maar in de ogen van Bakker is dat verre van zaligmakend. „Het leidt nog wel eens tot een isolement als mensen zo lang op zichzelf blijven wonen. En tot een extra belasting voor de familie. Ik spreek nog wel eens kinderen die eraan onderdoor gaan dat ze hun ouders zo lang moeten nalopen." Speciaal voor die familie is ook in Voorschoten onlangs een steunpunt mantelzorg (ook wel familiezorg ge noemd) opgericht, dat partners en kinderen van ouderen wil ontlasten, zodat ze ook eens een mid dag de deur uit kunnen. Bakker: „Toch blijf ik er bij dat het vaak juist goed is als mensen naar een zorgcentrum gaan. Daar hebben ze vanzelf meer contact." Maar dan moeten de omstandigheden in zo'n zorgcentrum volgens hem wel beter worden. Bak ker is onder meer geestelijk verzorger van 't Hofflants Huys en van de serviceflats aan de Ros- sinidreef en de Richard Wagnerlaan. Hij weet uit de praktijk wat er loos is. „Mensen die geld heb ben, komen gemakkelijker aan zorg. Anderen zijn veel meer afhankelijk en dan kom je er achter dat die er nogal eens bij inschieten. Ze moeten lang wachten als ze bellen. Ze missen warmte en aan dacht. Er is geen tijd om even bij hen te zitten." Wat echt is maak je niet na... PIKANT BELEGEN BOERENKAAS 500 gram normaal 12.95 NU FEESTPRIJS slechts Mooie pikante blauwader GORGONZOLA PICANTE 100 gram 3,95 NU 150 gram slechts Kom proeven en geniet mee... MAGDALENASTRAAT 11, ALKMAAR, BARTEUORISSTRAAT 11, HAARLEM-CENTRUM GROTE KROCHT 3-5, ZANDVOORT - ZANDVOORTSELAAN 155, HEEMSTEDE BIOEMENDAALSEWEG 22, BLOEMEN DAAL - HOOFDSTRAAT 73A, NOORDWIJK A A It tm A IC I t f* R

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 21