Zijl en Vliet bouwt niet in Starrenburg nieuw grote tekorten op streekvervoer LEIDSE REGIO Definitieve bouwcontract Lange Voort eindelijk getekend t ïionskoffiehuis Warmond voor Jerry Kokjé geen eindstation i Fietsen basisscholieren onder de loep Playpark voor Leyhof Oegstgeest geeft website een oppepper Huurwoningen worden corporatie te duur - BK Ingenieursbu- erbroek onderzoekt Van de gemeente ,0l)f in het gebied n jsveld naast de Ra- ode Van Diepenin- 3st ligt. Op 27 juli is eldje op twee plaat- _evonden, waarop gesloot om ook de «bossages te onder- Hgebied is met -h afgezet. Voor het jjn alle struiken uit fiaald. De mede- BK Ingenieursbu- yoorzorg uitgerust ™imende kleding. Het weken duren van het zoek bekend zijn. 'er jedbeurs Setje Het Kringetje g 9 november een speelgoedbeurs 1 li de Heemraadlaan lp. Iedereen die verkopen kan dat aachtend inleveren. °Ss vrijdagmorgen etl2.00 uur. De beurs geopend door Holman. warmond - De fietsen van alle Warmondse basisscholieren werden vandaag en gisteren aan een grondige inspectie onderworpen. Een team van politieagenten en bestuursleden van 3VO Warmond voerde de keuring uit. Volgens J. de Waal van 3VO waren het vooral loszitten de handvatten en defecte verlichting waarop sommige kinderfietsen werden afgekeurd. Goedgekeurde fietsen kregen een sticker van 3VO opgeplakt. De keuring moet ouders aansporen om de fiets van hun kind in orde te laten maken. Foto: Hielco Kuipers 4et is eraf, er wordt flink in het vlees gesneden' het openbaar -le regio dreigen vol- pnieuw grote tekor- chta bezuinigingen op ngeling als mogelijk ijriren besloot de pro- rjfgeld aan het streek- etsven, maar de vraag vaPeg zal zijn. mflctie van de PvdA zorgen over de r ivoor het openbaar bleek gisteren bij de roj van de begroting t id jaar. De partij wil diat, net als in voor- lei gaande jaren, gesneden wordt in de dienstregeling. Daarmee zou met name het openbaar vervoer in de wijde omgeving van Leiden verder onder druk komen te staan. De fractie diende daarom giste ren een amendement in op de begroting, wat inhoudt dat de provincie volgend jaar een mil joen euro (2,2 miljoen gulden) meer bijlegt. Het amendement werd door alle partijen behalve de WD ondersteund. „Wij wil len voorkomen dat de dienstre gelingen jaar op jaar worden versoberd", zei fractieleider J. Hermans van de PvdA in zijn al gemene beschouwingen. „Dat vinden wij onverkoopbaar." De partij vindt dat in ieder geval het tekort over 2002 moet worden opgevangen. Daarvoor denkt ze die miljoen euro nodig te heb ben. Het CDA deelt de zorg van de sociaal-democraten. „De knel punten die er op dit gebied in onze provincie bestaan, zijn nauwelijks meer aanvaardbaar", aldus fractievoorzitter H. Klein Breteler. Bijval kwam er vervol gens van Groenlinks en de SP. Voor de jaren na 2002 wil de PvdA kijken hoe de problemen echt kunnen worden opgelost. Dat vindt ook Groenlinks be langrijk. Fractieleider Ouwe hand: „Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het openbaar vervoer op de langere termijn aantrek kelijk is als alternatief voor de auto? Alleen het bijpassen van jaarlijkse tekorten is een doodlo pende weg." Vergeer van de SP vroeg wanneer de bijdrage van het rijk weer omhoog gaat. Over de houding van het rijk heeft vervoersgedeputeerde Norder amper een goed woord over. Elk jaar kort de overheid de subsidies op het streekver voer, terwijl ze tegelijk eist dat de kwaliteit ervan beter wordt. door Jan Preenen voorschoten - De Leidse wo ningcorporatie Zijl en Vliet heeft zich teruggetrokken uit een pro ject voor sociale huurwoningen in de nieuwe Voorschotense wijk Starrenburg II. Volgens E. Wollra- be, hoofd afdeling vastgoed, zijn de bouwkosten van de 34 huizen voor Zijl en Vliet te hoog gewor den. Een andere Leidse corpora tie, Ons Doel, probeert het pro ject alsnog van de grond te krij gen. Gedacht wordt aan hogere huren en het verkopen van de huizen over vijftien a twintig jaar. „We hebben er van afgezien, omdat het een slechte investe ring zou zijn in een betrekkelijk klein aantal woningen. Het zou ten koste gaan van bestaande huizen van ons, bijvoorbeeld in Leiden-Noord. Er is nog geke ken naar het splitsen van de hoekwoningen. Beneden huur en erboven koop. Maar dat le verde in verhouding te weinig op", aldus Wollrabe over de eengezinswoningen die in het hart van de nieuwe wijk moeten komen. Ook op een andere plek in Star renburg, langs de Rouwkoop vaart, heeft de sociale woning bouw vertraging opgelopen. Met een appartementencom plex voor ouderen aan de Rouwkoopvaart van de woning corporatie Woonzorg ontston den eerder dit jaar dezelfde pro blemen, maar die zijn inmiddels vrijwel opgelost. Er komen twee extra woonlagen met dure huur woningen, waardoor het aantal appartementen stijgt van veertig naar zestig. Onder het complex komt een parkeergarage. Wethouder Verschoor verwacht dat het voor Woonzorg nu aan trekkelijk is om de huizen te bouwen. „Bovendien ga ik er vanuit, dat we ook voor de an dere woningen snel een eige naar \dnden. Daardoor kan de bouw in Starrenburg nu einde lijk goed op gang komen." Daartoe behoren ook negentien koopwoningen in de sociale sector aan de Strandwal, die af gelopen maandag door een no taris werden toegewezen. Voor Norder sprak van een 'roofsyste- matiek'. „Velen vinden het een belachelijke regeling. Al het vet is eraf. Inmiddels wordt flink in het vlees gesneden. Ik vind dat een onacceptabele situatie." Norder vreest dat de extra bij drage die zijn eigen partij voor stelt nog onvoldoende is. Exacte cijfers komen pas in december, zei hij tijdens de vergadering, maar later liet hij zich ontvallen dat het tekort waarschijnlijk ho ger uitvalt. „De structurele da ling van de rijksbijdrage zet door. Dat betekent dat er meer gesneden moet worden, tenzij er meer geld van ons bij gaat." 'Eerste park doorslaand succes' leiderdorp - Leiderdorp krijgt een tweede playpark voor kin deren van tien tot twaalf jaar. Dat gebeurt op verzoek van verschillende politieke partij en. De speelvoorziening komt in de nieuwbouwwijk Leyhof. Als er ruimte voor is, krijgen de kinderen van deze wijk ook nog een trapveldje. Het CDA kwam vorig jaar tij dens de behandeling van de gemeentebegroting voor het eerst met een voorstel voor de aanleg van een playpark, maar dan aan de Ericalaan. De gemeenteraad stelde daar voor 200.000 gulden beschik baar. In overleg met kinderen en omwonenden heeft Leider dorp voor dat geld een zes- persoonsschommel, een klim- boot, een kabelbaan, een draaischijf en enkele skatetoe- stellen aangeschaft. De speel tuin wordt goed gebruikt. Voor het CDA was dat reden om nu voor een tweede play park te pleiten. „Wij nodigen het college uit te kijken naar een playpark en een trapveld je in de Leyhof', aldus fractie voorzitter J. Stevers. Ook an dere politieke partijen zijn daar voorstander van. Wethouder Kolman wil 'dol graag' aan de wens van de po litiek gehoor geven. „Het eer ste playpark was al een door slaand succes voordat het was aangelegd. Ik heb daar dus niets op tegen." Kolman gaat onderzoeken waar het tweede speelpark van Leiderdorp het beste kan komen. En ze on derzoekt of er ook nog ruimte is voor een trapveldje in de Leyhof. •der =iouden - De politie heeft ^Amsterdammer i, die wordt ver- n serie aanrandin- jchoten. De man leen bedrijf in wit- |l een aantal klanten fleveren van goe- ïiis. In totaal drie Taais hebben tus- jeptember aangifte jing gedaan bij de Een 14-jarige fret- donderdag 8 NOVEMBER 2001 Renovatie winkelcentrum Oegstgeest begint vermoedelijk in 2003 door Erna Straatsma oegstgeest - Na maanden van moeizame on derhandelingen zijn de gemeente Oegstgeest en vastgoedbelegger Cório het eens over de re novatie van winkelcentrum Lange Voort. Beide partijen zetten gistermiddag hun handteke ning onder het definitieve bouwcontract. Wet houder Mathijsen (economische zaken/financiën) verwacht dat de bouw begin 2003 van start gaat. WD-wethouder Mathijsen is tevreden over het uiteindelijke resultaat dat ze, samen met CDA-wethouder De Ruijter, heeft behaald. „Dat de begindatum van de bouw opschuift naar begin 2003 vind ik persoonlijk minder re levant. Belangrijker is dat we nu een contract hebben, waarin een aantal belangrijke afspra ken zijn vastgelegd." Een van die afspraken is dat Cório uiterlijk 1 juni 2002 een bouwaan- vraag bij de gemeente ingediend moet heb ben. De renovatie van het winkelcentrum om vat onder meer de sloop van het overdekte winkelcentrum De Passage, die moet wijken voor de bouw van winkels en woningen. Een tegenvaller voor de gemeente is, dat ze vijf miljoen gulden moet bijleggen. Oegstgeest ging er lange tijd van uit, dat de projectontwik kelaar alle kosten zou dragen. De vijf miljoen is voor een groot deel bestemd voor de herin richting van het gebied rond de winkels, zoals de aanleg van wegen en een opknapbeurt van het Irispark. Bijna twee miljoen gulden haalt Oegstgeest uit een reserve voor uitbreidings plannen. Vanavond moet de gemeenteraad akkoord gaan met een extra budget van 1,3 miljoen gulden. „Voor de resterende 1,8 mil joen gulden heeft het college ook al een dek- kingsvoorstel, maar dat is nog vertrouwelijk", aldus Mathijsen. Cório-directeur Tankink liet gistermiddag doorschemeren, dat de onderhandelingen met Oegstgeest zijn bedrijf bloed, zweet en tranen hebben gekost. „In onze optiek was het een dubbeltje dat heel lang op zijn kant heeft ge rold. We hebben regelmatig met verhitte hoof den tegenover elkaar gestaan en het heeft ons heel veel zweetdruppels gekost." De ondertekening van het bouwcontract, in de feestelijk aangeklede raadzaal van het Oegst- geestse gemeentehuis, illustreerde de moeiza me onderhandelingen tussen beide partijen. Cório-directeur Tankink kwam een half uur te laat en moest toen nog in allerijl het contract lezen, alvorens hij kon overgaan tot de onder tekening. „Het tekent het proces", zei hij na afloop. Hij deelde vervolgens klokjes uit aan vertegenwoordigers van de gemeente. „Ik hoop dat dit klokje helpt het verdere verloop van het proces te verbeteren." dit gedeelte van Starrenburg wa ren 318 belangstellenden. Dat is veel minder dan de 1.536 men sen die zich een jaar geleden meldden voor 73 woningen aan de Kade-Noord, die bijna klaar zijn. In dat geval ging het om de vrije sector, met prijzen die vari eerden van 545.000 tot 1,4 mil joen gulden. De huizen aan de Strandwal kosten ongeveer 450.000 gulden en daarvoor zijn voornamelijk mensen in de Leidse regio in aanmerking ge komen die een huurwoning achterlaten met een huurprijs tot 658 (de eerste gegadigden) of tot 1.193 gulden per maand. Het gezamenlijke inkomen mocht niet meer bedragen dan 95.440 gulden per jaar. Verschoor: „Het is een groep die er in deze tijd met snel stijgende prijzen altijd wat karig vanaf komt. Ik ben blij dat we ook voor deze mensen nu wat heb ben kunnen doen, al gaat het maar om een beperkt aantal huizen." Met de bouw wordt in februari begonnen. In totaal ko men er in Starrenburg II 470 woningen. oegstgeest - De gemeente Oegstgeest werkt aan een nieu we website. Volgens de gemeen- tevoorlichter moet die interac tiever worden dan de huidige pagina. Op internet heeft Oegstgeest een naam hoog te houden. Als een van de eerste gemeenten pre senteerde zij in 1993 een vrij complete pagina. In 1996 had Oegstgeest al een zogeheten di gitaal loket waar burgers infor matie kunnen opvragen over tal van diensten. Nu is de internetpagina verou derd, vindt de gemeente. Bur gers gebruiken de internetsite wel als informatiebron maar niet als communicatiemiddel. Om de eenvoudige reden dat de pagina dat amper toelaat. Op www.oegstgeest.nl valt weinig te ventileren. De enige plek waar burgers hun grieven en gedach ten kwijt kunnen is het politiek café, de discussiepagina. Het is de bedoeling dat de bezoekers met de gemeente en hun mede burgers discussiëren over uit eenlopende gemeentelijke on derwerpen. Chatten is hier niet mogelijk. Wie iets op zijn lever heeft, stuurt een berichtje dat vervolgens meteen op het net komt te staan. De eerste jaren werd het politiek café redelijk goed bezocht, maar de laatste tijd lijkt deze commu nicatievorm een zachte dood te sterven. Vandaar dat de ge meente Oegstgeest het digitaal communiceren met de burgers nieuw leven wil inblazen. Als voorproefje op de nieuwe inter actieve pagina worden burgers uitgenodigd op internet mee te denken over de strategische toe komstvisie van Oegstgeest. Daarvoor wordt een speciale si te 'gelinkt' aan de gemeentelijke pagina. Dat gebeurde nadat de gemeente het startsein had ge geven voor een campagne die de 'strategische discussie' moet promoten. (advertentie) k is gistermiddag akt bij een aanrij- ndegeesterlaan in De Katwijker ver voorrang aan een die op de Gever- let onbekend longen overge- het Diaconessen- :n. tnderzoek gang Ie historie bewaren, maar dan wel in een stijlvol jasje' fan der Kwaak Jerry Kokjé (30) zit op een barkruk in iskoffiehuis aan de flin Warmond. Geen :bie bar, maar gereed- sr.erfblikken. De koks lil verven en schoon- vó zijn eigen horeca- ïdiKokjé, de voormalig :rön restaurant Meer- ieuwe stek in orde op woensdag no?r. „Dit is pure ont- ons. Een soort na Meerrust. Meerrust en ver- met het nieuwe mi veiet voormalige Café idi omtoveren tot het njehuis dat het hon- leden was. „Ik wil de igjaren, maar dan wel wipl jasje." Op de mu- arpn afbeeldingen van station, oude reke- ve bekende Warmon- k I hè" zegt hij trots, crip twee kunstenares- ns Ze zijn er twee we- ezig geweest, maar -jokwelwat." skoffiehuis betekent sen nieuwe start na staurant Meerrust, i jaar geleden ver een maand geleden heeft hij Meerrust gerund. Nu kan hij zich helemaal op het Stationskoffiehuis richten, dat hij al een jaar als kroeg draaien de hield. „Ik heb een leuke tijd gehad in die zeven jaar met Meerrust. Het was heel leer zaam, daar kan geen schoolop leiding tegen op. Normaal ein dig je met zo'n bedrijf en ik be gon ermee. Dan maak je wel eens fouten en ga je op je bek. Maai' daar leer je weer van." Kokjé denkt zijn ervaring met Meerrust goed te kunnen toe passen op zijn Stationskoffie huis. Ook verwacht hij te profi teren van de goede naam die hij heeft opgebouwd. „Maar dit wordt absoluut geen kopie van Meerrust. Het Stationskoffiehuis wordt een heel ander soort gele genheid. Stijlvoller en netter. Ik hoop natuurlijk dat dit nog be ter wordt dan Meerrust." Kokjé heeft grote plannen, maar hij wil rustig beginnen. „Ik wil wel veel, maar niet alles tegelijk. Ik wil niet te veel hooi op mijn vork nemen." Hij begint met een proefmaand om te testen wat de klanten van de nieuwe brasserie vinden. „Ik wil in het begin nog niet te veel trucs uit halen met de kaart en het een beetje eenvoudig houden. We moeten eerst onze draai vinden. Na de proefmaand gaan we de kaart wat exclusiever maken. Dan gaan we echt goed koken. Een beetje Frans en Italiaans." Kokjé is niet van plan om zich te richten op feesten en partijen, zoals bij Meerrust het geval was. „Ik ga nu alleen voor het restau rant. En als er een feestje komt, is dat meegenomen." Hij zal aanvragen voor bruiloften ech ter niet afwijzen. „Ik ga er niet op mikken, al sluit ik niet uit dat hier trouwfeesten worden ge houden. Op de lange termijn wil ik zelfs proberen om van Het Stationskoffiehuis een trouwlo catie te maken. Maar voorlopig doe ik het rustig aan." Met Het Stationskoffiehuis zal dat wel lukken. „Het hele team van Meerrust dat ik heb meege nomen, is gewend om te rennen en te vliegen. Hier zullen we meer tijd hebben voor service en kwaliteit. Dat komt de klant alleen maar ten goede." Kokjé is niet bang dat hij zich gaat verve len na zijn hectische tijd met Meerrust. „Ik krijg nu meer tijd voor andere dingen. En ik kan me helemaal concentreren op Het Stationskoffiehuis. Daarna zien we wel weer. Dit is geen eindstation." Voorlopig gaat het zestig stoelen tellende restaurant van woens dag tot en met zondag open vanaf vijf uur. „Ik ben niet bang dat het gaat mislukken. We krij gen het druk, dat weet ik zeker." Jerry Kokjé voor zijn brasserie Het Stationskoffiehuis, waar vanaf woensdag 14 november gegeten kan worden. Foto: Henk Bouwman Kunst- en Antiekweekend Congrescentrum "Leeuwenhorst" Noordwijkerhout vrij. 9 nov. 17-21 u., zat. 10, zon. 11 nov. 11-18 uur Org.: Reijmerink Mobiel 06-53393667

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 17