Forse impuls voor internet omroep MEDIA Van Inkel niet vervolgd voor antiflitspaalactie Altijd op zoek naar het ideale programm NOB-personeel reageert sceptisc Van der Ploeg stelt besluit nieuwszender uit Sylvana Simons presenteert Tv-Makelaar bij RTL 4 M maanden. Dat duurde niet lang. Directeur Jonkhart sluit gedwongen ontslagen niet uit 648 donderdag 22 NOVEMBE! zoetermeer/anp - Staatssecreta ris Van der Ploeg (Media) steunt de plannen van de publieke om roep om volgend jaar 40 miljoen gulden extra te investeren in in ternet. Dat heeft hij gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de PvdA'er biedt internet kansen voor verrijking van de ra dio- en televisieprogrammering. De intemetplannen zijn be schreven in de meerjarenbegro ting (2002-2006) van de NOS. In datzelfde stuk stellen de publie ke omroepen ook voor om extra geld te besteden aan de realisa tie van een nieuwszender. Van der Ploeg vindt het nog te vroeg om daarover te oordelen. Hij vindt het prima dat de om roepen vanaf september 2002 op Nederland 2 experimenteren met zo'n nieuwszender, maar zij moeten dat voorlopig uit eigen middelen bekostigen. De om roepen willen dat zo'n nieuws zender op termijn op een apart net wordt uitgezonden, maar dat vindt de bewindsman hele maal onzin. Zoiets zou alleen reëel zijn als meer huishoudens digitale tv kunnen ontvangen, want dan hoeft de NOS niet te worstelen met de schaarse ruimte op de kabel. Om dezelfde reden staat Van der Ploeg voorlopig ook nog niet te springen om een apart cultuurkanaal. Van der Ploeg wil dat de omroep in 2002 de plannen voor thema kanalen nader onderbouwt. „Behalve op de terreinen nieuws en cultuur zijn er wel licht kansen voor een jeugdzen- Staatssecretaris Rick van der Ploeg is voorlopig tegen een aparte pu blieke tv-zender voor nieuws. Foto-.GPD/Cees Zorn der of een herhaalkanaal", schrijft hij. Ook geeft de be windsman aan dat de omroepen moeten investeren in een Elec- tronische Programma Gids (EPG); een menugestuurd ope ningsscherm voor televisie van waaruit kijkers hun keuze voor zenders en programma's gaan bepalen. De staatssecretaris heeft zich ge stoord aan geluiden dat het raar is dat dagbladen zich uit inter net terugtrekken, terwijl de om roepen er nu extra in gaan in vesteren. „Het stopzetten van de internetactiviteiten van de bla den, ook al zijn die nu nog niet winstgevend, lijkt mij onver standig." Van der Ploeg ver wacht namelijk dat rendement van internet pas later zal blijken. Een oplossing van de proble men van de dagbladen ligt vol gens hem in ieder geval niet in het belemmeren van de inter netactiviteiten van de omroe pen. Maar over de problemen van de perssector zal hij later een brief naar de Kamer sturen. amsterdam/anp - Justitie Ver- volgt radiopresentator Jeroen van Inkel niet voor zijn herhaal de oproepen vorig jaar op Vero nica FM om flitspalen te vernie tigen. Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft de discjockey er tijdens een ge sprek wel op gewezen dat het hem een volgende keer wel zal vervolgen. Van Inkel riep in januari 2000 luisteraars op „genadeloos toe te slaan" op de door hem aan gewezen antiflitspaalavond. Vol gens justitie werden na de her haalde oproepen van Van Inkel op verschillende plaatsen inder daad flitspalen vernield. Ook stuurde een onbekende luiste raar het binnenwerk van een flitskast naar Van Inkel op. Onderzoek heeft volgens het OM uiteindelijk uitgewezen dat er geen duidelijke relatie te leg gen is tussen de oproepen van de radiopresentator en het ver nielen Vein de flitspalen in de zelfde periode. De officier van justitie heeft Van Inkel wel op het matje geroepen. De aankla ger heeft hem gewezen op de strafbaarheid van zijn oproep. Van Inkel werkt inmiddels voor popzender Radio 538. In januari haalde hij zich weer de woede van het OM op zijn hals door een omstreden actie. Hij gaf in een prijsvraag een jaar gratis rij den met een Ferrari weg en was ook bereid eventuele snelheids boetes voor zijn rekening te ne men. Justitie kon daar echter niets tegen ondernemen. Wel legde het Commissariaat voor de Media in oktober Radio 538 een boete van 20.000 gulden op omdat het de actie reclame voor het automerk vond. Van Inkel zelf reageert gelaten op de beslissing van het OM. „Ik ken mijn verantwoordelijkheden als programmaker en ga dan ook gewoon door met wat ik al jaren doe; aan mijn programma zal weinig veranderen. Ik heb geen Openbaar Ministerie nodig om mij op mijn verantwoorde lijkheden te wijzen. De hele zaak was niet meer dan een storm in een glas water en ik ben blij dat die storm voorbij is." Radio 538 start vandaag met een eigen verkeersinforma tiedienst (VID). Via het num mer 0900-0538 (EUR 0,50 pér minuut) kan iedereen, naast de actuele file-informatie, ook over flitsinformatie be schikken. Bovendien kunnen luisteraars via dit nummer zelf flitsmeldingen doorge ven. Die worden dan auto matisch in het systeem ver werkt, naast de door de KLPD aangekondigde con troles. Radio 538 is al gerui me tijd actief op het gebied van informatievoorziening voor weggebruikers. Zo wordt ieder uur in samen werking met de VID file-in formatie gepresenteerd en wordt regelmatig melding gemaakt van (on) aangekon digde snelheidscontroles. Nu gaat de samenwerking tus sen Radio 538 en de VID een stap verder door de diensten te bundelen in één nummer. door Monique Brandt Hilversum - Een programma over de zoektocht naar de ideale woning, het is niet het genre waarbij je onmiddellijk aan Syl vana Simons denkt. Toch pre senteert de dertigjarige voorma lige TMF-veejay het programma Tv Makelaar, vanaf vanavond wekelijks te zien bij RTL 4. In het zoveelste woonprogramma worden potentiële huizenkopers gevolgd, worden huizen ge taxeerd en is te zien waar de duurste huizen of meest aan trekkelijke woonwijken te vin den zijn. Ook wordt er gekeken naar bijzondere, net aange schafte woningen. Sylvana Simons rondde de zoektocht naar een huis nog geen jaar geleden af met de koop van een woning in Dui- vendrecht, onder de rook van Amsterdam. „Ik heb al een paar keer een huis gekocht, maar de laatste keer voor het eerst echt in mijn eentje. Ik woon er nu een half jaar, maar er is nogal wat tijd aan vooraf gegaan. Zelf heb ik erg veel naar huizen gekeken. Je wordt op die manier steeds rea listischer en je leert op de juiste dingen te letten. Met dit pro gramma willen we huizenkopers een steuntje in de rug geven. Het programma is niet al te in gewikkeld, want een huis kopen is al ingewikkeld genoeg. Daar bij betekent een huis voor ieder een iets anders. Voor de éen is het een plek om naar toe te gaan na het stappen, voor de ander een plek waar de kinderen moe ten opgroeien of een thuis waar ook gewerkt kan worden. In het programma probeer ik me in te leven in de mensen die centraal staan." Met TV Makelaar geeft Simons in ieder geval weer een geheel nieuwe draai aan haar tv-loop- baan, die in 1995 startte bij mu ziekzender TMF. Nadat de gedi plomeerd danseres/kapster daar een jaar of vier later vertrok, presenteerde ze programma's als Sexquiz on the beach, De Bus, Politie door 't Lint en RTL Live. Voor de radio werkte ze bij Radio 538, op dit moment is ze twee keer per week te horen bij Noordzee FM met Sylvana's Soul en bovendien schrijft ze columns voor een omroepblad. Proeven „Mensen vragen me wel vaker waar ik heen wil met mijn carri ère", aldus Simons. „Ach, ik snap die vraag wel. Ik ben ge woon heel erg op zoek naar dat ene format. Een programmafor mule die nog geschreven moet worden of misschien al in een la ligt, maar die in ieder geval pre cies bij me past. Zo één waarvan ik denk jaa, dat is het! Maar zo lang ik dat Ideale Format nog niet heb gevonden, vind ik het heerlijk om van alles te kunnen proeven en uitproberen. Net als bij het bezichtigen van honderd huizen weet ik steeds beter waar ik wel of juist niet goed in ben. Een programma als dit is ideaal om het vak steeds op een ande- re manier te benaderen en te le ren kennen." Simons vind het naar eigen zeg gen vooral belangrijk dat het ideale programma dicht bij haar zelf moet liggen. „Beter of dui delijker kan ik het ook niet uit- Sylvana Simons is nog steeds op zoek naar dat ene passende format. Foto: Ray Christian leggen. Ik zou een programma willen hebben waarin ik kan zijn zoals mijn vrienden me kennen, omdat ik denk dat ik dan het leukste ben. De vraag is hoe je dat vertaalt naar een program ma dat voor iedereen aardig is om naar te kijken. Ik brainstorm veel, zowel met mensen van En- demol als met RTL 4. En ik denk dat het wel goed komt." Simons is in ieder geval niet ie mand om af te wachten totdat de juiste formule haar in de schoot wordt geworpen. Naast haar tv-activiteiten speelt mu ziek nog steeds een belangrijke rol in haar leven. Twee keer in de week maakt ze radio bij Noordzee FM. „In feite doe ik hetzelfde als ik bij TMF deed, al leen veel breder. Ik ben niet lan ger meer afhankelijk meer van de platenmaatschappijen. Als je van hen een bepaalde clip niet kreeg, had je pech gehad. Nu hoef ik daarmee geen rekening te houden. Als ik een bepaalde cd wil laten horen kan ik die ook in een importzaak halen of des noods in het buitenland. Radio maken is heerlijk. Muziek, dat past echt bij me. In welke ge moedstoestand ik ook ben, er is altijd wel een plaat om me eruit te halen of dat gevoel juist te versterken. Muziek is pure emo tie, en ik ben nu eenmaal een heel emotioneel mens." Radio, televisie, schrijven, wel licht acteren of tv-formats be denken: Simons wil het liefste alles tegelijk. „Vrienden zeggen dat ik een control freak ben. Daar hebben ze misschien wel gelijk in. Ik wil alles, en ik wil alles goed doen. Maar omdat ik met zoveel din gen tegelijk bezig ben, wil ik ook alles weten wat er te weten valt. Ik probeer altijd goed te luiste ren naar de regisseur, pn cameramensen, met ma van het licht en geluid. Al ke dag door een profesa visagist word opgemaakt het op een gegeven mom kunnen." Sylvana: „Na de opname Tv Makelaar wil ik in jam het wat rustiger is, na gai ken over wat ik wérkelijk wil doen. En dan ga ik h( doén." Tv-Makelaar is vanaf vat te zien op RTL 4 vanaf 21 Burgerlijke staat: Gehuwd Werk: columnist, (script)schrij ver, publicist Hobby's: lezen in bad Krant: De Telegraaf, NRC Han delsblad Tijdschrift: HP/De Tijd, Else vier Boek: de verzamelde scripts van Blackadder Film: The Shawshank Re demption Muziek: Anastacia, Madonna Website: www.krajicek.nl Voor welk televisieprogramma mocht je vroeger opblijven? Voor films met Louis de Funès, de avonturenfilms van Angeli- que en 'knokfilms' van Bud Spencer en Terence Hill. Als je baas van een tv-zender zou worden, wat zou je eerste maatregel zijn? Veel minder rokerige mannetjes in voor-, na- en tussenbeschou- wingen en veel meer vrouwelij ke deskundigen in de Nova's en de Netwerken. Het kan toch niet zo zijn dat alleen mannen op allerlei gebied deskundig zijn, maar kennelijk zitten de vrouwen niet in de kaartenbak ken. Voor welke presentator of welk programma zet je de radio aan? Ik luister niet veel naar de ra dio, maar ik kan erg lachen om Robert Jensen van Yorin. Hij is irritant, maar op een leuke ma nier. Voor de rest hoor ik te In deze rubriek vraagt Herman Elzinga uiteenlopende personen naar hun kijk op de media. Van daag Daphne Deckers (33). weinig radio om te kunnen be oordelen of er ook andere leuke programma's zijn. Als je leven wordt verfilmd, wie moet jou dan gaan spelen? Fran Drescher van The Nanny met 'n blond pruikje? Ik vind haar helemaal geweldig, ben een echte groupie. Toen ze bij de uitreiking van de Televizier- ring was, moest ik daar ook iets doen. Ik ben toen met haar au tobiografie naar haar kleedka mer gegaan om een handteke ning te vragen. Hoe vind je dat je overkomt in de media? Na al die jaren herken ik mezelf weer in interviews. Ik heb heel lang gedacht wanneer ik inter views teruglas: wie is dit? In het begin ben je heel vereerd en hap je in ieder visje dat voor je neus wordt gehangen. Vooral cynische grapjes zijn heel ver velend om terug te lezen. Ken nelijk is interviews geven iets dat je moet leren. Nu ben ik er ook heel blij mee. Wie bewonder je in je vak? Chiem en Marina van Houwe- ninge. Zij schrijven al twintig jaar succesvolle comedy's. On der meer Oppassen!, waarvoor ik dit seizoen ook vier afleverin gen heb geschreven. Chiem be geleidt me, dus wat wil je nog meer? Denk je dat je qua werk ooit nog eens iets totaal anders gaat doen? Ik ben net rigoureus van rich ting veranderd: van tv-presen- tator naar schrijver. Mijn vierde boek, het kinderboek De ver schrikkelijke ijstaart, is net uit en naast mijn columns schrijf ik dus afleveringen voor de VARA- comedy Oppassen!. Wat was je grootste blunder? Mijn eerste huwelijk. Ik was 19 jaar en kende hem net vier Als welke historische figuur stap je uit de tijdmachine? Als Dolle Mina. Ik denk dat ik het heel moeilijk zou hebben gehad in een andere tijd dan nu. Veel jonge vrouwen realise ren zich waarschijnlijk niet in wat voor toptijd wij leven, waarin je heel zelfstandig kunt zijn. Dat is elders op de wereld wel anders. Met wie zou je liever niet aan spoelen op een onbewoond ei land? In zo'n situatie is ieder gezel schap welkom, maar als ik toch moet kiezen: liever niet met een kannibaal. Je struikelt dezer dagen overal over Harry Potter. Is het een hy pe? Juist niet, want een hype is ge baseerd op lucht en Harry Pot ter heeft wel degelijk kwalitei ten. Schrijfster Rowling heeft de Playstation-generatie weer aan het lezen gekregen. Harry Pot ter is het best verkochte boek na de Bijbel, dus mensen moe ten nooit meer zeggen dat kin deren niet willen lezen. Blijk baar raken de verhalen een enorme zenuw bij de kinderen. Helaas begint alle commercie rond de Potter-film wel op een hype te lijken. Jammer, want het zijn echt goede boeken. door Dolf Rogmans Hilversum - De voorgenomen keiharde sanering van het Ne derlands omroepproductiebe- drijf NOB in Hilversum is door vakbonden, ondernemingsraad en personeel sceptisch en vooral gelaten ontvangen. Na afloop van de personeelsbijeenkomst gisteren in Hilversum klonk zelfs een klein applaus voor directeur Marius Jonlchart. Jonkhart maakte de elfhonderd aanwezigen duidelijk dat het NOB het komende jaar drastisch wordt gesaneerd. Vein de 2600 medewerkers die bij het NOB en de aangesloten bedrijven wer ken, houdt het NOB er nog maar 350 over, die samen een nieuw uitzendbedrijf gaan vor men. Alle andere activiteiten worden verkocht of gestopt. Tij dens het proces van hergroepe ren en verkopen verdwijnen 400 banen. Jonkhart kon gisteren nog niet precies aangeven waar precies. Wel zei Jonkhart gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. Vakbondsbestuurder Luuk Voormeulen van FNV Kiem schat het aantal gedwongen ontslagen op maximaal twee honderd. Maar of het zover komt, moet Voormeulen nog zien. „Er is de afgelopen 12 jaar nog geen di recteur geweest bij het NOB die een reorganisatie heeft afge maakt. Het is afwachten of dat deze keer wel lukt." Ook onder nemingsraadvoorzitter Bert Sie- gersma is sceptisch. „We heb ben inderdaad al een paar reor ganisaties meegemaakt. Wij zijn dan ook benieuwd naar de on derbouwing van de plannen. Wij willen eerst zien of de aan names kloppen voordat we een advies uitbrengen." Siegersma relativeert het ap plaus dat Jonkhart gisteren kreeg van het personeel. „Hoog uit de helft van het personeel klapte. En dat gebeurt wel vaker in tv-studio's." De sfeer na af loop van de bijeenkomst was gelaten. „Het verhaal duurde anderhalf uur. Mensen moeten dat eerst verwerken." Vakbondsbestuurder Ewoud Teerink van De Unie is het meest hard in zijn oordeel. „Ik ben erg bang dat deze reorgani satie wederom geen zoden aan de dijk zal zetten. Deze reorga nisatie betekent alleen kwali teitsverlies." Jonkhart realiseert zich de scep sis, maar laat zich er niet door stoppen. „Er zijn mensen die zich nog niet realiseren dat er nu echt wat gaat veranderen." Salaris Directeur Jonkhart maakte het personeel verder duidelijk dat hun salaris tussen de twintig en 25 procent te hoog is in vergelij king met concurrenten. Met de bonden wil hij afspraken maken over verlaging van de lonen. Dat kan bijvoorbeeld door andere roosters en door de arbeidstijd verkorting te laten vervallen. De personeelsvertegenwoordigers zijn lang zo ver nog niet. In zijn perspresentatie vertelde Jonkhart gisteren dat het NOB op dit moment structureel ver lies maakt. Als er niet wordt in gegrepen, is over vier jaar het geld helemaal op. Nu kan het NOB door de verkoop van het Mediapark en een groot aantal productiebedrijven voldoende geld vergaren om een goed soci aal plan af te sluiten, de schul den van 240 miljoen af te beta len en de overheid zoals afge sproken 155 miljoen gulden te betalen. Het resterende geld kan vervolgens onder de publieke omroepen worden verdeeld. Hoeveel dat zal zijn, wilde hij niet zeggen. Jonkhart wil haast maken met zijn plannen. Een deel van de bedrijven is dit jaar al verkocht. In februari krijgt het personeel te horen wie er weg moet en in de loop van volgend jaar wor den drie nieuwe bedrijven ge vormd: een vastgoedpoot, een commercieel bedrijf en een uit zendbedrijf. De eerste twee bedrijven wor den tegen eind 2002 verkocht en Jonkhart gaat dan alleen uitzendbedrijf verder. Daarmee is het NOB goed als terug bij twaalf jaar geleden beg het werd losgemaakt val blieke omroep. Alleen w veel minder mensen. I zal alleen nog maar b( zijn bij het opslaan, klaar maken en trans] van beeld en geluid tenl van publieke en comi omroepen en de ka' schappijen. Volgens Jonkhart is bleem van het huidige F er te veel en te dure werken en dat er te 1 wacht met ingrijpen. „Er zijn beleidsfouten g Toen het nodig was, be negentig, is er niet ingeg Het NOB is volledig in van de staat. Jonkhart li staatssecretaris Rick Ploeg van Media en Zalm van Financiën I ming gekregen voor de s Voorlopig zal de staat blijven van het kleine maar Jonkhart denkt da de omroepen interessi hebben. „Zowel de com als de publieke omroe ven afhankelijk van b voor het uitzenden i programma's. Ik kan 1 stellen dat ze dan ook schap willen hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14