WD handhaaft Lyczak op kandidatenlijst RIJN VEENSTREEK R4 Rekenmeester Stan Lycza onderschat menselijke kaï Lagerweij speurt graag dicht bij huis Omstreden HSL-omleiding bij Hoogmade Liberalen bespreken woensdag conflict over afdracht NUON-vergoedingen aan gemeente Alphen Discussie over islan in Alpher alphen aan den run - Ondanks de commotie rond zijn persoon kan Stan Lyczak nog steeds rekenen op de steun van de WD in Alphen aan den Rijn. Vol gens fractievoorzitter Van der Schilden houdt de oud-wethouder zijn achttiende plaats op de kandi datenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij bespreekt woensdag het conflict over de af dracht van Lyczaks NUON-vergoedingen aan het ge meentebestuur, maar verwacht geen aanpassing van de lijst. Zowel de fractie als het bestuur van de Alphense liberalen vindt dat de gevoelige kwestie een zaak tussen de voormalige NUON-commissaris Lyczak en de gemeente is. De publiciteit rond de WD-er vindt Van der Schilden vervelend. „Iedereen zoekt er veel te veel achter", zegt hij. „Stan heeft niets onoorbaars gedaan. Er is niets gestolen, niets ver duisterd en niemand is bedrogen." Wel vereist de al dan niet rechtmatige afdracht van Lyczaks NUON-geld aan de gemeentekas volgens de frac tievoorzitter goed onderzoek. „Ik vind dat Stan in' deze kwestie onvoldoende informatie heeft aan gedragen." Desondanks overweegt Van der Schilden de oud wethouder niet af te voeren van de kandidaten lijst. Hij zegt dat Lyczak op eigen verzoek op een lage plaats staat, omdat hij wellicht voor een an dere baan uit Alphen verhuist. Daarnaast ver wacht de WD niet dat de oud-wethouder actie gaat voeren om voorkeursstemmen te bemachti gen. Van der Schilden geeft wel toe dat de ene WD-er de 'zaak Lyczak' hoger opneemt dan de andere. Vandaar dat de liberalen het onderwerp woens dag bespreken, waarschijnlijk zonder dat Lyczak daarbij aanwezig is. Bij energiebedrijf NUON/ENV wil niemand reage ren op de betalingsregeling die Lyczak onder pro test voorstelt om onder een rechtszaak door de gemeente Alphen uit te komen. De oud-wethou der gaf NUON onlangs opdracht om de vergoe dingen van zijn commissariaat („Die mij toebeho ren") in de gemeentekas te storten. NUON-voor- lichter Bart Sikking meldt dat het energiebedrijf zich niet wil mengen in het verschil van mening tussen Lyczak en de gemeente over individuele vergoedingen. Lyklema interim in Vlagtwedde vlagtwedde - Louis Lyklema, de voormalige interim-burge meester van Ter Aar, heeft tij delijk een nieuwe gemeente on der zijn hoede. De Fries is voor vier maanden aangesteld als waarnemend-burgemeester van Vlagtwedde. De gemeente in oost-Groningen telt ongeveer 17.000 inwoners. Lyklema ver liet Ter Aar eind vorig jaar na een tijdelijk dienstverband van ruim twee jaar. Arie Epskamp is sindsdien burgemeester van Ter Aar. Autopuzzelrit met surprises alphen aan den rijn - De Mo- tor en Autoclub MAC Rijnland uit Alphen aan den Rijn organi seert op maandagavond een Sinterklaas Surprise Rit. Elk team van twee personen is wel kom, mits in het bezit van auto, zaklamp en een woordenboek. Beginpunt is het restaurant van De Rijnstreekhal aan de Dillen burg. De inschrijving is vanaf 19.30 uur. De eerste auto ver trekt om 20.01 uur. Meer inlich tingen: 0172-240884 's avonds. Gratis rijmhulp in bibliotheek alphen aan den rijn - De bi bliotheek van Alphen aan den Rijn heeft op woensdag een team van professionele sinter klaasrijmers in huis. Het gratis rijmadvies in het hoofdgebouw aan de Thorbeckestraat is ver krijgbaar van 13.30-16 uur en van 19-21 uur. Lesmateriaal op twee wielen alphen aan den rijn - Het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn heeft gisteren een nieuwe fiets cadeau gekregen van een bekende Nederlandse fabrikant. Het rijwiel dient als oefenmateriaal voor de afdeling Voertuigtechniek van het Voor bereidend Middelbaar Beroeps onderwijs (vmbo). Inbraken in Alphen alphen aan den rijn - Inbre kers hebben gisteren kostbare voorwerpen gestolen uit twee flats in AJphen aan den Rijn. De daders klommen via het balkon van de flats aan de Preludeweg naar de eerste etage en forceer den daar de ramen van de twee woningen. Uit de ene woning ontvreemdden zij foto-appara- tuur, sieraden en geld en uit de andere flat een mobiele tele foon. Vooralsnog heeft de poli tie geen idee wie achter de in braken zit. donderdag 22 NOVE/ CDA Alkema geeft ruimte a vrouw en jong alkemade - Alkemade volgend jaar wellicht raadslid van pas twinti| oud. Joost Verhaar, eet dent bestuurskunde, sti de zevende plek op de lijst van het CDA in All de. De partij rekent op zetels, één meer dan vil geleden en verwacht dt Verhaar inderdaad in <k komt. Net als bij de PvdA i kemade, die twee twii op verkiesbare plaatsa gaat de verjonging b CDA ten koste van o dienden. Verhaar vei Loek Koek, een vijftig kandidaat die het bi naar voren had gesd voor de zevende plaats, de leden van het CDAl voor de dertig jaar jo Verhaar en zorgen wi voor een unicum in de tieke geschiedenis vat kemade. Verhaar wordt, mocht 1 derdaad in de raad ko het jongste raadslid i kemade ooit, maar reg spant de Leidse SP'er van Vugt nog altijd de I Die kwam als 18-jarige de Leidse gemeenteral recht. Inmiddels is Van lid van de Eerste Kamer CDA-lijsttrekker voor mende verkiezingen i kemade is Jan Uit den aard. Net als vier jaar g( is hij echter geen kan voor het wethouder Dat is wel de nummei van de lijst, wethoude Nagtegaal. Burgerlid van der Kaaden staat de raadsleden Van der en Olijerhoek staan viei vijfde. alphen aan den rijn -1 rokkaanse Stichting Hon Alphen aan den Rijn og op maandag 3 deceml discussieavond met als 'tolerantie en acceptatie: dagingen van de muitic samenleving'. Na affai imam El- Moumni, het doekje en natuurlijk na tember woedt het debat' moslims in Nederland Horizon signaleert daal gebrek aan kennis over d De bijeenkomst is in d( centrum De Bron aan d badourweg 2 in Alphen, acht. Het nieuwe fietspad nabij de Van Klaverweijdeweg, dat nog steeds is afgesloten. Foto: Hielco Kuipers Bewoners vinden verkeerssituatie gevaarlijk voor fietsers hoogmade - Door HSL-werkzaamheden is aan de rand van Hoog made een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. De Van Klaverweij deweg, de straat die het centrum van het dorp verbindt met het knooppunt Hoogmade, is deels omgeleid omdat daar de toerit naar de HSL-tunnel wordt aangelegd. Fietsers krijgen een nieuw stuk fietspad, maar dat is nog afgesloten. Volgens bewoners leidt dat tot levensgevaarlijke situaties voor de vele kinderen die over het stuk weg elke dag naar school rijden. Het einde van de Van Klaverweijdeweg is omgeleid. Fietsers kunnen straks over een nieuw fietspad rijden, maar dat is nog afgesloten. Daardoor moeten fietsers, auto's en HSL-vrachtverkeer over hetzelf de stukje weg. Bijkomend gevaar: door de werkzaamheden ligt de weg op sommige plekken vol met modder. Buurtbewoonster Margo Hoogenboom: „Als het regent, wordt het daar glad. Mijn dochter van dertien rijdt elke dag over deze weg en soms rijden er kolossen van vrachtwagens langs haar. De weg is smal en fietsers moeten er tussendoor fietsen. Heel eng." Leerlingen uit Hoogmade van diver se middelbare scholen in Leiden gebruiken de Van Klaverweijdeweg om naar school te fietsen. Wat Hoogenboom stoort, is het gebrek aan aandacht bij de diverse verantwoordelijke instanties. „Ik heb gebeld met de HSL-infolijn, maar daar wordt niet opgenomen. De politie zegt simpelweg: dit is onze zaak niet. En ik maar denken dat de politie er voor onze veilig heid is." Namens het projectbureau HSL-Zuid relativeert Annemarie Hoo- gendoom de zorgen. „Ik vind het persoonlijk helemaal geen gevaar lijk stuk. De weg kan ook niet zo vuil zijn, omdat de aannemer die twee keer peer dag schoonmaakt. Maar het is wel vervelend als bur gers het zo ervaren. We gaan daar ook zeker iets mee doen." Zij zegt dat de gevaarlijke situatie binnen enkele weken is opgelost. Met de rel rond zijn NUON-ver goedingen is de Alphense oud wethouder Stan Lyczak voor de tweede keer in een jaar in de pro blemen geraakt. De vijftigjarige Alphenaar maakte zich een jaar geleden als wethouder onmoge lijk bij de halve gemeenteraad door ondoorzichtige financiële praktijken rond het nieuwe stad huis. In november 2000 hield de WD-er de eer aan zichzelf. Hij legde zijn wethouderschap na bijna zeven jaar neer. Zijn commissariaat bij NUON, dat hij op voordracht van diver se gemeenten bekleedde, hield hij nog ruim een half jaar aan. Over de vergoedingen die Lyc zak in 1999 en 2000 bij NUON opstreek, ontstond onlangs commotie. Lyczak vindt dat het geld dat de gemeente Alphen aan den Rijn opeist hem toe komt. Met zijn aanvankelijke weigering om NUON-vergoe dingen in de gemeentekas te storten, laadde de oud-wethou der de verdenking op zich dat hij zich wilde verrijken. De uitglijders van Lyczak vallen vooral op omdat hij bekend staat als een schrandere be stuurder. Hij beschikt over een degelijke financiële, fiscale en juridische achtergrond en heeft in de wereld van nutsbedrijven een schat aan ervaring. Op het loopbaanoverzicht van de man die bij Defensie begon, wemelt het van de functies bij gemeen ten en nutsbedrijven. Niet voor niets mocht Lyczak destijds als Alphens wethouder ook namens Leiden plaatsnemen tussen de NUON-commissarissen. Ook Stan Lyczak. Archieffoto: Hielco Kuipers toen al meende hij trouwens dat hij die taak vervulde op per soonlijke titel, dus niet als voort vloeisel van zijn wethouder schap. Als het bij dat zakelijke verschil van inzicht was gebleven, dan was er nu voor Lyczak geen vuil tje aan de lucht. Hoogstens zou de rechter zijn verzoek om de NUON-vergoedingen naar eigen goeddunken te besteden afwij zen. Maar Lyczak weigerde moeite te doen om zaken die voor hem vanzelf spreken dui delijk aan anderen uit te leggen. Met zijn in zichzelf gekeerde ge drag maakte hij in en buiten zijn woonplaats weinig vrienden. Daarnaast heeft de zakelijke Ly czak ook zijn impulsieve kanten. Zo bracht zijn mededeling dat hij de NUON-vergoedingen nooit opstreek, hem in een nog lastiger parket. Nu hij onder druk van het Alphense gemeen- Graven in het Koudekerkse verleden In de serie Onbetaalbaar staat elke week een vereniging of or ganisatie centraal. Vandaag spreekt secretaris Wim Lager weij van het Historisch Ge nootschap Koudekerk over zijn bezigheden als 'vrijetijdshisto- ricus'. De 62-jarige Koudeker- ker maakt deel uit van een club ongeveer 170 mensen, van wie een harde kern van vier of vijf mensen jaarboeken maakt en historische lezingen organi seert. Daarnaast spitten zij fi guurlijk en soms ook letterlijk in de wijde omgeving van het dorp aan de Oude Rijn. „Waarom wil je mijn verhaal horen", is het eerste wat Wim Lagerweij wil weten.Als het verhaal over vrijwilligers gaat, denk ik eerder aan mensen in de bejaardenzorg, de bibliotheek of het zwembad. Die helpen hun medemensen. Ik ben het liefst in mijn eentje aan het snuffelen in oude boeken en archieven. Het is maar de vraag wie ik daar verder nog mee een plezier doe." Vervolgens valt er een stilte in de huiskamer van Lagerweij. De vrijetijdshistoricus („Zo heet dat tegenwoordig") vraagt zich ken nelijk af of hij zichzelf niet te kortdoet. Want hij houdt met een handvol geestverwanten een bloeiende historische ver eniging in stand. Hij legt contac ten met oudheidvorsers uit an dere streken en wie weet bete kent zijn speurwerk ook nog wat voor het nageslacht. Uiteindelijk trekt hij de conclusie: „Voor mij is dit werk puur hobby." Voor Lagerweij de VUT-gerech- tigde leeftijd bereikte, was hij landmeter. Ging het in zijn werk vaak om de cijfertjes, gaande weg fascineerden letters hem steeds meer. Gebouwen, vooral oude gemeentehuizen en recht huizen, hadden zijn speciale aandacht en van het een kwam het ander. Om over de geschie denis van die gebouwen meer te weten te komen, dook Lagerweij in de oude geschriften. „Daarbij heb ik niemand anders nodig", zegt Lagerweij. Om vervolgens terug te krabbelen. „Maar in ar chieven kom je steeds dezelfde mensen tegen, die je soms ver der kunnen helpen bij jouw on derzoek. Omgekeerd ben ik ook graag bereid om een ander op het goede spoor te zetten." In de vereniging maakt de nijve re secretaris het steeds meer mensen naar de zin. „De meeste leden, veel mannen en bijna al lemaal 55-plus, komen vooral om te consumeren. Zij krijgen steevast ons jaarboek, dat aller lei interviews en artikelen bevat. Daarnaast organiseren wij lezin gen, zoals onlangs nog over de gulden door iemand van het Penningkabinet uit Leiden. Reu ze vermakelijk, zo'n presentatie over een oude munt die binnen kort tot het verleden behoort. Ik merk ook dat de belangstelling voor het verleden weer toe neemt. Er melden zich meer mensen aan dan er afvallen." Het Koudekerkse genootschap telt vogels van diverse pluimage. „Zo hadden we gisteren een bij eenkomst van de coördinatoren van onze werkgroepen. Wij zijn onderverdeeld in de werkgroep foto's, prenten en kaarten, de werkgroep die oude Koudeker- kers interviewt, de plaatselijke oudheidkamer en de werkgroep bodemvondsten. Twee keer per jaar nemen we de problemen door. De notulen van de verga dering heb ik vanmorgen in an derhalf uur uitgewerkt. Dat kun Wim Lagerweij kijkt thuis naar een herdruk van een landkaart uit 1567, waarop helemaal onderaan ook Coukerck (Koudekerk) is getekend. Foto: Hielco Kuipers je maar het best snel doen, dan zit het verhaal nog in je hoofd." Om zonder historische voorop leiding toch met succes in oude stukken te kunnen grasduinen, bekwaamde Lagerweij zich ver der door cursussen te volgen. Zo is hij inmiddels in staat om ou de handschriften te ontcijferen. .Anders kom je op een bepaald punt niet verder. Ik loop wel va ker vast. Want als je aan een on derzoek begint, heb je geen en kele garantie dat het iets ople vert. En als je beet hebt, ben je zo weer een jaar verder." Lagerweij vindt het een voordeel dat hij voornamelijk dicht bij huis werkt. „Bij alles wat ik in Koudekerk aanpak, weet ik dat ik de eerste ben. In Leiden, waar veel meer historisch onderzoek is gedaan, ligt dat anders. Daar lijft me het 'spitwerk' niet half zo leuk. Gelukkig hoef ik voor veel onderzoek mijn huis niet uit, want ik werk nergens liever dan thuis achter de computer. Een paar keer per jaar ga ik, voorbereid en wel, naar de Ko ninklijke Bibliotheek in Den Haag, naar het gemeentearchief in Leiden, het Alphense streek archief of naar het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om het vak bij te hou den abonneer ik mij op allerlei historische tijdschriften. Die helpen me om nieuwe informa tie te vinden." Eén van zijn leukste ontdekkin gen deed de uit Alphen aan den Rijn afkomstige Koudekerker over café De Hoek. Dat vierde afgelopen week zijn twintigjarig bestaan, maar kent een veel lan gere voorgeschiedenis. „Uit ou de overdrachtsakten blijkt dat op die plek aan de Dorpsstraat rond 1500 al een pand stond, dat wellicht dienst deed als her berg. Ik vind het leuk om zulke feiten dan in dagbladen terug te lezen." Lagerweij heeft de anekdote nog niet verteld of de deurbel gaat. Pas in tweede instantie reageert de historicus om vervolgens bij na huppelend in de huiskamer terug te keren. „Moet je zien: een boek over twintig jaar café De Hoek. Perry, één van de drij vende krachten van de dorps kroeg, kwam het me persoonlijk brengen. Het kost een tientje, maar als ik had gewild had ik zo van hem kunnen krijgen. Wat ziet het er gelikt uit, hè." Tim Brouwer de Koning tebestuur voorlopig alsn terugbetaling overgaat, m het geld - naar schatting tienduizenden guldens - uit de grote hoed tovere de cryptische formuleri hij NUON opdracht gei geld dat hem toebehoort phen te betalen wekt hij druk een spaarpotje 1 energiebedrijf te hebben. Ongetwijfeld kent rekenn Lyczak de voordelen va constructie, maar hij w die uit te leggen. Zo'n v vergroot het vertrouwen (oud-)bestuurder niet. van anderen heeft Lyczai wel nodig om zijn grote ties waar te maken. Voor phense oud-politicus le phen al gauw te klein, deed een gooi naar zetel provinciale staten en hei pese parlement. Vermo niet door gebrek aan cap ten, maar door te weinig van anderen kwam hij ni die zetels terecht. Nu zijn politieke rol is speeld, vestigt Lyczak zijl op de rechter. Die kan b dat hij recht heeft op de 1 vergoedingen. In dat gev hij de slag met het Alphei lege. Maar dat betekent als het gemeentebestui voortaan met de nek a Die kans is groot. Want min als Lyczak er in slaaj het vertrouwen van de Al gemeenteraad vast te h koestert hij de band ra voormalige collegeco Stan Lyczak mag het spel centen dan beheersen, hi er minder goed in om zaam mensen voor zich 1 nen. Tim Brouwer de Koning Tweede uitglijer van slimme Alphense oud-wethouder

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 20