BUITENLAND A mOCt hervormen' Toerist omarmt 'veilig Zuid-Afrika Blair: Internationale coalitie tegen terreur is niet aan het verzwakken Brussel wil gebruik van biobrandstof stimuleren Koning Abdullah - 'zoon van' - heeft het zwaar Voorstel 11 september-commissie grootste reorganisatie in jaren Schapen slimmer dan gedacht Revolutie herdacht ~r nberg werkt één dollar I - De Republikeinse Michael Bloomberg -Minsdag de burge- erkiezing van New heeft zijn eerste ebelofte ingelost. De i eigenaar van een ui voor financieel- n Jch nieuws neemt ge- iet het symbolische Np 1 dollar per jaar in igij de gangbare 150.000 enl talië levert en aan VS ét Italiaanse pferle- ft gisteren het rege- jit gesteund om deel aan de internationale gen het terrorisme. r Inge veer 2.700 solda- litair materieel he rstellen, verklaarde ran defensie Antonio [talië levert een vlieg- Bnet acht vliegtuigen, Btten, een bevoorra- en ongeveer 1.000 idtroepen. Zij zullen it deelnemen aan ge ldelingen. donderdag 8 november 2001 is-Kahn sproken e Franse oud-minister ciën en economische jninique Strauss-Kahn i vrijgesproken in zijn Igens corruptie en p geschrifte. Strauss- iin november 1999 af- nadat hij was be- van financiële mai ls adviseur van een Is voor studenten. kon aantonen dat 'as van een vergis- datering van docu- i wil miljoen fioden Israël ie Israëlische pre- Sharon heeft in een ek met de Britse 'uardian gezegd dat joen joodse immi- "1 aantrekken om de rsterken in het con- e Palestijnen. Sharon ;er gepleit voor im- oei, maar die nooit ;rband gebracht met t met de Palestijnen. iu 5,2 miljoen joodse oen Arabische inwo- srstakers in i overleden wee Turkse gevange- steren overleden aan dingen die ze maan- n opgelopen door brand te steken. De iding was een protest ood van vier linkse eerder die dag in Is- ïkse gevangenen pro- let een hongerstalöng i jaar tegen hetge- eleid van de Turkse eer dan veertig ge en medestanders zijn overleden. dieven J-Afrika rg - In Zuid-Afrika lelopen dagen 43 angehouden op ver- an het stelen van pla- ijnen. De arrestaties inricht bij een reeks lie ook voor 2,3 mil- fcn aan gestolen plati- rden. Onder de arres- rinden zich twee poli- n en een aantal werk- in platinamijnen. Het leel van het gestolen frd volgens de politie jpa gesmokkeld, waar verkocht. kandidaat iU-Groenen De 31-jarige Kathalij- weg van Groenlinks beschikbaar gesteld laat-fractievoorzitter oenen in het Euro 's^ iment, zo liet ze i [weten. De 45 leden «:actie die in 1999 aan- halverwege de rit een ^jiveekoppige fractielei- *tiaal gesproken vindt ng volgende week in Straatsburg plaats, lidaat is de Finse itala. fe aanklacht ajevo-zaak J l 4»e tussei ,-Hevo aan 2^i familii jabal-us-saraj - Op de dag dat Amerikaanse vlieg tuigen posities van de Taliban nabij Kabul bestook ten, wierpen andere toestellen enkele kilometers verderop pamfletten tegen de machthebbers in het grootste deel van Afghanistan uit. Op een van de pamfletten (links, vastgehouden door een lid van de Noordelijke Alliantie) staat een Talibanman die zijn in een burqa gehulde vrouw slaat. De burqa is het traditionele gewaad dat het gehele lichaam van de vrouw bedekt. „Willen jullie dat jullie vrouwen en kinderen zo leven?", luidt de vraag bij het plaatje in het Dari, de taal van de Tadzjieken in het noorden van Afghanistan, en in het Pathaans, de taal van de bevolkingsgroep waaruit de Taliban voortkomen. Rechts een ander pamflet, waarop foto's van Tali- ban-leider Mullah Omar en zijn nummerbord te zien zijn, met de tekst 'We houden alles in de gaten!' (We are watching!). Foto's Reuters/Yannis Behrakis en AP washington/ap - Om de effecti viteit van informatiewinning te vergroten, moeten de drie Ameri kaanse inlichtingendiensten die nu nog onder het Pentagon val len worden overgeheveld naar de CIA, zo heeft een presidentiële commissie voorgesteld. Het zou de grootste aanpassing van de inlichtingendiensten in tientallen jaren zijn. De krant Washington Post meldt vandaag dat het National Reconnaissan ce Office, dat satellietsystemen ontwikkelt, de afluisterdienst National Security Agency en het landkaartenbureau National Imagery and Mapping Agency voortaan direct onder leiding moeten komen van de inlichtin gendienst CIA, die nu al belast is met de coördinatie van het in lichtingenwerk. Matroos overboord van vliegdekschip De Amerikaanse marine zoekt met helikopters en dui kers in de Arabische Zee naar een matroos van het vlieg dekschip Kitty Hawk die gisr teren overboord is gegaan. Tot nu toe is echter geen spoor vim de man gevonden. Hoe hij in het water terecht is gekomen is niet bekend. De Kitty Hawk maakt deel uit van eén eskader van drie oor logsschepen dat betrokken is bij de militaire actie in Afgha nistan en dient als helikopter basis voor commando-opera ties. De commissie, die geleid wordt door ex-generaal en ex-veilig heidsadviseur Brent Scowcroft, zal het rapport met de aanbeve lingen later deze maand aan president George Bush overhan digen. De commissie werd in mei ingesteld door Bush, die meteen na de aanslagen van 11 september grote veranderingen bij de inlichtingendiensten aan kondigde. Jaarlijks spenderen de VS zo'n dertig miljard dollar aan inlich tingendiensten. De helft van het geld gaat volgens bronnen bij het Congres naar de drie dien sten van defensie, dat wel de zeggenschap behoudt over de eigen militaire inlichtingen dienst (DIA). Al voor de aanslagen was er veel kritiek op de verschillende bin nenlandse inlichtingen- en vei ligheidsdiensten, omdat deze langs elkaar heen zouden wer ken. Na de aanslagen is de kri tiek sterk gegroeid, omdat het onderzoek naar de daders van de aanslagen van 11 september is doodgelopen, en er nog geen enkele duidelijkheid is over de bron van de miltvuursporen die de VS die afgelopen weken teis terden. Af en toe zijn er wel kleine suc- cesjes. President Bush maakte gisteren bekend dat twee finan ciële netwerken zijn ontmanteld omdat die banden met Bin La den zouden hebben. Bush zei dat de tegoeden van 62 perso nen en organisaties met contac ten met de twee ondernemin gen - al-Taqwa en al-Bafakat ge naamd - zijn geblokkeerd. De voormalige bankier Ahmed Nur Ali Jinale uit Somalië richte al-Barakat in 1989 in de Ver enigde Arabische Emiraten (VAE) op. Een van de investeer ders in deze onderneming was of is Osama bin Laden. De on derneming is internationaal ac tief. Washington heeft daarom andere landen gevraagd reke ningen te bevriezen van filialen of dochterondernemingen van al-Barakat. Behalve het hoofdkwartier in Dubai (VAE) heeft al-Barakat kantoren in Canada, Egypte, Ita lië, Liechtenstein, Somalië, Tu nesië, Zweden, Zwitserland en ook in Nederland. Al-Taqwa heeft zijn hoofdkwartier in Zwit serland. Daar zijn twee Arabi sche financiers gearresteerd die ervan worden verdacht betrok ken te zijn bij terroristische acti viteiten. wash ington/afp-anp - De Ame rikaanse president Bush en de Britse premier Blair hebben gis teren opnieuw hun vertrouwen uitgesproken in de goede afloop van de strijd tegen het terroris me. De leiders gaven na hun ontmoeting in Washington een goed-nieuwsshow weg, waarin zij een positieve tussenbalans opmaakten van de strijd. Giste ren liet Bush zich na zijn ont moeting met de Franse presi dent Chirac nog kritisch uit over - Het Joegoslavië-tri- fr een vierde per- [eklaagd voor oorlogs tijdens de belegering mische hoofdstad Sa- ;t de Bosnisch-Ser- Utieke leider Karadzic, E^t Mladic en generaal üt ook Dragomir daarvan beschuldigd, ^aan het hoofd van de 3 4|e tussen 1992 en aanvielen. Milo- de inzet van coalitiepartners en vroeg hij om meer 'concrete steun'. „Een coalitiepartner dient meer te doen dan het uit drukken van medeleven." Intussen hebben zowel Duits land, Frankrijk als Italië zich on der voorwaarden bereid ge toond troepen te leveren voor de strijd in Afghanistan. Blair en Bush lieten beiden we ten vastbesloten te zijn om de strijd te winnen, hoe lang die ook mag duren. Volgens hen is er bij de luchtaanvallen op Af ghanistan grote schade aan het al-Qaeda netwerk van Osama bin Laden en de militaire struc tuur van de Talibanmachtheb- bers aangericht. Maar Blair zei ook dat alleen luchtaanvallen op Afghanistan niet voldoende zijn om de Taliban te verslaan. „Na tuurlijk gaan wij ook andere operaties daar uitvoeren", aldus Blair. Hij verwees daarbij moge lijk naar de inzet van meer grondtroepen. De Britse premier verwierp de suggestie dat de internationale coalitie tegen het terrorisme aan het verzwakken is. Volgens hem is men wereldwijd vastbesloten om de aanvallen van 11 septem ber in de V6 te vergelden. Beide leiders lieten verder weten dat vooruitgang in het vredesproces in het Midden-Oosten geen voorwaarde is voor het winnen van de strijd. Amerikaanse vliegtuigen hervat ten intussen de bombardemen ten op posities van de Taliban in het noord-oosten van Afhanis- tan. Ondanks de zware aanval len heeft de Noordelijke Allian tie, die tegen de Taliban vecht, nog geen grote doorbraak kun nen forceren. De oppositie heeft eerder deze week laten weten rond de stad Mazar-i-Sharif drie districten te hebben veroverd. De Taliban spreken dit tegen en zeggen dat de Alliantie haar claims overdrijft. door onze correspondent Eelco van der Linden pretoria- Zuid-Afrika heeft altijd tegen het predikaat onveilig moeten vechten, maar na de aanslagen van 11 september blijkt het land te boek te staan als juist een veilige vakantiebe stemming. Vliegtuigmaatschap pijen verhogen het aantal vluch ten en cruiseschepen doen vooral Kaapstad vaker en langer aan. Ook tijdens de Golfoorlog werd Zuid-Afrika een 'veilige haven' voor aanslagen en extremisti sche moslims vrezende toeris ten. Het vliegen naar de VS, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is er niet populair der op geworden en Zuid-Afrika lijkt inderdaad een deel van die angstige reizigers naar zich toe londen/dpa - Schapen kunnen tot vijftig verschillende gezich ten van soortgenoten en men sen onderscheiden. Na een pe riode van twee jaar herkennen de dieren de gezichten op af beeldingen. Dat schrijven de Britse bioloog Keith Kendrick en zijn collega's in het Britse na tuurwetenschappelijke tijd schrift Nature. Bij het herkennen van de ge zichten zijn vermoedelijk dezelf de gebieden in het schapen brein actief als in de menselijke hersenen. De onderzoekers lie ten in het laboratorium voor cognitieve neurowetenschap in Cambridge twintig schapen fo to's van 25 paar soortgenoten zien. Er werd de dieren bij iede re afbeelding een bepaalde ge draging geleerd. Na enige trai ning wisten de dieren in vier van de vijf gevallen het juiste gedrag bij de juiste foto's te vertonen. Bij latere pogingen bleken de proefschapen hun soortgenoten ook te herkennen in andere combinaties dan de eerst ge toonde paren, of wanneer die niet van voren maar en profil werden getoond. te trekken. De sterk gedevalu eerde rand, die Zuid-Afrika dus relatief goedkoop maakt, helpt ook aanzienlijk. Europa, traditioneel Zuid-Afri ka's belangrijkste klant, loopt voorop en compenseert de ver minderde vraag uit de Verenig de Staten. Met 175.000 toeristen vorig jaar zijn de VS na Groot- Brittannië en Duitsland de der de markt voor Zuid-Afrika. Een kleine zes miljoen buitenlanders bezoekt jaarlijks het land. Vliegtuigmaatschappijen, die nu zo tobben met hun capaciteit, hebben hun accent naar het zuiden verlegd en ondersteunen dit met het aanbieden van voor delige tickets. Maatschappijen als British Arways, Virgin, Air France, Lufthansa en Olympic verhogen momenteel het aantal vluchten of zetten grotere toe stellen in. De KLM, die dagelijks op Zuid-Afrika vliegt, heeft nu twee extra vluchten per week. Deze ontwikkeling is des te op vallender, omdat het aantal maatschappijen dat Zuid-Afrika aandoet de laatste drie jaar was gedaald van 74 naar 52. Het was uiterst moeilijk om een plek te vinden en overboekingen waren geen uitzondering. Behalve vliegtuigen, blijken ook cruiseschepen Zuid-Afrika te prefereren. Tussen nu en april volgend jaar zullen 22 schepen Kaapstad aandoen, terwijl dat er vorig jaar 14 waren. De markt is belangrijk, want elk schip brengt gemiddeld 6000 passagiers aan wal en die geven over het alge meen zes keer zoveel uit als de 'gewone' toerist die Kaapstad bezoekt. door onze correspondent Mare Peeperkorn brussel - Het gebruik van bio diesel en -alcohol als brandstof voor het wegvervoer moet de komende jaren vertienvoudigen. De Europese Commissie wil de ze ambitieuze doelstelling berei ken door lagere accijnzen op de schonere biobrandstoffen toe te staan. De Commissie - het dagelijks bestuur van de Europese Unie - stelt voor dat in 2005 twee pro cent van alle verkochte diesel en benzine van biologische oor sprong is. In 2010 moet dit zijn opgelopen tot bijna zes procent. Vermengd met de traditionele uit olie gewonnen brandstof, vergt het gebruik van de milieu vriendelijker soorten geen ingrij pende aanpassingen aan de motor. Momenteel is nog geen 0,5 pro cent van de verkochte motor brandstof in de EU biologisch te noemen. Biodiesel wordt ge maakt uit plantaardige oliën (koolzaad, sojabonen, zonne bloemen). Bioethanol (alcohol) ontstaat uit de bewerking van suikerbieten en granen. De Commissie wil het gebruik van dit soort brandstoffen stimule ren om minder afhankelijk te zijn van olie. Daarnaast zijn bio diesel en -ethanol beter voor het milieu en geeft het de boeren een nieuwe inkomstenbron. In Brazilië wordt bioethanol al ja ren op grote schaal voor auto's gebruikt. Probleem is dat de productie van deze brandstoffen twee tot drie keer duurder is dan de con ventionele benzine en diesel. De Commissie becijfert dat zonder extra maatregelen de burger en het bedrijfsleven jaarlijks miljar den meer kwijt zijn bij de ver plichte invoering van biobrand stoffen. Daarom wil Brussel de lidstaten de mogelijkheid geven de accijns op deze schone diesel en benzine flink te verlagen. Busmaatschappijen en taxi-on- dememingen kunnen helemaal van accijns worden vrijgesteld. De EU-landen en het Europees Parlement zullen de voorstellen van de Commissie de komende maanden bespreken. familie van Slobo- "levic) is evenals Ka- Mladic op dit mo- H voortvluchtig. Sint Petersburg - Een Russische man met een oude Sovjetunie- vlag in zijn handen passeert een reusachtig reclame-affiche tijdens een optocht van communisten door de straten van Sint Peters burg om de revolutie van Lenin's Bolsjewieken te herdenken, gis teren precies 84 jaar geleden. Foto: EPA/Anatoly Maltsev door onze correspondente Dora Rovers cairo - Op theevisite bij de Britse koningin-moeder, met de paar- denkoets naar Windsor Castle en een lunch op Downing Street 10. De koninklijke pracht en praal die de Jordaanse koning Abdullah II en zijn vrouw Rania tijdens hun huidige staatsbezoek aan Groot- Brittannië te beurt vallen, kunnen niet verhullen dat zij in eigen land politieke moeilijkheden on dervinden. Jordanië heeft altijd moeten knokken om niet onder de voet te worden gelopen in het turbu lente Midden-Oosten. De kunst matige woestijn - met één pen nenstreek door Winston Chur chill op een zondagochtend ge schapen - is altijd omringd ge weest door sterkere buren. De huidige campagne tegen ter reur is de jongste bedreiging voor de stabiliteit van het ko ninkrijk. Abdullah grijpt naar koninklijke decreten en uitstel van verkiezingen om de leiding in handen te houden. De be roepsmilitair, die net voor zijn vader aan kanker overleed werd aangewezen als troonopvolger, heeft samen met zijn Palestijnse echtgenote het hart gestolen van vijf miljoen onderdanen. Abdul lah mag dan populair zijn, poli tiek gezien heeft hij het zwaar. De vorst kan niet tippen aan het overwicht van zijn vader, die zich een halve eeuw op de troon wist te handhaven. Wijlen ko ning Hussein was een meester in het verwerven van vrienden en het sussen van vijanden. De charismatische koning maakte tijdens de Golfoorlog echter een keuze die hem duur kwam te staan. Door de zijde te kiezen van de Iraakse dictator Saddam Hussein vervreemdde hij zich van zijn belangrijkste bondge noten, de VS en Saoedi-Arabië. Hussein betaalde een hoge prijs voor het luisteren naar de stem des volks: een politiek en econo misch isolement voor het arm lastige Jordanië. Abdullah kan zich simpelweg niet veroorloven een keuze tegen het westen te maken. Maar de huidige internationale crisis is slechts één van de peri kelen waar de jonge vorst mee kampt. Allereerst is het zich voortsle pende conflict tussen Israël en de Palestijnen een voortdurende bron van onrust In het konink rijk is de verbondenheid met het lot van de Palestijnen groot, niet alleen vanwege de fysieke nabij heid, maar ook omdat meer dan de helft van de Jordaniërs van Palestijnse afkomst is. De mis lukking van het vredesproces en de uitbarsting van de Palestijnse intifada hebben een directe weerslag op de Jordaanse sa menleving. Die is hierdoor in toenemende mate anti-Israël en anti-VS. De kwestie-Irak is een tweede destabiliserende factor. Als bondgenoot van het westen staat Jordanië onder druk de elf jaar oude sancties tegen Bagdad uit te voeren, terwijl de midden stand in Jordanië niets anders wil dan snel zaken doen met de noorderburen. Belangrijker is dat de gewone man zich vereen zelvigt met de Iraakse burger, die zwaar onder de handelsboy cot gebukt gaat. Ook binnenslands heeft Abdul lah problemen. Hij kan de snel groeiende bevolking - driekwart is onder de dertig jaar - weinig economisch perspectief bieden. Het werkloosheidscijfer staat of ficieel op 13 procent. Abdullah is er op gebrand de juiste kant te kiezen in de oorlog tegen terrorisme. Tegen de wil van zijn onderdanen in, steunt Abdullah de anti-terreuralliantie en de jacht op Bin Laden. De Saoedische terroristenleider is overigens geen vreemde voor Jordanië. In december 1999 had Bin Ladens al-Qaeda netwerk de hand in een complot om tijdens de millenniumviering toeristen aan te vallen. Vorig jaar hadden trawanten van 's werelds meest gezochte terrorist het gemunt op Abdullah en zijn gezin. Het koninklijk jacht,Robberend op de Middellandsfeee, zou op het punt hebben gestaan te worden opgeblazen door zelfmoorde naars. Na de aanslagen van 11 septem ber, toegeschreven aan Bin La den, heeft Abdullah zijn regeer- stijl aangepast. Kritiek op zijn steun aan de anti-teneur allian tie is uitgesloten. Verkiezingen die voor dit jaar stonden ge pland, zijn een jaar opgescho ven. Een koninklijk decreet legt de persvrijheid verder aan ban den. Het regent 'tijdelijke wet ten', vastgesteld zonder tussen komst van het parlement. De Jordaanse vorst kan niet an ders dan hopen op een beloning van de westerse bondgenoten voor zijn 'inspanningen'. Buur land Egypte zag zijn steun tij dens de Golfoorlog omgezet in verlichting door de VS en Arabi sche landen van de buitenland se schuld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 7