Kerken voller na aanslagen GELOOF SAMENLEVING De fundamentalisten van de eenzaamheid Alle religieuze minder heef krijgen klappen in Pakist Aanjager SoW-proces op rand van opheffing Lijk evangelist Lucas genetisch onderzocht Prachtwijven Diaconale Dag in de RAI donderdag 8 NOVEft utrecht/anp - De Raad van de- putaten Samen op Weg, al meer dan 25 jaar de aanjager van het fusieproces van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Ker ken, staat op het punt opgehe ven te worden. De doelstellin gen zijn gehaald om het SoW- proces tot stand te brengen, zo stelt het bestuursorgaan in een slotdocument. De gezamenlijke synode van de drie kerken buigt zich 24 no vember over het voorstel de raad op te heffen. De raad werd in 1973 tijdens de eerste geza menlijke synode van de Neder landse Hervormde Kerk (NHK) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) opgericht om het SoW-proces te stimuleren en te begeleiden. Het jaar 1986 vormde een van de hoogtepunten voor de raad. De synodes spraken toen uit dat de NHK en de GKN zich 'in staat van hereniging' bevonden. Zij aanvaardden ook de "Verklaring van overeenstemming'. Daarin wordt het bestaan van onderlin ge verschillen erkend, maar te gelijk uitgesproken dat die ver schillen niet kerkscheidend zijn. Plaatselijke gemeenten met on overkomelijke bezwaren worden bovendien niet tot samenwer king gedwongen. De Evangelisch-Lutherse Kerk trad in olrtober 1992 toe tot het SoW-proces. Een maand later aanvaardde de gezamenlijke sy node met grote meerderheid de ontwerpkerkorde. Zo'n 400 van de 1320 hervormde gemeenten en de 857 gereformeerde kerken hebben inmiddels een federatie gevormd. Ook enkele van de 56 lutherse gemeenten doen mee in federatief verband. In totaal gaat het om eenderde van de gemeenten. „De gezamenlijkheid in de mo- deramina (dagelijkse besturen) is zo gegroeid, dat het besluit kon worden genomen om de verantwoordelijkheid voor het proces van de raad over te ne men", concludeert de raad. door Onno van 't Klooster padua - Waarschijnlijk zijn de resten van de man die zich in het graf van de heilige evangelist Lucas bevind, inderdaad van Lucas zelf. Genetisch onderzoek door de Italiaanse geneticus Guido Burbujani heeft dit be vestigd, aldus 'Frontier Sciences Foundation', een organisatie die gegevens verzameld over 'grens wetenschappen'. De levens van apostelen, evan gelisten en heiligen zijn vaak zo omgeven met mythen en legen den, dat veel van de overleverin gen onbetrouwbaar zijn. De evangelist en schrijver van het derde evangelie en de 'Hande lingen der Apostelen', Lucas, werd geboren in Anthiochië, het huidige Syrië. Hij was volgens zijn eigen geschriften lange tijd de metgezel van de apostel Pau- lus tijdens diens zendingsreizen. Lucas staat te boek als arts, maar komt in latere legenden ook als schilder naar voren. Vandaar dat hij de patroonheili ge is van de schilders. Hij stierf omstreeks het jaar 150 n.C. in Griekenland. Vandaar, vertelt de geschiedenis, zouden zijn resten zijn overgebracht naar Constan- tinopel (Turkije), om later weer naar de stad Padua in Italië te verhuizen. Het onderzoek van de Italiaanse geneticus Burbujani heeft aan getoond, dat het graf van Lucas inderdaad de resten bevat van een man uit de tijd van Lucas, die waarschijnlijk afkomstig is uit Syrië. Burbujani onderzocht twee tanden van het lijk in Pa dua. Verder onderzoek dient de finitief uitsluitsel te geven. Martin Redman, kapelaan van de Eastside Fire and Rescue team van Issaquah, Washington, bidt tijdens een dienst in de Trinity Church in Manhattan. Foto: AP/Tine Fineberg Amsterdam - Zaterdag vindt voor de tiende keer de Landelijke Dia conale Dag plaats. Het thema Diaken in actie - Kerk in actie. Bijna 1.300 diakenen hebben zich voor deze dag in het RAI Congrescen trum opgegeven. De Landelijke Diaconale Dag is een ontmoetingsdag voor diakenen uit de Samen-op-Weg kerken. Speciale gasten zijn de heer Rickli en mevrouw Nair die met hun organisatie AD AF in Brazilië werken aan de verbetering van de landbouw van kleinschalige familiebedrijven. door Wim Houtman De presbyteriaanse Redeemer- kerk in New York houdt al een paar weken dubbele diensten. Sinds ii september, de dag van de aanslag, komen er duizend tot tweeduizend mensen meer in de kerk. Het is een patroon dat over al in New York - en in mindere mate in de hele Verenigde Sta ten -te zien is. Wat zoeken die nieuwkomers? In plaats van zo'n drieduizend komen er bij 'Redeemer' nu vier- tot vijfduizend mensen in de kerk op zondagmorgen. De kerk wordt overspoeld door mensen die 'stabiliteit zoeken in een onstabiele tijd', aldus domi nee Tim Keller Keiler. Ze krijgen van hem geen goedkope 'pep talk' of 'psychogebabbel'. „Hij past z'n preken niet aan. Ze zijn zodanig opgesteld dat een vol wassen christen én een zoeker allebei gevoed worden", zegt Annemarie Wieske, een Neder landse die al enige jaren bij Re deemer kerkt. In de overvolle New-Yorkse ker ken na die elfde september ble ken er mensen te zijn die, als in een dienst gezamenlijk het Onze Vader werd gebeden, de tekst niet kenden. „Mensen zoeken iets van heelheid, nu alles om hen heen kapot lijkt te zijn", zegt een woordvoerder van de United Methodist Church.Als zoiets gebeurt als op 11 septem ber, weten mensen instinctief - bijna zoals zalmen die tegen de stroom in zwemmen - dat een gebedshuis de plek is om troost te vinden", zegt een rabbi. In de anglicaanse Trinity-kerk bij Wall Street zijn afgelopen zondag, 4 november, voor het eerst sinds 11 september weer diensten gehouden. De kerk was niet beschadigd, maar staat in de 'rode zone' in Manhattan die de autoriteiten nog steeds geslo ten houden. Er is ook geen kof fiedrinken na de dienst, geen crèche en het kantoor naast de kerk blijft ook nog dicht. In een landelijk Gallup-onder- zoek op 21 en 22 september zei 47 procent van de ondervraag den, dat ze de afgelopen week in een kerk of synagoge waren ge weest. Dat percentage was sinds 1958 niet meer'zo hoog geweest; bij de vorige peiling in mei was het 41 procent. Zou deze hausse in kerkbezoek blijvend zijn? Wat zoeken de 'nieuwkomers'? Psychologen weten dat na een schok bij een mens de verdedigingsmechanis men gaan werken. Het leven gaat verder; proberen er niet steeds meer aan te denken en de dagelijkse routine weer op te pakken geeft een zeker houvast; geleidelijk kweken mensen zo het gevoel dat ze hun leven weer een beetje onder controle heb ben. Er zijn kerken die begin oktober alweer meldden dat het bezoe kersaantal terugliep. Toch zijn de banken nog steeds dichter bezet dan normaal. Er zijn sinds 11 september ook tot 50 a 60 procent meer bijbels verkocht. En de omzet in gospel- en relip- opmuziek steeg in de eerste drie weken na 11 september met 20 procent. In het straatbeeld van Manhat tan zijn mensen verschenen die folders uitreiken met antwoor den op 'veelgestelde vragen'; mensen bij wie je even kunt blij ven staan om samen te bidden of te praten; graffiti op de mu ren met 'Pray!' in plaats van 'XX' was here'. Brenda Farsher, hoofd van een netwerk van therapeuten die honderden cliënten over de vloer hebben gehad, vertelde verbaasd in de Washington Post: „Een op de twee mensen met wie wij spraken, kwamen op een punt dat ze zeiden: Dok ter, ik slaap slecht en de enige manier waarop ik het kan vol houden, is door te bidden." Overigens is niet alleen het kerk bezoek sinds 11 september toe genomen in de Verenigde Sta ten. Ook de verkoop van hand vuurwapens. En het aantal mensen met slaapstoornissen, concentratieproblemen of de pressiviteit. Het aantal nieuw opgestelde testamenten. De ver huur van romantische video's, vergeleken met actiefilms: Het aantal geadopteerde huisdieren. De klandizie voor huwelijks- en datingbureaus. Echtscheidings advocaten daarentegen rappor teren minder belangstelling voor hun diensten. Er werd de eerste weken na de aanslagen veel minder buiten de deur ge geten dan normaal. Winkels die spullen leveren waarmee je thuis lekker bezig kunt zijn - te kenmateriaal en naaigerei - de den wel goede zaken. Hoe oud wil je worden? Ik moet er niet aan denken dat ik zo oud word als Sara. „Het le ven van Sara was honderd jaar en twintig jaar en zeven jaren, de jaren van het leven van Sa ra", zo heet het in Genesis 23: 1. En dan waren die 127 jaar nog korter dan de bedoeling was geweest. Ze stierf, volgens de overlevering van schrik, aan een gebroken hart, toen ze hoorde dat haar echtgenoot haar zoon Jitschak (Izaak) had willen offeren op de berg Mo- ria (Genesis 22:1-19). Van dat door God geëiste, maar ook door God verijdelde plan had Abraham haai' niets verteld. Oud worden is in het bij belse den ken een be loning voor goed gedrag. Goed in de zin van har telijk, gast vrij, zacht moedig, be hulpzaam, dienstbaar. De nonnen van de School van Notre Dame, een Ameri kaanse zus terorde, worden stokoud. Een eind in de ne gentig is heel normaal. Maar honderd niet minder. De zus ters Regina, Matthia, Augusti ne, Verena, Borgia, Marcella en Wuna hebben in ieder geval de honderd gehaald. En de op de laatste bladzijde van 'Gezegen de Ouderdom' schrijft de epi demioloog David Snowdon over de 106de verjaardag van zuster Esther Boor in het klooster in Mankato. Snowdon doet onderzoek naar Alzheimer, de ziekte die de hersenen aantast en dementie veroorzaakt. Vanaf 1986 on derzoekt Snowdon 678 zusters van de congregatie. Omdat ze eenzelfde leven leiden, bleken ze ideaal als onderzoeksgroep: de individuele verschillen tus sen de zusters kunnen iets zeg gen over het ontstaan van de gevreesde ziekte en over de wijze waarop de ziekte op af stand kan worden gehouden. Pas na de dood kan door au topsie worden vastgesteld of iemand Alzheimer had. Snow don had een probleem. Hij list uil lek kon de zusters regeln ten op hun geestelijk^ chamelijke vaardighe maar kon hij ze vragej hun dood hun herseij beschikking te stellei )e wetenschap? De zust n r den het mogelijk een vinden om aan het ei tijden zonder hersen erL rijzen. Maar de zusters dach heel anders over. Aai de der tijden heb je g senen nodig, wisten een grote stelligheid. be pv gaf. Ritat no we lij' B^jei gefer renyjn gerie' kd v%g J* lie kufci Ten m de vat mc slu da TAMARAH BENiMA BOEKBESPREKING Te lief, te pastelkleurig is de kaft van het boek 'Kluizenaars - Avonturen van de eenzaam heid' van de Belgische journa list Freddy Derwahi. Want bin nenin heersen kou en een zaamheid. Daar worden de compromisloze contouren ge schetst van het bikkelharde reli gieuze kluizenaarsbestaan. De uitgever beschrijft in zijn in leiding het heersende beeld: „Kluizenaars zijn middeleeuws, duistere sombermannen met nog donkerder kappen op, een uitgestorven soort uit het rari teitenkabinet van de gods dienstgeschiedenis". Om er meteen op te laten volgen dat de werkelijkheid anders is. Hij spreekt zelfs van 'een ware re naissance' van het kluizenaars - wezen. Of dat echt zo is blijft onduidelijk, want aantallen worden niet genoemd. Wel blijkt uit het spoor van ver langen dat Derwahi door Euro pa trok dat ze nog bestaan, de ze absolutistische radicalen, de ze fundamentalisten van de eenzaamheid. Een spoor van verlangen, want hij had er zelf ook zo graag eentje willen zijn. Zijn boek sluit dan ook af met een zelfportret, een beschrij ving van een van zijn eigen po gingen, die stukliep op de win terkou, de nachtelijke angsten, maar vooral de verschrikkelijke eenzaamheid, samengebald in de wens dan toch in elk geval één keer per week samen te mogen eten met de overige kloosterbewoners. Geen kans. „Enkele dagen later verlaat ik het kartuizerklooster van Sélig- nac, overhaast, ik ga ervandoor. Niet geslaagd in mijn poging mijn bekrompen afgronden aan deze afgrond te meten." Een journalistiek boek is het vanwege deze onvervulde be geerte van de schrijver niet ge- Freddy Derwahi Kluizenaars Avonturen ucm de eenzaamheid worden. Jammer: dat ontneemt nogal eens een helder zicht op de kluizenaarsportretten, die op zich zeer de moeite waard zijn. Want wat zijn dat toch voor een mensen, die zich onder viering van nota bene een begrafenisri tueel naar een eenzame cel la ten brengen, om de rest van hun leven hun aardse omhulsel aan dit ruwe bestaan te scha ven, tot er niets meer overblijft - althans, dat is het idee - dan een 'goddelijke kem'? 'De lokroep van de woestijn' heet het bij de Amerikaanse Ju lia Crossa, die nooit haar draai kon vinden in de wereld, en als jong meisje al in de vrieskou ging staan bidden en zout over haar fruitsalade strooide. Tot ze afdaalde in haar kluizenaarscel in Italië, die volgens haar 'net als de hemel' geen grenzen kende. „Daarbuiten zou ik on gelukkig, onrustig zijn, als een vis zonder water", schreef ze la ter. Op haai' sterfbed ontdekte een arts dat ze zich voortdu rend verwond had met een boetewerktuig met ijzeren puntjes. Het is met afstand het radi caalste verhaal in het boek. Naast het mentale boetewerk tuig van de eenzaamheid is so berheid de enige fysieke gesel van de meeste andere kluize naars. Dichter/kluizenaar Ro bert Lax hanteert die op z'n Griekse eiland met de nodige zelfspot: hij brengt met een mok water een toost uit op zijn Belgische gast: „Champagne!" Wij zijn de buitenwereld waar voor deze eenlingen zich afslui ten. Ze willen niets meer te ma ken hebben met ons drukke ge doe, ons op en neer dobberen op de nooit stille oceaan van onze stemmingen. Dat geldt voor de vroege woestijnvaders net zo goed als voor deze kin deren van een snellere, lawaai- iger tijd. Toch lijken sommigen van de nieuwe kluizenaars specifiek in de moderne cultuur te zijn vastgelopen. Frère Matthieu bij voorbeeld. Samen met zijn Pa- rijse kamergenoot gaf hij zich als mislukt filosofiestudent steeds radicaler rekenschap van de zinloosheid van het bestaan, onder invloed van schrijvers als Camus en Rimbaud. Met als in hun ogen enig logische conclu sie een sprong van de Pont-du- Gard. Maar als Matthieu zijn vriend dood heeft zien vallen keert hij om, om zich levend te begraven in een kluizenaarscel in de Ardennen, met als enige metgezel zijn peilloze droefenis. De uitgever van Kluizenaars plaatst de door hem gesigna leerde 'opleving' van het kluize naarschap verleidelijk in een cultuurkritisch kader: de kluize naar als vleesgeworden protest stem tegen de moderne tijd. Dichter en kluizenaar Robert Lax. Foto: uit het boek Niettemin weerklinken in de woorden van Derwahls vriend, de kluizenaar Gabriël, de religi euze gemeenplaatsen van alle tijden. „Dan worden de cel- wanden als spiegels waarin je eigen ik, je eigen streven steeds duidelijker wordt. Dat is de zin van dit leven, dat je dat leert be heersen en er met Gods hulp voor zover dat in dit leven mo gelijk is, van wordt bevrijd." Afke van der Tooien Titel: Kluizenaars - Avonturen van de eenzaamheid Auteur: Freddy Derwahi Uitgeverij: Agora Prijs: 49,50 gulden le\ zo' gif toe ger verbeteren." De nonnen van de Sc Notre Dame geven z< indirect - aan andere doen dat als ze 86, 93 zijn, of op een andere hoge leeftijd. Sara wa tig toen ze Jitschak b< Toen ze hoorde dat z zou worden, schoot lach, zo bespottelijk het. Maar het gebeur Het bijbelstuk van de (Genesis 23:1-25:18) met Sara's dood. De selijke vrouw - mooi, slim, sterk, maar hare tegenover bijvrouw 1 haar zoon Jisjmaël - graven in Hebron. Mc hersenen. Om leven te geven hoj niet de indirecte weg Ui nonnen te volgen, al manier waarop zij lev even ongebruikelijk, (j kelijke levens van ong0^ lijke vrouwen. Prachtï die nonnen. Over San nog zo mijn twijfel, o£e nonnen niet. door Roel Sikkema Religieuze minderheden hebben het niet gemakke lijk in de islamitische staat Pakistan. Dat geldt niet alleen voor christenen, maar ook voor moslimmin derheden. Jenö Sebök van Open Doors: „Fundamen talistische moslims hebben veel meer invloed dan waar zij eigenlijk recht op hebben." Een politieman houdt de wacht in een tentje voor de St. Dominic in Bahawalpur. Binnen in de kerk vieren ongeveer zeventig christenen de eredienst. Plotseling scheuren zes gemaskerde mannen op motoren het terrein op. Ze schieten de politieman dood. Twee kinderen spelen voor het kerkge bouw. Het volgende moment zijn ze dood. Vier van de zes mannen stappen de kerk binnen en sluiten de deur achter zich. Ze jagen een regen van kogels door de kerk. Een paar minuten later zijn er nog eens veertien mensen dood, onder wie de predikant. Dat gebeurde anderhalve week geleden. Christe nen in Pakistan krijgen klappen, nu de Verenigde Staten aanvallen uitvoeren op de Taliban in Af ghanistan. In de ogen van veel moslims hebben aanvallen van Amerika op Afghanistan niets te maken met een süijd tegen terrorisme. Veel mos lims zien Amerika als een christelijk land dat aan slagen pleegt tegen moslims. Christenen in Pakis tan worden over één kam geschoren met de vij and, die moslims aanvalt. Christenen in Pakistan zijn werkelijk bang, zegt Je nö Sebök van Open Doors. Deze organisatie steunt christenen die vervolgd worden. „Direct nadat Amerika begon met de aanvallen op Afgha nistan, hebben fundamentalistische moslims ge zegd dat zij de dood van iedere moslim zullen ver gelden met de dood van twee christenen. Christe nen in Pakistan weten dat dat dreigement ook wordt uitgevoerd." Pakistan is een islamitische staat. Volgens Opera tion World is 96 procent van de ruim 146 miljoen Pakistanen moslim; ruim twee procent is christen. De Pakistaanse regering denkt dat tien tot vijftien procent van alle moslims fundamentalistisch is. Deze groep is onderling verdeeld. De meerderheid van de fundamentalisten is soennitisch. Deze groep bestrijdt alles wat niet-soennitisch is. Daar onder valt ook de andere grote groep, de shi'iti- sche moslims. Veel feller nog dan bijvoorbeeld shi'iten en christenen worden leden van de Ah- madiyyah vervolgd. Dit is een islamitische sekte, die binnen de islam officieel bestempeld werd tot ketterij. President Pervez Musharraf, di( ber 1999 aan de macht kwam nadat hij pleegde, behoort tot de gematigde soen Pakistan is formeel een democratie. On relatief kleine percentage dat fundamer moslims uitmaken op de Pakistaanse bi hebben zij meer invloed op de regering zij recht op hebben. In de wet is het reef heid van godsdienst vastgelegd. Voor bi van de profeet Mohammed konden Pal_ maximaal de doodstraf krijgen. Tien ]a& is dit artikel gewijzigd. Sindsdien staat o| ging van Mohammed minimaal de dooj President Musharraf beloofde bij zijn a dat hij de hoogte van de straf wilde a Daarop kwam zoveel protest, dat hij hel; da de ijskast zette. Sebök: „Fundamentalislme moslims organiseren direct enorm groo^ p marsen wanneer ze het niet met de regyat zijn. Daarbij schuwen ze geweld niet. M, 5, durfde het gewoon niet aan zijn belofte(ja; men en de wet af te zwakken. Het is voorbeelden waaruit blijkt dat fundam^aa sche moslims meer invloed bezitten daire j eigenlijk recht op hebben.;ge De toekomst voor de christen Ayub Majn j slecht uit, zegt Sebök. Ayub Mashi werdk S! deeld tot de doodstraf omdat hij de pro|j]: hammed beledigd zou hebben. Het vonji0( dit jaar overgenomen door een hooggeij j Eerder werden christenen voor dezelfdejjé'li door rechters van lagere gerechtshoven^ veroordeeld. Het is hoogst ongebruikelijk vi vonnis door een hooggerechtshof beve4 ki wordt. De zaak zal nu beoordeeld wordfati hoogste rechtbank, het Opperste Geredde] Sebök: „Rechters van hogere gerechtsh^bL minder onder invloed van fundamentaljl n moslims dan rechters van lagere gerechl m Daarom spreken rechters van hooggere|e r over het algemeen christenen vrij wanrtyar doodstraf kregen omdat zij Mohammed zouden hebben. Rechters van lagere geiN0 ven hebben veel last van chantage. De itasj het hooggerechtshof die destijds de chi>ijr mat Mashi vrijsprak, werd een jaar late% vermoord. Ook Ayub Mashi zou Mohanje ledigd hebben. Het is nu de vraag hoe bj in rechters van het Opperste Gerechtshof %ijr wraak van fundamentalistische moslimSigr Sebök denkt niet dat Musharraf veel vofo p Mashi kan doen. „Hij staat al onder zo'iRai druk van fundamentalisten, dat het polihig verstandig zou zijn als hij ook nog eens! ten gratie zou verlenen van de doodstraf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 14