Tn B< I LEIDEN REGIO R3 i hese fluit, het denderen op de rails en de gezellige verlichting Uouette, geluidsapparatuur als kunst sveld staat er alleen voor bij referendum Aalmarkt - DONDERDAG 8 NOVEMBER 2001 1 Nieuw boek over een periode die veertig jaar geleden eindigde bij de opheffing van andere tramlij nen te voorkomen. Van Dam schrijft er veertig jaar later nog altijd over met een forse dosis weemoed. Hij heeft de tram nooit los kunnen laten. Zijn fascinatie voor de ze vorm van openbaar vervoer ont stond al in zijn jeugdjaren in Den Haag, zijn geboortestad. „Die hese fluit, het denderen op de rails, de ge zellige verlichting, de prachtige inte rieurs, de altijd behulpzame conduc teur en de tramtechniek zetten mij in vuur en vlam. Techniek in de breed ste zin van het woord spreekt me so wieso aan. Zo sleutel ik veel aan een oldtimer. Verder ben ik veel in de ar chieven met materiaal over trams te vinden." Van Kamp was ook lid van een ploeg- je van zo'n vijftien tramfanaten die tussen 1976 en 1984 een Boedapes- terrijtuig type B 412 van de NZH in oude staat terugbrachten. De Boeda- pester deed dienst als zomerhuisje en Van Kamp en de zijnen konden dat niet aanzien. „We hebben het geres taureerd van een oud wrak tot nieu we tram. Een enorme klus. Hadden we van tevoren geweten wat ons stond te wachten, dan waren we er nooit aan begonnen." Nostalgie en de herinneringen aan de tijd dat het openbaar vervoer uit blonk in punctualiteit en service zijn andere pijlers van Van Kamps liefde voor de tram. NZH-mensen schre ven 'discipline' met hoofdletters. Ze hadden liefde voor hun werk. De trams reden op tijd. Er was altijd per soneel aan boord, dat vriendelijk en hulpvaardig was. Moet je tegenwoor dig kijken in de bussen en in de trei nen. Als er nu iets mis is, worden er eerst inspraakcommissies geraad pleegd alvorens het sein tot vertrek ken afkomt. Hoezeer het publiek dat op prijs stelde, is nu nog te merken tijdens filmavonden. De bezoekers adoreren de trams en het personeel op het witte doek." „Je voelde je altijd veilig in de tram. Agressiviteit in het openbaar vervoer bestond niet eens. Het trampersoneel genoot ontzag. Tegenwoordig wor den 18- of 19-jarige broekies als toe zichthouder aangesteld. Hopelijk wordt die fout niet begaan met de Rijn Gouwe Lijn." Toen de tram nog reed in Leiden' is verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij de au teur/uitgever: A- van Kamp, De Driestal 20,1852 RC Heiloo. Tele foon: 072-5331291. De Blauwe Tram op het enkele spoor door de Hogewoerd. Foto: archief Ad van Kamp ioevoet 'b Wst van de Rijn Gouwe Lijn Ad van Kamp (1945) uit se|istorische vergissing lerpe schrijver van het boek JS4n nog in Leiden reed', dat en uitkomt, kijkt verlangend anjerugkeer van zijn favoriete iel in het stadsbeeld. Aan- Lcli hij in de toekomstige iaij naar Gouda en de Duin- n jek het zoveelste proefbal- d.pral omdat het ene uitstel befcpvolgde. „Maar ingewij- ^ftme van mijn scepsis afge- v%rtellen me dat het nu Rj^at gebeuren." noi w^uwe Lijn zal gedeeltelijk 'ijqlen van de Blauwe Tram. Seiaject was dus zo gek nog Se^an Kamp. „Het was stom rerilijnen op te heffen. Trams §e,l eigen baan. Het verkeer ^e>t door gehinderd, ze zijn varfi geen uitlaatgassen uit. ^e|die de trams opvolgden, kuils in het verkeer, ze stin- he1en lawaai. Bussen bete- mj de mé slu dal kenden geen vooruitgang maar een stap terug. Kenmerkend is dat precies deze constateringen worden gebruikt als argumenten vóór de invoering van de Rijn Gouwe Lijn." Van Kamp houdt het er maar op dat ook de geschiedenis van de tram er één is van golfbewegingen. Op vrij dag 9 november 1961 werd de histo rische vergissing begaan. Toen wer den de NZH-tramlijn Leiden-Voor- schoten-Den Haag en de HTM-tram- lijn Leiden-Wassenaar-Den Haag de finitief opgeheven. Ze zouden vanaf het Leidse Stationsplein alleen nog ritten maken naar hun 'slachtbank' in Voorschoten. Daar werden ze ge sloopt. Het afscheid van toen doet de 'tram hobbyist', zoals hij zichzelf aanduidt, nog altijd pijn. Omdat het 40 jaar ge leden is, schreef hij een boek over de Blauwe en de Gele tram. In een opla ge van 2500 stuks. „In eerste instan tie. Herdruk is mogelijk." 'Toen de tram nog reed in Leiden' is Van Kamps tiende boek en het vierde over zijn geliefde onderwerp. Van Kamps boek telt 108 pagina's en staat vol met historische foto's. Hij gaat in op de NZH-tramlijnen van Leiden naar Haarlem, Katwijk, Noordwijk, Den Haag en de stads dienst Oegstgeest-Rijndijk. Ook is er aandacht voor de Gele Tram van de HTM, die tussen Leiden en Den Haag reed. Hoewel 1961 het jaar was waarin de laatste trams tot stilstand kwamen, was het doek eigenlijk al kort na de Tweede Wereldoorlog gevallen. De NZH was een dochter van de NS en de directies van beide bedrijven be sloten toen al het trambedrijf te liqui deren en de tramlijnen te 'verbus sen'. In 1948 verviel de Haarlemse stadslijn en een paar maanden later was de tramlijn Leiden-Haarlem aan de beurt. In 1961, schrijft Van Kamp, resteer den nog slechts twee tramlijnen van het eens zo imposante Leidse tram- wegnet. „De Gele tram reed nog steeds via Wassenaar naar Den Haag, de laatste Blauwe reed via Voorscho ten naar de Residentie." Een tekort aan autobussen en een ontsluitings- weg in Leiden die maar niet af wilde komen, hadden het bestaan van deze lijnen gerekt. De datum van zaterdag 11 november gold als de laatste dag. Maar het einde kwam toch sneller, namelijk op 9 november. Om 18.42 uur reed echt de allerlaatste Blauwe Tram van het Leidse Stationsplein naar Den Haag. Door de opheffing te vervroegen, wist de NZH ongeregeld heden die zich hadden voorgedaan uit de Leidsch DagbladAltCHIEVEN ANNO 1901 Vrijdag 8 November LEIDEN - Adressen van het Bestuur van het Cen traal Israëlietisch Kinder-, Wees- en Doorgangshuis, alhier, dat een nieuw gesticht wil bouwen aan den Zoeterwoudschen Singel bij de Stadsmolensloot, en van een twintigtal eigenaren en bewoners van langs den Zoeterwoudschen Singel gelegen perceelen ge ven hun aanleiding er den Gemeenteraad aan te her inneren, hoe hunnerzijds reeds meermalen een voor stel tot het leggen van een brug over de Zoeterwoud- sche Singelgracht werd in uitzicht gesteld. Reeds bij de beantwoording van het verslag van het verhandel de in de secties van den Gemeenteraad bij het on derzoek der ontwerp-begrooting voor het jaar 1900 werd naar aanleiding van den door verschillende le den uitgesproken wensch naar verbeteri ng van de toegangswegen van het nieuwe stadsgedeelte naar de binnenstad, door B. en Ws. medegedeeld, dat zij weldra voorstellen zouden doen tot het leggen van een vaste rijbrug over de Zoeterwoudsche Singel gracht, ter hoogte van de Kraaierstraat, en van een rustieke brug ter hoogte van 'Musis Sacrum'. De reeds te lang verwaarloosde belangen van eigenaars en bewoners van perceelen langs den Zoeterwoud schen Singel vragen thans om voorziening. ANNO 1976 De stads dienst Oegst geest-Rijn dijk op de Rhijngees- t terstraat- weg in Oegst- geest. Foto: Rob van der Leest Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dauen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 bij 18 bi zwart wit) op te sturen naar het Leidsch Dagblad, t.a.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 AB Leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken. lew kj oevoet >nf fractie van LWG/De 0|peft niet te rekenen fanuit de Leidse ge- 1 voor haar plan voor ïdum over het Aal- ct. Ook niet van D66, ruim twee jaar gele- jurde op een kabi- Joen het referendum |en van onder ande- ^enator Wiegel sneu- Eerste Kamer. Frac- .1 Vlasveld van LWG- >èn heeft volgens ei- n van haar D66-colle- te horen gekregen dat hij het Aalmarktproject wel iswaar geschikt vindt voor een volksraadpleging, maar dat de burgers het initiatief moeten ne men. „De burgers moeten laten zien dat het hen menens is." Vlasveld heeft Welling gepolst na een column van en een ge sprek met Van der Veen van de PvdA. Die heeft in het elektroni sche blad van zijn partij voor speld dat er een referendum over het Aalmarktproject komt. Van der Veen is verbaasd dat D66 tot nog toe niets onder neemt. „Je zou toch verwachten dat deze partij haar kroonjuwe len eens flink wil afstoffen." D66-wethouder Pechtold heeft enige tijd geleden tijdens een partijbijeenkomst gezegd dat hij wel wat voelt voor een referen dum over het Aalmarktproject maar het bleef bij die uitlatin gen. Dat D66 niet warmloopt voor een referendum dat door de gemeenteraad is aangezwen geld, komt ook doordat de partij tevreden is met de huidige plan nen, beseft Vlasveld. Zo is er nog altijd kans op de tweede zaal voor de Stadsgehoorzaal en wordt het LVC, waarvoor D66- wethouder Pechtold ook verant woordelijk is, aan een nieuw on derkomen geholpen. Hoewel Vlasveld van de ge meenteraad weinig heeft te ver wachten, is voor LWG/De Groe nen hiermee de kous niet af. Vlasveld vraagt binnenkort een interpellatiedebat aan dat dins dag 13 november moet worden gehouden. „Ik wil een hoofdelij ke stemming. Laat iedereen maar hardop zeggen dat hij of zij tegen een referendum is." Intussen komen de voorberei dingen voor aanvraag van een referendum vanuit de burgerij op gang. Hierbij is LWG/De Groenen, net als bij het vorige referendum over het Koninklijk Militair Invalidentehuis, nauw betrokken. Voor zo'n referen dum zijn in eerste instantie 750 handtekeningen nodig. Vlasveld acht die hoeveelheid haalbaar. In tweede instantie moeten er 4.000 krabbels worden vergaard. „Daarvoor moeten de mensen op het stadhuis komen. Dat is een stuk lastiger." LWG/De Groenen wil het refe rendum het liefst wijden aan het meest omstreden planonder deel, de sloop van de Aalmarkt- school, waar een grote kleding zaak wordt gedacht. Zoals het er nu uitziet, valt de volksraadple ging samen met de Tweede Ka merverkiezingen in 2002. M Een rubikk veto «loSiknit ng itd 00fstudeerde industrië- a%ig in Eindhoven. Mfcuwd kon hij daarna hcjdan voor zichzelf Asflleen op die manier :O0k Ribot zijn ei kwijt. e8ÏÏat je met die oplei- M bedrijf gaat werken, AeÜaar niet echt je ei- leggen. Zo'n be waak dat en dat maar date marktidealen. tgeen zin in." jaar na het afron- ;rc|i studie is hij waar ,rom: hij ontwerpt en '°%oogwaardige audio- „Ik was een tijd be rgbeken waarin ik me en Drukken. Ik wilde enfcving toch meer de kunst op." 'fdjtatuur en kunst, dat ecfoepaald een alle- sMbinatie. Helaas, zegt taljl mensen kunnen lCh muziek. En dat be- ;re|e moeten leven met ni»>are apparatuur die ie(jziekreproductie ont- gei^og afgezien van de e Maspecten die soms hffeijn, is de vorm, het tejjk lelijk. Met andere ia% apparaten worden e Rin het interieur." pf ^ijn er wel merken irn^ign doen, aan fraaie Maar het zijn er <ang Olufsen is een lQllliigen die iets aan nsl tra) Hendrik Ribot en zijn audiospullen. „Om als beeldend kunstenaar en vormgever aan de zijlijn te blijven staan, terwijl ideeën borrelen en de handen jeuken... Nee, dank je." Foto: Mark Lamers vormgeving doet. Maai' de laat ste tijd is dat ook minder, vind ik. Wat te gladjes. Bovendien, veel van de aanschafprijs zit in het vormtechnische. Dat is ten koste gegaan van de geluids kwaliteit." Daarom denkt Ribot dat zijn ei gen merk - Alouette - in een be hoefte voorziet. Het is een gat in de markt. Wat dat eigen merk nu precies inhoudt? In het pers bericht waarin hij zich presen teert, omschrijft hij dat als volgt: „De ontwerpen zijn geen kasten om alleen maar de inhoud te beschermen en aan het oog te onttrekken. Maar rigide vormen die meer gemeen hebben met meubels dan met de doorsnee audioapparatuur. Door het ge bruik van materialen waarbij het natuurlijk karakter en de eigen waarde wordt behouden, pro beer ik een vorm te realiseren die puur en zo mogelijk tijdloos is." Dat alles in samenwerking met APN uit Rotterdam, dat de techniek - de hardware - levert. Dat klinkt nogal pretentieus, dat weet hij ook wel. Maar hij wordt naar eigen zeggen zo vaak ge confronteerd met 'idiote pro ducten en richtingloze vormge ving' dat zijn eigen merk er wel uit moest rollen. „Om als beel dend kunstenaar en vormgever aan de zijlijn te blijven staan, terwijl ideeën borrelen en de handen jeuken... Nee, dank je." De wensen van de consument spelen ook een belangrijke rol bij het maken van de verschil lende producten. Die kan kiezen uit verschillende en kleuren en houtsoorten voor de afwerking. En voor wat betreft de behui zing is er een keus tussen onder andere aluminium, messing, perspex, hout, speksteen en mdf. De producten zelf, voor versterkers, eindversterkers, ge luidsboxen, cd-spelërs en bij passende meubels met verlich ting. De reacties die hij tot nu toe heeft gekregen waren allemaal zeer lovend: fraai uiterlijk en fraai geluid. Dat eerste is een kwestie van smaak natuurlijk. Over het geluid is geen discussie mogelijk. Dat is voortreffelijk, zo wijst een luisterproef uit. Warm, kristalhelder en vol details. Voor meer informatie: www.eu- ronet.nl/tobir Herman Joustra Maandag 8 november LEIDEN - Een langgerekt en welgemeend ja klonk zaterdagavond tegen elven door de Leidse Groenoordhal. De vijfduizend aanwezigen gaven daarmee een bevestigend antwoord op de vraag van Alice Oppenheim of Taptade volgend jaar in Leiden moet terug komen. Elf maanden van intensieve voorbereiding door een team van louter vrijwilligers zijn aan deze avond vooraf gegaan. Wat begon met het opzetten van een op Amerikaanse leest geschoeid majorettenpeloton dat Fourty Four Degrees moest gaan heten, eindigde in de organisatie van een voor Leiden ongekend eve nement, dat niemand een half jaar geleden nog voor mogelijk had gehouden. "Ze hebben durf gehad, maar ze hebben gelijk gekregen", zei burgemeester Vis in zijn openingswoord. Zes muziekkorpsen, waarvan er vijf hoge ogen heb ben gegooid op de wereldkampioenschappen in Kerkrade en die alle zowel nationaal als internatio naal bekend zijn en daarbij het eerste optreden van een voor deze stad geheel nieuw soort majorettes. Dat was de formule die het Taptade bestuur voor de ze avond had bedacht. De lichten gaan uit, vier spots gericht op Advendo uit Sneek, dat op het balcon de speciaal voor deze avond door Koos Mark gecomponeerde Taptade-tu- ne, liet horen. Een kort woord van burgemeester Vis en presentatrice Alice Oppenheim, maar daarna was het voor de rest van de avond muziek geblazen. En dan tenslotte de Fourty Four Degrees, want daar was het uiteindelijk allemaal om begonnen. Niet alleen majorettes, maar ook Pom Poen Girls, een in Ameri ka sinds jaar en dag bekend verschijnsel. In de Groenoordhal werd een voorproefje van deze in ons land toch nog vrij onbekende vorm van vermaak ge toond. Dames met krullenpruiken, gekleed in jeans- hotpants met witte sterren en in de ene hand een ro de en in de andere hand een witte 'Pom Poen'. LEIDEN-Jeroen van Egmond brengt de stand op 0-2 voor Lug- dunum in de der by tegen LDWS. Ploegmaat Pijn akker kijkt vol spanning toe. De LDWS'ers Moes man, Matters, doelman Visser en Fakkel zijn kansloos. Foto: Archief Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 15