RIJN VEENSTR1EK Bemiddelingspoging PvdA Alphen mislukt Alphense muntjesactie levert recordbedrag op 'Dit werk versterkt mijn keuze om arts te worden' Goed salaris staat op de vijfde plaats' R7 laideklaag slibdepot aassem overbodig rschil van mening er begroting ISD Geen duidelijkheid over vertegenwoordiging in de raad Sleutels voor de Alphense Cascarvieten Vr i j uu i 11 i g e rs en hun werk feiging bij w; ascentrale aan den run - Een me- ajjrvan Hypo Car-Wash aan de Euromarkt in aan den Rijn heeft gis- 3lag na mondelinge drei- en 750 gulden meegege- 01 een indringer. De on- jongen kwam met een Jet kantoortje binnen kas staat. Nadat hij had dat de medewerker al- lv.\, begon hij te dreigen. °iouden twee andere ^Vachten die hem wat ^aandoen als hij het geld Prö Inmiddels is de rust ,,°(eerd in de autowasse- lllCerk en Zanen. „Het is "s,| niet hardhandig ge- eudus de bedreigde me- nAr. Zijn baas, O. Middel- ude zijn werknemer ei- 'ien dag vrij geven. jij wilde per se zelf wer- iukkig gaat het goed met ~juit dat is mijn grootste ^°Vt geld maakt me niet snr De bedrijfseigenaar is 0nji over de manier waar- .^plitie de zaak heeft op- Desondanks heeft de le drie daders niet ge- or<r Jg over Zijde donderdag 8 NOVEMBER 2001 vn den run - Alphe- Y j de Groot houdt óp ?e[g 19 november een le- .P|r de Lage Zijde vanaf de 'tkterbuurt tot de Gnep- vajn historische verhan- i een vervolg op een iniïjke presentatie over de ^de van vorig jaar. De llpt zijn betoog kracht bij ie en nieuwe foto's van ®nieer de Raadhuisstraat, fjndersloostraat, Hooft- ~jji Oudshoornseweg. De feen initiatief van de the Vereniging Alphen 3eS Rijn. De bijeenkomst Juwzaal van het voor- gemeentehuis aan het fester Visserpark begint verUr' "fdering sraad Kaag :n(be dorpsraad Kaag p vrijdag 16 november p openbare vergade- I bijeenkomst begint om n restaurant Kaagzicht, ^erdijk 390 in Buiten- Gemeentesecretaris Kerkhof zoekt heil in bedrijfsleven door Janneke Dijke alkemade - Op het moment dat de gemeente Alkemade op het punt staat ambtenaren korting te geven op een pc, kinderop vang en een fiets, met het doel hen langer aan zich te binden, vraagt gemeentesecretaris Ge rard Kerkhof ontslag aan. Hij stapt met ingang van i januari over naar het bedrijfsleven. Niet omdat hij daar meer kan verdie nen of vanwege een goedkope fiets, maar gewoon omdat hij zin heeft in een nieuwe uitda ging. Zijn die opgetuigde ar beidsvoorwaarden eigenlijk wel een nuttig wapen in de strijd om de werknemer? Of zijn er andere zaken die bepalen of een ambte naar komt of blijft? Een paar me ningen uit Alkemade. Allereerst Gerard Kerkhof zelf. Na drie jaar Alkemade stapt hij over naar Public Spirit, een bu reau op het gebied van 'wer ving, selectie en search' in Woerden. Het bureau werkt voornamelijk voor de gemeen telijke overheid en de non-pro fit-sector. Kerkhof was niet op zoek. „Het is op een spontane manier op mijn pad gekomen. Op een congres van gemeente secretarissen raakte ik met de directeur in gesprek." Kerkhof is het oneens met de stelling dat een hoger salaris of allerlei extraatjes het belangrijk ste bindmiddel zijn. „Dat is een misverstand dat in de maat schappij en ook onder werkge vers bestaat", zegt hij. „Uit on derzoek is gebleken dat werk nemers interessant werk het belangrijkst vinden en daarna of ze waardering en bevestiging ontvangen. Een goed salaris staat pas op de vijfde plaats." Ook voor Kerkhof zelf geldt dat. Na ruim 26 jaar bij de gemeen telijke overheid te hebben ge- Gemeentesecretaris Gerard Kerkhof. Foto: Hielco Kuipers werkt, ziet hij zijn nieuwe baan als een uitdaging: niet werken bij, maar voor een gemeente. „Het ligt er dicht tegenaan, maar is toch weer heel anders." Volgens hem hoeft de overheid niet bang te zijn dat al het per soneel uiteindelijk voor het be drijfsleven kiest. „Dat zijn afwe gingen die ieder persoon voor zich maakt. Er zijn genoeg mensen die het prettiger vin den bij de overheid te werken, in het belang van het algemeen, dan voor de winstcijfers van een bedrijf." Bovendien is de overheid niet zieliger dan het bedrijfsleven, meent Kerkhof. „Ook het bedrijfsleven heeft problemen met vacatures. We vissen met zijn allen in dezelfde vijver." Dan burgemeester Meerburg van Alkemade. Volgens hem hou je als gemeente je perso neel het langst vast met een goede werksfeer. „Dat zit hem niet alleen in aardige collega's, maar ook in de uitdaging die het werk biedt, eigen verant woordelijkheid voor de mede werkers. Daar heeft Gerard Kerkhof zich ook voor ingezet." Juist vanwege die sfeer denkt Meerburg dat de hoogte van de beloning niet doorslaggevend is. „Als je ergens iets meer kunt verdienen, maar het is er niet leuker, dan ga je niet." Dat Al kemade toch de secundaire ar beidsvoorwaarden optuigt, is volgens Meerburg om niet ach ter te raken op vergelijkbare ge meenten. Meerburg is niet bang voor het bedrijfsleven als concurrent. Een overstap naar het bedrijfs leven heeft volgens hem meer te maken met karakter dan met niveau. „Er zijn binnen ge meenten types die nooit in het bedrijfsleven zouden gaan wen ken. Je moet iets dynamisch hebben. Gerard Kerkhof is wat dat betreft een 'snelle jongen'. Ik kan me voorstellen dat hij deze kans grijpt." Hoe de zoektocht naar een nieuwe gemeentesecretaris gaat verlopen, is nog niet besloten. „De vorige keer hebben we het in eigen hand gehouden, maar was er wel iemand die ons be geleidde." Hoewel het bureau Public Spirit zich momenteel bezighoudt met het zoeken naar een secretaris voor Leider dorp, acht Meerburg de kans klein dat ook Alkemade dat bu reau inschakelt. PvdA-raadslid Frans Schoon- derwoerd voelt er in tegenstel ling tot Meerburg en Kerkhof wel voor om als bindmiddel het personeel een hoger salaris te bieden. „Ik denk zeker dat dat invloed heeft. Je hebt hier Lei derdorp en Leiden om de hoek zitten, waar de salarissen hoger zijn. Met alleen betere secun daire arbeidsvoorwaarden kom je er niet." Schoonderwoerd gaat ervan uit dat ook de in houd van het werk bepaalt of iemand het naar zijn zin heeft. „Maar het is een combinatie: én leuke klussen én salaris." door Saskia Stoelinga alphen aan de rijn - De bemid delingspoging om van de PvdA in Alphen aan de Rijn weer een een heid te maken is na vele gesprek ken mislukt. Bemiddelaar Anne- lies Spork van het partijbestuur van de PvdA in Amsterdam maakte dat gisteravond op de le denvergadering van de Alphense PvdA-afdeling duidelijk. De bemiddelaarster van het lan delijke partijbestuur uit Amster dam liet weten geen oplossing te kunnen bieden voor de pat stelling tussen de afgescheiden groep Zandvliet enerzijds en het vierde raadslid Carla Ros ander zijds. Het afdelingsbestuur is nu door de ledenvergadering met een nieuwe opdracht wegge stuurd: wie mag tot aan de ver kiezingen de PvdA vertegen woordigen in de gemeenteraad? Bestuursvoorzitter Wim Roest is de morgen na de vergadering nog steeds teleurgesteld. Hij gaat zich komende dagen bezig houden met de opdracht. Zijn 'mission impossible' moet lei den tot een werkbare oplossing. Zo snel mogelijk, liefst voor de volgende raadsvergadering wil hij alles in orde hebben. Ik heb een aantal voorstellen in mijn hoofd. Nee, die maak ik niet be kend. Ik ga eerst praten." Ook fractievoorzitter Zandvliet is teleurgesteld daags na de le denvergadering, waar hij bewust niet naar toe is gegaan. „Na ze ven gesprekken moet het toch duidelijk zijn dat wij het ver trouwen in Carla Ros volledig hebben opgezegd. Daarin komt geen verandering. Deze lijmpo ging van Roest lijkt mij bijzon der. Ik wacht rustig op wat er komen gaat. Op dit moment vertegenwoordigen wij (Zand vliet, de Hoog, Sijl-van Veen, red.) de PvdA. Ik ben benieuwd welke opdracht de leden heb ben gegeven. Ik wil het op pa pier zien." Raadslid Carla Ros heeft de dag erna geen last van teleurstelling. Integendeel, voor haar waren de leden duidelijk. „De groep Zandvliet moet de verklaring in het openbaar intrekken of schriftelijk aan het bestuur. Zo niet, dan ben ik de enige PvdA- vertegenwoordiger. Dat is de mocratisch afgesproken. Ik weet niet wat de groep dan gaat doen. Zij kunnen op persoonlij ke titel verder. Overigens ben ik niet bij de bemiddelingspogin gen van Annelies Spork aanwe zig geweest Dus daarvan heb ik geen beeld. Waar het nu om draait, moge duidelijk zijn: werkafspraken voor de toe komst." Overigens is aan de nieuwe kan didatenlijst van PvdA gister avond weinig veranderd. De nieuwkomer Remco Blom voert de lijst aan, gevolgd door Carla Ros, Hans Semijn en Henk Mol- leman. Al in een eerder stadium had de groep Zandvliet zich te ruggetrokken van die lijst. Opbrengst ruim verdubbeld ïail Sta ^g/persbureau cerberus geen afdeklaag meer te e' aangebracht op het 'gi e pot in het Braassemer- et!)aarvan is de provincie S^rt overtuigd. Jarenlang e zij het depot officieel te verklaren, omdat er Afdeklaag op ligt, die was ^fchreven om versprei fan verontreiniging te nen. 1 'depot is bagger gestort bij de uitdieping Sen, grachten en andere ïgen in de regio. Toen indertijd begon, was er :et uit de buurt. Bagger- lak verontreinigd en de e"estond dat de water- en kernkwaliteit van het mermeer behoorlijk ^erit zouden gaan, ook al :ner alleen licht verontrei- eet> het depot in. j^oorkomen dat verontrei- ^ich in de omgeving zou °iden, stond in de milieu- Wg voor het depot dat ^fna afloop (onder water) :c,yorden afgedekt. Die zo olde afdeklaag is nooit racht. Je1oitant van het depot, de .jepot Zuid-Holland BV 0 ®m van drie waterschap- s ke provincie) stelde dat Pfeklaag niets meer toe- 'k®aet gestorte slib zou niet r$jn dan wat er al op de e van de Braassemermeer eebr verspreiding van vuil gestorte slib zou nie mand dus bang hoeven te zijn. De Bagger BV vroeg in 1997 bij de provincie een officiële 'slui tingsverklaring' aan voor het slibdepot. Die verklaring is be langrijk om de volgende fase te laten ingaan. Tijdens de stort betaalde de Baggerdepot Zuid- Holland BV de provincie 5 mil joen gulden om op en rond het slibdepot 'eeuwige nazorg" te kunnen verrichten. Deze spaar pot kan echter pas aangespro ken worden na afgifte van de provinciale sluitingsverklaring. Wegens het ontbreken van de bovenafdichting weigerde de provincie die af te geven. De na zorg moest de Bagger BV de af gelopen jaren daarom zelf be kostigen. De vraag of het bedrijf de kosten van de nazorg van de afgelopen jaren kan terugeisen van de provincie, stond deze week centraal tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Het gaat om ongeveer 100.000 gulden, die de Bagger BV uitgaf aan plaatselijk onderzoek. Bin nen een week of zes doet het rechtscollege daarover een uit spraak. Overigens bleek pas tij dens de rechtszaak dat de pro vincie inmiddels beschikt over een rapport, waarin staat dat de stortplek in het Braassemermeer inderdaad niet hoeft te worden afgedekt. De raadsman van de provincie, Hans Besselink, be loofde terstond dat er nu binnen een week of twee bij de Bagger BV een officiële sluitingsverlda- ring op de deurmat ploft. alphen aan den rijn - Carna valsvereniging De Cascarvieten uit Alphen aan den Rijn mag zich weer de bewaker van de stad noemen. Morgen om 16.20 uur overhandigt loco-burge meester Hans Groen in 't Woud de sleutels van Castellum (Al phen) aan Prins Carnaval. Om half vier sluit prins Cascar de 36ste een huwelijk van een pro- minent verenigingslid. Door gaans mag een gewoon burger geen huwelijk voltrekken als hij niet speciaal daarvoor de eed heeft afgelegd. De feestelijke sleuteloverhandiging in het voormalige gemeentehuis aan het Burgemeester Visserpark 30 markeert het begin van het car navalsseizoen, dat tot februari duurt. Daarna gaat de sleutel weer terug naar het stadskan toor. alphen aan den rijn - De op brengst van de tiende Alphepse muntjesactie overtreft alle eer dere inzamelingen. De laatste tellingen zijn nog niet gedaan, maar nu al schat de organisatie dat de scholen in Alphen aan den Rijn ongeveer 100.000 gul den aan buitenlands geld heb ben opgehaald. Dat is ruim twee keer zo veel als vorig jaar, toen de teller bleef staan op 42.463,79 gulden. Het geld komt elk jaar ten goede aan de Lepra Stich ting. Organisator Mien Bosman ba seert zich op het gewicht van de verzamelde munten, waarvan er vele volgend jaar door de komst van de euro niets meer waard zijn. De 1.300 kilo van dit jaar is een dikke verdubbeling van het gewicht dat vorig jaar in huize Bosman binnenkwam (550 kilo). „Bovendien", zegt Bosman hoopvol, „zit er deze keer veel papiergeld bij. Dat weegt wei nig, maar levert veel op. Wij profiteren duidelijk van het feit dat mensen van hun buiten landse geld afwillen, omdat zij denken dat het volgend jaar niets meer waard is." Daarom ook blijven de Alphen se initiatiefnemers geld verza melen, ook al is de scholen actie die op 13 september begon in middels afgelopen. „Ik zit op dit ogenblik met een doosje met vier kilo munten in de auto. Die zijn nog niet meegerekend. En als ik zo meteen thuiskom, ligt er misschien een nieuwe lading op de deurmat. Eind volgende week krijgen wij ook nog geld uit Zoetermeer. Pas daarna maakt een muntenverkoper de officiële balans op en maken wij de officiële opbrengst bekend." Vooruitlopend daarop kan Bos man wel bij benadering melden wat de duizenden basisscholie ren de afgelopen weken hebben opgehaald. „Wij zijn ook niet op ons achterhoofd gevallen", zegt Bosman, die met haar medeor ganisatoren kan bogen op een jarenlange ervaring. Zelfs na de afdracht aan de muntenverko per sluit de Alphense niet uit dat er nog geld binnendruppelt. „Dat houdt vermoedelijk pas op als het jaar om is." Achttienjarige Sharon Vermeiden helpt Rijnsburgs gezin met drie gehandicapte kinderen flvouDE - Jacobswoude I- -bezwaar tegen de herzie- {roting van de in t erge- ;n flijke sociale dienst (ISD) akf jaren 2001 en 2002. Het ndftebestuur is het niet e pt de gehanteerde reken- ui Je voor het onderdeel irde ISD is een samenwer- njffband van Jacobswoude, vfoop, Liemeer en Ter Aar ia een jaar draait, oiiur Schild van de ISD is pel begroting uitgegaan van e ptal geregistreerde aan- :t (over de eerste zes maan- odjde kosten over de eerste it iJaanden. Volgens de re- nqhode van het college, dat radeert op elf in plaats van i Kaanden, kunnen de kos- i. aal geraamd op 2.752.000 gulden, dalen met ongeveer 720.000 gulden. „Het verschil komt alle deelnemende ge meenten ten goede en scheelt Jacobswoude ongeveer twee ton per jaar." De gemeente wil het bestuur van de ISD in kennis stellen van de bevindingen. Die brief gaat, als de gemeenteraad die goed keurt, vandaag de deur uit. Ja cobswoude hoopt hiermee de andere gemeenten en de pro vincie, die de begroting uitein delijk moet goedkeuren, op an dere gedachten te brengen. Directeur Schild weet dat er een reactie komt. Hij benadrukt dat het maken van een begroting een schatting blijft, zeker voor een organisatie die nog geen jaar bestaat. In de serie Onbetaalbaar staat wekelijks een vereniging of orga nisatie centraal die drijft op vrij willigers. Vandaag de 18-jarige scholier Sharon Vermeiden, die haar hulp aanbiedt in een gezin in Rijnsburg met drie gehandi capte kinderen. Eenmaal in de week ontlast zij de ouders een avond. Bij de Vrijwillige Thuishulp van de Stichting Rijn- Duin- en Bollenstreek werken rond de no mensen in de leeftijd van 18 tot 76 jaar. Daarnaast is er een speci aal project waar jonge vrijwilli gers yanaf zestien jaar terecht kunnen. „Als jonge mensen de eerste stap hebben gezet, zijn ze heel trouw in dit werk", aldus co ordinator Greet Vaneman. Tegen zevenen komt Sharon Vermeiden hijgend binnen. Elke dinsdag, weer of geen weer, stapt ze op haar fiets om na twintig minuten doortrappen met haar oppaskinderen hun vader en moeder gedag te zwaaien. De jongste trekt al haar aandacht. Hij moet naar bed, maar wil „heel veel" worden voorgelezen. Sharon kent de ri tuelen. De vierjarige heeft bij Jip en Janneke aan een half woord genoeg. Hij heeft alle zinnen die gaan volgen paraat. Sharon speelt dat prachtig uit. Hij wordt er zomaar rustig van. Na een half uur ligt het ventje heerlijk op een oor. De rust is weergekeerd. Lekker een kopje thee voor de oudste. Een dame van twaalf die met een bakje popcorn zit te genie ten van Goede Tijden Slechte Tijden. Ook tijd voor de vraag: hoe zijn jongeren te porren voor een vrijwilligersbaan in de man telzorg? De 18-jarige scholier Sharon Vermeiden antwoord: „Gewoon doen." Hoewel de term mantelzorg haar niet veel zegt, is ze daar wel in terecht ge komen. Voor de internationale opleiding aan het Rijnland Lyceum in Sharon Vermeiden: „Vrijwilligerswerk in de mantelzorg: gewoon doen!" Foto: Henk Bouwman Oegstgeest was ze verplicht om 100 uur vrijwilligerswerk aan te pakken. Dat ze het in deze rich ting heeft gezocht, heeft alles te maken met haar vervolgstudie medicijnen. „Die honderd uur heb ik er allang opzitten. De stu diepunten voor (fit onvrijwillige vrijwilligersproject zijn keurig behaald, maar ik ben doorge gaan. Het geeft voldoening en je realiseert je veel beter wat er om je heen allemaal gebeurt en kan gebeuren. Ik zit nu in de laatste fase "van de internationale oplei ding - vergelijkbaar met 6 vwo. Door dit project weet ik nog be ter waar mijn interesses liggen. Deze drie kinderen hebben alle maal een verschillende handi cap. Hun moeder vertelt mij daar veel over. Dat versterkt mijn keuze om arts te willen worden alleen maar." De oudste vertelt gretig hoe ze vandaag op school nasi heeft gekookt. „Volgende week ga ik saté maken en vandaag heb ik een heel mooi huisje gemaakt van kleine steentjes." Ze heeft het enorm naar haar zin op school. Vooral als de vakken ko ken en techniek op het rooster staan. Ook zij vindt het heerlijk als Sharon voorleest. De keus valt dit keer op Tommie en Lot je, hoewel de Griezelbus ook tot haar favoriete boeken behoort." De mantelzorg ontlast de familie die nauw is betrokken bij fami lieleden die gehandicapt of chronisch ziek zijn. Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is voor deze regio een film ge maakt, die deel uitmaakt van het voorlichtingsproject 'Let's Volunteer'. Mie soorten jonge ren vertellen, ondersteunt met onroerende beelden, op een toegewijde manier over him vrijwilligerswerk. Stoere Arjan uit Katwijk schaamt zich er niet voor dat hij met een invaliden- karretje moet rondlopen. De man die erin zit, leert hem veel zo vertelt hij. De bedoeling is dat scholieren zich spontaan gaan opgeven voor dit project. Greet Vaneman ziet de film als een prikkel om het te proberen. „Je moet inderdaad een drem pel over." Sharon Vermeiden bekent eerlijk dat ze niet zeker weet of ze cfit werk ook zou heb ben gedaan als de school haar niet had verplkht. „Eigenlijk zou iedere NdSrlandse oplei ding van vmbo tot vwo de leer ling in staat moeten stellen (ver plicht dus) om zo n project aan te gaan voor studiepunten. Dan zijn de problemen voor de man telzorg ook opgelost. Wervend gezegd hè?" En dan kan eindelijk de vraag worden gesteld waarom zij voor de internationale school heeft gekozen. „Niet voor het vrijwilli gerswerk dat is duidelijk. Ha ha ha. Nee, mijn vader werkt steeds op andere plekken in het bui tenland. Mijn ouders zitten nu in Indonesië. Het eerste deel van de opleiding heb ik daar ge volgd. Mijn tweede zus zit ook op het Rijnlands en mijn derde zus volgt volgend schooljaar. Er is ook nog een vierde, maar dat duurt nog even. Zij is nog te jong. Genoeg vrijwillige opvol gers dus!" Saskia Stoelinga

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 19