Pakistan: Ook Taliban in nieuw Afghaans bestuur BUITENLAND Colin Powell werkt aan een nieuwe wereldorde Baby VS blijkt besmet met miltvuurbacteriën Meer kritiek op aanhoudende Amerikaanse aanvallen Poederpsychose en biopaniek in Nederland Blair achter eigen staat Palestijnen g_— serpen ook fletten af IcroN - De Verenigde [ombarderen Afghanis- 6t bommen en voedsel met pamfletten. Dat j\merikaanse minister fcnsie Rumsfeld. Was- jhoopt zo in het land [krijgen voor zijn anti- hecampagne. „Wij pro- fe Afghanen duidelijk te dat \vij eraan werken Igvrijden van de Taliban terroristische bondge- 1 aldus de bewindsman, [jen is de VS begonnen jciale radiouitzendingen Wianistan. Amerikaanse gen werpen echter nog fiio's af. gezant voor uur na Taliban IAD - De Amerikaanse [van buitenlandse za- pell heeft een speciale Aangewezen die met de jde Naties moet overleg den Afghaans bestuur yentuele val van de Tali- minister zei gisteren op I Pakistan naar India dat uidige beleidsdirecteur I ministerie, Richard lie taak heeft gegeven, pt Bush zei eerder al een gelegd te zien voor de fen toekomstig Afghanis- jresident heeft evenwel ds gezegd zich niet met omstig bestuur van het villen bemoeien. rika hekelt laties Israël IGton - De Amerikaanse heeft gisteren opnieuw kritiek geleverd op de tieliquidatiepolitiek ten van vermeende Pales- ioristen. Woordvoer- ervan het ministerie enlandse zaken wees rgelijking met de eigen ie tegen het al-Qaeda- van Osama bin Laden and. „Wij zijn tegen dvan gerichte moor lus Reeker. Israël heeft aties een tijdje opge- laar lijkt ze dezer da bben hervat. De Israë- jering noemt de tactiek van zelfverdediging, antal burgerslachtof- en minimum beperkt. Idvoedseltop tgesteld cques Diouf, de alge- ecteur van de voedsel- juworganisatie van de eNaties (FAO), heeft eld de Wereldvoedselt- stellen. De top zou in er in Italië plaatsheb- ufwil de top, waarbij gesproken 180 staats - zijn vertegenwoordigd, i2002 verplaatsen. De mst zou eerst in Rome l in Rimini en uiteinde- in Rome. Het geweld op van de G8 in Genua s aanvankelijk de re- het geschuif. Nu gespannen situatie in I als reden genoemd. ;ië stuit op s plutonium Ce politie in de voor- Bvjetrepubliek Georgië In tijdens huiszoekin- fe hoofdstad Tbilisi lp 23 metalen kistjes Ionium. Het radioactie- paal zat verstopt onder Re. Drie personen zijn perd. Het is nog niet be- |ar het plutonium van- pit en of er een verband poristische groepen als Ins al-Qaeda. te politieman ÏTC geborgen k - Bijna vijf weken na 'gen op het World Tra- r in New York zijn zon- d de eerste stoffelijke (borgen van een poli- n een plechtige stoet 1 lichaam door colle- fhet mortuarium ge- log 22 politiefunctio- worden vermist. Hulp- hebben tot dusver 453 tborgen uit de puinho- heeft burgemeester psteravond meege- n 398 lichamen is de bekend. In totaal nsen staan nog als ver- oek. lurgeld niet itserland' et is niet aannemelijk ritserse banken veel terroristen is onderge- 'at vindt Dina Balley- nieuwe baas van de t dienst tegen witwas- a. gisteren gezegd. In krant L'Agefi zegt ze er- hugd te zijn dat de wetten tegen witwas- 2 strengste ter wereld en dat het land er 'ab- en belang bij heeft fld aan te trekken". Een 'tal rekeningen is ver bonden en wordt on- 0p de rekeningen it veel geld. oen haao/cpd - De hulpdien sten kwamen gisteren bliksem snel in actie nadat een oude man in het Duitse Chemnitz meldde dat hij een postpakketje had gekregen met daarop het woord 'gift', Duits voor vergif. Deskundigen in chemische en biologische rampenbestrijding spoedden zich ai naar de plek des onheils toen een politieman plots op de gedachte kwam dat 'gift' in het Engels cadeautje be tekent. En dat bleek het uit de Verenigde Staten afkomstige poststuk ook te zijn. Het bevatte geen eng wit poeder, maar een mooie poster. Het voorval in Duitsland schetst de paranoia die wereldwijd is ontstaan na de besmettingen met de miltvuurbacterie (antrax) via postpakketjes in Amerika. Zo zat ook in het pakje dat gisteren bij het kantoor van bondskanse lier Schroder van Duitsland werd bezorgd niets gevaarlijks. Vanochtend waren er meldin gen in Zweden: vier verdachte brieven aan onder meer het kantoor van de spijkerbroeken- fabrikant Levi Strauss. En in En geland werd verdacht poeder in de kathedraal van Canterbury gevonden, maar ook hier was sprake van loos alarm. Autoriteiten roepen op tot alert heid en proberen in één adem de bevolking te sussen. Maar de angst voor het witte poeder heeft de wereld in z'n greep en de vrees wordt door alle geval len van loos alarm alleen maar aangewakkerd. Paniek zaaien blijkt een koud kunstje. Het her en der droppen van dubieuze pakjes met witte of bruine stoffen voldoet, soms met teksten als 'De heilige oor log begint' zoals in het Duitse Wiesbaden het geval was. Vol gens massapsycholoog dr. Jaap van Ginneken is de paniek rondom de mogelijke versprei ding van de miltvuurbacterie via de post in Nederland een gevolg van buitensporige aandacht van de media. „De paniek ontstaat doordat 'miltvuur' en 'antrax' aanspre kende namen zijn en doordat er sprake is van een onzichtbaar gevaar. Die paniek wordt ver sterkt doordat media en publiek zijn geïnteresseerd in de moge lijkheid van een catastrofe, in een ramp die duizend keer gro ter is dan zich nu voordoet. Mijn stelling is dat de aandacht en de paniek door de mediahype bui tenproportioneel wordenal dus van Ginneken, verbonden aan de Universiteit van Amster dam. Ondanks de 'valse' meldingen gaan overal ter wereld de alarm bellen rinkelen als er een ver denking is. Medewerkers van bedrijven waar poeder de post kamer binnendringt worden in bepaalde gevallen meteen in quarantaine geplaatst en krijgen antibiotica aangeboden. Getrof fen kantoorgebouwen worden ontsmet. Dat gebeurde onder meer in het Belgische Sint-Pieter-Woluwe, waar een klant van een bank in de stress schoot toen hij poeder aantrof op de balie. Het bleken sporen van de vorige klant, die een koekje had gegeten met poedersuiker. En een pizza met een onbekend wit poeder ver oorzaakte in een bankgebouw in Brussel commotie. Ook hier bleek geen sprake van de ge vaarlijke bacterie. door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - De baby van een medewerkster van ABC News in New York heeft een huidinfectie opgelopen door miltvuurbacil len. Het nog geen jaar oude kind van de ABC-employee heeft de minder gevaarlijke vorm van miltvuur, waarbij de bacillen het lichaam binnendringen via de huid. Aangenomen wordt dat het jongetje de infectie heeft op gelopen toen hij eind september het gebouw van ABC bezocht. Het kind wordt behandeld en de prognose is goed, aldus burge meester Giuliani van New York. Een brief die is bezorgd bij het kantoor van de Democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Tom Daschle, bevat volgens eer ste tests miltvuurbacteriën. Washington is daarmee de vier de plaats in de Verenigde Staten waar antraxbacillen zijn opge doken. De nervositeit in Amerika over een bacteriologische terreuraan- val is met deze nieuwe geval sterk gegroeid. Het opduiken van de bacterie in Washington werd gisteren be kend gemaakt door president Bush zelf, die net daarvoor had gesproken met Daschle. Diens medewerkers, enkele politie agenten en postbehandelaars zijn gisteren uit voorzorg behan deld met antibiotica. De autoriteiten weten tot op he den niet wie er achter de brie ven zit. Hoewel er geen bewijs voor is, wordt niet uitgesloten dat het leden of sympathisanten van het al-Qaedanetwerk zijn. De FBI onderzoekt of er een re latie is tussen de verschillende gevallen en 11 september. Giste ren doken er berichten op dat de vrouw van een redacteur van American Media appartemen ten heeft verhuurd aan enkele kapers. Bij American Media in Florida werd het eerste geval van milt vuur anderhalve week geleden ontdekt Volgens de FBI wordt de link vooralsnog beschouwd als 'toeval'. Een apotheek heeft tegen eert plaatselijke krant ge zegd dat hij antibiotica en een zalf heeft verkocht aan een van de kapers, wiens hand rood en geïrriteerd was. Tot dusver is er één dode geval len door miltvuur. Bob Stevens werkte bij American Media in Boca Raton, Florida. Enkele mensen zijn ziek geworden, on der wie de medewerkster van NBC-presentator Tom Brokaw, die de aan hem gerichte brief in handen had gehad en huidzwe- ren kreeg. Bij alle andere gevallen gaat het alleen om blootstelling aan de bacterie, niet om infecties. Ook gisteren is er weer talloze malen alarm geslagen, maar bleken de meldingen van ver dachte brieven of mogelijk ge vaarlijk wit poeder loos alarm. Enveloppen met poeder kwa men binnen bij negentig abor tusklinieken en kantoren voor geboorteplanning van de Plan ned Parenthood Federatie. De afzender was 'Het leger van God, een anti-abortusgroepe ring die het geweld niet schuwt. londen/afp-rtr - Ma de Ameri kaanse president Bush heeft ook de Britse premier Blair zich gis teren uitgesproken voor het uit roepen van een 'levenvatbare' Palestijnse staat. Blair zei dat de tijd rijp is om het vredesproces in weer in gang te zetten. Blair legde zijn verklaring af tij dens een ontmoeting met de Palestijnse leider Arafat. Blair zei dat het uitroepen van een Pales tijnse staat onderdeel dient te zijn van een breder pakket maatregelen. Daarin dienen ook veiligheidsgaranties voor Israël te worden vastgelegd. Volgens Blair is het met het oog op de strijd tegen Osama bin Laden van groot belang dat er snel een vredesakkoord komt in het Midden-Oosten. Bin Laden heeft zich opgeworpen als een fanatiek pleitbezorger van de Palestijnse zaak. islamabad/rtr - De toekomstige regering in Afghanistan moet naast leden van de oppositie ook enkele vertegenwoordigers van de Taliban omvatten. Dat heeft de Pakistaanse president Mushar raf afgesproken met Amerika, zo zei hij vanmorgen. Kort daarvoor had Musharraf overleg gevoerd met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Powell. Musharraf: „De vroegere koning Zahir Shah, politieke leiders, ge matigde Talibanleiders, mensen van de Noordelijke Alliantie, stamoudsten, Afghanen die in het buitenland wonen: ze kun nen allemaal een rol spelen in de regering." De Pakistaanse president herhaalde zijn steun voor de Amerikaanse acties te gen het terrorisme maar bena drukte opnieuw dat de aanval len op Afghanistan 'kort en doelgericht' moeten zijn. De VS hebben afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op Kabul en Kandahar. Volgens de Ameri kaanse minister van defensie Rumsfeld zullen de luchtaanval len bij de hoofdstad vanaf nu geconcentreerd worden op de Talibantroepen ten noorden van Kabul. Bij de acties rond Kandahar is vermoedelijk een AC-130 vlieg tuig van de Amerikaanse specia le troepen ingezet. Dat is een viermotorig propellervliegtuig, bewapend met kanonnen en mitrailleurs, dat vooral 's nachts wordt ingezet voor aanvallen op gronddoelen. De AC-130 vliegt relatief langzaam en laag. Het lijkt er dan ook op dat de Ameri kanen vinden dat ze genoeg af weergeschut van de Taliban hebben vernield om zulke toe stellen te kunnen inzetten. Gisteren, op de dag dat Powell in Pakistan aankwam, hebben de Indiase strijdkrachten in de omstreden deelstaat Kashmir het vuur geopend op een Pakis taanse stelling. Hierbij is ten minste een Pakistaan gedood en zouden 25 anderen gewond zijn geraakt. India zou artillerie en mortieren hebben ingezet. Pa kistan sprak van een 'terroristi sche daad' van aartsvijand In dia. Volgens dat land ging het om een poging om infiltratie van separatistische guerrillastrij ders te voorkomen. Powell zei in Islamabad dat de VS Pakistan en India wil aan sporen de dialoog over het con flict te hervatten, en de landen wil aanzetten tot het respecte ren van de zogeheten Line of Control, die beide delen van Kashmir van elkaar scheidt. Met die opmerking schaart hij zich feitelijk in het kamp van In dia. Dat stelt zich op het stand punt dat de meeste aanslagen en gewelddaden in het Indiase deel van Kashmir gepleegd wor den door islamitische terroris ten, afkomstig uit Pakistan. Is lamabad ontkent dat en zegt de 'verzetsstrijders' slechts verbaal te steunen. President Bush zei in Washing ton dat India en Pakistan zich rustig zouden moeten houden 'tijdens onze activiteiten in Af ghanistan". „En eigenlijk voor altijd aldus de president. Hij zei dat Powell zowel in Pakistan als in India zal aandringen op vermindering van de onderlinge spanning. islamabad-washington/anp- rtr-afp-dpa - De al meer dan een week aanhoudende aanval len op Afghanistan lijken in toe nemende mate te stuiten op kri tiek binnen de door de VS gelei de coalitie tegen terrorisme. In onder meer Pakistan, Saudi - Arabië, de Golfstaten, Indonesië en Maleisië is er steeds meer publieke en politieke onvrede over de duur van de militaire ac ties en over de burgerslachtof fers die er vallen. Ook in Westerse landen lijkt de kritiek wat aan te zwellen, en binnen de Verenigde Naties worden eveneens openlijk vraagtekens gezet bij de voort durende bombardementen, vooral ook gezien de wapens die worden gebruikt. Zowel The New York Times als de Washing ton Post berichtte gisteren dat de VS tot dusver zeker vijftig zware clusterbommen van het typte CBU-87 hebben afgewor pen boven Afghanistan. Het Pentagon wilde de berich ten bevestigen noch ontkennen. Het departement zei wel dat al leen militaire doelen worden aangevallen. Tijdens de Golfoor log zijn vele duizenden cluster- bommen van het type CBU-87 gebruikt. Clusterbommen be vatten kleinere bommen, die na inslag over een groot oppervlak tot ontploffing moeten komen. Bij de CBU-87 is dat 'inslagge- bied' 200 bij 400 meter. Cluster bommen vormen over het alge meen een groter gevaar voor burgers, zeker omdat lang niet alle bommen direct ontploffen. Pakistan, dat een grote groep sympathisanten van de Taliban herbergt, heeft de bezoekende Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Colin Powell gisteren gevraagd burgerslacht offers zoveel mogelijk te voorko men en de militaire acties zo kort mogelijk te houden. Ook Indonesië, het grootste moslim land ter wereld, en Saudi-Arabië hebben daarop aangedrongen. De Saudische minister van bui tenlandse zaken, prins Nayef Ben Abdel Aziz, heeft de Ameri kanen gisteren gevraagd bij de strijd tegen het terrorisme alter natieven zoeken voor de bom bardementen op Afghanistan, omdat 'onschuldige Afghanen daarvan de dupe worden'. Politieke partijen in het Westen hebben ook al hun vraagtekens geplaatst bij de aanvallen. De 'groene' partijen in Nederland (Groenlinks), Duitsland en Vlaanderen eisen een gevechts pauze om humanitaire hulp mogelijk te maken. De Hoge Commissaris voor de Mensen rechten Robinson vroeg daar al eerder om, en gisteren sloot de speciale VN-gezant voor voed selvoorziening, Jean Ziegler zich daarbij aan. Volgens woordvoerder Fleischer van het Witte Huis is er geen sprake van afnemende interna tionale steun voor de acties. Het is een speelgoedgeweer, maar het gebaar tekent de Pakistaanse woede over de Amerikaanse aanvallen en de steun voor Bin Laden. Die kwamen gisteren opnieuw tot uiting tijdens demonstraties als deze in Ouetta. Foto: AP/Jerome Delay door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - De focus verlegt zich de zer dagen enigszins van de militaire campagne tegen al-Oueda naar diploma tieke inspanningen. Er moet eerst een blauwdruk zijn voor een nieuw bestuur in Afghanistan, voor de Taliban kunnen worden verdreven. Ook zijn er zorgen over de stabiliteit in de regio, door de spanningen tussen Pakistan en India en volksprotesten tegen de steun van de Pakistaanse leider Musharraf aan Ameri ka. Colin Powell, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, zet daarom zijn diplomatieke gaven in. In korte tijd is Powell uitgegroeid tot een symbool van multilateralisme. Hij is de stem van de rede, de personifica tie van het geduld. Hij wordt gezien als een belangrijke factor in de gematigde koers die de Amerikaanse president Bush tot dusver vaart. Bush is de prak tische doener, die het buitenlands be leid vooral ziet als een instrument om Amerikaanse doelstellingen te berei ken. Powell daarentegen mikt op niet minder dan een nieuwe wereldorde. Hij zorgde de afgelopen weken voor de totstandkoming van de wereldwijde co alitie, en zet zich nu in om die in stand te houden. Die opgave heeft hem in één klap ver anderd van een minister die zijn greep op de gebeurtenissen leek te verliezen in een onmisbaar lid van het kernkabi net van Bush. Vóór 11 september was er in Europa veel onrust over de eenzij dige koers die Amerika sinds het aan treden van Bush was gaan varen. Voor al van Colin Powell, die veel intematio- naler is ingesteld dan Bush, werd een grotere inbreng verwacht. Al is onduidelijk hoe blijvend het huidi ge Amerikaanse multilateralisme zal zijn, het is ook nu de minister van bui tenlandse zaken die internationale sa menwerking propageert. Hij heeft zijn ogen gericht op een toekomst waarin de VS niet terugvallen in de afzijdigheid die de start van de regering-Bush ken merkte. Powell hoopt dat er iets goeds en blijvends voorkomt uit de wereld wijde coalitie tegen het terrorisme die de afgelopen vijf weken tot stand is ge komen. In een essay in het Amerikaanse week blad Newsweek beschrijft hij zijn visie op de totstandkoming van een nieuwe wereldorde. „Het proces van deelname aan deze grote wereldwijde campagne tegen het terrorisme geeft ons de kans onze internationale relaties te verster- Colin Powell, de denker op de achter grond van doener George Bush. Foto: Reuters/Larry Downing ken en te veranderen, en samenwerkin gen uit te breiden of aan te gaan", zegt hij. Powell hoopt dat er een andere re latie ontstaat met wereldmachten Rus land en China. Hij ziet mogelijkheden voor India en Pakistan om hun proble men op te lossen, en zo te helpen de stabiliteit in de regio te versterken. Zelf zal hij daaraan proberen bij te dragen, beloofde hij gisteren. In Europa is er veel waardering voor de kalmerende werking van Powell. In de VS is er meer kritiek. Daar is de minis ter het middelpunt van een permanent debat over de reikwijdte van de oorlog tegen het terrorisme. Daar worden vraagtekens gezet bij de rem die Powell zet op de uitbreiding van de oorlog. En ook is er kritiek op de handreikingen van de VS aan landen die zelf terroris ten herbergen, want hoe moreel juist of onjuist is dat? Verschillende commentatoren hebben in de afgelopen weken betoogd dat Po well fout zat toen hij de vader van Ge orge Bush adviseerde de Golfoorlog te beperken tot het verdrijven van Irak uit Koeweit. En ook nu bepleiten zij dat de regering-Bush volhardt in haar streven het terrorisme in de wereld uit te ban nen, en alle landen die zich niet aan sluiten bij de coalitie de toom van de VS te laten voelen. Verdedigers van Powell benadrukken dat de Powell-doctrine' maar één stre ven heeft: kritisch tegen het licht hou den of militaire actie wel beantwoordt aan het doel dat de regering wil berei ken. In de afgelopen weken heeft Po well verschillende keren benadrukt de 'oorlog' tegen terrorisme niet te zien in termen van een grote conventionele militaire actie tegen een land, maar als een combinatie van justitiële opspo ring, het droogleggen van financiële bronnen, diplomatieke inspanningen en militaire acties. Ook is bekend dat hij ageert tegen militaire actie tegen Irak, omdat er geen bewijs is van be trokkenheid van dat land bij al-Queda, en omdat de wereldcoalitie daardoor in gevaar komt. Een andere koerswijziging in het beleid van Washington is de belofte Afghanis tan niet in de steek te laten na de ver drijving van de Taliban. Tot voor kort zeiden regeringsfunctionarissen in het openbaar dat de bewoners van Afgha nistan het beste zelf zouden kunnen beslissen over een nieuw bestuur. Bush heeft in het verleden ook verschillende keren zijn afkeer van nation building' geuit, maar daar kwam hij vorige week enigszins van terug. Het is niet duidelijk welke invloed Po well heeft gehad op die gewijzigde koers. Maar volgens de Washington Post werkte de minister van buiten landse zaken al begin oktober in die richting. Toen waarschuwde hij de top van het Congres dat er na de val van de Taliban een brede coalitie aan de macht zou moeten komen in Kabul, 'onder VN-mandaat, maar met steun van de VS'. Nu is Powell zelf degene die op zijn eerste buitenlandse reis sinds 11 september moet proberen de basis te leggen voor zo'n nieuwe regering. Saudi's klagen over behandeling van landgenoten riyad/rtr-afp - Saudi-Arabië heeft bij de Amerikaanse veilig heidsdiensten geklaagd over de slechte behandeling van Saudi sche burgers sinds de aanslagen van 11 september. Dat meldde het Arabische dagblad Afcn-: gis teren. Volgens de kranmeeft de Saudische ambassadeur in Was hington, prins Bandar bin Sul tan, een protestbrief gestuurd om zijn ongenoegen te uiten. Okaz citeert tevens medewer kers van de Saudische ambassa de, die stellen dat er tot nu toe 173 Saudiërs in de VS zijn gear resteerd of ondervraagd in ver band met de aanslagen. Volgens een medewerker van de ambas sade zitten er nog 54 Saudiërs vast. „De gezondheidstoestand van de meesten is goed", aldus de ambassademedewerker. De FBI gaf vorige week een lijst met namen van 22 vermeende terroristen vrij. Op die lijst prij ken de namen van negentien Saudiërs. Maar volgens Saudi- Arabië is een aantal \-ermeende kapers al lang voor 11 septem ber overleden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 5