Shovels staan al klaar in Kerklaan DUIN BOLLENSTREEK Katwijkse kindertjes zien straks vele Sinterklazen BEL 071-5128030 Noordwijk heeft plannen voor 'groene' toerist Bakker Van Maanen bouwt in Rijnsburg Wienen waarschijn toch in ambtswoni I, R4, 'College Katwijk mist daadkracht en v: Neem een proefabonnement, *7 WEKEN VOOR 45,00 SGP/GPV wil nieuw master Vlag in top voor seniorenappartementen Stem voor de Stille Zorger sassenheim/katwijk - De film 'Een stem voor de stille zorger' wordt op maandag 12 novem ber vanaf 14.00 uur getoond in het Sassenheimse Onderdak aan de J.P. Gouvemeurlaan in Sassenheim. Op 26 november is de film om 20.00 uur te zien in Rijndal, aan de Vinkeweg 70 in Katwijk aan den Rijn. De film laat het belang van mantelzorg - de onbetaalde zorg voor ie mand in je omgeving - zien. Verkoopdag in Katwijk katwijk - De hervormde vrou wenvereniging Jochébed houdt op woensdag 14 november een verkoopdag in het Kerkelijk Centrum aan de Voorstraat in Katwijk. De verkoop van onder meer handwerken, boeken en wenskaarten begint om 10.00 uur. Om half zes 's avonds gaan de deuren dicht. Voor kinderen is er een grabbelton. Kerststukjes bij K&O Katwijk katwijk - Handgemaakte zij den kerstballen. Die kunnen deelnemers aan de cursus van K&O op maandag 12 en 19 no vember maken. De cursus be gint om acht uur 's avonds in het K&O-gebouw aan de Kat- wijkse Sluisweg en duurt twee Projectontwikkelaar en Sassenheim willen snel van krakers af door Maarten Dekker den haag/sassenheim - Mogelijk gaan ze morgen al tegen de vlak te, de panden aan de Sassen heimse Kerklaan die op de nomi natie staan om gesloopt te wor den. „De shovels staan al klaar", vertelde de advocaat van project ontwikkelaar Johan Matser giste ren aan de president van de Haagse rechtbank. Via een kort geding vroeg hij om de onmid dellijke ontruiming van een van de panden, zodat de bulldozers hun werk kunnen doen. De rech ter doet morgen versneld uit spraak. Drie huizen aan de Kerklaan worden op dit moment be woond door krakers. Volgens wethouder Wagemakers, die na mens de gemeente Sassenheim aanwezig was bij het kort ge ding, verblijven er tien tot vijfen twintig mensen alleen al in de woning op nummer 17. Hun aanwezigheid heeft tot nu toe voorkomen dat de rij huizen is gesloopt. De Sassenheimse ge meenteraad heeft de plannen goedgekeurd om op die plek tij delijke parkeerplaatsen aan te leggen. Die zijn nodig, omdat een paar honderd meter verderop een nieuwe Konmar-supermarkt komt op de plaats van het voor malige Onderdak. Het parkeer terrein achter het voormalige klooster gaat onderdeel uitma ken van de supermarkt, die ter compensatie een parkeerdek krijgt. Tijdens de bouw van de supermarkt valt de parkeer ruimte echter weg. De winke liers werd beloofd dat er daarom aan de Kerklaan een tijdelijk parkeerterrein zou komen, in af wachting van de bouw van win kels en woningen op die plek. Onder meer een nieuwe vesti ging van Albert Heijn krijgt daar een plaats. De kraakactie gooide echter roet in het eten. Matser spande daarop een kort geding aan, daarbij van harte gesteund door de gemeente. Volgens Matser wegen de belan gen van de winkeliers en de voortgang van de centrumplan nen zwaarder dan die van de krakers. De andere leegstaande wonin gen aan de Kerklaan zijn door Matser direct na de kraakactie onbewoonbaar gemaakt door gaten in de daken te maken. De bewoners van nummer 17 wa ren gisteren niet aanwezig tij dens het kort geding. noordwijk - Vanaf eind volgend jaar kunnen de campings, zo merhuisjes en caravans in Noordwijk een stuk milieuvrien delijker vakantiegasten ontvan gen. Tenminste, als de gemeen te een subsidie van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten (VNG) krijgt, waarmee de groene plannen voor het ver- blijfstoerisme kunnen worden uitgevoerd. De eerste ideeën van Noordwijk waren volgens de VNG zo goed dat die heeft ver zocht om een subsidie-aan vraag. „Als zij vragen of wij zo'n aanvraag willen indienen, dan lijkt de kans ons vrij klein dat ze daarna zeggen: maar jullie krij gen toch niks", volgens ge meentewoordvoerder E. Kra nenburg. Wat de gemeente voor ogen heeft voor het verblijfstoerisme, is een plan dat meer omvat dan alleen afval scheiden. Uiteinde lijk kan het leiden tot een soort 'sterrensysteem' voor recreatie gebieden. Als ze aan milieukeur merken en veiligheidskeurmer ken voldoen, kunnen campings bijvoorbeeld meer sterren ver dienen. Met het oog daarop vraagt de gemeente voor het overleg met de uitbaters ook naar de ideeën van bijvoorbeeld brandweer en politie. „Zo kun nen we de hele branche mis schien naar een hoger niveau tillen", hoopt O. van Helden, hoofd afdeling milieu van Noordwijk. Noordwijk is van plan zodra die subsidie definitief is met de be trokken ondernemers contact op te nemen. „Eerst wachten op het geld", zegt Van Helden. „En daarna gaan we meteen overleg gen. We willen de campingeige naren niet voor voldongen fei ten stellen." Het toerisme is onlosmakelijk verbonden met Noordwijk. Het dorp van ongeveer 25.000 inwo ners biedt op zomerse dagen plaats aan drie keer zoveel men sen. „Die moeten allemaal eten, drinken enzovoort", zegt Van Helden. „Daar is een behoorlij ke milieuwinst te halen." Ook laat hij het woord 'zonnepane len' vallen. „Maar dit zijn aller minst vastomlijnde ideeën", be nadrukt hij. „Overleg met de branche komt op plaats één." De termijn waarop in Noordwijk milieuvriendelijkere campings moeten liggen, stelt Van Helden voorlopig op eind 2002. „We willen de mensen die er hun geld aan moeten verdienen niet in het hoogseizoen met allerlei verbouwingen confronteren", zegt hij. „En we willen er een echte samenwerking van ma ken. Dat vergt tijd." door Rob Onderwater katwijk/runsburg - Bakker Van Maanen uit Katwijk gaat een grote bakkerij bouwen op het industrieterrein Klei Oost in Rijnsburg. Daarvoor heeft de ondernemer een stuk grond van 10.000 vierkante meter aange kocht. De bakkerijen in 't Heen en in Voorburg gaan sluiten. De Katwijkse bakker gaat in de nieuwe locatie samenwerken met Out Bakkerijen uit Hille- gom. Deze bakkerij heeft acht winkels. In totaal worden er vanuit Klei Oost dan 31 winkels bediend. In het bedrijf gaan on geveer 120 mensen werken. Het totale personeelsbestand wordt 480 werknemers. Directeur J. van Maanen ver wacht dat het eerste brood in de nieuwe bakkerij medio 2004 ge bakken gaat worden. Voor de Katwijkse bakker is de nieuwe locatie 'pure noodzaak'. „We zijn uit ons jasje gegroeid. En we vinden de nieuwbouw om logis tieke redenen handig. Nu wer ken we vanuit twee locaties. Dat geeft problemen." De bakkerij wordt volgens Van Maanen 'uniek en ambachte lijk'. „Er zijn wel meer grotere bakkerijen in Nederland, maar die werken op industriële basis en bedienen vooral supermark ten. Wij werken voor winkels en dat maakt toch wel een groot verschil." Een architect en een aannemer moeten zich nog buigen over de nieuwbouwplannen van Van Maanen. Volgens de onderne mer wordt het een gebouw van ongeveer 6000 vierkante meter. „Er moet nog ruimte zijn voor de aanleg van parkeerplaatsen en voor eventuele uitbreiding." Dat Van Maanen zijn geboorte grond verlaat en naar Rijnsburg vertrekt, deert hem niet. „Tegen de tijd dat de nieuwe bakkerij opengaat, zijn we één gemeen te." katwijk - SGP/GPV in Katwijk wil dat wethouder Van Paridon toch nog een keer kijkt naar een nieuwbouwproject voor sport-, cultuur- en muziekor ganisaties. In de algemene be schouwingen pleit de partij voor een multifunctioneel ge bouw dat behalve aan het nieuwe zwembad onderdak moet bieden aan sporthal Cleijn Duin, sportschool Olympia, zalencentrum Tripo dia, de muziekschool, de tafel tennisvereniging en cursusor ganisatie K&O. Financieel zou het voorstel haalbaar zijn door verkoop van vrijkomende gronden en de huidige muziekscht oorspronkelijke ig (met Tripodia, Cleijtfi zwembad Aquamar) jaar onverwacht niets dat het college v$ meester en wethouè was voor te hoge kof weinig ruimte voor 1^ bad. 3 Nu het zwembad vof joen gulden wordt wil SGP/GPV dat dk der de mogelijkhedei nieuw plan onderzc Paridon heeft echter! keren laten weten da nen voor samenvof gepasseerd station zijl katwijk - De Katwijkse burge meester Wienen gaat waar schijnlijk toch wonen in de bur gemeesterswoning naast het ge meentehuis. Een architect werkt momenteel aan een verbou wingsplan. Als dat niet te duur uitvalt - de gemeente moet als eigenaar van de ambtswoning namelijk opdraaien voor de kos ten - kunnen Wienen, zijn vrouw en hun vier kinderen ver huizen uit Ridderkerk. De burgemeester is al sinds sep tember op zoek naar een huis in Katwijk, maar nog zonder suc ces. Het bezwaar tegen de ambtswoning, waar al vijf bur gemeesters hun onderkomen vonden, is dat het eigenlijk te klein is voor het grote gezin Wienen. Het grote voordeel daarentegen is dat de burge meester er relatief snel in kan trekken. Niet onbelangrijk, aan gezien Wienen nu dagelijks drie uur in de auto zit van en naar zijn huidige woonplaats. Er moet dan wel fliï verbouwd en uitgeblt een aanbouw achter,e wat mee te doen", li gemeester toe. Hij vi de architect volgendil ontwerp heeft afgenf ook bekend wat de i gaat kosten. Daar ha? de burgemeester n# af. „Omdat het een) ning is, betaal ik alle£ Verbouwingskosten kening van de eigen? gemeente." Daar m» meenteraad dan oveM Wienen heeft geen id drag voor de raad ni' bel is. 1' Als de ambtswoning^ gaat, zoekt de KatwiÜ meester verder naar? huis. Dat kost meed moet wel lukken, ve „Er staat in Katwijk I koop, maar toch kif matig tips van mens weten." donderdag 8 NOVEg ij Politiek vindt dat B en W dit jaar te weinig hebben bereikt door Saskia Buitelaar katwijk - Het Katwijkse college van burgemeester en wethou ders heeft het afgelopen jaar te weinig gepresteerd. Diverse po litieke partijen, ook de fracties die zelf een wethouder leveren, uiten vandaag in hun algemene beschouwingen kritiek op B en W. Ze hebben goed op de win kel gepast, maar missen daad kracht, visie en elan. Het college hangt als los zand aan elkaar, concludeert de PvdA, en is aan een grondige herziening toe. CDA, SGP/GPV, PvdA en D66 zijn het felst. Zij noemen diverse voorbeelden van mooie plannen die veel te lang in de kast liggen. De overlast in het centrum, jeugdwerk, toerisme, kinderop vang en wijk- en verenigingsge bouwen. De nota's hierover sta pelen zich op, maar de Katwij- kers merken weinig van de goe de voornemens. SGP/GPV wijst op agressiviteit, geweld en vernielingen door uit gaande jeugd en de dood van Stephan Hendriksen in Noord wijk. Ook wat D66/Gemeentebelangen betreft wordt het hoog tijd de plannen om probleemgedrag door jon geren in de hand te houden, eindelijk eens uit te voeren: „Wanneer komen er nu sus- ploegen, meer fietsenstallingen en een proef met gespreide slui tingstijden?" En RPF: „Een ge meentelijke coördinator en vei ligheidsafspraken met de horeca hebben we helaas nog niet ge zien." Kritiek is er ook op de mislukte samenvoeging van zalencen trum Tripodia, zwembad Aqua mar en sporthal Cleijn Duin. Want dat heeft tevens de reno vatie van die drie accommoda ties op een grote achterstand gezet. „Besluiteloosheid lijkt het enige beleid te zijn", meent het CDA. De partij concludeert in de algemene beschouwingen dat er 'papier genoeg' is, maar dat de uitvoering van plannen regel matig te wensen over laat. De gemeente is daarnaast ern stig tekort geschoten met het betaald parkeren in Katwijk. Vooral de slechte communicatie met bewoners en de botsingen met het actiecomité 'Stop Be taald Parkeren' zit de politiek dwars. Want op deze manier blijft er veel protest tegen de uit breiding van de betaalzones. De verdeling van de beschikbare huizen onder Katwijkse woning zoekenden is ook voor alle par tijen een aandachtspunt. On danks nieuwbouwprojecten is er een schrijnend tekort aan goed kope huizen voor jongeren en ouderen. Daar moet de ge meente iets aan doen, vinden de politici. De WD stelt voor om de ruimte die in de Zanderij voor bedrijven is gereserveerd, te gebruiken voor huizenbouw. Bijvoorbeeld zorgwoningen voor ouderen. De Partij van de Arbeid straft drie van de vier wethouders ge nadeloos af vanwege hun 'ma gere oogst'. „We constateren dat één wethouder (Jan van der Plas, red.) een periode te lang is gebleven, één wethouder (Post) zich vooral met zijn eigen porte feuilles heeft bemoeid en ande re onderwerpen teveel heeft la ten lopen, en één wethouder (Van Paridon) er drie jaar voor spek en bonen bij hej Dat heeft de Katwijk^ schap wel drie jaars^ kost." z Wat D66/Gemeer betreft kan Katwijk v met een wethouderj Die partij constateet. afgelopen drie jaar» stand is gekomen eiy beslissingen en grof worden doorgeschoii volgende generatie. f Groenlinks verwijt vooral gebrek aan sie. Het college zou l en over duurzaam j onderschrijven, ma^ crete plannen is nog;, ke. „College, en metjj houder Arie van dei, eens over de brug, laf dat ook jullie iets wï de partij. Niet alleenl krijgt kritiek, ook raadsfracties zouden zijn en ideeën van Gr- bij voorbaat niet serij De gemeenteraad b(' algemene beschouvj daag. Vanavond kor» ting, inclusief de nie tingtarieven, aan de (I Sint is in mineur. Het doet de goedheiligman verdriet dat hij niet overal in Katwijk wordt ontvangen. De boot vaart op zaterdag 24 november nog wel Katwijk aan de Rijn binnen. Volgens traditie werd hij vanaf de Turfmarkt per koets door een groot deel van Katwijk ver voerd. Daarbij werd hij begeleid door een muziekkorps. Het ge zelschap struinde eerst de win kelcentra af, daarna ging het naar het centrum. De kosten, ongeveer 17.000 gulden, wer den door de gezamenlijke win keliers gedeeld. En de kindertjes waren natuurlijk gelukkig. Maar wie de Sint dit jaar in Kat wijk wil zien, zal op de bewuste ochtend naar het plein voor De Roskam moeten komen. Op de ze plek is hij, Jan de Reus, nog welkom, voor de rest hoeft hij zich niet vertonen om de sim pele reden dat de 'rest' er geen geld voor over heeft. De Reus: „Grote supermarkten betalen niet, omdat ze zeggen dat ze er geen baat bij hebben. Snap je zoiets nou?" Nee, daar snappen we helemaal niks van. Alsof de schappen nu al niet vol liggen m MW 6&XL. Onder redactie van Rob Onderwater tel. 0715356457 met banketletters, speculaas en andere lekkernijen, die met het feest te maken hebben. Als bakker Kees Jan van Maan en het initiatief niet had geno men om de winkeliers van Kat wijk aan den Rijn te bewegen om mee te betalen voor de in tocht, hadden de Katwijkse kin dertjes niks gehad. Nu kunnen ze nog een uurtje van de Sint genieten. Bert Boom is de man die na mens de winkeliers in het cen trum (PAC) de intocht van de sint coördineerde. Boom kan wel janken, omdat het feest is afgeslankt. En daarmee neemt het gevaar toe dat er allerlei Sin terklazen in het vissersdorp gaan rondlopen. Met als gevolg dat de kindertjes gaan denken: daarnet zag ik een andere Sin terklaas'. Boom voelt zich gepiepeld door de gemeente Katwijk en in min dere mate door grote super markten, zoals de Digros en Konmar. Namens de sintcom missie deed hij een aanvraag voor 'een paar duizend gulden' subsidie. Maar de gemeente weigert een cent te betalen om de simpele reden dat het colle ge van oordeel is dat de intocht een grote commerciële show is. „En dat is het helemaal niet", foetert Boom. De tocht is ingetogen, zonder toeters en bellen en louter be doeld om de kindertjes te beha gen. Goed, dat er middenstan ders baat hebben bij de breed uitgemeten komst van de goed heiligman, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Boom: „De gemeente denkt dat alles waar de detailhandel zich mee be moeit commercie is. Maar zo is het natuurlijk niet. Daarnaast zeggen ze dat 'Katwijk in het bijzonder' niet wordt gepro moot. Nou ja, het enige wat wij doen is een leuk feest organise Jan de Reus wordt door zijn dochter geschminkt. De Katwijkse hulp van sinterklaas doet straks noodgedwongen niet het hele dorp meer aan. Archieffoto: Dick Hogewoning ren." Dat het leuk is, blijkt uit de reacties. Boom krijgt zelfs van buiten Katwijk vragen wan neer de 'Katwijkse' Sint weer komt binnenvaren. Boom deed een tweede subsi dieaanvraag aan de gemeente, maar kreeg weer nul op het re kest. Toen knapte er iets bij de middenstander, eigenaar van een brillenzaak in de Noord- zeepassage. „Je moet weten dat de gezamenlijke intocht een ini tiatief is van de toenmalige bur gemeester Bos. Hij vond dat het feest gestructureerd moest ver lopen. Als dan blijkt dat de ge meente daar geen cent voor over heeft, is dat frustrerend." Boom beweert dat het schrap pen van een gezamenlijke in tocht niet alleen de schuld van de gemeente is. „Het werd de laatste tijd steeds moeilijker om geld los te krijgen voor de in tocht. Vorig jaar kon ik op het laatste moment een lunch voor de vrijwilligers regelen. Ik moest wel met de pet rond, ik voelde me net een bedelaar. Toen heb ik gezegd: dit nooit meer. En ik mag het niet hardop zeggen, maar misschien is dit nodig om de boel eens wakker te schud den." Ondertussen baalt Boom wel. „Alle contacten die ik de laatste jaren heb opgebouwd, zijn in een keer waardeloos." De roer ganger van de inmiddels opge heven sintcommissie hoopt niet dat er straks een wildgroei komt van het aantal Sinterldazen in het dorp. „Iedereen is nu na tuurlijk vrij om wat te organise ren, maar we hebben afgespro ken dat het een beetje op elkaar moet worden afgestemd. Ik hoop nu maar dat iedereen zich daaraan houdt." Rob Onderwater katwijk - De vlag ging deze week in top. Het hoogste punt van de se niorenappartementen aan de Katwijkse Voorstraat is bereikt. Het gaat om 23 driekamerappartementen, die eigendom zijn van de stichting DSV (Duinrand, Salem en Vlietstede). Tien appartementen zijn helemaal nieuw, de overige dertien worden gebouwd in de voormalige Boorsmaschool. De twee geboi? den door een lift en trappenhuizen met elkaar verbonden.5 menten zijn bedoeld voor mensen ouder dan 65 jaar. De of rond april 2002. Foto: Dick Hogewoning e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 16