DUIN BOLLENSTREEK Rijnsburg wil foutparkeren aanpakken De Oude Post houdt open huis KunsT-in-LDSTfn) SPRINGTIJ Sassenheimse krakers moeten panden aan Kerklaan verlaten Jongeren Katwijk: single en debat tegen zinloos geweld Hardleers crimineeltje krijgt laatste kans 'Overlast jeugd in Rusthoff en Passage' zaterdag 10 november 2001 NOORDWIJK www.fresco-art.nlj check de maandaanbieding! ntrum De Aa past rplan aan loot illegale rerkhandel 'voorhout - Een 35- rhouter die was aan- ioor illegale handel in is door de Haagse jveroordeeld tot voor- e gevangenisstraf van iden. Tevens krijgt de joete van 2.500 gul- i werkstraf van 180 nee viel de straf een uit dan de officier had geëist: vijf ïroorwaardelijk en traf van 240 uur. De :r is al twee keer eer- legale vuurwerkhan- lleeld. lerbirds-dag ce Expo k - Space Expo in ;is vandaag voor één ■overd in het Thun- lace Centre. De tenttoonstelling aan :g is vanaf 10.00 ge- de Thunderbirds-dag half twaalf en duurt r 's middags. In de af- laand hebben kinde- tv-zender Fox Kids anet mee kunnen ;en Thunderbirds- De driehonderd lars zijn uitgenodigd >d als lid van de fami- an de dag deel te ne- jegangsprijs is vijf- i voor volwassenen den voor kinderen jtwaalf jaar. Hor krijgt lit vervolg c - Het Full Color »en racisme en zin- d, dat afgelopen in Noordwijk werd j krijgt wellicht vol len tweede editie. De is unaniem enthousi- !t jongerenfeest en lamenwerking tussen Uende organiserende jijdens de commissie 1 Schoordijk van De je PvdA/D66/GL gis- let festival een grote gemeente gaf afgelo pen eenmalige subsi st festival, die volgend Brhaald kan worden, sn zien waar we dan indaan halen", aldus Dagcentrum wil kleinschaliger werken door Hans Versluis sassenheim - Dagcentrum De Oude Post in Sassenheim gaat verhuizen. Het centrum voor ver standelijk gehandicapten aan de Hoofdstraat wil kleinschaliger gaan werken. Want kleinschalig heid vergroot de integratie in de samenleving, is de filosofie van de Stichting Bollenstreek, die werk voor verstandelijk gehandi capten in de Bollenstreek coördi neert. Voor twee van de drie af delingen is al een nieuwe locatie gevonden aan de Zuilhofstraat. Alleen voor de teken- en schil derafdeling is de stichting nog op zoek. Om het grote publiek op de hoogte te brengen van de op handen zijnde verhuizing houdt het centrum in de week van 17 tot 23 november een open week. Bezoekers kunnen dan meteen kennismaken met de activiteiten die plaatshebben in het centrum. En dat de open week zo vlak voor sinterklaas valt, is geen toeval. Bezoekers kunnen direct een bestelling bij het centrum plaatsen. En een bezoekje is het dagcen trum zeker waard, want de kwa liteit van het werk doet niet of nauwelijks onder voor een 'nor male' galerie. Dat werd afgelo pen jaar onderstreept toen een jury uit de landelijke duizend in zendingen vijf kunstwerken uit Sassenheim nomineerde voor de jaarlijkse K4-award voor kunst van verstandelijk gehandi capten. Jammer dat de media daar nau welijks of geen aandacht aan hebben besteed, vindt Desirée Wemars, begeleidster op De Oude Post. Ook de expositie van zes kunstenaars in het Cobra museum in Amstelveen kreeg niet de aandacht die ze verdien de. De tekeningen en schilderij en vervaardigd in het dagcen trum, steevast gekenmerkt door uitbundige kleuren en speelse vormen, zullen niet misstaan hebben temidden van het Co bra-geweld. De verstandelijk ge handicapte kunstenaars teke nen, schilderen, boetseren en borduren er gewoon op los en hebben lol in hun werk. En dat weten de vaste bezoekers van het centrum te waarderen. „De opdrachten stromen binnen. We hebben onlangs een maxi mum ingesteld", vertelt Wer- nars, .Anders was het niet meer te doen." Slabben, placemats, houten poppen, ledikanten met bijpassende dekbedjes, alles be drukt en ingekleurd door de kunstenaars van De Oude Post. In het winkeltje bij de ingang hangen verjaardagskalenders, T- shirts en boeken met afbeeldin gen. „Voor de komende week nemen we helemaal geen op drachten meer aan, want dan werken we aan de open week", aldus Wemars. Er moet nog een hoop werk worden verzet. De voormalige gymzaal van het ge bouw dient tijdens de open week als expositieruimte. En er moet natuurlijk wel wat te expo seren zijn. De Stichting Bollenstreek wil kleinschaliger gaan werken. „Dat bevordert de integratie in de buurt en in de samenleving", legt Nico Koutstaal uit. Kout- staal leidt de afdeling Arbeid van de stichting. „Vroeger werkten er dagelijks zo'n zeventig men sen op De Oude Post. Dat heb ben we teruggebracht tot zo'n dertig, doordat we alleen de kunstzinnige activiteiten heb ben overgehouden." Maar door de afslarüdng was De Oude Post eigenlijk te groot en te duur. Daarom verhuizen de textiel- en de houtbewerkingsafdelingen binnenkort naar nieuwbouw in de Zuilhofstraat. Voor de grafi sche groep - tekenen, schilde ren en keramiek - zoekt de stichting nog een locatie. „We zoeken iets in de richting van Lisse, een oud bakkerijtje of zo iets, waar we behalve een atelier in het bakkerijgedeelte ook een galerietje kunnen inrichten in het vroegere winkeldeel." Kout staal verwacht dat ook de grafi sche groep in het voorjaar is verhuisd. De open week wordt op zater- rijnsburg - Rijnsburgse automo bilisten kunnen er op rekenen dat de politie in hun woonplaats de komende tijd heel streng contro leert op foutparkeren. Er is al lan ge tijd zorg over de parkeerpro blemen in het dorp. Het bureau KPMG dat de par keerproblemen van Rijnsburg heeft onderzocht, oordeelt dat het gedrag van de inwoners aan een 'opknapbeurt' toe is. De Rijnsburger bezit te veel auto's en pakt voor elk wissewasje zijn voertuig. Het gemeentebestuur pikt het parkeergedrag van de inwoners niet meer. De politie gaat vanaf 8 december vooral op zaterdag extra surveilleren op de Noord- wijkerweg, tijdens wedstrijden van Rijnsburgse Boys. Veel politieke partijen klagen steen en been over de par keeroverlast in het dorp. De Christenunie/SGP wil een on derzoek en weigert te geloven dat alles op een mentaliteits kwestie is terug te voeren. De WD daarentegen beweert dat een dergelijk onderzoek te duur is en bovendien zinloos 'omdat toch al bekend is om welke plaatsen het gaat'. Volgens PvdA-ffactievoorzitter K IQeijwegt gaat het wel degelijk om een mentaliteitsprobleem. „Om dit op te lossen is ons ver trekpunt een stringente handha ving. Bij de evaluatie van de rol van politiesurveillant zal voor onze fractie handhavend optre den bij foutparkeren een speer punt zijn. Misschien is er ook wel sprake van een gebrek aan parkeercapaciteit. Dat merken we dan wel." Burgemeester Van der Lee zegt dat het einde van het tijdperk politiesurveillant nabij is. „Het contract voor in totaal vijf uur loopt af. Het afgelopen jaar heb ben we een gedeelte ook al niet hoeven te betalen omdat er een Katwijkse surveillant inviel. Die draaide minder uren. Maar het contract kan sowieso niet wor den verlengd. De overheid wil van de surveillant af. We krijgen nieuwe mogelijkheden met een bijzondere opsporingsambte naar." Wethouder I. Mostert (Christen unie) vindt dat er ondanks de bezwaren van de raad toch een parkeeronderzoek moet komen. „De knelpunten zijn weliswaar bekend, maar we moeten ook een oplossing zien te vinden. Daarom is het zeer nuttig als we de problemen goed in beeld proberen te krijgen." Het college laat het onderzoek, dat 36.000 euro (ruim 79.000 gulden) kost, derhalve toch uitvoeren. Een verstandelijk gehandicapte aan het werk in dagcentrum De Oude Post. Foto: Dick Hogewoning dag 17 november om 13.00 uur geopend door kunstschilder Leo van der Ende, bekend van het Panorama van de Bollenstreek. Van maandag 19 tot en met vrij dag 23 november is het dagcen trum (Hoofdstraat 99) met spe ciaal voor de open week inge richt expositie te bezoeken van 9.00 tot 16.00 uur. Overigens is het centrum ook buiten de open week te bezoeken. den haag/noordwijk Met een knallende hoofdpijn werd een 19-jarige Noordwijker op 4 fe bruari dit jaar wakker in een po litiecel. „Wat heb ik nu weer ge daan?", vroeg hij zich af. Agen ten vertelden hem dat hij sla pend was aangetroffen in een Volvo aan de Johanna van Hoornstraat. Hij had een ruitje ingetikt om geld uit de auto te pikken, maar was zo dronken dat hij in slaap was gevallen. De 19-jarige Noordwijker had nog veel meer op zijn kerfstok, zo bleek gisteren bij de Haagse politierechter. Hij werd veroor deeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke cel straf van drie maanden wegens acht strafbare feiten in Noord- wijk. „En dan ben ik nog mild", vond de rechter. „U heeft al een hele misdaadcarrière achter de rug. Ik hoop dat die nu is afgelo pen." De verdachte is twee jaar dak loos geweest. Hij stal onder an dere bromfietsen om aan geld te komen. In het weekeinde dronk hij zich altijd een stuk in de kraag. Vaak eindigde die drank festijnen met zijn vriendenclub je in baldadigheden die uit de hand liepen. Zo gingen de vrien den op 11 maart vorig jaar on uitgenodigd naar een feestje aan de Zilverschoon, waar ze zich helemaal lieten 'vollopen' met sterke drank. Meerdere malen werd hen verzocht om weg te gaan, maar dat weigerden ze. De verdachte ging zelfs op de sa lontafel liggen en vernielde de ze. Toen de baldadige vrienden uiteindelijk toch besloten om weg te gaan, stalen ze twee mas kers en een aantal flessen drank. De Noordwijker moest zich gis teren ook verantwoorden voor de diefstal van vier bromfietsen en het vernielen van een winkel ruit in Noordwijk. katwuk - Met een jongerende- bat en een single besteden jon geren uit Katwijk volgende week aandacht aan zinloos geweld. Vincent Klinkenberg (18) en Ilan Vooijs (23) van Stichting Jeugd- participatie Katwijk klopten aan bij de gemeente en bij Music Centre Soundwave met hun plannen. „Wij konden de vrese lijke gebeurtenis in Noordwijk (het doodsteken van de Katwij- ker Stephan Hendriksen red.) niet zomaar aan ons voorbij la ten gaan", zeggen de twee. „Ge weld lost niets op, het is beter met elkaar te praten." Jongeren centrum Scum, het Platform Verslavingszorg Katwijk en Ku bus 85 boden spontaan hun hulp aan. Op donderdag 15 november be gint de actie tegen zinloos ge weld met een jongerendebat in Scum aan de Noordduinseweg. Het Nederlands Debat Instituut helpt mee bij de organisatie. Jongeren uit De Schuit, Scum en Stappers, van de Sjaloomgroep, het Andreascollege en het KM- BO discussiëren mee in een soort Lagerhuisdebat. Toegang is gratis, het debat duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Op 17 november is in Scum het Soundwavefestival, omdat de muziekwinkel van die naam een jaar bestaat. Eigenaar Ard van Bers vond het een goed idee om de opbrengst van het festival te schenken aan de Stichting tegen Zinloos Geweld. Tijdens het fes tival wordt de single 'Ik ben te gen zinloos geweld' gepresen teerd. De cd is een samenwer king tussen muzikanten en zan gers uit verschillende vooraan staande Katwijkse bands. Op het festival spelen onder meer Au rora Project, Cauldron, Lekker Belangrijk en The Waiting. Voor de entreeprijs van tien gulden krijgt de bezoeker niet alleen toegang, maar ook de single. igedis, wie kent 'm nog, gooit eens roet in het eten. De Bnwolf van de Duin- en iek steekt een stokje voor een appartementencomplex in kerhout. In de tijd van Floris er Hauer het beessie zonder rer de kling hebben gejaagd, uden ze meteen met heel het litebestuur van Voorhout moeten doen. ite Voorhout leest wat zij wil aat er niet. „De centrale vesti- fe bibliotheek van de gemeen- in komt in Voorhout", wij t nergens gelezen. En dat at het ook nergens staat, de centrale bibliotheekadmi- m Zuid-Holland, repte in e notitie over de Voorhoutse k als 'hoofdvestiging' en War- iassenheim als 'nevenvestigin- ze het over hadden, was dat Jen bibliotheek moet krijgen, niet werkt als megamagne- 1 eerste straaltje zonlicht. En in mensen uit de omgeving hs een boekje mogen lezen (en, ach, dat bekijken ze zelf Imeenteraad van het groei en aantekening over een 'ba- eek', die de hele omgeving n bedienen, en kreeg weer jrootheidswaas voor de ogen out, het centrale punt van de 5e gemeente Teylingen. >ut, een dorp onder dorpen 'lopen jaren uit zijn jasje ge- In nu dus regelmatig in zijn lat. dt tijd voor een nieuwe bi- Eentje waar mensen rauw in- •g steeds ongebakken weer uit int dan kunnen ze ook in «teer gewoon lezen wat ze wil- pods ?raat en nog meer gebedel in eindelijk gebeuren: Rijns een Florisbeeld. Tussen de en door ('Je zou kunnen zeg- Jo van Paridon weet het niet meer. De wethouder van Katwijk zit in dubio: zal ze blij ven, gaat ze weg? Op de wip, zeg maar. Want de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en dan wordt het binnen de partijen altijd een grote draaimolen. Waar stopt de carroussel van de Katwijkse WD? Blijft Jo zitten of springt ze eraf? Geeft ze een ander de ruimte om het klimrek van de Katwijkse politiek verder te bestijgen? Volgens de PvdA heeft ze een jaar voor spek en bonen in het college gezeten. De vraag is: mag ze na de verkiezingen meespelen? Het schommelt erom. Archieffoto: Dick Hogewoning gen dat Floris een van de eerste project ontwikkelaars van Nederland was') heeft initiatiefnemer Hogewoning de Rijns burgers toch enthousiast weten te krij gen voor het immense kunstwerk: vier meter en zestig centimeter daadkracht en leiderschap tilt straks het Koomans- plein naar een hoger niveau. Iedereen blij en zand over de aanloop problemen, vinden de Rijnsburgers. Op 16 november is het feest, dan gaat het doek eraf. Maar voor mensen die zich op de borst kloppen vanwege hun histo risch besef en de loftrompet steken over hun gedegen geschiedkundig onder zoek, stappen de leden van de stichting 'Standbeeld/Monument Floris V' op merkelijk luchtig over de recente ge schiedenis heen. Me door Valkenburg rijdt, zal de ko mende twee weken fanatiek gezaag en gehamer horen. Het kan niet anders of Springtij wordt zaterdag de zeventiende opgesierd met een foto van een prachtig beeld van Floris de Vijfde. Het staat op 't Boonrak en het meet 4 meter 61. Torenhoog, noemen ze dat. Zandkasteelhagedis Juichende natuurliefhebbers, mokkende projectontwikkelaars en een van binnen grinnikend gemeentebestuur. De Noordwijkerhoutse zandhagedis heeft heel wat op z'n geweten. Dat de dauwtrappers van de stichting Duinbehoud in hun sas zijn met de red ding van het kleine reptiel, is logisch: hoe meer beesten, hoe meer vreugd. Dat B en W van Noordwijkerhout hun po kerface niet helemaal meer in de plooi kunnen houden, is begrijpelijk. Tenslot te had projectontwikkelaar Regiobouw het college enigszins op het verkeerde been gezet, door naast een motel een blokje verrassingsbungalows in te teke nen. Maar dat de heren en dames van Regio- bouw niet van tevoren hadden bedacht dat hun bouwplannen in het water zou den vallen, dat is toch onverwacht. Ten slotte hebben we het hier over bouwen in Noordwijkerhout. Waar een eenvou dige skatebaan al aanleiding is voor ja renlange rechtzaken en vergaderplezier. Waar een briljant uitgewerkt centrum plan zomaar kan eindigen in het doel loos leuren met wat marktkramen. Waar de aanleg van een trendy zandheuvel meer ellende kan veroorzaken dan de HSL en de Betuwelijn bij elkaar. En nu we het toch over ellende hebben: volgens de kenners zijn de duinen bij Noordwijkerhout een van de laatste plaatsen waar de veelgeplaagde zandha gedis zich nog thuisvoelt. 'Zandhagedis stelt hoge eisen aan omgeving', stond er in de krant. Wat doet het beestje dan in vredesnaam in Noordwijkerhout. Of all places, zou de kersverse Zeeuw Boel- houwer van Wouwe daar aan toege voegd hebben. Eric de Jager en Anton Diedrich sassenheim - De krakers van drie panden aan de Kerklaan in Sassenheim moeten binnen acht dagen de woningen verla ten. Dat heeft de Haagse arron dissementsrechtbank bepaald in het kort geding dat project ontwikkelaar Matser tegen de krakers had aangespannen. Te vens zijn de krakers veroor deeld tot het betalen van de proceskosten, ruim 1.500 gul den. De panden moeten tegen de vlakte om extra parkeerplaatsen te creëren. Tijdens de bouw van de nieuwe Konmar gaat de par keergelegenheid achter het voormalige klooster verloren. Om dat te compenseren, moe ten er tijdelijke parkeerplaatsen aan de Kerklaan komen. De werkzaamheden liepen echter vertraging op toen bleek dat de huizen aan de Kerklaan waren gekraakt. Wethouder Wagemakers rea geerde verheugd op de uit spraak: „Dat is hartstikke goed nieuws, dan kunnen de shovels binnenkort aan de slag." Centrumbewoners vrezen ech ter dat de krakers nu zullen uit wijken naar de leegstaande winkels aan het Kerkplein. Sas senheim heeft er in het verle den alles aan gedaan om kra kers in gemeentelijke gebou wen buiten de deur te houden. Zo zorgde de gemeente ervoor dat het Onderdak, de openbare school aan de Parklaan, het gymlokaal aan de Kagerdreef en de Dansschool van Van der Pa- vert tijdens hun leegstand tijde lijk een nieuwe functie kregen. De winkelpanden aan het Kerk plein zijn echter niet van de ge meente. sassenheim - Het Park Rusthoff moet over een jaar of drie na een drastisch opknapbeurt de trots van Sassenheim worden, maar is dat voorlopig nog niet. Met name voor veel omwonen den van het centrum is het park een doom in het oog. Zij zeggen dat hangjongeren er in de zo mer zorgen voor overlast tot in de kleine uurtjes, ontoelaatbare vernielingen aanrichten en er 'een grote bende' van maken. In de aangrenzende Passage klaagt men, nu de herfst is inge vallen, steen en been omdat ge signaleerd wordt dat de proble men zich hebben verplaatst naar deze smalle en gehorige doorgang naar het centrum. Ook het Kerkplein zou erg in trek zijn voor samenkomsten. Hoofdstraatbewoner Zegers schetste de in zijn ogen alarme rende toestand in het park: „We hebben nog een lange weg vol ellende te gaan voordat het park is opgeknapt." Alle reden voor het gemeentebestuur tot actie over te gaan, aldus de getergde bewoner. Hij adviseerde de ge meente dan ook om in ieder ge val als tussenoplossing over te gaan tot verwijdering van de banken, die in hun deplorabele toestand toch niets meer te bie den hebben voor de reguliere bezoekers. Volgens burgemeester Budden- berg is er weinig aanleiding de jeugd uit het park te weren, be halve wanneer er werkelijk straf bare feiten plaatshebben. Bud- denberg verzekerde de bewo ners dat de politie regelmatig surveilleert in Rusthoff. „Maar je kunt niet alles aan de politie overlaten", zei ook verantwoor delijk wethouder Koster. Hij wil de parkproblematiek ook op een positieve manier bestrijden. De wethouder gaat de jongerenop- bouwwerkers van Fascinus de straat op sturen om de hangjon geren bewust te maken van de overlast die ze veroorzaken en begrip bij hen te kweken voor de omwonenden. (advertentie) BROMMOBILE NOVA HUISMAN BV W. de Zwijgerlaan 417 LEIDEN 071-5232300

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13