Plan doorstart Sabena E %m Wi Car Jfwl I E Sabena als een kat met negen levens van crisis naar crisis Quote geeft zoeken naar rijkaards niet op Minister Zalm: 'Geen lagere sociale premies' iln bij ECT iflct dit jaar Belgische bedrijven en banken 'lappen' 440 miljoen gulden Winst DoCoMo halveert na afschrijven KPN-belang Psychische ziekte te vaak op beloop Zware straf in Italië voor te vroege euro's iljoen voor g Catalpa jDe kinderopvangor- —Jatalpa krijgt 5 mil- ;R|i voor de uitbreiding ntal kinderopvang- l Nederland. Partici- Hjchappij Waterland ID]: dat bedrag een 50 ïlang in Catalpa. Het vkjsbedrag stijgt naar der kindplaatsen oioscreëerd. Catalpa ex- °'45 kinderopvangcen- o ijarmee marktleider in 24J Deze centra herber- 2 2^00 kindplaatsen. Mfnoet stijgen van ^jpaar 211.000 in 2007. hopman Sssair 2.6Q T°|id-KLM-topman Pie- 2|5$ voorgedragen als 4ioVan de raad van com- Q-gli van de Zwitserse 6|2?iaatschappij Cross- i.5q groot deel van de i'^kn het in surseance 2^42 Swissair moet over- 4-2jj 61-jarige Bouw was Q*2^t 1997 president-di- 5!sa de KLM. Het Zwit- QQ^terie van Financiën o'ijvoordracht gisteren o,6Epssair was een regio- 0 g(hd dochterbedrijf oiiar. 1,50 0,6s - Topman drs. C.J. 1 ojest vertrekt bij Rot- 0 4©otste container- 2-9$rijfECT. Hij legt j'og als president-direc- 2|oSt einde van dit jaar i^jen Driest (54) wordt 3;7jdoor de huidige vi- 4.0(jit S.W. Lak (47). Van j Q^ieeft vanaf zijn aan- 035 januari vorig jaar 125erse reorganisaties o'3|d. „Voor de verdere 2ii5daarvan heeft ECT T^jjlirecteuren nodig," 0|3|n Driest zijn vertrek oil® 2,39 ^narkt kan Éroeien 0,43 0 2«co^et s^echtste 0;5J)oit hebben beleefd, ojjjproducenten van oftips opgelucht o'85. Volgend jaar trekt 3,45van de chips aan 0 5?nt en in de twee 0! ld telkens met 21 pro- i'Ojijkt uit de jaarlijkse i'3(jan Semiconductor o,7isociation (SIA), die °'^eldkundig werden o|7$t jaar neemt de 0.5(b wereldwijd af met 0'ffot 141 miljard dol- 2iiq 1,2(1 Jenboete ^geschrapt v.k. -1 .4C5co - De Amerikaan- jj'2,schappij Exxon Mo- )2|84»eft geen schadever- !0,6jh 5 miljard dollar [^miljard) te betalen )2!9deuramp met de fi'^lxxon Valdez in 1989 10,707 .11 T-. 14 77t van Alaska. Dat 1 1 !o$n federaal hof van 34 yjjan Francisco giste- inters verwierpen de 55,4^g van een rechtbank jg'^t 1994 met het argu- )7!9Êt bedrag 'overdre- j®'2|echtbank moet nu 34schadevergoeding 12] is 36,89 39,85 a a jerkoopt ,64n Norit I - Nuon verkoopt n de een jaar gele- ven dochter Norit fc investeerders ABN pipaties en NPM Ca- aat om de Personal waar onder meer fi zonnebrandcrèmë jiakt. Nuon zei vorig p overname vooral jard te zjjn in de Wa- nw's|sactiviteiten van de j '22^ducent. Bij Personal 462Ï1465 mensen en de ^Ipg vorig Jaar 62 12,67° Cf 136 miljoen). 3,53] iets laat B wachten ol i,38pe Mitka, een over- 20i,«elige superfiets, 15 oP vroegst pas over 1,Ó9aar in productie. fooojerper P-van ^er 3,2i^ghi volgend jaar 22,ltal prototypes de 149,1ize uitvoerig te tes- j een aanvullend ^gjiPrtje, dat alleen inde berijder zelf de tiddraait, haalt de emloos een snelheid kilometer per uur. poral bedoeld voor werkverkeer. _jerlaagt leekrente rige b ie Rabobank heeft N 1 hypotheken ver- 1,2 tot 0,3 procent. 0 2[vaste spaarhypo- 0 daardoor onder de 0 2fi wordt 4,9 procent. 0 I donderdag 8 novembei door onze correspondent Pascale Thewissen brussel - De op één na oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld is niet meer. Sabena ont popte zich in haar bijna tachtigja rige bestaan meermaals als een kat met negen levens die elke cri sis te boven kwam. De nationale trots van België ging uiteindelijk ten onder aan een gebrek aan realiteitszin en een hele reeks foute managementsbeslissingen. De Société Anonyme Beige d'Exploitation de la Navigation Aérienne wordt in 1923 opge richt. Slechts twee keer in haar bijna tachtigjarige bestaan kan Sabena winstcijfers overleggen. De luchtvaartonderneming sleept zich van crisis naar crisis. Maar de overheid past de verlie zen telkens weer bij. Vanaf eind jaren zeventig wordt gezocht naar partners voor de inbreng van vers kapitaal. Gesprekken met het Scandinavische SAS en een reeks andere kandidaten le veren niets op. Tot in 1990 KLM en British Airways een belang nemen in Sabena van elk twintig procent, goed voor een kapitaal injectie van 50 miljoen euro. De vreugde is echter van korte duur. Onder Europese druk trekken KLM en British Airways zich terug. De verliezen stapelen zich op. Dan neemt Pierre Godfroid het roer over. Hij tekent in april 1992 een akkoord met Air Fran ce. Het huwelijk wordt echter in 1994 alweer ontbonden als Air France in zware moeilijkheden blijkt te verkeren. In 1995 komt vervolgens Swiss air op de proppen. De Zwitsers nemen een belang van 49,5 pro cent in Sabena. In 1998 maakt Sabena voor het eerst weer eens winst onder leiding van de Zwit ser Paul Reutlinger. Het aantal passagiers is in vijf jaar tijd ver dubbeld. De hele vloot wordt in één keer vernieuwd. In april 2000 verplicht Swissair zich ertoe haar belang in Sabena op te rekken naar 85 procent. Maar dan gaat het goed mis. Als de huidige topman Christoph Müller in juli 2000 aantreedt ste vent het bedrijf op een record- verlies af. Alle investeringen worden bevroren. Vliegtuigen worden afbesteld. De aandeel houders verplichten zich tot een nieuwe kapitaalinjectie van 320 miljoen euro. Dan blijkt dat Swissair zelf in problemen is. De Zwitserse maatschappij vraagt op 1 okto ber uitstel van betaling aan. Sa bena kan naar de cênten fluiten. De Belgische regering kent Sa bena in oktober een overbrug gingskrediet toe van 125 miljoen euro. Maar dat kan Sabena niet meer redden. De wereldwijze malaise in de luchtvaartsector, versterkt door de terroristische aanslagen van 11 september op de Verenigde Staten, en de wilde stakingen van de voorbije maanden hebben het einde be spoedigd. Het dagblad De Financieel-Eco- nomische Tijd wees gisteren met een beschuldigende vinger naar de Belgische overheid. "De te loorgang van de eerste nationale luchtvaartmaatschappij in Euro pa is het sluitstuk van jaren van mismanagement, politiek ge klungel en syndicale halsstarrig heid", schrijft de krant. "Van bij het ontstaan van Sabena en vooral na de Tweede Wereld oorlog heeft de bemoeizucht van de regering en daarna het gebrek aan visie van de politieke leiders van onze nationale luchtvaartmaatschappij een stroef overheidsapparaat ge maakt dat nooit werd aangepast aan de economische realiteit." Na jarenlang kunstmatig in le ven te zijn gehouden, wordt Sa bena nu ten grave gedragen. Forse investeringen in de lucht vaartmaatschappij en de infra structuur rondom Zaventem ten spijt, want een goed uitgeruste luchthaven was immers van le vensbelang voor Brussel, hoofd stad van Europa. Wrang is wel dat uitgerekend tijdens het Bel gische voorzitterschap van de EU de nationale trots kopje on der gaat. Hand in hand vormden Sabena-bemanningsleden gisteren een lange rij bij de aankomst van het laatste toestel op de Brusselse luchthaven Zaventem. Foto: EPA/Jacques Collet van onze correspondente Pascale Thewissen brussel/gpd-anp - Sabena krijgt mogelijk een vervolg. Een groep van twaalf grote Belgische bedrij ven en banken heeft zich bereid verklaard om 155 miljoen euro 341 miljoen) te investeren in dochtermaatschappij DAT van Sa bena. De drie gewestelijke inves teringsbanken leggen samen nog eens 45 miljoen euro 99 milji- oen) op tafel. Of de plannen groen licht krij gen van de Europese Commissie is de vraag. Geld van regionale overheden kan worden aange merkt als (verboden) staats steun. Verder heeft 'Brussel' een overbruggingskrediet van 125 miljoen euro dat ook voor de doorstart wordt gebruikt tot dusver niet goedgekeurd. Sabe na werd gisteren door de Brus selse handelsrechtbank failliet verklaard. Er zijn acht curatoren aangesteld. Door het bankroet dreigen 7600 van de meer dan 12.000 werkne mers hun baan te verliezen. De Belgische regering en de vak bonden hebben de afgelopen nacht een akkoord bereikt over een sociaal plan. Dat voorziet in een basispremie van 8.100 gul den aangevuld met een bedrag afhankelijk van de diensttijd. De bonden, die gematigd positief zijn, raadplegen vandaag hun achterban. Een deel van hen (ongeveer 1700 mensen) kan, weliswaar te gen minder gunstige arbeids omstandigheden, aan de slag bij DAT. Het nieuwe, zogenaamde Sabena-light, beperkt zich in eerste instantie tot het uitvoeren van Europese vluchten. Volgens de Belgische premier Verhof- stadt moet de nieuwe onderne ming 'rendabel en kleinschalig' van opzet zijn. Tot de investeerders behoren onder andere Fortis, KBC en Tractebel. Virgin Express, dat eerder interesse toonde om te participeren is niet bij de op richting betrokken. Het bedrijf van Richard Branson trok zich terug omdat ze het plan van de Sabena-top niet haalbaar achtte. Toch zou het nog steeds de be doeling zijn dat Virgin Express gaat samenwerken met DAT. De nieuwe maatschappij zou gebruik blijven maken van ren dabele dochterondernemingen van Sabena, zoals de catering. Zo wordt gehoopt nog eens en kele duizenden banen te red den. Minister-president Verhof- stadt erkende dat het faillisse ment een politieke mislukking is. "Maar Sabena was dan ook al jaren een ernstig hartpatiënt", aldus de premier. Het Sabena-personeel is ont goocheld over de manier waar op de Belgische overheid Sabe na kopje onder heeft laten gaan. Informatie moeten ze via de media vememen.Een groep bo- Crisis in Europese luchtvaart Omzet in 2000, in mil I/arden euro's Banen- Reizigers- Terugval in passagierskilometers in periode september 2001 vergeleken met september 2000. Minder reizigers op Noord-Atlantische routes Terugval passagierskm in ra Europese routes Noord-Atlantische routes sept. I 1-7okt. I 8-14 okt. chiihm cin «a -11,8 _14i9 -35,2 -33,5 -33,5 anp - bron: afp krt 10-16 sept. I 17-23 sept- -6.3 -5,9 -20,5 -58,3 Nieuwe strop dreigt door herwaarderen keerd. Het vluchtschema was weer normaal. Enkele tientallen ze werknemers trok gistermid dag naar het Belgische ministe- c rie van Arbeid, ta het centrum Sabemens gingen voor andere van Brussel. Op Zaventem was maatschappijen aan de slag bij de rust vanochtend weerge- de bagage en de catermg. tokyo/rtr-anp - Het afwaarde ren van zijn belang in KPN Mo bile met ruim 300 miljard yen 6 miljard) is het Japanse NTT DoCoMo op een winstdaling komen te staan van ruim 50 procent. De scherpe waardeda ling van Mobile, kan ook gevol gen hebben voor de financiële weerbaarheid van KPN zelf, zo meldt de Volkskrant vanoch tend. De nettowinst van NTT DoCo Mo liep in de eerste helft van het op 1 april begonnen boek jaar terug van 217,52 miljard yen tot 103,87 miljard yen (ƒ2,09 miljard). De Japanse marktleider op het gebied van de mobiele telefonie maakte de resultaten gisteren bekend. De omzet groeide in de eerste helft van het boekjaar met 18 procent tot 2613 miljard yen (f 52,5 miljard). DoCoMo kocht in augustus 2000 voor vier miljard euro (ƒ8,8 miljard) een belang van vijftien procent in de mobiele telefoniedochter van KPN. Het bedrijf betaalde toen 22,68 euro per aandeel KPN Mobile. Die waarde is teruggebracht tot 25 procent van de aanschafprijs. KPN sluit zelf ook niet uit dat de Winkelverkopen dalen 0,5 procent voorburg/anp - De detailhan del heeft in het derde kwartaal van 2001 minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal lag het omzetvolume 0,5 procent lager. De omzet uitge drukt in guldens steeg echter wel omdat de prijzen gemiddeld met 5,7 procent stegen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaakte. Vooral in september viel de afzet van de detailhandel sterk terug. Een ongekende prijsstijging van 5,9 procent in de rampmaand sep tember zorgde echter dat de omzet op peil bleef. In totaal zetten de Nederlandse winkeliers in het derde kwartaal 18,9 miljard euro (ƒ42 miljard) om, ruim 6000 gulden per huis houden. Een derde daarvan werd besteed aan eten en drin ken. Winkels die het goed de den, waren elektronicazaken en drogisterijen met omzettoena- mes van 6,8 en 6,7 procent. Minder sterke groeiers bevon den zich in de branches wo ninginrichting en doe-het-zelf. Een daling van het volume is niet uniek voor dit jaar. „Ook in juli daalde het aantal verkochte goederen", weet CBS-onderzoe- ker P. Mooijman. Volgens hem past de daling over het derde kwartaal in de trend van dit jaar. herwaardering gevolgen kan hebben. Over de hoogte van een afschrijving, mede op basis van nieuwe Amerikaanse boekhoud regels, wil het bedrijf zich niet uitlaten. KPN Mobile staat nu in de boeken voor 28 miljard euro. Een herwaardering leidt al gauw tot een nieuw miljardenverlies. KPN heeft verder bekendge maakt voorlopig af te zien van de oprichting van een gezamen lijke onderneming met NTT Do CoMo voor de introductie van i- mode, een techniek voor onder meer mobiel internetten. Het Nederlandse concern neemt in plaats daarvan de techniek in li centie. Een woordvoerder van KPN sloot niet uit dat het in de toekomst alsnog tot een joint venture komt tussen KPN Mobi le en NTT DoCoMo. Dat nu voor een licentie is gekozen, zou te maken hebben met de vertra ging die de vorming van een ge zamenlijk bedrijf heeft opgelo pen, onder meer door juridische kwesties. Begin volgend jaar be ginnen de proeven met de nieu we techniek. In het voorjaar moet i-mode dan beschikbaar zijn. den haag/anp - Mensen die om psychische redenen ziek thuis zitten, moeten eerder worden benaderd om te voorkomen dat zij in de WAO terecht komen. Die aanbeveling doet de com- missie-Donner, die heeft onder zocht hoe het aantal arbeidson geschikten op psychische gron den kan worden teruggedron gen. Werkgevers laten de zaak nu te vaak op zijn beloop, omdat ze niet goed weten hoe ze er mee om moeten gaan. Een vrijwillige leidraad moet bedrijven helpen voorkomen dat personeel onno dig arbeidsongeschikt wordt. Dat heeft voorzitter J. Donner van de commissie gisteren ge zegd. Zowel werkgevers- als werkne mersorganisaties zeggen blij te zijn met de aanbeveling. .Aan dacht, goede begeleiding en contact houden, daar draait het in het advies om", zegt vice- voorzitter K. Roozemond van de FNV. „Het blijft nu vaak te lang stil tussen een werkgever en een werknemer met psychische klachten", zegt een woordvoer der van werkgeversorganisatie VNO-NCW. jaar slecht is voor de economi sche groei. Dat leidt volgend jaar weer tot oplopende werk loosheid. Volgens de minister is nu een korte remweg nodig om verdere werkloosheid te voorko men. Vorige week riep de De Boer van het midden- en klein bedrijf (MKB) al op om de lonen volgend jaar te bevriezen. Om de bestedingen op peil te hou den moeten de sociale fondsen worden aangewend voor lasten verlichting. Ook voorzitter Kraaijeveld van FME-CWM waarschuwde voor 'te dure cao's volgend jaar'. „Lodewijk de Waal van FNV moet een an dere tafel dan die van 4 leren", schertste hij achteraf. De me- taal-voorman maakt zich onge rust over de jongste cijfers van het CPB, die dit en volgend jaar een groei voorspellen van 1,5 procent. „Dat cijfer lijkt me aan de hoge kant. Onze sector zal dit jaar niet groeien," voorspelde hij. Ook Zalm haalde de jongste cijfers van het CBP aan: „We moeten nog maar afwachten of we dat percentage halen." De minister wenste de CAO-onder handelaars komend seizoen een 'rechte rug en sterke knieën toe'. nijkerk/gpd - Het kabinet wei gert volgend jaar de sociale pre mies te verlagen om de arbeids kosten te verlagen en Neder landse bedrijven internationaal concurrerender te maken. Die boodschap bracht minister Zalm van Financiën gisteren aan de metaalwerkgevers, die grote voorstander zijn van lage re premies. Zalm vindt de geplande lasten verlichting van 660 miljoen gul den voor het bedrijfsleven vol doende. Werkgevers en werkne mers moeten wat het kabinet betreft zelf maar een rem zetten op de snel stijgende arbeidskos ten. Met zijn uitspraken zette Zalm de toon voor het najaars overleg dat volgende week wordt gehouden tussen kabinet en sociale partners. Niet alleen de werkgevers, ook de vakbon den zullen daar aandringen op het afromen van de overschot ten in de sociale kassen, waar mee premieverlaging mogelijk wordt. De minister van Financiën zei gisteren op het jaarlijkse con gres van de FME-CWM dat de 'snellere stijging' van de ar beidskosten in het afgelopen door Miranda Megens Amsterdam - „Heb je eenmaal een vliegtuig, dan koop je een vliegveld. Dat hoort erbij." Last van schaamte heeft de door Quo te uitgeroepen 'rijke' Rinse Strik- werda (300 miljoen gulden), oud directeur van de Tas Groep, niet. Gelukkig zijn er ook sobere rijken in Nederland. „Dertig gulden voor een fles wijn vind ik veel," zegt Gerard Sanderink (450 miljoen), eigenaar van automatiseringsbe drijf Centric. Gisteren presenteerde zaken blad Quote weer een overzicht van de 500 rijkste Nederlanders, dit jaar met 44 debutanten, 29 herintreders, 28 miljardairs en 1 gevangene. Ze zijn samen goed voor 181,4 miljard gulden, ge middeld 363 miljoen per rijke. Het totale vermogen is de afge lopen jaren beslist niet aan in flatie onderhevig geweest, inte gendeel zelfs. In 1997, het eerste jaar van de top 500, bedroeg de totale 'buit' nog maar 96 miljard gulden. De nog-niet-rijken kunnen zich in de in luxe advertenties uitpui lende Quote laven aan de mil- De familie Van Oranje, op drie. Archieffoto: AN- P/Robert Vos Roel Pieper, hekkensluiter met 75 miljoen gulden. Foto: GPD/Anette Vlug joenen en miljarden die onze landgenoten bezitten. Aan kop staan nog steeds de familie Brenninkmeijer (C A, 17 mil jard), Freddy Heineken (9,5 mil jard) en de Oranjes (6 miljard). Enkele 'minder bedeelden' zijn John de Mol (2 miljard), Dirk van den Broek (1,5 miljard), Ni- na Brink (450 miljoen) en Ruud Gullit (100 miljoen). Door de verkoop van modehuis Mexx wist Rattan Kul Chadha zich een plaats op de lijst te veroveren als 'rijkste allochtoon'. Hekkensluiter is Roel Pieper met slechts 75 miljoen gulden. Hij zag zijn investeringsportefeuille, vooral bestaande uit IT-bedrij- ven, het afgelopen jaar 56 pro cent verdampen. Een andere grote verliezer is Frits Goldsch- meding (nummer 16,1,7 mil jard). Door de val van Randstad op de beurs raakte hij 2,3 mil jard kwijt. De rijken zelf vinden hun bezit de normaalste zaak van de we reld. „Het zijn voor ons ongrijp bare en soms duizelingwekken de bedragen, maar- deze mensen denken dat je bijna failliet bent als je minder dan 100 miljoen hebt," licht Top 500-coördinator Philip de Witt Wijnen toe. Over de betrouwbaarheid van de top 500 valt te twisten, geeft ook de redactie van Quote zelf toe. Maar van natte vingerwerk is geen sprake. Met gegevens van de Kamer van Koophandel, vele tips en bronnen toegevoegd aan het acht meter dikke rijken archief is een vermogensschat ting gemaakt die de waarheid vrij dicht moet naderen. Slechts een enkele rijke belt Quote zelf om zijn precieze banksaldo door te geven. De top 50Ö is overigens lang niet volledig. Elk jaar vindt de redac tie weer rijken die zich tot dan toe verborgen wisten te houden. „De zoektocht naar nieuwe mensen is onze drijfveer," aldus De Wrtt Wijnen. Overigens is niet iedereen uit de top 500 be nijdenswaardig om zijn geld. Quote vogelde uit dat Robert de Jong (nummer 197,185 miljoen gulden) vastzit op verdenking van verduistering, belastingfrau de en valsheid in geschrifte. Rijk maakt niet altijd gelukkig. Rijken in Noord- en Zuid-Holland Noord-Holland Totaal 98, gezamenlijk goed voor 48,7 miljard gulden. 1. Frits Fentener van Vlissin- gen (4) 4,1 miljard 2. John de Mol (14)2 miljard 3. Joop van den Ende (15)1,8 miljard 4. Frits Goldschmeding (16) 1,7 miljard 5. Jan van den Broek c.s. (20) 1,5 miljard Zuid-Holland Totaal 82, gez; voor gezamenlijk 36 joed [jard. 1. Alfred Heineken (2)9,5 mil jard 2. Koningin Beatrix c.s. (3)6 miljard 3. Joel en Danny Wyler (18)1,6 miljard 4. Cees de Bruin (27)1 miljard 5. Gebroeders Heerema (28) 1 miljard door Cees Manders Zestigduizend gulden boete, 54 miljoen lire. Dat is de 'straf die de Banca d'Italia, de Italiaanse centrale bank, in petto heeft voor ieder die eurobiljetten al vóór 1 januari in circulatie brengt. De supermarkt en het warenhuis zijn eigenlijk de enige die (afgezien van de banken) al kunnen beschikken over een voorraadje eurobankbiljetten. Nog 53 dagen Raakt een van die winkels dus een eurobiljet kwijt, dan kan die zo'n kolossale boete krijgen. Welk eurobiljet, van vijf euro (de kleinste) of van 500 euro (de grootste), dat doet er niet toe. De Banca d'Italia is in dit op zicht de strengste van alle cen trale banken in de eurozone. De Nederlandsche Bank is een stuk milder. Raakt een 'toonbankin stelling' (winkel) een biljet kwijt, dan legt DNB maar 5 procent van de waarde als boete op. Dus bij een biljet van 5 euro kost dat 25 eurocent. Justitie kan nog vervolgen, maariian moet het toch wel om gaan om opzet of om een groot bedrag. Italianen hebben een speciale relatie met hun overheid. Dus een beetje dreigen met boetes kan nooit kwaad. Maar een boe te van 54,3 miljoen lire (25.000 euro plus 3.000 euro per verlo ren bankbiljet) zetten op het 'verlies' van een eurobiijet vindt zelfs Wim Duisenberg, de presi dent van de Europese Centrale Bank te gek worden. Hij was de man die heeft de centrale ban ken van de twaalf eurolanden heeft bevolen alles te doen om te voorkomen dat het eurogeld te vroeg in circulatie komt. Maar Italië gaat volgens hem daarbij echt te ver. Hij heeft de Banca d'Italia gevraagd de straf fen te verzachten, meldt de Cor- riere della Sera. Euroland Italië blijft verrassen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 9