Dwarse kunstenaars uit VS in Stedelijk CULTUUR KUNST 'Nut Centrimi Beeldende Kunst ter discussie' Prins Bernhard reikt Nieuwkomer Klaas zet schouwburg naar zijn ham Opvolger Beatrix exposeert Reagan als karikatuur stem om van te houden de Erasmusprijs uit Monica Akihary heeft 'Kruime is een 'raki succesvei donderdag 8 NOVff Foto: EPA/Doug Kanter King of Pop op Times Square new york - Michael Jackson bracht gistermiddag een bezoek aan de Virgin Megastore op Ti mes Square in New York. Fans en fotografen hadden zich daar verzameld om een glimp op te vangen van 'the King of Pop'. Jackson bezocht de winkel ter promotie van zijn nieuwe al bum 'Invincible'. Toneelschrijver Shaffer overleden londen - De Britse toneelschrij ver Anthony Shaffer, wiens 'Sleuth' een van de succesvolste toneelstukken van de jaren '70 was, is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden aan een hart aanval. Shaffer schreef ook de scenario's van een aantal be kende films, waaronder 'Fren zy' van Alfred Hitchcock uit 1972. Van den Ende koopt theater hamburg - Stage Holding, het live-entertainmentbedrijf van Joop van den Ende, neemt een belang van 50 procent in het Operettenhaus Hamburg. Het bedrijf is al volledig eigenaar van drie andere theaters in Duitsland, in Essen, Berlijn en Hamburg. „Ik ben er op trots op dat wij met Operettenhaus toegang hebben gekregen tot het beroemdste musicaltheater van Duitsland", zegt Van den Ende. „Hier heeft de internatio naal succesvolle productie Cats bij voorbeeld vijftien jaar ge speeld." Memoires van Bill en Hillary den haag - Uitgeverij Balans heeft de rechten verworven van de memoires, van de Ameri kaanse oud-president Bill Clin ton en zijn echtgenote Hillary. Het is de bedoeling dat de boe ken over hun Witte Huis jaren in 2003 wereldwijd in de win kels liggen. Clinton ontving voor zijn memoires al een voor schot van 10 miljoen dollar, een wereldrecord voor non-fictie. Uitgeverij Balans wil niet be kend maken welke bedragen zij voor de memoires heeft be taald. De oud-president heeft aangekondigd dat hij geen ge bruik zal maken van een ghost writer en gevoelige onderwer pen als Monica Lewinsky niet zal schuwen. Gouden Film voor 'Discovery' utrecht - Sinds de première in Amsterdam op 18 oktober heeft de film 'Discovery of Heaven' 75.000 bezoekers getrokken. De rolprent van regisseur Jeroen Krabbé is daarvoor bekroond met een Gouden Film. Dat is een onderscheiding de Neder landse Federatie voor de Cine matografie, het Nederlands Film Festival en het Nederlands Fonds voor de Film. De film 'Nynke' werd bekroond met een Platina Film omdat deze Nederlandse rolprent 200.000 mensen wist te trekken. Berkel stopt als directeur festival utrecht - Het Nederlands Film Festival in Utrecht moet op zoek naar een nieuwe directeur. Michiel Berkel houdt er per 1 januari 2002 mee op. Berkel is ingezetene van Zuid-Affika en kiest volgens het festival „na twee jaar forensen voor een meer flexibele werksituatie in de filmindustrie." Biografie van Liesbeth List amsterdam - Ramses Shaffy neemt woensdag 21 november het eerste exemplaar van 'Het voorlopige leven van Liesbeth List' in ontvangst. In het boek vertelt de zangeres over haar le ven tot nu. Zo komen onder meer haar kinderjaren en haar leven in Amsterdam in de jaren zestig aan bod. Ook besteedt Alex Verburg, de schrijver, aan dacht aan haar relaties. „Ram ses Shaffy krijgt het eerste exemplaar uitgereikt, omdat hij en Liesbeth jarenlang een duo zijn geweest en nog steeds goe de vrienden zijn." door Robbert Minkhorst leiden - Wethouder Pechtold (cultuur) stelt het functioneren van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Leiden ter discussie. De wethouder wil dat het CBK samengaat met museum De Lakenhal. Het stedelijk museum gaat over een aantal jaren uitbreiden, waarna tegelijk het CBK in het grotere complex kan worden ondergebracht. Binnen een jaar is meer bekend over die plannen. Voor het zover is, wil Pechtold duidelijk hebben wat het bestaansrecht is van het cen trum is. „Ik wil een discussie over of de huidige vorm van het CBK wel de juiste is", zei hij gisteravond in de raadscommissie voor cul tuur. Bij het CBK hoort onder ook de Kunstuitleen. Die kost meer geld dan dat hij oplevert. CBK-directeur Connie van Driel vindt ook dat de kunstuitleen kostendekkend moet worden. „Dat zijn we nu al voc^r 75 procent," aldus Van Driel. De wethouder reageerde gisteravond op vragen van PvdA, WD en CDA over de toekomst van het CBK. WD-raadslid Van Gruting vroeg naar de voortgang met de plannen rond De Lakenhal. „Ik raak wel een beetje het zicht kwijt op de plannen rond het museum en het CBK. Er wacht een gigantisch project, maar dan kan het CBK toch al wel vast ondergebracht worden bij de Lakenhal? Dat hoeft toch niet te wachten?" Van 'onderbrengen bij De Lakenhal' is volgens Pechtold evenwel geen sprake. „Het gaat op basis van gelijkwaardigheid. We gaan het een niet bij het ander onderbrengen." Voor een snelle verhuizing van het CBK voelt de wethouder evenmin. Er is voor het huidige on derkomen aan de Hooglandse Kerkgracht nog geen nieuwe bestem ming en Pechtold 'wil geen leegstand creëren'. door Francoise Ledeboer Amsterdam - Zou een kunste naar die koningin Beatrix foeile lijk had uitgebeeld op het mo ment dat ze in een met bankbil jetten belegde boterham hapt op waardering kunnen rekenen? Het lijkt in elk geval onwaarschijnlijk dat zo'n schilderij op een promi nente plek in het Stedelijk Muse um zou zijn opgehangen. De Amerikaanse kunstenaar Peter Saul vereeuwigde Ronald Reagan in 1984 als dollaretende karika tuur op een werk dat nu in de Erezaal deel uitmaakt van de ex positie 'Eye Infection' van gast conservator Christiaan Braun. Zijn voorgangers Gerrit Komrij, Harry Miüisch en koningin Bea trix 'beperkten' zich de afgelo pen jaren tot de eigen collectie. Braun, sinds twee jaar in het Stedelijk actief met zijn Kabinet Overholland, kreeg van direc teur Fuchs de vrije hand via zijn contacten in de VS (hij is nauw betrokken bij het Museum of Modem Art in New York) kunst werken 'van buiten de ver trouwde hoofdstroom' naar Amsterdam te halen. Braun re gelde zelf de schenking van een kwart miljoen gulden van elf Nederlandse verzamelaars om zijn dure project te realiseren. Robert Storr, conservator he dendaagse kunst van het MoMa, schreef voor de catalogus een essay over de beweegredenen van de dwarse kunstenaars die Braun onder de aandacht van het Nederlandse publiek brengt. Naast Peter Saul (1934) zijn dat H.C. Westermann (1922-1981), Jim Nutt (1938), Robert Crumb (1943) en Mike Kelley (1954). Storr vergelijkt hun geesteshou ding met die van kinderen die niet van wondjes af kunnen blij ven, ook al waarschuwen de ou ders: 'Niet wrijven, pulken, krabben, anders gaat het zwe ren!' Inderdaad, kinderen luiste ren nóóit en gaan gewoon door. Zo wordt hun wond steeds meer hun eigen schepping. De kunstenaars van 'Eye Infec tion' werden volgens Storr over het algemeen behandeld als gê nante lastposten, als kinderen die weigeren volwassen te wor den en die eerst berispt en dan genegeerd worden. Waarom? Ze onderzochten de onvolkomen heden in het zelfbeeld van Ame rika en dat kon zeker niet op waardering rekenen 'toen het Amerikaanse zelfvertrouwen op zijn hoogtepunt was en de cul turele mainstream in Amerika Peter Saul vereeuwigde Ronald Reagan als dollar etende karikatuur. Foto: GPD onvoorwaardelijk en vol trots zijn eigen overwicht roemde'. De tekst van Storr was af vóór 11 september en het lijkt alsof hij over helderziende gaven be schikte: 'De laatste tijd lijkt dat nationale vertrouwen te wanke len, ondanks tijden van econo mische hoogconjunctuur en het einde van de koude oorlog. Waar we alleen onszelf kunnen aanstaren tot we onze blik neer slaan, wordt het moeilijker de misvormingen van onze eigen gelaatstrekken te ontkennen en de aanwezigheid te vergeten van wie ons hardnekkig de spiegel voorhouden.' De kunstenaars in 'Eye Infec tion' omarmen een narratieve, vaak anti-esthetische manier van werken, met aardsere on derwerpen waarin zwarte hu mor en groteske parodie een be- muziek recensie Susanne Lammers Concert: Monica Akihary. Gehoord: 7/11, Stadsgehoorzaal, Leiden. Heel dromerige liedjes om in te verzinken en stevige, bijna expe rimentele, jazzy songs. De Mo lukse Monica Akihary heeft een warme en lenige stem, die zelfs in een grote zaal waarin de klei ne veertig bezoekers in plukjes bij elkaar klitten, heel veel sfeer maakt. Troostend, vleiend, be toverend en met een diepte die wijsheid lijkt te suggereren. Haar stem maakt zelfs 'Time af ter Time', de oude hit van Cindy Lauper, nieuw. Ze begint buitengewoon ont spannen met een liedje waarin de kalme branding van de oce aan doorklinkt en je weg mag drijven op een gitaarsolo. Easy listening; tijd voor je eigen ge dachten. Maar Akihary en haar drie bege leiders kunnen ook je aandacht volkomen opeisen, zoals in 'The Painter', een ongewoon num mer geïnspireerd door de schil der Matisse. Eerst hoor je een licht vervreemdend klokkenspel. Dan komt gitarist Niels Brouwer via Matisse tot de Hot Club de France en na zijn solo, die op het uitzinnige af fel is, zingt Aki hary een bijna melodieloze be schrijving van de doeken van Matisse. Na de kleurrijke uitbar stingen van de muzikanten zou je haar bijdrage haast grijs noe men. Maar dan zoekt zij op haar beurt de extremen van haar stem. Monica Akihary verkent grenzen op een vanzelfsprekende ma nier. Meestal pakt dat goed uit, soms ietsje minder, maar haar muziek klinkt altijd helemaal van haar. Ook als haar begelei ders op de loop dreigen te gaan met een liedje, een solo oprek ken tot het uiterste en het lijntje tussen kunstzinnig en kunstma tig gevaarlijk vaag wordt, houdt zij de regie. Dan scat ze het lied je gewoon terug naar haar eigen proporties. Scatten is absoluut haar fort, soms lijkt het wel alsof ze déór pas echt haar gevoelens in uit kan drukken. Toch spreken de ingetogen stukken het meest aan, zoals het Molukse heimwee-liedje, dat ze simpel zingt, bijna zonder bege leiding, alsof het een stokoud wiegenlied is. Of als ze zingt over de liefde, zoals in het_ mooie en intrigerende 'Love- dance'. Dan heeft Akihary een stem om veel van te houden. amsterdam/anp - Prins Bernhard heeft gisteren in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Erasmusprijs uitgereikt aan de Italiaanse schrijver Claudio Magris en de Poolse historicus en publicist Adam Michnik. Zij kregen de onderscheiding wegens „het zicht baar maken van het maatschappelijke belang van het besef van culturele en politieke verscheidenheid in de samenleving." Konin gin Beatrix was ook bij de prijsuitreiking aanwezig. De Stichting Praemium Erasmianum, waarvan prins Bernhard be schermheer is^kent de prijs elk jaar toe aan een persoon of instel ling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel of so ciaal-wetenschappelijk gebied in Europa. De onderscheiding be staat uit een totaalbedrag van 300.000 gulden en versierselen. Vo rig jaar ging de onderscheiding naar de Nederlandse choreograaf Hans van Manen. J' den haag/gpd - y j* 'Kruimeltje' op hi van het filmfestiva vorig jaar nog 'voll geerd', zowel natioi nationaal is het cesverhaal' gewoi werd 'Kruimeltje' 0 Ir langrijke rol spelen. Robert Crumb geniet sinds de jaren zestig ook in Europa bekend heid als geestelijke vader van bekende stripfiguren als Fritz the Cat, Angel McSpade en Mr. Natural. Voor 'Eye Infection' is een keus gemaakt uit zijn schetsboeken uit de jaren zestig en zijn strips. 'In zijn tekeningen rekent hij niet alleen op genade loze wijze af met de Amerikaan se burgermanscultuur, maar ook legt hij met zijn beschim pingen en beledigingen van zwarte Amerikanen en vrouwen de angsten van de blanke Ame rikaanse man bloot', stelt Stede lijk Museumconservator Jan Hein Sassen vast. De karikatuur van Reagan is illustratief voor de wijze waarop Saul ook op zijn andere schilderijen zijn cynisme over de jacht op geld en goede ren en de gevestigde orde van politiek en kunstwereld aan de kaak stelt. H.C. Westermann diende tij dens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog in het leger en verwerkte zijn üaumati- sche ervaringen met geweld op vele bittere, scherpe tekeningen die Bush vast ziet als schandelijk ondermijnende anti-Ameri kaanse propaganda. Kelley be kritiseert de VS met onder meer een tekening waarin het Ameri kaanse continent is uitgebeeld als hond die belachelijk stoer staat te grommen. De kunstenaars die Braun selec teerde toonden en tonen de Amerikanen al sinds jaar en dag een verre van geruststellende analyse van hun samenleving. Hij heeft de kunstenaars die hun landgenoten in de spiegel naar de Vietnamoorlog, rassendiscri minatie, diepe armoede, enz. lieten kijken, met 'Eye Infection' een eerbetoon willen geven dat in elk geval verrassend is omdat Nederland hun werk nog niet eerder zo uitvoerig zag. Al die zwarte, groteske humor gaat op 'Eye Infection' evenwel gauw vervelen; de helft was genoeg geweest, nu schaadt de over daad door teveel van hetzelfde. Maar Storr weet: 'Crumb, Kelley, Nutt en Saul blijven hoe dan ook gewoon krabben. En het werk van wijlen Westermann blijft, net als dat van de anderen, irriteren - het soort irritatie waardoor je ogen ontstoken ra ken en je ze niet meer kunt slui ten voor de waarheid.' 'Eye Infection' in het Stedelijk Museum (Paulus Potterstraat 13, Amsterdam) t/m 20 januari 2002. Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. n l !ïe. 2 filmfestival van Chi kinderjury tot best roepen. „Op de 1 manier is 'Kruime11 hele wereld door r' het hart gesloten", citeitsagente Mo - Schendelen. Op het filmfestival was 'Kruimeltje' noj\'' het oog springen t Ondanks drie noi een Gouden Kalf Maria Peters met naar huis. Toch meltje', in de woor ducent Hans Pos Star, de 'absolute bracht in 1999, wer miljoen bezoekers zochte Nederlands tijden. De video, door Disney, deed koopcijfers rond de ter dan Titanic'. Op de, gelijknamige jei schrijver Chris v; ontstond een run. g( Ook sleepte 'Kruinw in de wacht op ii |j( filmfestivals in Aust, Noorwegen en Polfe' volgens producent maar een 'willekeifj „Het blijkt dat de fir^ nationale taal spree gf bekroning in Chi^ Pos wel 'heel spe< het gaat om een in 1 gerenommeerd fest er Ondanks een drinj ;g diging moest Maria Uf prijsuitreiking ver gaan. Zij werkt aan t- van Kruimeltjes op»® Bell, die in 2002 in g| zal verschijnen. De 'Kruimeltje' komende Foto: ANP/Marcel Antonisse Newman^ 'Cathedra veiligheid" achter glar amsterdam - Het 'Cathedra' uit )ri Bamett Newmaid 1997 met een Sta zwaar werd bescj^ vanaf 8 decembe zien in het Stedelj um maar hangtu achter glas. Hetl^ ziet 'juridisch' gecJ lijkheid de dadCg vernieling buiterij p te houden en kie^e] voor deze veiligh^ regel. an Ter gelegenheid: restauratie van j richt het museu toonstelling in 1 namelijk mo4, (eenkleurige) de collectie. In de? zijn de drie wej! Newman te zien£ drie achter glas t^j steld worden. 'Cathedra' is eeiL twee schilderijent man die door zelfde man zijn v 1986 zette hij 'Who's is afraid c low and blue III' i Het derde New derij in de collect! museum is 'Thejf 1954. De schilderijeiLjJ werd in 1999 ^ep van rechtsvervoljL^ dat hij volgens ye bank tijdens zijn Ly. ledig ontoereke|et' baar was. De réjjn van Cathedra heefva gulden gekost eeL vier jaar. Behalve ken van Newman museum mon* schilderijen zie Charlton, Fontan' Klein en Polke zierT theater recensie Wijnand Zeilstra Voorstelling: 'Extreem', door Klaas van Eerden. Gezien: 7/11, schouwburg Leiden Knalgeluiden, keiharde muziek en rookflarden vormen het ope ningsbeeld. Klaas kijkt temidden van dat alles vervaarlijk de zaal in. Op de achterwand staat in graffiti-letters 'Extreem' te lezen. Dit heftige beginbeeld wordt in TieL-daarop volgende moment direct weerTènietgeëaan^op de ons gedag, waarna hij achter de vleugel plaats neemt en met en kele welluidende en vooral rus tige accoorden een liedje zingt. Wat fijn dat we gekomen zijn en niet thuis voor de buis zijn blij ven hangen. Klaas is nieuwkomer Klaas van Eerden die in no time een bijna uitverkochte schouwburg naar zijn hand weet te zetten. Caba ret en stand-up comedy mogen zich weliswaar nog altijd in gro te populariteit verheugen, maar toch is dit optreden zonder meer opmerkelijk te noemen. Met het grootste gemak vertelt hij er lustig op los. En ter afwis- meest sullige wijze zegt Klaas~setmg- demonstreert hij af en toe, hoe hij met geluid kan goo chelen. Zo weet hij zijn dwars fluit bijna tot slaginstrument te transformeren en imiteert hij moeiteloos een discotheek-dj die met een heel instrumentari um aan de slag gaat. Daarbij is het nummer zelf van onderge schikt belang. Klaas biedt op voorstel van iemand uit de zaal een eigentijds bewerkte versie van 'Berend Botje'. Klaas weet dergelijke zaken uit stekend te combineren. Min of meer klassiek cabaret verbindt hij met de recht-voor-zijn-raap- bluf van de stand-up comedy en met andere elementen uit de jeugdscene. Zoals zo vele jonge cabaretiers biedt ook Klaas een kleine terugblik op zijn jeugd. We horen verhalen van zijn ja ren op het Amsterdams Montes- sorilyceum. Hoe moeilijk was het om tot een bepaalde groe pering te behoren: de kakkers, de nerds, skaters enzovoort. Wat volgt, is een geestige reeks rake typeringen. Hij blijkt de zege ningen van een anti-autoritaire opvoeding aan den lijve onder vonden te hebben die het hem bij uitstek moeilijk maakten om zich tegen zijn ouders af te zet ten. Alom vrijheid, blijheid bij ouders en leermeesters. Niks moeilijkdoenerij en stiekemig- heid: hij werd meegesleurd naar het naaktstrand en •lijk zijn eerste eigen vakl ja ongevraagd de condHel Zelfs het aloude et< maakt deel uit van'e den. Alleen de woord6 1 vangen door percusfbc ter ondersteuning vfoo zijn rapnummers. 13 6 'Extreem' is een 0^ van zeer uiteenlopejbe delen. Als je per se f1 zijn, kun je in het j1 heus nog wel de nodi de pen aanwijzen. Wat al telt, is de be wond1 dige handigheid, waa zaal bespeelt. Van 1 we nog vaak horen. aal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 18