ECONOMIE BEURS Baggerfusie HBG en Ballast mag doorgaan PinkRoccade somber ondanks winstgroei Hunter Douglas voorziet terugval Stevige winststijging Toyota Damrak vindt weg omhoog donderdag 8 NOVEMBw i amsterdam/gpd - HBG mag zijn baggerbedrijf HAM in een joint venture met Ballast Nedam on derbrengen. De Ondernemings kamer trok gisteren, na een ver zoek daartoe van HBG, de voor lopige voorziening in die be paalde dat HBG de vorming van de gezamenlijke baggeronder- neming met Ballast Nedam moest stopzetten, hangende een onderzoek naar eventueel wan beleid. De Vereniging van Effectenbe zitters en een grote groep aan deelhouders hadden de Onder nemingskamer deze zomer om dit onderzoek gevraagd. Het blijft nog even een open vraag of HBG inderdaad 'wanbeleid' heeft gevoerd, toen het dit jaar besloot de joint venture te ver kiezen boven de verkoop van HAM aan Boskalis en zijn reste rende bouwactiviteiten aan Heijmans, zonder daar vooraf zijn aandeelhouders over te raadplegen. Na afloop van de ritting gister middag waarin HBG om intrek king van de voorlopige voorzie ning vroeg en VEB nog eens be toogde dat de Ondernemingska mer het beleid bij de onderne ming moet afkeuren, bepaalde mr. H. Will ems, voorzitter van de Ondememingkamer dat over dit laatste aspect pas op 20 de cember een uitspraak zal wor den gedaan. In een reactie op de beslissing van de Ondernemingskamer wees bestuursvoorzitter CJ. Rei gersman van HBG op de twee achtereenvolgende onderzoe ken die de Ondernemingskamer heeft laten doen. Daarin is ge concludeerd dat HBG rijn be sluiten van de afgelopen tijd in alle redelijkheid en met afwe ging van alle belangen heeft ge nomen. Over de opmerking van VEB-di- recteur De Vries dat HBG hoe dan ook achterblijft als een slecht renderende onderneming met een lage keurskoers (iets meer dan elf euro) merkte hij op dat de koers aanvankelijk dit jaar opliep tot zo n vijftien euro als reactie op HBG's herstructu reringsplannen. Pas met alle on enigheid met de dissidente aan deelhouders begon de koers weer te zakken. Reigersman: „Maar we staan voor ons beleid. HBG heeft een enorm verbeter- potentiee! en dat willen we er zelf uithalen". voorburg/gpd - PinkRoccade is somberder geworden over de gang van zaken in het eigen be drijf. Het Voorburgse automati seringsbedrijf heeft zijn financi ële verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Toch heeft het bedrijf tot nog toe dit jaar volgens verwachting ge draaid. Maar voor het vierde kwartaal is PinkRoccade een stuk minder positief gestemd. In het derde kwartaal heeft PinkRoccade de omzet nog met 24,7 procent zien stijgen tot 193,7 miljoen euro 426,9 mil joen gulden). De nettowinst steeg met 26 procent tot 8,2 mil joen euro 18,1 miljoen). Dat resultaat lag boven de verwach tingen van analisten, die PinkRoccade hadden ingeschat op een 12,5 procent hogere net towinst. Het bedrijfsresultaat dikte 20,7 procent aan tot 14,1 miljoen euro f31,1 miljoen). Voor de eerste drie kwartalen brengt dit de omzet op 464,2 miljoen euro (f 1,02 miljard), een toename met 27 procent. De nettowinst komt op 27,5 mil joen euro (f 60,6 miljoen), plus 22,4 procent. De directie riet zich nu gecon fronteerd met de gevolgen van de economische terugval, die erger zijn geworden door de aanslagen van 11 september. Opdrachtgevers stellen investe ringen uit en de prijzen die PinkRoccade kan rekenen rijn verder onder druk komen te staan. Daarom heeft PinkRocca de de verwachtingen voor heel dit jaar neerwaarts bijgesteld. De automatiseerder rekent op een omzet die licht onder de eerder verwachte 845 miljoen euro 1,86 miljard) zal liggen, maar hoger dan de omzet van vorig jaar. Rotterdam - Hunter Douglas, fabrikant van raambekledings- producten zoals Luxaflex, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van 91,5 miljoen euro (ƒ202 miljoen). Dat is 0,2 procent meer dan in dezelfde periode van 2000. Gezien het overal sterk afnemende consumenten vertrouwen voorziet het con cern aanzienlijk lagere resulta ten in het vierde kwartaal en la gere uitkomsten voor het hele jaar. De omzet ging in de eerste drie kwartalen omhoog met 4,3 procent naar 1,31 miljard euro. In het derde kwartaal ging de nettowinst bij 1,2 procent meer omzet met 2 procent omlaag naar 34,4 miljoen euro. De winst steeg in Noord-Amerika, Azië en Australië. Europa en Latijns- Amerika- gaven lagere uitkom sten te zien. Over de eerste negen maanden bleef de omzetontwikkeling voor de meeste gebieden posi tief. Een uitzondering vormde Australië, waar 15,6 procent minder werd verkocht. Behalve volumedaling (6,7 procent) was dit het gevolg van ongunstige wisselkoerseffecten. tokyo - Toyota, de grootste au toproducent van Japan, heeft in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar een bedrijfs winst behaald van ruim 506 mil jard yen 10,2 miljard). Dat is 35 procent meer dan het resul taat uit dezelfde periode van het vorige boekjaar. Het concen maakte gisteren be kend dat de relatief lage koers van de yen, een goed lopende verkoop in Noord-Amerika aan de winststijging hebben bijge dragen. Ook een verlaging van de kosten leverde daaraan een bijdrage. Netto steeg de winst zelfs met 82 procent tot 291 mil jard yen (bijna 5,9 miljard). In de eerste helft van het afgelopen boekjaar moest Toyota veel geld besteden om een gat bij zijn pensioenfondsen te dekken. Analisten gaan ervan uit dat het autoconcern over heel 2001/2002 een bedrijfswinst kan behalen van meer dan één bil joen yen 20 miljard). Het zou voor het eerst zijn dat een Ja pans concern die grens over schrijdt. VAN DE BEURSVLOER Na een aarzelend begin kreeg het optimisme de overhand ge kregen op de Amsterdamse ef fectenbeurs. De AEX-index opende nog licht in het rood, maar na twee uur stond de graadmeter van de 25 belang rijkste fondsen 1,3 procent ho ger op 496,43 punten. Ook Getronics herstelde zich. De automatiseerder zakte bij opening dik tien procent weg, nadat het had aangeven dat de winst over dit jaar twintig pro cent lager dan verwacht zal uit pakken. Verder maakte het be kend duizend van de 30.000 ba nen te schrappen. Na twee uur was het koersverlies terugge bracht van tien naar vier pro cent op 3,46 euro. Grootste daler was KPN, met vijf procent op 5,63 euro. Wat de koers waarschijnlijk drukte, zijn de aanhoudende geruchten dat KPN zijn Duitse dochter E-PLus (mobieletelefonie) gedwongen moet afwaarderen. De grote beurzen in Europa rijn ook hoger van start gegaan. In de ochtend stond de FTSE-in- dex op de beurs van Londen 0,9 procent in de plus. In Frankfurt was de DAX-index 1,4 procent hoger en in Parijs liet de CAC- index een vrijwel even grote stij ging zien van 1,6 procent. De euro stond vanochtend op 0,8965 dollar. Dat was wat lager dan de 0,8995 dollar waarmee de Europese munteenheid giste ren de markt uitging. De dollar begon op 2,4565 na een slot van 2,4490 gisteren. Tokyo sloot met winst beëin digd. De Nikkei-index steeg 1,4 procent (146,81 punten) tot 10.431,79. Ook elders in Azië waren de stijgers in de meerder heid. Zuid-Korea ging omhoog met bijna twee procent. In Hong Kong waren de koersen aan het eind van de handel 2,6 procent hoger. Australië sloot de handel af met koersen die gemiddeld 0,45 procent hoger waren. amsterdam/anp l.k. perc. l.k. perc. tiscali 8,10 14,89 econosto, kon 0,14 96,96 hitt 6,80 9,68 naeff 210,00 64,10 kim 10,80 7,04 exendis 4,81 19,70 ispat intern a 1,00 6,38 css holding 5,61 17,38 idb dutch eq f 44,10 6,27 alanheri eert 7,55 13,71 landis group 2.75 5,77 lei techn group 0,67 6,94 moeara winst 1940.00 5,38 euro comm. prop. 16.85 6,65 newconomy 0,20 5,26 aino 1.70 6,08 ohra onr.goed f 39,00 4,00 brunel intern 3,10 6,06 umlever 63,00 3,79 management share 0,33 5.71 TOP-IO STIJGERS T0P-10 DALERS OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. nagron c. 26,50 aalberts md 17,40 17,46 nedap 16,60 16,60 abn amro prf a. 61,45 nedcon groep c 19.31 18.96A abn amro prf c. 2.15 2,15 nedschroef h 7,50 accell group 11,25 11,25 neways elec.int. 4.90 4,90 acomo 1.88 1,90 new skies 7.87 7,87 afc ajax 5,57 5.42 nyloplast 5,01 A amo 1.81 1.70 opgcert. 37,30 37,46 airspray 17,90 petroplus int. 16,30 16,30 alanheri eert 8.75 7.55A pinkroccade 23,70 24,40 and intern publ 0,02 0,02 polynorm eert. 68,05 68,05 aot 3,70 3,65 porc fles 21,00 arcadis 8.81 8,85 priority telecom 10,00 10,00 athlon groep 13,00 13,20 reesmk c 42,00 axa stenman ind 10,60 rood testhouse 0,70 0,68 baan company 2.69 2,69 roto smeets 24,79 24,30 ballast ned epe 21,00 20,70 samasgre. 14,00 14,00 bam nbm, kon 19,50 19,35 samas gr c pr 14,80 batenburg 28.50A 29,00 sarakreek 0,59 begemann groep 3,60 scala business 1.91 1.95 begaclaim 0,39 0,38 schuitema 17,90 belindo eert 32,50 seagull hold 1,38 1,40 beter bed 11,40 11,50 simac techniek 1,65 1.70 bever holding 13,90 sligro beheer 31,00 31,00 blue fox enterpr 7,60 7.50A smit intern, c 23,50 23,50 blyd.-wil 3.85A sns aex gar click 84,50 bosk, westm. c. 32,70 32,36 snseur gare 84.50A bril leert 16,00 sns intern gar 84,10 brunel intern 3,30 3.10A snt 9,90 9,90 buhrmann c.pref 3,23 3,23 soc gen on aex 48,79 49,90 burg-heybr 870.00A stern groep 27,50 calvé 63,50 stork 8,75 8,65 cap gemim sa 68,00 68,00 telegraaf dec. 17,34 cate. ten 29,95 textielgr tw. 61,95 centric ksi 1,64 1.65 tiscali 7,05 8,10 claimindo eert. 32.80A tulip computers 0,37 0,37 2,65 2,65 twent kabel c 19,50 19,50 crown v gel.c. 8,40 8.00A umlever c.pr 5,58 5.67 crucell 7,05 7,00 uml 4%pref 30,01 css holding 6.79 5,61 uml. 6%pref 43,50 delft mstrum c 9,01 9,20 uml. 7% pr c 47.50 de vries robbé 0,88 uml. 7%pref 510,00b dico intern. 2,40 2.40A umlever 60,70 63,00 dnc de ned comp 1,95 united services 18,20 18,19 docdata 3,20 vilenzo int 19,05 dordtsche petr 2,70 2.74 vnu ver bez 7.75 econosto, kon. 4,60 0.14A volker wessels 22,25 22,27 emba 58,50A vredesteinc. 6,60 6,60 emis 4,50 wegenerc 7,80 7,85 eriks group c 29,50 28,50 ws vastg.wester s 33,00 euronext 19,20 19,48 evc intern 0,55 0,56 exact hold. exendis 26,84 5,99 4,81 A fornix bio 8,50 8,50 fortis nikkei g.c. 41,70 fox kids europe 13,22 13,00 frans maas 20,75 20,90 free ree shop 8,51 8,50 fugroc 53,80 53,80 gamma 33,40 gamma pr 3,10A geveke 42,50 42,50 gouda vuurvaste 17,80 grolsch eert. 21,57 21,57 grontmij c. 31,30 31,50 groothandelsg c. 30,50 hal trust 22,60 22,75 heek-tweka 0,96 heijmans c 22,59 22,58 heineken hold, a 32,21 32,55 helvoet hold. c. 15,60 hes beheer c. 3,01 hbg 11,39 11,73 holl.colours c. 31,40 hoop eff.bk 6,20 6,32 hunter dougl. pr 0,15 iet automat. 11,05 11,00 imtech n.v 20,70 20,45 ing pref 3,53 3,53 isotis 2,85 2,88 ispat intern a 0,94 1,00 kas-ass.c 14,30 14,44 Kendrion 12,27 12,10 kühne heitz 17,00 MM AY lanschot, van 35,54 35,30 IN MA A lei techn group 0,72 0,67 macintosh retail 9,69 9.70 v.k., l.k. magnus holding 1,35 1,30 antonov 0,59 0,61 management share 0,35 0,33 cardio cont 2,25 2,25 maverix capital 35,80 c/tac 1,85 1,81 maxwell petr. 4,00Z dpa 8.80 mc gregor fash. 8,16 hitt 6,20 6,80 moeara enim 2115,00 2191,00 innocon 17x90 18,00 moeara opr. 1825,00 newconomy 0,19 0,20 moeara opr.c. 113,00 prolion 2,64 2,60 moeara winst 1841,00 1940,00 sopheon 0,50 0,50 n.eff 585,00 210,00A tie holding 0,82 0,78 BUITENLANDSE AANDELEN v.k. l.k. pepsico 48,50A american express 30.00A philip morris 50.00A at&t 16.00A phillips petr 56.00A bethlehem steel 0,70 polaroid corp. 0,50 A boeing comp. 36.00A reed int. 5.60A chevrontexacoc. 87.90A ricoh comp. yen 900,00A Colgate 58.80Z saint-gobin tr f. 163,50A dow chemical 34,30 sanyo elee yen 1000,00A du pont de nem. 41.00A sara lee corp. 21,00 fluor corp 41.00A schlumberger 51.00A foot locker (dlr) 15.75A sears roebuck 39.0QA ford motor 15.00A toshiba corp yen 450,00 general electric 33,40 union pacific 50.55A general motors 40.25A umsys 9,00A goodyear 18.90A verizon comm mc 50.00A hitachi yen 950,00A via net works 1,20 1,10 ibmc 4 117,50A ibm (dollar) 103.00A intern flavor 26,50 int paper 37.00A marathon oil 26.00A merek co 63,00 mitsub elec.yen 300.00A mitsui yen 300.00A nomura sec. yen 900.00A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-aexgar f aaf-neth eq f. aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf obligatief amersf.eurotop-100 f amevaandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg amev deposito! nlg amev mixfonds nlg axa vr.valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg axa vgf fin s nlg axa vgf aand nlg axa act.beh. nlg axa aandelen d nlg axa verz.rd.dep nlg holl dlr.f. hol I.groen rente holl int.rente holl.stall.rek hooge h. pp aand nl hoogeh ppoptnl hooge h. pp vast nl hooge h pp l.o.mixf hooge h pp dep nl hooge h. pp aandf am hooge h pp aandf eu hooge h. pp aandf vo ing emu bond fd ingint emd nlg v.k. l.k. 72,74 72,74 45,10 45,11 40.49 40,82 "26.44 26,43 23,54 23,68 31,62 31,75 17,47 17,47 11,26 11,51 18,22 18,19 168,92 169,34 0,6567 0,6572 0,9697 0,9679 95,65 95,31 33,75 33,85 46,85 46,82 32,63 32,63 61.05 61,28 39.59 39,90 47.33 48,23 26,21 26,17 126,91 130,18 24,34 24.89 17,06 17,73 20,63 21.19 14,11 14,11 43.35 43,45 32,65 33,15 34,05 34.10 47,25 47,26 17.95 17,92 8.67 8,67 10,21 10,21 6,37 6,38 7,60 7,60 14,35 14,61 10,34 10,34 3,90 3,83 420,10 419,78 1307,10 1307,10 nn rente fonds 11,03 11,01 nn mterrente fds 12,74 12,77 nn it plus fonds 10,50 10,78 nn aandelend fds 19,33 19,51 nn europa rente fd 6,92 6,92 nn vastgoed fds 7,27 7,30 nn obligatie pl fds 7,33 7.33 nn geldmarkt fds 6,16 6,16 nn mix fonds 8.45 8,47 nn nederland fonds 15,07 14,98 nn nederland plus fd 6,85 6,81 nn verre oosten fd 8,55 8,65 pyramidefonds 86,78 87,44 rabo dutch eqf nlg 87,3006 87,3385 rabo dutch bond nlg 63,1141 63,1218 rabo nlg cash nlg 82.6700 82,6700 royal aandelen 22,51 22,40 royal combinatie 16,59 16,56 royal deposito 7.26 7.26 rvs aandelen fonds 14.35 14,27 rvs mix fonds 14,34 14.38 rvs obligatie fonds 14,02 14,00 sns-comb.plusfonds 11,90 12,02 sns-vastgoedplusfd 5,86 5,87 sns-garantieplusfd 7,35 7,35 sns-obligatieplusfd 9,93 9,93 sns-ned.aand.plusfd 14,79 15,19 sns-groeimarktplusfd 4.40 4,46 sns-spaarbew.gar fd 7.37 7,36 sns-spaarbewustfonds 9,74 9,79 spaarb klimfd nlg 12,07 12,06 van lanschot reserve 13,70 13,71 van lanschot bond 13,71 13,71 van lanschot equity 18,88 18,93 AANDELEN AEX-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. aex-mdex 687,19 09/11/00 378,36 21/09/01 490,19 489,02 497,53 488,71 496,43 abn amro holding 28,39 09/11/00 15,26 17/09/01 18,02 18,02 18,27 17,96 18,12 aegon 48,89 06/12/00 21,25 21/09/01 31,39 31,35 31,65 30,91 31,45 ahold 37,39 02/07/01 27,35 21/09/01 31,70 31,70 32,00 31.50 31,90 akzo nobel 59,15 08/12/00 33,73 21/09/01 47,45 47,26 48,55 47,26 48,42 asml holding 32,35 12/12/00 9,70 21/09/01 18,90 18,90 19,09 18,65 19,00 buhrmann 33,90 01/03/01 5,01 21/09/01 7,70 7.65 7,87 7.62 7,84 dsm 45,30 18/05/01 28,43 21/09/01 36,10 36,25 36,50 35,80 36,50 elsevier 16,15 15/11/00 10,21 21/09/01 13,73 13,60 13,86 13,60 13,75 fortis (nl) 36,61 14/11/00 20,85 21/09/01 28,58 28,54 29,06 28,26 28,93 getronics 13,65 09/11/00 2,00 17/09/01 3,62 3,25 3,55 3.25 3.46 gucci 121,00 13/11/00 66,55 21/09/01 95,00 95,00 95.30 94,85 95,30 hagemeyer 28,48 09/11/00 10,50 21/09/01 17,97 17,77 18,07 17,71 17,80 heineken 56,52 10/11/00 37,38 21/09/01 43.50 43,40 43,72 43,21 43,40 ing groep c. 44,74 04/01/01 22,34 21/09/01 30.05 30,18 31,25 30,06 31,10 kon. olie 73,48 05/06/01 43,72 21/09/01 55,80 56,25 57,70 56,20 57,30 kpn 21,12 09/11/00 2,03 06/09/01 5,95 5.71 5.86 5,57 5,63 kpnqwest 33,00 19/01/01 3,96 21/09/01 7,44 7,40 7,60 7,30 7.47 numico c 61,05 17/11/00 22,80 03/10/01 25,17 24,95 25,01 24,10 24,80 philips, kon. 47,18 12/12/00 16,30 21/09/01 28,50 28,34 29,35 28,12 29,21 tpgn v. 28,42 06/12/00 16,46 17/09/01 22,87 22,51 22,97 22,51 22,75 umlever c. 71.65 01/12/00 53,85 25/09/01 61,25 61,20 62,20 60,95 62,10 upc 20,15 09/11/00 0,23 17/09/01 0,58 0,57 0,58 0,56 0,57 verstatel 18,85 14/11/00 0,45 21/09/01 1.33 1,33 1.34 1.31 1,32 vnu 60,35 19/01/01 22,60 05/10/01 34,90 34,76 35,00 34,71 34,98 wolters-kluwer c. 33,00 20/04/01 20,51 12/09/01 23,40 23,21 23,40 23,21 23,28 AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. midkap-index 672.80 15/11/00 333,43 21/09/01 417,04 415,58 420,21 415.08 418.35 amstelland 17,55 07/03/01 4,55 24/09/01 5,03 5,09 5,09 5,03 5,09 asm international 31,45 22/05/01 9,80 03/01/01 19,15 18,91 19,85 18,76 19,65 be semiconductor 12,70 29/01/01 4,60 17/09/01 8,20 8,12 8,45 8,12 8,45 cmg 19,75 17/11/00 3,20 18/09/01 3,75 3,71 3,75 3,65 3.71 corus 1.34 16/02/01 0,57 21/09/01 0,87 0,86 0,90 0,86 0,89 csm eert. 30,65 13/11/00 20,30 24/09/01 21,23 21,50 21,64 21,32 21.55 draka holding 67,90 09/11/00 36,35 08/10/01 39,56 40,00 40,39 39,59 39,95 hunter douglas 36,45 17/11/00 21,80 20/09/01 25,00 24,62 25,14 24,50 24,98 ihc caland 65,60 06/06/01 4060 24/09/01 56,55 55,75 55,75 54,25 55,00 kim 28,90 02/02/01 7,30 21/09/01 10,09 10,30 11,10 10,30 10,80 landis group 16,40 13/12/00 1,98 21/09/01 2,60 2,60 2.75 2,58 2.75 laurus 13,35 16/11/00 2,60 03/09/01 4,52 4,51 4.57 4,48 4,56 libertel 15,00 09/11/00 6,05 07/09/01 8,60 8.75 8,75 8,56 8,60 moolen, van der 42,16 19/02/01 15,00 12/09/01 29,25 29,45 29,50 29,25 29,49 nedlloyd 27,40 07/05/01 12,75 16/10/01 13,62 13,60 13,78 13,50 13,50 nutreco Holding 57,70 29/12/00 34,50 18/10/01 38,18 38,45 38,79 38,18 38,60 océ 18,90 14/12/00 6.15 21/09/01 9,10 9,10 9,30 8,85 9,30 ordma nv 30,85 09/11/00 9.10 17/09/01 11,10 11,19 11,19 11,02 11.15 pinkroccade 67,50 09/11/00 21,60 21/09/01 23,70 22,60 26,00 22,60 24,40 randstad holding 20,60 07/02/01 9,50 24/09/01 11,95 11,99 12,00 11,50 11,68 unit 4 Agresso 27,10 24/01/01 9,00 17/09/01 12,10 12,20 12,20 12,02 12,05 vedior c. 16,05 22/05/01 7,45 02/10/01 11,25 11,01 11,25 11.01 11,22 vendex kbb 18,10 02/04/01 6,20 21/09/01 8,41 8,20 8,43 8,20 8,31 vopak 28,30 18/04/01 15,50 21/09/01 17,00 16,90 17,00 16,90 16,95 wessanen, kon. c. 15,00 15/11/00 7,50 21/09/01 10,10 10.10 10,10 9,95 10,06 BEURS AMSTERDAM PERIOOE VAN 20 DAGEN 10200 9800 9400 9000 8600 8200 MIDDENKOERS IN GULDENS PERIODE VAN 20 DAGEN RENDEMENT OP STAATSLENINGEN De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEXvan 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN h.j. l.j. v.k. op ho la l.k. abn amro li 94,90 23/03/01 91,90 26/03/01 94,25 94,30 94,30 94,30 94,30 abn amro neth-2 222,30 09/11/00 114,50 21/09/01 145,90 147,20 148,90 147,20 148,70 fortis obam 137,20 09/11/00 79,60 21/09/01 98,50 98,40 99,00 98,30 98,50 ing dutch f 99,70 20/11/00 53,65 21/09/01 70,35 69,30 70,95 69,20 70,95 mg intern f. 79,25 09/11/00 12,65 27/09/01 18,40 18,31 18,40 18,31 18,35 ing bank it-f. 154,50 09/11/00 39,00 27/09/01 57,05 56,65 57,90 56,40 57,70 robeco 45,10 09/11/00 25,60 21/09/01 31,55 31,60 31,67 31,38 31,67 rolinco 35,78 09/11/00 20,25 21/09/01 24,46 24,60 24,67 24,52 24,52 rorento 39,95 06/11/01 35,92 23/04/01 39,89 40,00 40,00 39,91 40,00 um-invest 12,95 09/03/01 8,45 12/09/01 10,24 10,30 10,30 10,20 10,27 NOTERINGEN BIJGEWERK? 11.00 UUR 100 MEESTVERHANDELDEQp| aab c nov 17,50 554 aab c nov 18,00 436 aab c nov 20,00 610 aab c dec 19,00 521 aab c jan 20,00 1628 aab c ian 22,50 320 aab c apr 17,50 3007 aab c o05 30,00 191 aab p dec 20,00 500 aab p apr 17,50 3000 aegn c nov 27,50 830 aegn c nov 30,00 209 aegn c nov 32,50 170 aegn c dec 27,50 550 aegn c jan 32,50 291 aegn c apr 25,00 300 aegn c apr 27,50 205 aegn c apr 32,50 214 aegn c okt 40,84 137 aegn p nov 27,50 137 aex c nov 450,00 231 aex c nov 470,00 580 aex c nov 480,00 323 aex c nov 490.00 447 aex c nov 500,00 905 aex c nov 520.00 160 aex c jan 600,00 528 aex p nov 450,00 204 aex p nov 460,00 142 aex p nov 470,00 374 aex p nov 480,00 449 aex p nov 490,00 438 aex p nov 500.00 422 ahol c jan 32,50 220 asml p nov 12,50 408 asml p nov 15,00 410 asml p dec 15,00 300 asml p dec 17,50 309 els c apr 15,00 148 fortis c nov 30,00 278 gtn gtn c jan 4,00 262 p o05 2,50 400 hgm c jan 20,00 190 mg c nov 27,50 217 ing c nov 30,00 1173 ing c nov 32,50 243 mg c dec 30,00 168 ing c dec 32,50 411 ing c jan 30,00 298 ing c jan 32,50 181 mg c jan 35,00 212 ing c apr 30,00 177 ing c apr 32,50 201 mg c apr 35,00 135 ing c okt 34,03 262 mg c okt 40,00 578 mg c o03 40,00 309 ing c o04 35.00 219 ing c o06 40,00 576 ing p nov 30,00 488 kpn c nov 5,00 290 kpn c nov 6,00 2120 kpn c dec 5,00 148 kpn c dec 6,00 430 kpn c dec 7,00 456 kpn c jan 4,00 155 kpn c jan 5,00 158 kpn c jan 6,00 177 kpn c jan 7,50 165 kpn c jan 9,76 586 kpn c apr 4,00 138 kpn c apr 5,00 199 kpn c jul 6,00 176 kpn c okt 5,00 313 kpn c okt 9.76 195 kpn c o05 5,00 222 kpn p nov 6,00 341 kpn p dec 6,00 414 kpn p ian 4,00 138 num c jan 30,00 220 olie c nov 57,50 220 olie c dec 62,50 215 olie c apr 60,00 722 olie p dec 50,00 250 phil c nov 25,00 745 phil c nov 27,50 371 phil c nov 30,00 317 phil c nov 32,50 315 phil c dec 32,00 167 phil c dec 35,00 362 phil c jan 32,50 230 phil c jan 35,00 142 phil c okt 50,22 627 phil p nov 22,50 255 phil p nov 27,50 311 phil p dec 22,50 206 rand c apr 12,50 150 uml c nov 62,50 380 unil c jan 62,50 202 uml c jan 65,00 367 2.9(1 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. idb dutch eq.f 41.50A 44,10 rente plus fund 30,70 abf 69,95 69,95 idbglobcnvf 47,05 robeco amerika 52,25 52,00 abn amro aex md f. 508,50 520,00 idb mix f 48,15 48,25 robeco divirente 25,20 25,25 abn amro a i f. 56,95 57,00 idb real est.eqf 51,65 robeco ditch midcaps 58,25 58,30 abn amroamerica f. 103,00 102,60 idb world eq.f 54.40A robeco duurzaam aand 57,40 57,55 abn amroasian tig.f. 39,60 40,40 index click fonds 57,90 57,60 robeco emer mark 41,65 41,85 abn amro euro f 21,50 21,90 ing bnk com.techn.fd 8,50 8,45 robeco eurol.aand 47,70 47,50 28,55 abn amro euro obl.f. 105,40 105,70 ing bnkcont.click eurf 25,05 25,00 robeco eurol.midcap 28,50 abn amro europe f. 97,00 98,00 ing bnk emerg.e.e fds 18,75 18,71 robeco european midc 48,90 49,30 abn amro far ef. 37,80 38,60 ing bnk dutchserv f. 7.75 7.75 robeco europe 37,25 36,90 abn amro global f. 113,40 115,90 ing bnk euro obl f 31,40 31,40 robeco eur.obl.div. 25,50 25,60 abn amro groen f. 48,04 48.85A ing bnk europe fund 24,09 23,80 robeco growth mix 55,65 55,80 abn amro internet 5,00 5,10 ing bnk europ.sm.capf 30,69 30,70 robeco hollands bezit 28,55 29,15 abn amro 1.plus f 94,25 94,30 ing bnk farmacie f. 35,85 35,85 robeco hypotheek 51,15 51,20 abn amro rent div 73,65 73,70 ing bnk fmancials f. 19,65 19.75 robeco pacific 59,15 59,15 abn amrogl.pr.sec. 40,60 39,40 ing bnkgeldm.fds 31,88 31,89 robeco safe mix 41,40 41,50 abn amro pr sec.am. 51,20 52,40 mg bnk glob.fund 62,10 62,20 robeco solid mix 46,00 46,15 abn amro pr.sec.eur. 37,80 38,10 ing bnk hoog div a f. 24,20 24,00 robeco young dynamic 14,20 14,20 abn amro pr.sec.f.e. 23,60 ing bnk japan f 12,81 12,81 robeco zelfs.argen. 24,02 24,15 abn amro sm.co euro 46.60 46,90 ing int.obl fonds 56,40 56,60 robeco zelfs.austr. 64,00 64,20 abn amro sm.co neth 50,70 50,30 ing int.dep.fonds 51,85 51,60 robeco zelfs, belgie 54,15 54,80 abn amro telecom 6,10 6,11 ing bnk north am.f. 23,65 24,19 robeco zelfs.braz. 31,00 31,30 abn amro trans eurf. 140,50 135,00 ing bnk oblig.fds 19,70 19,77 robeco zelfs.canada 81,70 81,35 aegon aand f sp 2,20 mg bnk onr.g aandf 47,50 47,00 robeco zelfs.china 16,87 17,15 aegon aandelenf. 47,40 ing bnk verre oosten 25,15 25,20 robeco zelfs.comm&t 6,50 6,45 aldoll bond f 58,00 57,70 intereff jap warr. 6,38 6.38 robeco zelfs duitsl 68,45 69,85 alrenta 196,00 196,60 intereffekt 500 15,00 15,35 robeco zelfs, f inland 49,65 50,00 amvabel 12,00 investa part. dm 90.00A robeco zelfs.frankr 91,15 91,85 asn aandelenfonds 69,55 68,60 is himalayan f 7,20 robeco zelfs health 65,00 65,30 asn obligatiefonds 26,90 27,20 japan convertible.f 33,40 robeco zelfs hongk. 39,70 41.20 axa aand.int 65.70 67,95 japan fund cert. 5,31 5,50 robeco zelfs it 51,60 51,90 axa aand ned. 1 85,75 86,70 lanschot eur.eq.f 22,55 robeco zelfs it hardw. 10,90 10,90 axa akt beheer 2 69.40 70,20 lanschot far eastf. 28,20 28,50 robeco zelfs japan 40,10 40,65 axa portfolio 3 64.00 63,10 lanschot gl.eq f 43,20 43,85 robeco zelfs maleis. 16,15 16,35 axa obl.euro 46,15 45,40 lanschot iet f 15,65 15,60 robeco zelfs m.biot 20,05 20,30 bever holding 13,90 leveraged cap 152,00 151,20 robeco zelfs mexico 101,60 100,90 colon growth sh 13.00A nat resources f. 50,10 48,90 robeco zelfs, nederl. 71,55 72,35 Columbia secur 114.40 nieuwe steen invest 15,75 15,75 robeco zelfs.polen 37,90 38,35 corio 23,75 23,65 ohra aand f. 19,25 19,20 robeco zelfs.sing 24,00 23,70 delta lloyd deeln 24,45 23,35 23,25 robeco zelfs softw&ser 13,95 14.10 delta lloyd dlr 12,32 12,32 ohra comm tech f. 6,05 6,15 robeco zelfs spanje 57,35 58,00 delta lloyd donau 8,00 7.81 ohra internet f. 8,67 8.75 robeco zelfs.telee 40,90 40.05A delta lloyd inv. 8,50 8,36 ohra milieutech f 15,10 14,80 robeco zelfs.uk 72,15 72,50 delta lloyd jade 7,55 7.17 ohra multimedia f 11,60 12,00 robeco zelfs.usa 101,00 102,70 delta lloyd mix 10,92 10,68 ohra new energy f. 12,90 13,05 robeco zelfs z afr 41.40 40,30 delta lloyd rent 12,59 12,64 ohra obl divf 30,50 30,75 robeco zelfs zwits. 78.55 78,90 dim vastgoed 10,40 10,25 ohra onr.goed f 37,50 39,00 rodamco nth am 43.78 43,70 ducatus 59.40 59,20 ohra spaard ivf 23,85 23,95 rolinco pref. 44,50 eur assets tr 8,00 ohra totaal fonds 23,95 23,90 royal mix f. 5.72 5,74 euro comm.prop 18.05 16,85 optimix techno, a 14,40 14,20 royal plus f. 5,52 5,52 eur dutch eq.f 21.50 orange f 27,00 royal top f 5,37 5,42 europ dev.cap.crp 9,39 orange deeln f.i 40.50 snseur obl.div.f 24,80 24,85 finlesobl f. 37,70 orange eur smcap f. 15,15 15,70 snseur aandelenf 27,10 27,55 fortis america f 24,00 23,90 orange global pr 8,95 sns eur mixfonds 26,80 26,85 fortis europa f 27,70 27.20 pan glob conv f 29,50 sns guldensdiv f 23,60 23,60 fortis japan f 21,50 21,40 postb aandelenf 63,30 63,00 sns nederl. aandf. 56,25 56,20 fortis obl.div. f. 52,60 52,70 postb aex clicker 23,09 23,27 sns sp.plus aand.f 26,10 26,30 fortis rentonl 25,33 25,33 postb.amerika f. 22,70 23,45 sns wereld aandf. 19,35 19,60 fortis rent on5 27,74 27,71 postb. beleggf 37,75 37,55 transpac f. 152,00 155,00 fortis rent on 10 28,96 29,02 postb comm techf. 17,20 17,00 triodos groenfonds 57.60 fortis wereld mixfd 45,00 45,95 postb.duurz aandf. 23,10 22,80 tnodos meerw.aandf 23,10 23,01 fortis wereld vastgf 44,00 44,25 postb.easy blue f 25,50 25,20 triodos meerw mix.f 25,72 25,77 gilissen quality gr f. 15,50 16,01 postb euro aandf 24,22 23.85 vastned off/ind 25,75 25,90 gulden rente f 36.50A postb euro.c.clickf 24,95 24,95 vastned retail 38.80 38,80 holland eur f 64,50 64,75 postb euro obl.f 37,60 37,30 vhsonr. mij 15,70 15.70 holland fund 91,55 91,45 postb farmacie f 27,60 27,15 vpv hollandhaven 35,75 holland oblig.f. 69,25 68,50 postb fin.wereldf 25,30 24,85 wereldhave 52,05 52,00 holland pacific f 51,00 51,45 postb.hoogdiv aandf 27,50 26,60 wereldhave o/n 2.30A holland selectie f 89,65 89,55 postb.hoogdiv obl f. 23,30 22,90 hooge h aandf ned 20,10 20,65 postb.it fonds 39,60 39,90 hooge h aandf europa 22,65 22,75 postb.internet f 8,37 8,50 hooge h obligatie f. 23,65 23,70 postb.multimedia f 8.98 9,10 hooge h optimaalf eur 23,60 24,00 postb nederlandf 42,40 42,60 hooge h wereld aandf. 17,65 18,25 postb.nikkei c elf 24,20 24,10 idbemergcomp 25.70A 26,00 postb.obligatief. 30,00 30,00 idb euro opt. 25,10 postb.opk.landenf. 14,40 14,55 idbeuro sel. 53,10 postb.vastgoedf 25,20 25,20 idb global sel 204,00 postb.wereldmf. 30,50 30,40 idb rentselect 41,50 41,60 preferent fonds 55,65 VERKLARING OER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A s advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r. 3 effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES e.r. s.k.2 v.k. ing 67.96 4,22 107,70 107,70 nwb 57,96-08 4,54 107,00 107,00 aab 7 94 102,55 102,65 ing 6 97-07 4,60 107,00 107,05 nwb 57.- 97euro 4,55 105,40 105,00 aab 5'/. 96lfr 4,33 103,25 A 102,50 mg 6 00-07euro 4,18 108,90 109,05 nwb 5 00-03euro 3,54 102,20 A 102,80 aab bb 5'/. 97 4,54 105,50 105,50 ing 57.01euro 5,06 105,45 105,85 océ 67.97 6,13 100,20 100,50 achmea 6'/i 96 4,87 107,30 108,10 ing 57) 98-08 4.37 105,80 106,00 phil 87.95-05 5,08 109,25 109,20 aegon 77.96 pc 107,00 107,20 mg 57.98-08 4,62 103,70 104,05 phil 67,01euro 5,87 100,80 101,80 aegon 67.00 pc 102,90 103,80 ing 47.99euro 4,51 98,15 98,40 rabo 12 solidw euro 2,01 95,10 95,30 ahold us 67. OOeuro 4,24 106,75 106,90 ing bb 57; 97 100,41 100,41 rabo 7 94-04 3,74 108,50 108,25 ahold 57.97 4,59 103,50 A 104,70 ing bb 5 97-02euro 100,70 100,70 rabo 57.98 4,78 103,30 104,00 asr 47.99euro 4,87 99,00 98,50 ingperp. 67:01 euro 103,50 104,35 sns gr 67.97-09 4,84 108,60 108,85 axa p.77. OOeuro 103,00 103,00 ing 57.97 4,74 105,65 A 105,65 sns gr 6 7,00-10 4,83 108,30 108,75 banq lux 67.01 101,75 101,75 ing 57:99 euro 4,55 105,75 106,10 sns gr 57.99euro 5,01 100,80 100,80 bng 6'/. 93-08 4,34 113,80 114,00 ing 57:01 euro 5,19 101,90 102,35 sns gr 4V< 99euro 3,60 103,00 103,05 bng5V.01-lleuro 4,57 104,85 105,20 kbc int fin 5 99 6,01 94,00 94,00 sns gcr 57:98 4,55 104,90 105,00 fort bnk 67»01eur 103,25 103,85 kfw i.f.57» 97 3,94 102,90 A 102,50 vnu 57. 98-08 5,98 96,80 97,40 fort.bnk 67«01eur 5,73 103,10 103,45 kred.i f.6 98-05 4,84 104,50 103,46 wolt.kl 67. Oleuro 101,80 102,25 fort.bnk 57i01euro 5,12 103,75 102,75 ns 57.93-03 3,87 103,85 A 104,00 wuh 57.98-05 5,12 99,75 100,00 STAATSLENINGEN nl 87.92-07 121.4CS nl 87:911-11 119,25e nl 87.921-02 101,2? nl 87.9211-02 102,8^ nl 87.92-071-11 120,69} nl 87.92-071-11 121,90* nl 77.95-05 113,3? nl 77:93-23 132,911 nl 77:95-10 121,6S nl 77.94-04 110,7(f nl 7 93-03 104,7?T nl 7 95-05 111,OÏ nl 67.95-05 m. id, nl 67:93-03 104,7? nl 6 96-06 109,141 nl 57.94-04 105,43c nl 57.96-02 102,1$ nl 57.97-07 109,0? nl 57:98-28 107,9(6 nl 57,00-10 108,25 nl 57.98-08 106,85 nl 5 01-11 104,5? nl 47.00-03 102,15 nl 37.99-09 96,85 nl 3 99-02 99,85 nl grb 37?d 63.63 nl grb 3d 55.35 nl grb 27,d 46. WISSELKOERSEN amerikaanse dlr australische dlr belgische frk(100) Canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) Ierse pond israel shekel ital.hre (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes 100) turkse lira (100) zuid-afr rand zweedse kr (100) Zwitserse frk(lOO) 2.41É. 1,22? 5.462J1 1.494 1 112.61 3,53} 29,a 2.7981J °1 11.381 201.*i 27,(L 16.0r i.09ai L32it o.oooor 0.21f 22,ii 149.5, NB. Deze opgave is van GWK. 1 en verkopen van vreemde valir nen de banken uiteenlopende kosten. n EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vi Goud/kg onbewerkt 21.440-22 440 2j\ bewerkt 24.040 Zilver/kg onbewerkt 285,00-355,00 2tl bewerkt 400,00 I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 8