Armoede daalt dankzij fiscus Aan de gulden valt nog veel te verdienen Ook daklozen krijgen eurokit xtra voordelig Nieuwe torens WTC New York helft lager rant Veel eenoudergezinnen beter af met uitkering dan met baan nmuwerj jij >US Beeld op bordes vernield t Frisco Rundergehakt Clementine mandarijnen 4.55 2.72 11TT iiiii' Leidsch Dagblad NR. 42780 LOSSE NUMMERS 2,251,02 ZATERDAG 2,751,25 donderdag 22 NOVEMBER 2001 OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch tt Dagblad f® den haag/gpd - Het aantal arme huishoudens is eindjaren negen tig nog steeds niet verdwenen. Wel is het de afgelopen jaren iets afgenomen. Dat komt niet door dat meer mensen een baan heb ben gevonden, maar vooral door fiscale regelingen, zo blijkt uit de Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS over de periode 1996 tot 2000. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is eind jaren np.crentit? afeenomen van komt vooral door de verhoging van de fiscale ouderenaftrek waardoor alleenstaande oude ren er op vooruitgingen. Vol gens het Planbureau zal het aantal arme huishoudens nog verder afnemen door de belas- tingherziening.Hiervan zijn ech ter nog geen gegevens bekend. De armoede in Nederland wordt bepaald aan de hand van twee grenzen. Het sociale minimum zoals in de bijstand en AOW, dat voor een alleenstaande neer komt op netto 1481 gulden f19991 ner maand. En het 'iets een alleenstaande uitkomt op 1693 gulden per maand (1999). Het aantal mensen met een laag inkomen dat aangeeft daarvan moeilijk rond te kunnen komen, daalde tussen 1996 en 1998 van 42 tot 29 procent. De daling van de armoede komt vooral door het gevoerde inko mensbeleid, en dan met name voor ouderen. De poging om werklozen, bijstandsgerechtig den en arbeidsongeschikten aan het werk te helpen, is nauwelijks gelukt. Slechts een op de zes werklozeri vond in 1998 een genheid kwam met name voor rekening van herintredende vrouwen en schoolverlaters. Volgens het CPB en het CBS komt armoede in Nederland vooral veel voor onder allochto nen. Bijna de helft (40 procent) van de huishoudens met een al lochtone kostwinner heeft een laag inkomen. Volgens de onderzoekers geldt dat ook voor de tweede genera tie allochtonenAndere'arme' huishoudens gaan erop achter uit als ze een baan accepteren doordat ze dan verschillende Dit verschijnsel wordt ook wel de armoedeval genoemd. In to taal hebben 267.000 huishou dens, vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen, hiermee te maken. Daardoor gaat deze groep niet zo snel aan het werk, vermoeden de onderzoekers. De overheid zou zich daarom na drukkelijker moeten richten op uitkeringsgerechtigde eenouder gezinnen met een laag inkomen. Pagina Binnenland: Meer nieuws over de E U R O B I J L A G E WOENSDAG 21 NOVEMBER 2001 Na de Luxemburgers hebben de Finnen volgens de Europese Commissie het grootste vertrou wen in een probleemloze invoe ring van contante euro's. Hun land onderscheidt zich door vooruitstrevende betalingsme thoden. In winkels betalen ze fre quent met debet- en creditcards, meer dan andere Europeanen. Bankieren via internet is sterk in geburgerd, evenals telebankieren met terminals bij banken en win kelcentra. „Het probleem is dus niet zozeer dat mensen grote be dragen contant geld uit matras sen gaan inwisselen, maar eerder de mentale aanpassing, het ge voel ontwikkelen voor nieuwe prijzen", aldus een bankmede werker. De hoeveelheid contant geld is het laagste in Europa. Door de hoeveelheid contact geld laag te houden, hoopt mi nister van financiën Sauli Niinis- tö verwarring met de nieuwe munt tot een minimum te beper ken. Daarom is zijn ministerie nog maar eens een campagne voor het gebruik van plastic geld begonnen. Via posters op bus hokjes en advertenties in de me dia wordt het publiek aange spoord om het komende halfjaar vooral met kunststof te betalen. Is een vaste groep mensen tradi tioneel tegen de Europa en de euro, de meeste Finnen hebben geen sterke gevoelens voor of te gen door Hans Jacobs De banken zijn al een tijdje bezig met hun actie om zo veel mogelijk guldens, dubbeltjes en kwartjes uit spaarpotten, oude sokken en ma trassen ingeleverd te krijgen. De oogst is nog niet bekend. Maar het loont zeker de moeite goed op te letten welke muntjes worden ge stort. Want er zijn dubbeltjes en kwartjes, maar ook guldens, die in de muntenhandel meer waard zijn dan hun nominale waarde, dus dan de waarde die erop staat. Het gaat dan niet om de muntjes in de portemon nee. Die zijn namelijk door het veelvuldige gebruik al aardig gebutst en gekrast. Verzamelaars willen graag munten die nieuw zijn, vers van de munt- pers (fleur de coin, noemen ze dat) of die deze ideale toestand zo dicht mogelijk benaderen. En hoe minder er van zulke munten zijn, hoe hoger de prijs. Bij de introductie van de munt van vijf gulden in 1988 pakte de Ko ninklijke Munt meteen groots uit. Alleen al in dat eerste jaar zijn er 73,5 miljoen van in omloop ge bracht. In de drie jaren daarna kwamen er nog eens 133 miljoen stuks bij, maar na 1994 zijn er in totaal nog maar nauwelijks 1,5 miljoen uitgegeven. De kans een vijf gulden in de por temonnee te vinden uit bijvoor beeld 1998 (oplage: 100.000) is mi nimaal. Vandaar dat die eerste stukken niets opbrengen, en dat een ongebruikt en onbeschadigd exemplaar van drie jaar geleden volgens de catalogus 17,50 gulden waard is. Zo kent elke munt die nu in om loop is een paar 'magere' jaren, met een lage oplage. Daarvoor be- De 10 jaar oude Floor leegt alvast haar spaarpot. Banken hebben consu menten opgeroepen hun muntgeld nog deze maand in te leveren. Foto: ANP/Koen Suyk talen verzamelaars een hoge prijs. Zonde dus om een mooi vijfje uit 1988 nu bij de bank in te wisselen voor 2,27 euro. De handel geeft er straks bijna 8 euro voor. Een overzicht van vast te houden munten. Na 1990 zijn rijksdaalders nog maar met mondjesmaat uitgege ven. Tegenover de 67 miljoen stuks uit 1980 (twee versies) en de vier miljoen uit 1989 staan een schamele 150.000 in 1995. Die knaak is dan ook 12,50 gulden waard. Een 'zeldzame' gulden is die uit 1991. Deze kan volgens de catalo gus wel 7,50 opbrengen (oplage 400.000). Alle guldens met de beel denaar van koningin Juliana zijn ongebruikt ook meer waard dan hun nominale waarde. Het beste jaar is 1975 (12,50 gulden). Aan de kwartjes valt weinig te ver dienen. Zeldzaam is alleen het muntje uit 1994. Tegenover de ge bruikelijke miljoenenoplage (69,5 miljoen in 1998 bijvoorbeeld) staat een bescheiden uitgave van 1,5 miljoen, op de verzamelaarsmarkt goed voor 6,50 gulden per stuk. De Juliana-kwartjes tot 1970 zijn on gebruikt veel meer waard, met 1954 als uitschieter (dertig gulden) Bij de dubbeltjes is de te verwach ten winst gering. Elk jaar worden er tientallen miljoenen uitgeperst (49 miljoen nog in 1999), met al leen 1988 (2 miljoen) als uitzonde ring. Dat exemplaar heeft een ca talogusprijs van 2,50 gulden. De Julianareeks levert meer op, met 1954 als potentiële uitschieter (twintig gulden). Maar zelfs exem plaren uit 1977,1978 en 1979, toen er elk jaar meer dan honderd mil joen werden aangemaakt, staan ongebruikt nog geprijsd voor één gulden. De stuivers tenslotte zijn onge bruikt uit de Julianajaren voor 1970 tussen de vijftien en 35 gul den (voor 1956) waard. Dus niet te snel inwisselen die goeie ouwe gulden. Hij zou wel eens meer waard kunnen zijn dan de nieuwe euro. Iedereen in Nederland ouder dan zes jaar komt in aanmerking voor de zoge noemde eurokit: een setje met de nieuwe euromunten. En dat geldt ook voor dak en thuislozen. Alle zwervers met een adres krijgen de brief waarin de aanbie ding staat. Maar zelfs de zwervers zonder adres kunnen ervoor in aanmerking komen. In elk geval hoopt het ministerie van Finan ciën ook deze zwervers te bereiken met de uitgebreide voorlichtingscampagne rond de invoering van de euro. En wel via een speciale campagne. ..Het is de bedoeling dat voor de invoe ring van de euro de bevolking 100 pro cent geïnformeerd wordt. Met andere overheidscampagnes nemen we al met 80 procent genoegen, maar nu moet het iedereen zijn. Dat geldt dus ook voor dak- en thuislozen, die via de normale kanalen nauwelijks bereikbaar zijn", al dus een woordvoerster van het ministe rie. Voor de voorlichting aan de dak- en thuislozen werd dan ook een speciale werkgroep in het leven geroepen die moest bedenken hoe de zwervers het best bereikt konden worden. Daar kwam onder andere uit dat het niet voldoende was om de thuislozen via de sociale dienst en het Leger des Heils te informe ren. Er komen dus ook posters in alle grote andere opvangvoorzieningen, ad vertenties in straatkranten en placemats bij de maaltijdvoorzieningen. Bovendien concludeerde de werkgroep dat de speciale campagne laat, en zo dicht moeglijk op de invoering van de euro moest beginnen. „De informatie blijft maar kort hangen bij deze doel groep", aldus de woordvoerster. De cam pagne begint daarom pas begin decem ber. leiden - Eén van de twee kind beeldjes die de trap van het bordes van het Leidse stadhuis sieren, is vernield. Het beeld is met veel geweld van de sokkel geduwd en enkele meters lager op de Breestraat te pletter geval len. Volgens gemeentewoord voerder Fons Delemarre (op de foto bij de brokstukken) zien des kundigen geen kans meer om het te repareren. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het gaat, kijkend naar het stadhuis, om het rechterbeeld. Het linkerbeeld en de vier leeu wen die eveneens langs de trap staan, zijn onbeschadigd. De ge meente is van plan een replica van het beeld te laten maken maar wordt daarbij geconfron teerd met een probleem. Er is na melijk binnen het stadhuis geen beeldmateriaal van het 'engel achtige figuur* voorhanden. Het andere beeld in spiegelbeeld na maken, kan niet omdat er essen tiële verschillen tussen beide beelden zijn. Daarom is de ge meente op zoek naar beeldmate riaal van het 'engeltje' om zo een replica te kunnen construeren. Hoe gedetailleerder de foto, prent of video, hoe beter. Men sen die materiaal in hun bezit hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente. Foto: Hielco Kuipers new york/ap - De twee ver woeste torens van het World Trade Center in New York wor den mogelijk binnen vijf jaar herbouwd. Maar de torens zul len half zo hoog worden, zo maakte het consortium dat de grond van WTC-complex pacht gisteren bekend na een gesprek met de nieuwe burgemeester van New York, Michael Bloom berg. Hoeveel torens er ge bouwd gaan worden is nog niet bepaald, maar ze worden waar schijnlijk zo'n vijftig tot vijfen vijftig verdiepingen hoog. Binnenkort worden de eerste voorstellen voor de nieuwe ge bouwen voorgelegd aan de on langs gekozen nieuwe burge meester. De directeur van het consortium is ervan overtuigd dat er mensen in de gebouwen willen werken. Pagina Buitenland: Dodental aanslagen WTC (advertenties) ook de Rijn enschans." *io of in Lei- ingen komt. !t juiste mo- hoolgebouw mooi, in het loet iets toe- [t er ook veel -eiden en de Wassenaar- 1 instituut in gezamenlijk sopleidingen nnen we sa- ;hten en ap- belangrijker slijker door- ecter van el- r de regiona- isloten bij de in 1983, 1998. Die )ben een opgeleverd. ,sche weten- ïr jaren mee e politici ble- van de en ige bron van gesproken riling onder izend men gel de cijfers rmelden. i geconclu- irt de ant- zijn. Dat is alle gege- n analyse- Bij C1000 denken we niet in guldens. We denken niet in euro's. Bij C1000 denken we in lage prijien. Daarom hebben we deie week voor u twee extra voordelige aanbiedingen rundvlees kilo net 1 kilo 2*49 9.99 5.99 1.13 De aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 24 november 2001 Ja, ik word abonnee Naam Straat Postcode Telefoon en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. rjMuv (i.vm. controle nabezorgmg) Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 16,93 (fl. 37.30) kwartaalabonnement automatische betaling 48,53 <fl 106.95) betaling per acceptgiro 48,99 (fl 107.95) Handtekening: 'e\* Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau 8<| automatische betahig is nxjn bank-gronummer 712141 Stuur deze bon In een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonneeservice, Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden www.leidschdagblad.nl DE WERELD OM JE HEEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 1