'Lakse gemeenten aan schandpaal' BINNENLAND 1 Lundia uit de kleren Pronk plant bomen voor eigen vliegreis 'Luncka 'Wellicht had serieverkrachter een vriendin' SieMatic Asielbeleid Bezetting ten einde De Vries wil dat veiligheid hoofdonderwerp gemeenteraadsverkiezingen wordt Politie vindt steeds meer kinderporno Nederlandse telecomfirma op terrorismelijst Vroege pakjesavond "irolgt De >p in Kamer L In de Tweede Ka deren Jo Hom geïn- ils opvolger van Mar- Boer in de PvdA-frac- {jarige Horn werkte jatieadviseur en inte ger en daarvoor bij de j van justitie en bin- i zaken. Ook was hij [slid in Amsterdam en jecretaris van Leiden, ordt waarnemend iter van Leeuwarden. ■iijk pleit bij X r Rafale L De Franse regering IV. aatste poging gedaan I te interesseren voor I gevechtsvliegtuig Mmier Jospin heeft zijn '9 jot Kok deze week per ifboden samen te Q de bouw van het :pbe Nederlandse rïgta voelt meer voor de e '«se Lockheed JSF. hjëist tegen stichter (- De officier van justi- steren voor de recht en Haag tbs met ileging geëist tegen ge Hagenaar die deze iet Binnenhof zijn tnd stak. De verwarde ^iarde gisteren dat er iparatuur in zijn au- iloft en dat diverse [iensten tegen hem iliehnen. De rechtbank a aak op 21 november. WcJ wil einde Da( egale races noi pgf De politie in Fries- t kentekens van deel- iein illegale autoraces [deji aan verzekerings- itepPUen- Die kunnen jerfielen of ze de snel- iefïls nog langer als errp hebben. De politie jieje illegale races in e|e stoppen, ad ^acht weg November d.| en Het Kustwachtcen- afiuiden verhuist op hier naar Den Helder, t d|ni is sinds de oprich- oji Nederlandse Kust- )e $87, in IJmuiden ge- hejlangrijke taken die jt worden gecoördi- :aaj opsporing en red- inf-enkelingen, ram- mcidentenbestrijding 2r jdzee en het toezicht [a Jaartverkeer, visserij 3 vieu. Met de verhui- en een reorganisatie af- 3r(jin 1995 was ingezet. acht vast i eis ontucht jet eren 54-jarige leerkracht enjiolieke basisschool jjj in Breda is aange sp verdenking van on- )aadrie leerlingen. Dat ebfpenbaar ministerie ogpteren bekendge- je (feiten zouden zich 0gjjaren geleden heb- neifdaan. De vermoede- joijaffers zitten niet »nWze school. De facteur heeft laten we- nnjiooit eerder indica- z(fveest dat de man 'e dig zou hebben ge- zo'i ontucht. ildief dood k- in water hJ wepn nog onbekende hits dinsdag overle- e hfn viel vorige week in u yjadat winkelperso- viljin bouwmarkt in jn Jtn had betrapt op e_"fc man vluchtte weg e door onbekende water. Duikers van eer wisten de man ïtter te krijgen.. Na re- rerd hij in zorgwek- jtand overgebracht iekenhuis, waar hij jerleed. donderdag 8 NOVEMBER 2001 er jtai lek er] COMMENTAAR andelst - Agenten hebben gistermiddag het door actievoerders bezette kantoor van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) in het Gelderse Andelst ontruimd. De activisten willen dat de ontwikkeling van het MTC, een overslagcentrum voor weg, water en spoor, definitief wordt afgeblazen. Het overslagcentrum zou 500 hectare uiterwaardengebied in beslag nemen. In dit gebied leven beschermde diersoorten. Foto: ANP/Vidiphoto PvdA en WD vormen al bijna twee kabinetsperiodes een Grote Coalitie. De vroegere aartsrivalen werken sinds 1994 met behulp van D66 opvallend harmonieus samen. Die sa menwerking kent evenwel één constante dissonant: het asielbeleid. De internationale solidariteit van de PvdA botst hier met strikte opvattingen over een beperkt toelatingsbe leid bij de WD. Deze week botsten de opvattingen bij de behandeling van de begroting van Justitie. De WD verklaarde het beleid van staatssecretaris Kalsbeek (PvdA) 'totaal mislukt', maar zag af van de logische consequentie - indiening van een motie van afkeuring. De PvdA noemde die houding van de WD Taf, maar ging ook over tot de orde van de dag. Minister Korthals (WD) zei dat hij de staatssecretaris steunde, maar gaf vervol gens geen oordeel over de zware kritiek van zijn partijgeno ten. En Kalsbeek zelf koos voor een pragmatische lijn: zij huldigde de staatsrechtelijk zuivere en tegelijk veilige opvat ting dat zij de steun van de Kamer geniet zolang het vertrou wen in haar niet wordt opgezegd. Zo spraken Kamerleden grote woorden, maar trok niemand consequenties. Dat laatste was ook niet de bedoeling. Los van de inhoudelijke verschillen heeft de botsing tussen WD en PvdA een rituele kant. Net als voor de Kamerverkiezingen van 1998 zet de WD zijn standpunt zwaar aan. En schieten op een staatssecretaris is altijd makkelijk als die niet van de eigen partij is. Dat de verantwoordelijke minister momenteel wel een partijgenoot is, liet de WD-fractie liever buiten be schouwing. De opstelling van de WD is ronduit dubbel. De partij spreekt grote woorden, maar steunt overwegend het kabi netsbeleid, zoals vorig jaar de nieuwe Vreemdelingenwet. Tot voor kort had de partij het alleenrecht op stoere opvat tingen. Maar inmiddels is daar een electorale concurrent in de vorm van Leefbaar Nederland. Om Pim Fortuyn te over schreeuwen moet staatssecretaris Kalsbeek het ontgelden. De WD zou flink zijn als zij in een nieuw kabinet zelf de post van staatssecretaris voor asielzaken zou claimen. nijmegen/gpd - Gemeenten die voor oudejaarsdag nog steeds geen grondig herzien rampen plan hebben ingeleverd, worden publiekelijk aan de schandpaal genageld door de regering. Ze hebben dan meer dan genoeg tijd gehad om de stofkam te ha len door hun ambtelijk apparaat, dat erop gebrand moet zijn grote ongelukken in de leefomgeving te voorkomen. Dat zei staatssecretaris De Vries (binnenlandse zaken) gisteren op de openingsdag van de drie daagse hoogwaterconferentie in Nijmegen. De Vries, verant woordelijk voor de rampenbe strijding, wil dat het thema vei ligheid uitgroeit tot hoofdonder werp van de gemeenteraadsver kiezingen die voor volgend voorjaar op de agenda staan. Doorgaans ontbreekt het bij ge meenteraadsverkiezingen aan een pakkend lokaal thema, waardoor de uitslag in tal van plaatsen vaak niet meer is dan een weerspiegeling van de po pulariteit van de landelijke poli tiek. „Maar de vuurwerkramp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam, de voortdurende dreiging van overstromingen in het rivierengebied en het feit dat sommige gemeenten nog steeds geen bijgewerkt rampenbestrij dingsplan voor hun eigen regio hebben overlegd, laten zien dat er op lokaal gebied wel degelijk een hot item is om je over op te winden. Het is belangrijk dat de burgers weten hoe scherp hun gemeenteraad is als het gaat om de bevordering van de veilig heid. Ik hoop dat alle partijen de lokale verkiezingen straks aan grijpen om de burgers te laten weten welke veiligheidsmaatre gelen ze ter plekke willen ne men: hoe scherp ze zullen toe zien op de controle van vergun ningen, hoe ze brandweer, poli- advertentie) 20% korting op slapen Wonen Werken Leven Kom naar Lundia Leiden, Breestraat 85 of kijk op www.anderslundia.nl egeld komt ma drie mille sc/J et ft - Studenten in het erwijs betalen vol- •rd^jaar 3.076 gulden eldfnro) collegegeld. Dat ijroPn meer dan het lo er Jiejaar. Dat heeft on- te gister Hermans giste- ,n>ileeld. Het collegeld lei (ijks opnieuw géïn- oejt ring geld Vrouw fataal ■■ad o,It - De 34-jarige Jea- Zyijnis uit het Brabantse Del is gewurgd omdat an jr weigerde geld te ge- 2«pn relatie tussen de !e fljet slachtoffer was •edie' aldus de Bossche eci_ justitie Bos. De n g(5-jarige inwoner van ifeijtoe als taxichauffeur m fijf van de echtgenoot uw. apeldoorn/gpd - De strijd tegen kinderporno werpt steeds meer vruchten af. Dat is het gevolg van verruimde opsporingsme thoden en -bevoegdheden van de politie. In Gelderland is het aantal aan het licht gekomen kinderpomozaken het afgelopen jaar zelfs verdubbeld. De databank 'kinderpornogra fie' van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Zoe- termeer is inmiddels uitgegroeid tot een bestand van zo'n 200.000 afbeeldingen. Vorig jaar telde de databank nog slechts 30.000 foto's en video-opna- De toename van de geregistreer de kinderporno is vooral het ge volg van extra mankracht bij de CRI. Ook zijn de digitale opspo ringstechnieken en de landelijke coördinatie sterk verbeterd. Bo vendien heeft er internationaal een betere informatie-uitwisse ling plaats. Onder kinderporno worden alle seksuele uitingen met kinderen onder de zestien jaar gerekend. Op het produceren en het in be zit hebben staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. De politie kan buiten medeweten van ver dachten de inhoud van een computer bekijken. Als blijkt dat op de computer kinderporno is opgeslagen wordt via de officier van justitie toestemming ge vraagd het adres en de naam van de verdachte op te vragen. De databank bevat ook een groot aantal gemanipuleerde fo to's. Vorig jaar werd bijvoor beeld al bekend dat kinderen die in ondergoed poseren voor de catalogus van postorderbe drijven een gemakkelijk doelwit zijn voor kinderpomoproducen- ten. Met computerprogramma's zijn de plaatjes op eenvoudige wijze te veranderen in porno grafische afbeeldingen. tie en medische diensten willen laten oefenen in het optreden tijdens mogelijke calamiteiten, hoeveel geld ze overhebben voor de aanschaf van hulpmid delen zoals blusboten en hoe ze die denken te betalen." De Vries liet tevens weten dat zijn departement een 'model ri sicokaart' ontwikkelt voor alle gemeenten in Nederland. Daar op kunnen burgers precies zien, wat zoal de gevaren zijn die hen permanent boven het hoofd hangen. „Zo'n risicokaart ver hoogt het bewustzijn en stimu leert het nemen van maatrege len in preventieve zin", aldus De den haag/gpd - De Amerikaanse regering heeft Barakaat Tele communicatiebedrijf, gevestigd in Rotterdam, Utrecht en het Noord-Hollandse dorp 't Veld, op de zwarte lijst gezet van be drijven die terrorisme onder steunen. Het bedrijf maakt vol gens de Amerikanen deel uit van het conglomeraat Al Barakaat, dat in veertig landen actief is en wordt gezien als financier van Osama bin Laden en diens ter roristisch netwerk. Bij de Neder landse vestigingen was vanmor gen niemand bereikbaar. Achter Al Barakaat gaat volgens de VS een conglomeraat schuil dat 'aanhangers van terrorisme voorziet van internetdiensten, niet af te luisteren telefoonver bindingen en wapentransport.' Het bedrijf zou in 1989 zijn op gericht door Shaykh Ahme Nur Jimale die 'nauw met Bin Laden is verbonden'. In Nederland is het bedrijf ook bekend als BTELCO. Vries. De staatssecretaris vindt dat de Bijlmerramp, Enschede en Volendam aantonen dat er achteraf altijd grote belangstel ling is voor de manier waarop de rampenbestrijding was geor ganiseerd, maar dat die belang stelling toch weer snel inzakt. „Totdat zich ergens een nieuwe ramp voltrekt. We leven nu een maal in een samenleving boor devol risico's. Het is beter om die vooraf helder onder ogen te zien. Zodat we klaar zijn om al les te doen wat menselijkerwijs gesproken mogelijk is om cata strofes in te dammen." den haag/anp - Milieuminister Pronk gaat milieuvervuiling door vliegreizen van eigen me dewerkers compenseren door bij alle vluchten klimaatcertifi caten aan te schaffen. Met de opbrengst van deze certificaten kunnen bomen worden geplant. Pronk wil met de aanplant van bossen een bijdrage leveren aan een beter klimaat, omdat bo men het broeikasgas C02 opne men. Voor een vliegreis binnen Euro pa wordt een klimaatcertificaat aangekocht, voor vluchten bui ten Europa twee of drie. Een certificaat kost ongeveer dertig gulden. Het zogenoemde 'Trees for travel-systeem' moet op 1 ja nuari volgend jaar bij het minis terie van volkshuisvesting, ruim telijke ordening en milieubeheer (VROM) beginnen. De compensatie van vliegreizen kwam eerder dit jaar op initiatief van Tweede-Kamerlid Van Mid delkoop (ChristenUnie) ook in de Tweede Kamer aan de orde. Zijn voorstel om ook de Kamer milieucertificaten aan te laten kopen, kon toen op weinig steun rekenen. Pronk laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het goed zou zijn als ook de Kamer certificaten zou aankopen als compensatie voor vliegreizen. Groningen - Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima hebben gisteren een kennismakingsbezoek aan de provincie Groningen gebracht. Duizenden juichten het paar toe en probeerden wat te overhandigen. Op de foto worden alle cadeaus in een auto geladen. Foto: WFA/Dennis Beek (advertentie) INDIVIDUEEL DESIGN VAN SIEMATIC VOOR DE PRIJS VAN EEN GEWONE KEUKEN De prijs kan nooit een belemmering zijn om te kiezen voor een betere, mooiere keuken. U verdient een echte SieMatic. Van harte welkom! 't Liefst een SieMatic Alphen a/d Rijn Goedhart Bouwhuis, Hoorn 126a (t.o. Avifauna), tel. 0172 - 42 21 00 Leiderdorp SieMatic Keukencenter Leiderdorp, Meubelplein 9 (onder dak bij Mijnders Meubelen), tel. 071 - 541 26 15 utrecht/gpd - De Utrechtse serieverkrachter is wellicht minder bevreesd te worden ge pakt sinds de politie in mei dit jaar het on derzoek officieel heeft afgesloten. Dat oppert de emeritus hoogleraar forensische psychia trie, F. Beyaert uit Utrecht. De vroegere geneesheer-directeur van het Pieter Baan Centrum in Utrecht, nam giste ren met een schok kennis van het bericht dat de serieverkrachter na vijfjaar afwezig heid weer actief is. DNA-onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de serieverkrachter ook de dader is ge weest van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Bilthoven op 24 oktober. Dezelfde man zou volgens de politie op 22 oktober ook verantwoordelijk zijn voor een poging tot aanranding of verkrachting van een vrouw in Utrecht. De grond kan hem de afgelopen vijf jaar te heet onder de voeten zijn geworden vanwe ge het nog altijd voortdurende politie-onder- zoek, veronderstelt Beyaert. Dat hij die jaren geen enkel teken van leven meer gaf, kan zijn voortgevloeid uit het feit dat hij een vriendin heeft gehad. De relatie kan zijn ge strand, waardoor zijn onderdrukte woede of minachting jegens vrouwen wellicht weer is opgelaaid, vermoedt Beyaert. „Maar het is net zo goed mogelijk dat hij in het buiten land is geweest of dat hij zelfs heeft vastgeze ten voor een ander delict." De Utrechtse emeritus hoogleraar acht het zeer wel moge lijk dat de man aan een psychose lijdt, die weer de kop heeft opgestoken. „Bijvoorbeeld bij manisch-depressieve patiënten gaat dat ziektebeeld op en af." Al in 1996 meende Beyaert een psychotisch ziektebeeld te her kennen aan het gedrag van de man. De pro fessor sloot niet uit dat de onbekende lijdt aan winterdepressies en 'in de duisternis tot leven komt'. De serieverkrachter leeft waarschijnlijk sterk geïsoleerd, heeft weinig sociale contacten en woont vermoedelijk alleen of mogelijk nog bij zijn ouders, zo hebben gedragsdeskundi gen al midden jaren negentig in een dader profiel over de man vastgelegd. De deskun digen nemen aan dat de man ernstig teleur gesteld is in het leven, lijdt aan een minder waardigheidscomplex en zijn onvrede omzet in seksuele gevoelens. De dader zou volgens het profiel tijdens de verkrachting controle willen uitoefenen en niet zozeer haat of woede willen bevredigen. Verkrachters die uit haat handelen kunnen volgens de deskundigen ook overgaan tot ernstiger delicten. Hardnekkige zedendelinquenten zijn vol gens gedragsdeskundigen op het oog vaak 'onopvallende burgers', die dikwijls door een op het oog futiele kwestie tot hun daden worden gedreven. „Krenking of belediging ligt vaak aan de basis", zegyjeyaert. „Het kan zijn dat ze worden gesWoffeerd door hun baas." In forensisch-psychiatrisch on derzoek in met name de Verenigde Staten komen gedragswetenschappers algemeen tot vier categorieën (serie)verkrachters. Er zijn antisociale daders die uit opportunisme handelen en een sterk criminele achtergrond hebben. Een andere categorie handelt vooral uit wraak. Daarnaast zijn er daders die alles in hun omgeving 'seksualiseren'; en vrou wen louter beschouwen als seksobject. De wraakzuchtige verkrachter tenslotte is uit op de kick, en wil ook de politie te slim af zijn. Die handelen uit een ziekelijke behoefte om hun eigenwaarde te vergroten. Volgens het daderprofiel van destijds had de man weinig ervaring met seks, maar is hij er bezeten van. Vermoed werd destijds dat het een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken is. Nergens zou hij echt uit de verf komen. Dat de grote onbekende waarschijnlijk ge- isoleerd leeft, alleen werkt en zich nauwelijks hoeft voor te bereiden op de misdrijven, maakt ook dat hij zo moeilijk is te pakken, zo analyseerde de politie eerder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 3