Aantal bekeuringen hardrijders gestegen BINNENLAND 2 'Lekker flitspalen rammen' Mist van weinig invloed op verkeer Duitsers meer lef in strijd tegen hoogwater Miljoenenvergoedingvoor misbruikte knecht CDA en WD willen af van 'onzinboetes' Gratis rechtsbijstand voor slachtoffer zwaar misdrijf Duits toestel stort in zee bij Vlieland 'Ministeriële verantwoordelijkheid minder strak' derskorting pulair Vrijwel de gehele mer ziet niet veel in van staatssecretaris iën) en Verstand en) voor een fiscale corting'. Het belas- »1 voor herintreden- en langdurig werk- aaximaal 6000 gul aar bedragen. De et dat bijvoorbeeld van de kinderop- stimuleren van èctiever is. Het jrhet begrotingsjaar volgende week in de indeld. ancedienst er loon - Het personeel van amse particuliere dienst VZA krijgt jeld. Dit werd giste- na een gesprek tus- der Irik (zorg) en de e, dat gevoerd werd mbulancepersoneel het stadhuis be lt personeel wil net ^GD-collega's 6,7 arisverhoging. Vol- beten de zorgverze- j dit geld komen. lie wil lossiers Zes militaire in- lie worden verdacht t met vrouwelijke bben gisteren via ling bij de president tbank in Den Haag yoorkomen dat het iïnisterie (OM) hun brspeelt aan het mi- defensie. Ze willen intieme details 'orden. Het proces (dachten is ver- komende maart >g getuigen gehoord rden. donderdag 8 NOVEMBER 2001 iter lost niet op' De aversie onder automobilisten tegen 'het kleptomane bermgespuis' groeit door Cees Maas den haag - Een man duwt langs een drukke weg op klaarlichte dag met zijn auto heel voorzichtig een flitspaal uit het lood. De paal zakt zo scheef dat de camera voortaan grassprietjes fotografeert in plaats van te hard rijdende weggebruikers. De man vindt het leuk en nuttig wat hij doet en hij schrijft later enthousiast in het internetforum van www.tuftufclub.nl: 'Het was roerend om te zien hoeveel bijval ik kreeg van passanten in de vorm van lachende gezichten en opge stoken duimen'. De weerstand in Nederland tegen de stort vloed aan snelheidscontroles en flitspalen groeit. En dan zijn het niet alleen de notoire hardrijders die met 175 kilometer per uur over de snelweg scheuren, maar oppassen de burgers die nooit de wet overtreden en nu keer op keer een acceptgiro in de bus krijgen met de groeten van het justitieel In cassobureau te Leeuwarden. Gisteren pro testeerden WD en CDA met kracht tegen wat genoemd wordt 'de onzinboetes'. De boetes die iemand krijgt wanneer er niet meer dan tien kilometer per uur te hard wordt gereden. Dat wordt overigens voluit bevestigd door verkeerswoordvoerder John Bennink van het Korps Landelijke Politiediensten, „Te hard is natuurlijk wel te hard. Wij willen geen heksenjacht houden maar de wet wordt massaal overtreden. Ze zeggen wel: weg met die onzinboetes, maar die flitspa len of losse camera's langs de weg beginnen pas te werken vanaf 7 kilometer boven de maximumsnelheid. Echte deskundigheid over de gevolgen van te hard rijden, dat zie je veel minder." De woede tegen de verschillende maatrege len maatregelen groeit. Het lichtend voor beeld van de Tuftufclub op internet is maar een enkel voorbeeld. Wie eventjes zoekt vindt tal van soortgelijke websites waarop de wrevel van de automobilisten zich ge bundeld heeft. Ze presenteren lijsten van de actuele controleplaatsen en flitspaallocaties en de allernieuwste apparatuur om die con troles tijdig te ontdekken. De weerzin tegen het politieoptreden blijkt uit de gebruikte terminologieën. De Tuftufclub noemt zich 'het front tegen de graaiers langs de weg'; politiemensen die de controles uitvoeren, zijn steevast 'het kleptomane bermgespuis'. Maar de automobilist hoeft zich niet erbij neer te leggen en kan zich zwaar wapenen met allerlei scanners en dure detectors te gen de arm der wet, zo blijkt. De websites puilen uit van de tips en aankoopadviezen. Bij de Tuftufclub zelf kan ook apparatuur worden gekocht. De handel in de detectors is een merkwaar dige markt. Voor elke noviteit waar de poli tie mee komt, ontstaat weer snel een ant woord in de vorm van een nieuw apparaat. Het lijkt een eeuwigdurende race tussen de politie en de weggebruiker. Voor de verkoop van radardetectors is een verbod in de maak, maar het is onzeker of dat er ook komt. Juridisch ligt dat heel moeilijk. Anders ligt het bij hypermoderne laserappa- ratuur die de politie gebruikt. Apparaten daartegen zijn illegaal omdat ze de laserme ting verstoren in plaats van alleen maar op vangen. En dat is bij wet verboden. Politiewoordvoerder Bennink: „Niet dat wij er wat tegen hebben hoor, want die appara tuur is legaal. Maar het type automobilist dat dergelijke apparatuur in zijn auto heeft, is in de regel wel vaak betrokken bij snel heidsovertredingen. Als we die apparatuur zien, willen we die mensen daarom nogal eens volgen." De politiewoordvoerder zou graag een an dere mentaliteit bij de weggebruikers willen bespeuren. „Ze bellen me nog wel eens en vragen of het strafbaar is als ze een detector aanschaffen en dan zeg ik, meneer denk nu eens na. U wilt 1800 gulden gaan betalen voor iets dat mogelijk verboden wordt. U kunt voor 1000 gulden ook een cruise-con trol kopen waardoor u nooit meer te hard rijdt en bovendien veel meer ontspannen rijdt." -Meer en betere (lieden geen ant- fet tekort aan lera- sn juist gebruik van ien communicatie- I(ICT) kanwelhel- :druk in het onder- linderen en de les- perhogen. Dat staat tzoek van het Insti- Lerarenopleiding jersiteit van Amster- verdacht >ord B politie in Utrecht tn een jonge vrouw puden op verden- k gewelddadige en 85-jarige Utrech- een voormalig werd op 29 septem- jngetroffen in zijn was door messte- leven gebracht, de verdachte met ter had, wil de poli- r nstallaties i beveiligd De twintig Neder- fwaterbedrijven zijn igang tot hun circa inde pompstations jen met videocame- 1 d en alarmsystemen. pvolg van de aansla- iika op 11 septem- lï (ranche-organisatie yerijssel en Limburg ings twee meldin- kpvan 'aanslagen' op ■"allaties. In beide ek het loos alarm te ilystad lergieprijs [ieuwbouwwijk De In Lelystad heeft de (je k energiezuinigste □eiland gewonnen. /i naris Remkes (volks- heeft de prijs van- ierdam uitgereikt tij- nferentie over louwen. In De Lan den 1600 woningen nder meer volgens i van het Wereld (is. Voor bewoners hge gebruik van idstoffen leiden tot h. Etten-Leur en tregen eerder al de Ikt. I heeft toch se in NCC De Europese poli- J je Europol is toch i crd in een verhui- jt gebied van het Congres Centrum 22 cp|n Haag. Dat bleek doverleg op het mi- justitie gistermor- had Europol ken- kt dat met het oog terroristische aan- tbijheid van druk- fcnementen onge- door Cees Maas den haag - Vorig jaar heeft de politie in Nederland een record aantal aan boetes voor te hard rijden uitgedeeld. Er werden op snelwegen en andere verkeers aders buiten de bebouwde kom maar liefst 5,6 miljoen bekeurin gen met een totale opbrengst van 600 miljoen gulden uitge schreven, een forse toename ten opzichte van 1999. Het overgrote deel van de boetes komt terecht bij automobilisten die niet meer dan tien kilometer te hard reden. Gisteren tekenden de fracties van WD en CDA in de Tweede Kamer protest aan tegen deze 'onzinboetes'. WD en CDA wil len af van de bekeuringen voor automobilisten die tot tien kilo meter te hard rijden. De oorzaak van de explosieve stijging ligt volgens verschillen de politiekorpsen in het toege nomen aantal auto's en snel heidscontroles, en het feit dat er honderden flitspalen langs de wegen zijn bijgekomen. De cijfers zijn verzameld door het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) en beslaan vooral de verkeersboetes buiten de be bouwde kom. Al jaren vertoont het aantal uit geschreven boetes een sterk stij gende lijn. In 1997 stond het nog op 2,9 miljoen. De hoeveelheid van 5,6 miljoen bekeuringen vorig jaar betekent dat er in Nederland ruim vijftienduizend snelheids boetes per dag werden uitge deeld. „Het zijn heel veel boetes, maar ik sta er niet van te kijken," zegt verkeerswoordvoerder John Bennink van het Korps Landelij ke Politiediensten (KLPD). „De Nederlander is niet harder gaan rijden. Het is het logisch gevolg van meer auto's en meer con troles." Bennink laat ook een positieve noot horen: „Je kunt het ook anders bekijken. Toen wij in 1993 begonnen met inten sieve snelheidscontroles op de A2 kwam er veel kritiek, maar la ter bleek dat het aantal letselon gevallen met bijna twintig pro cent gedaald was." Intussen rijst echter het protest tegen boetes voor automobilis ten die hooguit tien kilometer te hard rijden. Gisteren, tijdens de behandeling van de justitiebe groting in de Tweede Kamer, betoogden WD en CDA dat er een andere manier gevonden moet worden om de veiligheid op de weg te vergroten. „Het systeem van flitspalen en de au tomatische boetemachine heeft afgedaan", zei CDA-Kamerlid Eurlings. De beide fracties re kenden voor dat tachtig procent van alle verkeersboetes wordt uitgeschreven aan mensen die maar een beetje te hard rijden. Die mensen zien die boetes niet meer als afschrikmiddel maar als extra belasting, zo betoogden de politici. Het enorme aantal boetes voor te hard rijden vloeit regelrecht voort uit het strenge beleid van de landelijk verkeersofficier mr. K. Spee. Door het budget van 150 miljoen gulden hiervoor schieten flitspalen als padde stoelen uit de grond. Momen teel staan er al zo'n kleine 500 in Nederland. De verwachting is dat het aantal boetes dit jaar zal groeien naar een nieuw record aantal van 8 a 9 miljoen. Met dit offensief moet het aantal ver keersdoden verder omlaag wor den gebracht. den haag/anp - Negen op de tien Nederlanders schat de kans op een ongeval bij mist hoog in. Maar uit onderzoek blijkt dat slechts twee procent van de jaarlijkse verkeersongevallen is toe te schrijven aan mist en gladheid. Dat staat in een rap port van de Stichting Weten schappelijk Onderzoek Ver keersveiligheid (SWOV) die het onderzoek in opdracht van 3VO uitvoerde. Volgens een voorlichter van 3VO letten verkeersdeelnemers bij mist beter op en gebeuren er daardoor maar weinig ongeluk ken. Slechts tien procent van de Nederlanders vindt gladheid en ijzel risicovol. In het rapport van de SWOV komt eveneens naar voren dat neerslag en kou de situatie op de weg een stuk onveiliger ma ken. Zon en wind blijken voor de weggebruikers geen bijzon dere risicofactoren te zijn. De SWOV heeft verder onder zocht in welke mate extreme weersomstandigheden samen gaan met belangrijke afwijkin gen in het aantal verkeersonge vallen. De ongevallengegevens in de ja- Snelheidscontroles in het verkeer hebben voor een forse toename van het aantal boetes gezorgd. Het rijgedrag van automobilisten zou met die stijging niets te maken hebben. Foto: GPD/Siep van Lingen nijmegen/gpd - Nederland mag Duitsland alleen om offers in de strijd tegen hoogwater van Duitsland blijven vragen als ons land eveneens bereid is om noodoverloopgebieden aan te wijzen voor de opvang van een waterpiek. De conclusie dat de oosterburen in bestuurlijk op zicht meer durf tonen in de strijd tegen hoogwater, kwam gisteren duidelijk naar voren op de openingsdag van het interna tionale congres 'Hoogwater ver bindt' aan de Katholieke Uni versiteit Nijmegen. Barbel Höhn, milieuminister in Nordrhein-Westfalen, hield de Nederlandse deelnemers voor dat alleen al in haar deelstaat drie opvangbekkens zijn aange wezen, ondanks fel en emotio neel verzet van plaatselijke boe ren en bewoners. Met de gedu peerden zijn schaderegelingen getroffen ter waarde van grof weg 60 miljoen Duitse mark, waardoor er in noodgevallen toch zo'n 1500 hectare grond als noodoverloopgebied beschik baar zal zijn. In die bekkens kan circa 70 miljoen kubieke meter water worden opgeborgen. Dat kan op een kritiek moment nét voldoende zijn om overstromin gen in stedelijke gebieden te voorkomen. Neelie Kroes, voorzitter van de brede maatschappelijke Bezin- ningsgroep Water, constateerde dat Duitsland aantoonbaar ver der is dan Nederland als het gaat om planning, uitvoering en financiering van noodoverloop gebieden. „Ons land zit nog steeds in de fase van onderzoek en voorzichtig creëren van draagvlak." De onafhankelijke Commissie- Luteijn inventariseert op dit mo ment óf en waar in Nederland dunbevolkte gebieden de status van waterbergingsgebied moe ten krijgen. Op tal van plaatsen - peilt de Commissie Luteijn de economische schade aan be- drijfsomzetten, maar ook de emotionele gevolgen voor men sen die tijdelijk hun huis moe ten verlaten. Het onderzoek wordt onder meer uitgevoerd in samenwerking met polderdis tricten, provincies en de Kamers van Koophandel. den haag/anp - Slachtoffers van ernstige gewelds- en zedende licten kunnen vanaf 2003 gratis rechtsbijstand krijgen, ongeacht hun inkomsten. Minister Kort hals van justitie vindt het niet redelijk dat slachtoffers zelf moeten opdraaien voor de kos ten voor rechtsbijstand om schade te verhalen, ook al zou den zij dat bedrag later kunnen terugeisen van de dader. De WD-bewindsman stelt hier voor 3 miljoen gulden beschik baar, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaar den zijn dat het delict in Neder land heeft plaatsgevonden en dat er ernstig letsel is ontstaan. Ook moet het openbaar minis terie besloten hebben de dader te vervolgen. De fractie van D66 drong een jaar geleden al aan op gratis rechtsbijstand. Jaarlijks lopen 5000 mensen zwaar letsel op door een mis drijf. Korthals schat dat vijfhon derd mensen gebruik zullen maken van de regeling. Een deel van de slachtoffers zal dat niet doen, omdat de schadeclaim volgens de normale procedure in het strafproces kan worden gevoegd. Ook kan de schade al op een andere manier vergoed zijn, bijvoorbeeld via een rechts- bijstandsverzekering. Verder denkt Korthals dat mensen af zien van rechtsbijstand, omdat zij alles zo snel mogelijk willen vergeten. ren 1995 tot en met 1998 zijn ge analyseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er 44 weggebruikers meer om het le ven kwamen in 1998 vanwege een natte, koele zomer. In 1995 waren dat er door een zachte, regenachtige winter, een hete zomer en daarna weer een strenge winter met sneeuw en mist juist 65 minder. „De verwachting was dat de weersinvloed een afwijking van honderd ongevallen per jaar zou geven, maar dat blijkt volgens dit rapport veel te veel te zijn", aldus de 3VO-zegsman. Vlieland/ANP - Een Duits mili tair vliegtuig is vanmorgen in zee gestort bij Vlieland. De twee bemanningsleden hebben op tijd het toestel kunnen verlaten. Ze zijn door een helikopter uit zee gered. De twee vliegeniers deden mee aan een oefening op Schietran- ge de Vliehors van de Koninklij ke Luchtmacht. Het toestel kwam tijdens de oefening in moeilijkheden en stortte neer. De mannen zijn inmiddels naar een ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd voor medische contro le, maar zouden geen ernstig letsel hebben opgelopen. STEVENHAGEN someren/gpd - Een 56-jarige veeboer uit het Brabantse So meren-Heide moet zijn voorma lige knecht 1,2 miljoen gulden uitbetalen aan achterstallig loon. Ook is het veroorzaken van blijvende invaliditeit meege nomen bij de vaststelling van dit bedrag. Tot die conclusie is de Hoge Raad gekomen in navol ging van de civiele rechters van het gerechtshof in Den Bosch. De Raad acht het bewezen dat de boerenknecht jarenlang als slaaf is misbruikt en onrechtma tig door zijn baas is behandeld. Volgens de advocaat van de knecht mr. J. Houkes maakt het arrest de weg vrij om de schade vergoeding, die Houkes namens zijn 38-jarige cliënt eiste, om te zetten in klinkende munt. Daar toe is reeds beslag gelegd op de landerijen en huizen van de boer. Met de uitspraak van de Hoge Raad is een einde gekomen aan jarenlange juridische haarklove rij. De beschuldiging van mis handeling en bedreiging dateert al van begin jaren negentig. De knecht werkte vanaf 1978 tot begin jaren negentig voor de veehouder en woonde al die tijd bij hem in. Hier werd hij volgens zijn zeg gen jarenlang door de veeboer stelselmatig geslagen met stuk ken ijzer en een plastic slang. Door deze mishandelingen raakte hij arbeidsongeschikt, al dus Houkes. Ook moest de knecht bij het vee slapen en on der dwang van zijn baas koeien van andere boeren in de omge ving vergiftigen. De boer heeft de mishandeling altijd ontkend. Het gerechtshof in Den Bosch sprak hem in 1996 nog vrij van zware mishande ling. Dat de knecht mishandeld was, stond voor het gerechtshof vast, maar de zwaarte daarvan achtten de rechters toen niet be wezen. In het hoger beroep in de civiele zaak óver schadevergoeding in 1999 achtte het Bossche ge rechtshof de mishandeling wel bewezen. Een schadeclaim van 1 miljoen gulden hing de boer toen al bo ven het hoofd. De veehouder was het hier niet mee eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad. den haag/anp - Wie de koningof koningin alleen nog maar een ceremoniële taak wil toebedelen, ziet niet in wat dit instituut kan betekenen voor de democratie. De koning heeft Vaak bindend en integrerend gewerkt en kan dat ook in de toekomst doen, bij voorbeeld als het gaat om de multiculturele samenleving. Maar dan moet het staats hoofd ook gemakkelijker zijn of haar mond kunnen opendoen. Dat schrijft de historicus Coos Huijsen in 'De oranjemythe, een postmodern feno meen'. Het boek werd gistermiddag aange boden aan Kamervoorzitter Jeltje van Nieu- wenhoven. In de ogen van Huijsen wordt de ministeriële verantwoordelijkheid, die het leden van het Koninklijk Huis moeilijk maakt zich over gevoelige zaken uit te laten, in onze tijd te strak toegepast. Daardoor komt er te weinig van een 'vruchtbare wis selwerking' tussen de koning(in) en de sa menleving. Er moet een 'beperkt koninklijk eigen risico' komen, waarbij de ministers uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor de politieke kemzaken. De in 1939 geboren Huijsen was in zijn jeugd voorzitter van de toenmalige Christe lijk Historische Jongeren Organisatie en in de jaren zeventig gekozen tot Kamerlid voor de Christelijk Historische Unie. Begin 1976 splitst hij zich onmiddellijk na zijn installa tie af van de Unie en opereerde verder als eenmansfractie. Later werd hij lid van de PvdA. Vijfendertig jaar geleden publiceerde hij al eens een brochure over 'Het moderne koningschap'. Drie boeken over de progres sieve politiek volgden. In zijn boek noemt hij Beatrix 'open' over haar taakopvatting, zeker opener dan ande re koningen en koninginnen. Huijsen ver moedt dat de koningin meer begrip heeft voor het republikeinse gedachtegoed dan ze misschien zelf beseft. Dat ontleent hij ten minste aan haar term 'het probleem van de erfelijkheid'. Ze weet verder als geen ander traditie te combineren met professionaliteit en dynamiek, looft de historicus Beatrix. Hij rekent verder af met de verhalen dat Amsterdammers traditioneel anti-Oranje zouden zijn. Dat geldt alleen als je Amster dam beperkt tot de modieus-linkse grach tengordel, maar zelfs de weinig geliefde Wil lem III werd er hartelijk ontvangen en ook was het de zelf weinig welvarende Amster damse bevolking die centjes bijeenbracht voor de Gouden Koets voor de jonge Wilhel- mina. jA, WIJ PEMPeM UAMtlPP JAT iOlWiqt VM outf. AUpCHfONE CollE^A'S WH WajjtHT ST0P-ËN Aau VM6N Pit V £0Wei°fEN-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 5