PvdA wil steviger aanpak ruimtelijk beleid kabinet BINNENLAND Leeuwarden wil burgemeester kwijt Geen sportclubs, soms ook geen warm eten Salmonellabacterie niet uit te roeien Onderzoek naar reacties scholen in zaak Nulde Gebied Haarlem-Schiphol-Almere als geheel beschouwen Stok vooruit en oversteken maar Royaal gebaar Voor aap Borst achter tandartsen 'Lever van levende donor' aatje voor lingisolatie Ac - Minister Zalm (fi- n) schiet een half miljard voor om meer wonin- ]d Schiphol te kunnen n. Normaal gesproken Ie luchtvaartsector zelf, liet motto 'de vervuiler 1 voor de kosten van iso- ,draaien. Gezien echter blemen van deze be- j: heeft minister Netelen- jlceer) met succes bij Fi- D aangeklopt voor extra De isolatie van zo'n huizen moet voor 2003 jt deel van lullen terecht (N Een groot deel van lullen met pijnstillers die ien weekeinde werden n uit het Nijmeegse Rad- ekenhuis, is gevonden, bewerker van een in- ntra voor verslaafden ie de ampullen gister- in een tas. De politie teravond ook ampullen een woning in Nijmegen, an de levensgevaarlijke ten zijn nog zoek. idje bij ïaans gezin i - Bij de woning van een ns gezin in Dalfsen is (geprobeerd brand te n. De politie neemt de jog op en gaat uit van aslag met racistische en. Aan de deur van de [was een pvc-buis met nd materiaal bevestigd. 5 viel echter van de deur- fen brandde daarna op pp je van de woning op. toners hadden niets ge- ndstichter' kee gepakt hem - Een 18-jarige in- tan Werkendam is aan- len op verdenking van Öchting in een moskee pchem op 23 september, fee kan niet zeggen of leen gerichte actie of Igheid ging. Ook is niet jk of er meer arrestaties [verwacht. laagde proef rijopleiding fH Een proef met een ïwde rijopleiding in Gel- lis volgens de initiatief- Igeslaagd. Van de deel- iaan de Rijopleiding In p (RIS) slaagde 83 pro léén keer, 40 procent lan bij de gewone oplei- ide Rijopleiding In Stap- Igt de cursist vier modu- Érvan de eerste drie suc- piet een toets moeten [afgesloten. Ook moeten mers een slipcursus vol- blgens het Regionaal Or- peersveiligheid Gelder- (eft de nieuwe rijoplei- I cursisten meer zelfver- p. Daardoor slagen ze e tegen oddropping' ioam - Circa vijftig actie fs hebben gisteren uit hi ptest brood gegooid It Amerikaans consulaat Sterdam. Agenten die bij irond het terrein de pielden, lieten de actie- s rustig begaan. De ac- lers protesteerden met iddropping' tegen de ise acties in Afghanis- I bomalarm hooi in - Zes vestigingen Regionaal Opleidings ei ROC Aventus in Apel- ijn gisterochtend ont- na een bommelding, izend leerlingen moes- jebouwen verlaten een onderzoek werd in- De politie trof geen n. Het is het tweede loze irm. Vorige week woens- td het Edison College id na een valse bom- l merts trekt terug gen - De Groningse er S. Lammerts trekt ug als kandidaat-lijst- van Leefbaar Neder- hebben zich 22 men- didaat gesteld, maar 'tal ziet in dat het beter diter één serieuze kan egaan staan," aldus ns. Hij wil M. Kneep- n de Rotterdamse Stads- aar voren schuiven als tiefvoor de 'ultrarechtse' 'yn Het congres van r Nederland kiest op 25 'er een lijsttrekker. dinsdag 16 oktober 2001 putten/anp - Het recherche team dat onderzoek doet naar het meisje waarvan het hoofd, het rompje en vermoedelijk een hand is gevonden, gaat aangele verde informatie van zo'n 450 basisscholen nader onderzoe ken. De formulieren van de scholen bevatten bijvoorbeeld informatie over meisjes die mo gelijk vermist worden, langdurig ziek zijn of verhuisd zijn. Van de 7800 verstuurde brieven aan alle basisscholen in Neder land zijn er inmiddels ongeveer 5000 retour gestuurd. De scho len werden benaderd in de zoektocht naar de identiteit van het meisje, dat tussen de vijf en zeven jaar moet zijn. Het rompje werd eind augustus gevonden op het strand bij Put ten. Het hoofdje dook enkele dagen later op bij Hoek van Hol land. Zaterdag vonden twee meisjes in het Veluwemeer bij Harderwijk een kinderhandje. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut moet deze week uitwijzen of dat het een handje betreft van het meisje betreft. COMMENTAAR door onze Haagse redacteur Hans Jacobs den haag Meer ruimtelijke armslag voor de steden, geen ge rommel meer in de marges en duidelijke, heldere regels voor het landelijk gebied. Dat zijn de uitgangspunten van de PvdA bij de besprekingen over de toekom stige ontwikkeling van Neder land. Oud-minister Peper over handigde de voorstellen gisteren aan fractievoorzitter Melkert. La ter dit jaar komt het kabinet met een verdere uitwerking van de ei gen plannen, waarvoor in de 'Vijfde Nota ruimtelijke ordening' door minister Pronk (VROM) het startsein is gegeven. De PvdA vindt de voornemens van de eigen minister veel te vaag. Er worden te weinig keu zes gemaakt. Zo komt er in de optiek van de bewindsman tus sen steden en het echte platte land een soort schemergebied, balansgebieden of bufferzones geheten. Die moeten weg, stelt de grootste regeringspartij in de eigen nota 'Open land, groene steden'. De PvdA kiest voor een strikte scheiding tussen landelij ke en stedelijke gebieden, waar bij de 'steden' overigens wel een ruimere jas krijgen om al hun taken binnen de eigen grenzen te herbergen. Aan de grenzen moet minstens twintig jaar niet meer worden gemorreld. Volgens de plannenmakers zijn er drie soorten stedelijke gebie den. Allereerst is er de zelfstan dige stad, zoals Leiden en Haar lem, die de eigen broek kan op houden en zich verder moet ontwikkelen en moderniseren. Verder ziet de PvdA netwerkste den, zoals Utrecht, waar meer- Amsterdam - Gisteren was het de internationale Dag van de Witte Stok. De Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden probeerde in de Van Baerlestraat duidelijk te maken wat het in de praktijk betekent om met een visuele handicap door het leven te gaan. Foto: ANP/Juan Vrijdag dere kernen aan elkaar geklon ken zijn, en de 'meerstedenstad' - agglomeraties waar de steden- kluwen helemaal niet meer is te ontwarren. Voor elk van die steden ziet de partij verschillende toekomst perspectieven, waarbij in de Randstad wordt gekozen voor een gezamenlijk beleid voor ste den als Haarlem, Almere, Am sterdam en ook Hoofddorp en Schiphol. Daar waar nog flink gebouwd gaat worden, moet eerst worden gezorgd dat de in frastructuur klaar is, alvorens huizen worden opgeleverd. Ook moet het ruimtebeslag voor par keren worden verminderd door auto's inpandig of ondergronds te stallen. Op die manier blijft er in de steden ook nog ruimte voor groen. De PvdA wil een groot aantal nationale landschappen aanwij- Van Maaren al eerder omstreden leeuwarden/gpd - De gemeente Leeuwarden onderhandelt met burgemeester Van Maaren-van Balen over een spoedig vertrek. Beide partijen hebben advoca ten in de ring gestuurd. PvdA- wethouder en loco-burgemees ter De Haan zegt namens de ge meente, dat het gesprek gaat 'over de positie van de burge meester'. Binnen enkele dagen kunnen de onderhandelingen worden afgerond, aldus De Haan. Punt van onderhandeling is een financiële regeling. Het voortijdige vertrek van de burgemeester zal de gemeente volgens goed ingelichte bron nen zo'n twee miljoen gulden kosten. Na haar ontslag door Binnenlandse Zaken zal zij vrij zijn een andere baan te zoeken. De bezoldiging hiervoor komt dan niet in mindering op de af koopsom die ze van Leeuwar den ontvangt. Loco-burgemeester De Haan wil niet toelichten wat de aanlei ding voor de bestuurscrisis is. Burgemeester Van Maaren, voormalig wethouder van Haar lem, haalde zich deze zomer de woede van de wethouders op de hals, toen zij tijdens De Haans vakantie een externe adviseur vroeg de belastingdienst van de gemeente door te lichten. Haar start in Leeuwarden, begin 1999, was stroef. Na een jaar zei Van Maaren, dat zij erg moest wennen aan 'de Friese mentali teit'. Omgekeerd kon ook de den haag/anp - Het ziet ernaar uit dat de tandartsen minister Borst (volksgezondheid) over tuigd hebben om tot een ander pakket voor tandartszorg te ko men en het tandartstarief met 18 gulden te verhogen. Ze vraagt het College Tarieven Gezond heidszorg (CTG) beleidsregels hiervoor op te stellen. Daarna zal ze een besluit nemen, zo heeft ze gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. Alle tandheelkundige zorg zit sinds 1995 in de aanvullende verzekering van het zieken fonds. Alleen preventieve zorg zit in het gewone pakket, zoals periodieke controle en verwijde ring van tandsteen. Ruim 90 procent van de ziekenfondspati- Aantal arme kinderen groeit in Nederland door Cees Maas den haag - Het aantal arme kinderen in Nederland groeit. Eén op de tien minder jarigen heeft geen rooie duit te besteden omdat hij of zij opgroeit in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitke ring. Sinds 1990 is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen gegroeid met 15 pro cent. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Erasmus Universiteit uitvoerde voor de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) van de rijksover heid. Uit geldgebrek kunnen vier van de vijf ar me kinderen bijna nooit met vakantie of een dagje uit. Lid zijn van een sportclub is er meestal niet bij en verjaardagsfees tjes worden jaren overgeslagen. Er kan niet voldoende kleding worden gekocht en warm eten staat ook niet dagelijks op tafel. „Ik vind de uitkomsten schokkend, ook omdat het niet eerlijk is. Armoede mag geen negatieve gevolgen hebben voor kinderen, omdat kinderen geen schuld dragen," zegt dr. Erik Snel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij pro duceerde met twee collega-onderzoekers het rapport 'Kinderen in armoede. Op groeien in de marge van Nederland'. Nu is arm een relatief begrip, en Snel is de eerste om dat toe te geven. „Natuur lijk. Als je kijkt naar derdewereldkinderen zijn arme Nederlandse kinderen nog heel rijk, maar naar Nederlandse maatstaven gemeten zijn ze wel degelijk arm, en ze lijden eronder." Bepaalde groepen kinderen zijn slechter af in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen van minderheden sterk zijn oververtegenwoordigd onder de arme kinderen. Bijna de helft van alle Marok kaanse minderjarigen groeit op in huis houdens met een laag inkomen. De oorzaken van het groeiend aantal ar me kinderen liggen in de politiek en in maatschappelijke processen. Dr. Snel: „Kinderen en jongeren behoren tot de leeftijdsgroep die in verhouding het vaakst in armoede leeft. Vroeger viel deze twijfelachtige eer te beurt aan de oude ren. Er zijn dus de afgelopen tien jaar grote verschuivingen in de maatschappij geweest. Deels door het overheidsbeleid, denk aan de versobering van de kinder bijslag midden jaren negentig, en deels door de individualisering van de maat schappij en het toenemend aantal een oudergezinnen." Ongeveer de helft van de groei van het aantal arme kinderen kan worden toege schreven aan het eveneens toegenomen aantal eenoudergezinnen, een huishoud- type met, zoals het rapport het noemt, een hoog armoederisico. Toch is het niet altijd pure ellende wat de onderzoekers tegenkwamen in hun inter views met 54 ouders. Dr. Snel: „Een tweede opvallende bevinding zijn de gro te verschillen in de wijze waarop ouders en kinderen uit arme gezinnen hun situ atie ervaren. Sommige ouders zeggen dat ze ondanks alles nog wel kunnen rond komen. En uit verhalen van moeders blijkt een enorme creativiteit en opoffe ringsgezindheid waarmee ze steeds maar weer oplossingen weten te vinden voor moeilijke situaties. Maar aan de andere kant zie je veel depressieve ouders die zich overbodig voelen en het niet meer zien zitten. Ze voelen zich schuldig, juist tegenover de kinderen." Ook bij de kinderen zelf ontdekten de onderzoekers grote verschillen in hoe ze op hun armoede reageerden. Sommigen zoeken zelf oplossingen door baantjes aan te nemen en verjaardagsgeld op te sparen en anderen proberen de mentale spanningen die het gevolg zijn van ar moede te vermijden. Bijvoorbeeld door geen vriendjes thuis uit te nodigen en zo de armoede te verbergen. zen, veel meer dan het kabinet heeft voorgesteld. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan De Ve nen, de Utrechtse Heuvelrug- /Kromme Rijn/Plassengebied en de hele provincie Zeeland. In die gebieden komt geen algehe le bouwstop, maar alle ontwik kelingen moeten wel voldoen aan de eis dat ze bijdragen aan de kwaliteitsverbetering op landschappelijk, natuurlijk en recreatief gebied. Niet alle na tuurgebieden hoeven even goed bereikbaar te zijn, maar langs de kust zouden een paar plaatsen wel beter openbaar vervoer moeten krijgen, aldus de PvdA. De PvdA stelt voor de rol van de minister van ruimtelijke orde ning te versterken, en vergelijk baar te maken met die van de minister van financiën, die zich ook mag bemoeien met het be leid op andere departementen. Minister Klaas de Vries weet zich de vriend van alle rijks ambtenaren. De minister van binnenlandse zaken sloot gis teren met de bonden een CAO af, die voorziet in een loon stijging van 4,2 procent. Dat is een redelijk royaal gebaar van de baas van het overheidspersoneel op een moment dat de economische omstandigheden niet florissant zijn. Ambtenaren zelf zien het CAO-akkoord als een inhaal-ope ratie. Zij zijn de afgelopen decennia met hun inkomen ach tergebleven bij de markt, waardoor de overheid steeds meer moeite kreeg om goed opgeleid personeel binnen te halen. Jonge academici meden de overheid vanwege een stoffig imago en vooral vanwege een matig inkomen. Als werkgever verloor de overheid zo steeds meer terrein aan het particu liere bedrijfsleven, zo redeneren zij. De cijfers wijzen anders uit. In weerwil van een slecht imago blijkt de overheid een behoorlijke werkgever te zijn. Het ge middelde jaarloon van het overheidspersoneel ligt nog altijd aanmerkelijk hoger dan dat in het bedrijfsleven. In 2000 ver diende een ambtenaar gemiddeld 64.000 gulden, terwijl het inkomen in de particuliere sector op een niveau van 53.000 gulden lag, zo blijkt uit juist gisteren gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De forse loonstijging voor het overheidspersoneel komt op een vreemd moment. Minister De Vries maakt een royale af spraak met de bonden van overheidspersoneel, terwijl zijn collega van sociale zaken Vermeend nota bene de vakcentra les aanmoedigt tot loonmatiging. Nog begin deze maand probeerde Vermeend tevergeefs met de sociale partners tot afspraken te komen. De neergang van de conjunctuur plus de negatieve invloed van de aanslagen op de VS op de eco nomie maakten volgens Vermeend loonmatiging hard nodig. Ambtenaren zij een mooi inkomen gegund. Maar op deze manier maakt het kabinet-Kok zich enigszins ongeloofwaar dig in de discussie over de noodzaak van loonmatiging. Leeuwarder gemeenteraad niet goed met de burgemeester uit de voeten. Van Maaren volgde in 1999 Hayo Apotheker op. Zij was voordien acht jaar burgemeester van Weert. Daar was zij omstre den, evenals tijdens haar wet houderschap in Haarlem (1982- 1990). Partijen vonden haar in Weert te voortvarend in haar aanpak. Bij haar komst naar Leeuwarden nam zij zich voor 'een dienende leider' te zijn, die bruggen slaat tussen partijen en bevolkingsgroepen. Al vrij snel na haar aantreden stak kritiek op haar functioneren de kop op. In bestuurlijke en ambtelijke kring heette het dat zij te weinig leiderschap toonde. Zelf oordeelde Van Maaren dat ze de eerste anderhalf jaar niet goed had gefunctioneerd. „Ik heb Leeuwarden te kort ge daan", zei ze begin dit jaar. Vol gens haar was het hierna beter gegaan. Eind vorig jaar werd bekend dat zij van het ministerie van bin nenlandse zaken een coach had gekregen om haar te begeleiden. De verhouding tussen de burge meester enerzijds en de wet houders en de ambtenaren an derzijds bleef echter problema tisch. Deze zomer is PvdA-leider Ad Melkert vanuit Leeuwarden gevraagd naar een andere func tie voor Van Maaren uit te kij ken. im% BEWAKING H MET HONDEN a 4r 1 Rijswijk - Actievoerders van de Actiecampagne Koen hebben zich vastgeketend aan de hekken van het Biomedical Primate Research Center in Rijswijk. Ze willen dat er een einde komt aan de dierproeven bij het bedrijf. BPRC werd gistermiddag ook korte tijd ontruimd na een bommelding. Het is nog onduidelijk of er een verband bestaat tussen de actie en het loze alarm.Foto: ANP/Roger Dohmen enten is voor de tandartszorg aanvullend verzekerd. De tandartsorganisatie NMT en de Zorgverzekeraars Nederland willen dat tandsteenverwijde ring in de aanvullende verzeke ring komt. Omgekeerd worden dan enkele behandelingen aan het gewone pakket toegevoegd: een incidenteel consult bij pijn- klachten, röntgendiagnostiek, trekken en de behandeling van beschadigde voortanden bij jon geren tot 18 jaar. Periodieke controle wordt voor volwasse nen een keer per jaar. De tandartsen hebben deze zo mer acties gevoerd om hun zin te krijgen, onder meer door geen nieuwe patiënten aan te nemen. den hjkag/gpd - De salmonella- bacterie heeft weer hevig toege slagen. Vier doden inmiddels al in een Zwols verpleegcentrum. Een vijfde hoogbejaarde bewo ner verkeert nog in levensge vaar. Ondanks scherpe maatre gelen, uitgebreide voorlichting en strenge voorschriften kan de bacterie telkens weer slachtof fers maken. De salmonellabacterie gedijt vooral in kip en eieren, maar voelt zich ook goed bij varkens. Besmetting kan voorkomen in de stallen, slachterijen, slagerij en, maar ook thuis in de koel kast. Wie zelf besmet raakt, merkt dit aan een ernstige voed- selinfectie met hevige darm klachten. Gezonde mensen heb ben na een paar dagen nergens meer last van. Voor wie minder weerstand heeft - zoals de hoog bejaarden in Zwolle, maar bij voorbeeld ook zwangere vrou wen, zieken en kleine kinderen - kan de salmonella fataal zijn. Hoe vaak de bacterie toeslaat is nauwelijks te achterhalen. De Keuringsdienst van Waren geeft een grove schatting van zo'n 50.000 tot 100.000 salmonella besmettingen per jaar. Het Voe dingscentrum kan alleen het aantal van één miljoen voedsel vergiftigingen per jaar geven. Daaronder vallen dus alle keren dat iemand 'iets verkeerds' heeft gegeten. Al jaren wordt geprobeerd de salmonellabacterie klein te krij gen. Door bijvoorbeeld varkens bepaald verzuurd voer te geven, kan het aantal besmette dieren drastisch omlaag. Zuur voeder remt de infectie en doodt ziekte kiemen. In kippenstallen kan een luchtverversingssysteem verspreiding van de bacterie te gengaan, zo is vorig jaar ontdekt op een proefboerderij in de Ver enigde Staten. Toch is een voedselvergiftiging door salmonella nooit honderd procent uit te sluiten. Heel vaak gaat het mis in de keuken thuis. De kipfilet goed gaar bakken en geen rauwe eieren eten is de beste remedie om de bacterie te doden. Sinds 1 augustus hebben kipproducten verplicht een waarschuwingssticker op de verpakking. Maar de hoogbejaarden in Zwolle zijn ziek geworden en overleden na het eten van de maaltijd uit de centrale keuken van hun instelling. Voor keu kens waarin voor grote groepen wordt gekookt, geldt een specia le hygiënecode. „In grote keu kens heb je andere problemen", zegt een woordvoerster van liet Voedingscentrum. „Daar moet je vaak grote hoeveelheden be reid voedsel, nagerechten bij voorbeeld, snel afkoelen en dat is moeilijker dan kleine hoeveel heden." Als je niet snel koelt, heeft de bacterie alle kans om toe te slaan. „Bij een graad of 37 gedijt de bacterie heel goed." Toch kan het Voedingscentrum zich ryet voorstellen dat in Zwolle een besmet nagerecht de oorzaak is. Al een paar jaar mo gen ziekenhuizen en verpleeg huizen alleen werken met ge pasteuriseerde melk- en eier- producten waardoor besmetting wordt tegengegaan. De Keuringsdienst van Waren heeft nog geen idee wat de bron van de besmetting in Zwolle is. „Het onderzoek is lastig omdat we geen monsters meer kunnen krijgen van wat de beflbners vo rige week hebben gegeten zegt de woordvoerster. Ouderen en zieken voortaan geen kip of andere riskante ge rechten meer geven, gaat het Voedingscentrum te ver. „Er is niets engs aan, als je maar zorg vuldig met het eten omgaat." groningen/anp - Binnenkort zullen levende Nederlanders een deel van hun lever afstaan voor donatie. Dit verwacht de Groningse leverschirurg M. Slooff. De transplantatie is niet zonder risico. Eén op de twee honderd tot één op de vijftig do noren kan door de ingreep over lijden. Volgens Slooff zijn de operaties toch nodig. Het tekort aan levers voor transplantatie neemt toe. De arts gaat ervan uit dat vooral familieleden van le verpatiënten hun lever willen af staan. De Gezondheidsraad brengt binnenkort een advies uit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 3