'Niks inlijven en vooral niks Leiden' 7 DUIN BOLLENSTREEK De Prinsessestraat en haar probleempjes Valkenburgers zijn massaal tegen bebouwing vliegveld Heijmans eist direct vertrek krakei 'De Rijnsburger heeft te veel autè' Neem een proefabonnement, BEL 071-5128030 Speeltuin bij appartementen 'Warme winter' voor Wannond Katwijk pakt toerisme aan WEKEN VOOR 45,00 Bosloop voor scholieren lisse - Atletiekvereniging de Spartaan houdt zondag 4 no vember voor de vijftiende keer de scholierenbosloop in het Keukenhofbos in Lisse. Kinde ren vanaf groep vijf van de ba sisschool en kinderen van het voortgezet onderwijs mogen meedoen, maar ook ouders en docenten zijn welkom. De af standen variëren van 1.600 tot 3.000 meter en er wordt gelo pen per klassenlaag. De starts van de verschillende groepen vinden plaats tussen 11.00 en 13.00 uur. Inschrijven kan tot 19 oktober bij de Spartaan voor twee gulden per persoon. Ouderen en de euro valkenburg - Valkenburgse ou deren worden maandagmiddag 5 november van 14.30 tot onge veer 16.00 uur voorgelicht over de euro. Dat gebeurt in het ver zorgingstehuis Rijnweide. De voorlichting wordt gegeven door een deskundige van het Nationaal Forum voor de intro ductie van de euro. Bridgecursus in Rijnsburg rijnsburg Het Dienstencen trum aan de Smidstraat 16 in Rijnsburg begint een cursus bridge voor beginners. De kos ten voor de cursus bedragen 125 gulden per persoon voor 8 tot 10 lessen van twee uur. Al leen bij voldoende deelname kan deze cursus plaatsvinden. Aanmelden kan iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij het Dienstencentrum in Rijnsburg, telefoon 071-4020736. Voor 55 plussers wordt op dinsdagmid dag gebridged van 13.30 tot 16.30 uur. sassenheim - Bij het pas opgele verde appartementengebouw aan de Floris Schoutenlaan in Sassenheim komt een speeltuin- tje en geen parkeerplaatsen. Het Sassenheims college heeft dat besloten na overleg met de be woners van het nieuwe gebouw. Sommigen van hen wilden op de plaats van Floris Schouten laan 37 waar het speeltuintje is gepland liever parkeerplaatsen. De speeltuin gaat 36.000 gulden kosten en komt op de stoep. Op de kleine speelplek -met enkele toestellen en een paar banken- wordt een gedeelte gereserveerd voor voetgangers. De nadere in richting van de speeltuin ge beurt in overleg met de bewo ners. Voor het eerste overleg is nog geen datum vastgesteld. valkenburg - Valkenburgers zijn massaal tegen bebouwing van het marinevliegkamp. Dat blijkt uit een handtekeningenac tie, die de afgelopen weken on der de bevolking is gehouden. Meer dan 75 procent van de in woners boven de 18 jaar wil dat er niet gebouwd gaat worden. De gemeenteraad krijgt de handtekeningen waarschijnlijk tijdens de vergadering van 30 oktober aangeboden. De actie is een initiatief van de Vrienden van Wassenaar, die burgers van Valkenburg hebben gevraagd actie te voeren tegen het voor nemen van minister Pronk om het vliegkamp voor woning bouw te offeren. In Wassenaar zijn van de zomer al 4.700 handtekeningen verza meld van mensen, die tegen de bebouwing zijn. De handteke ningen maken deel uit van een bezwaarschrift, dat de Vrienden van Wassenaar hebben inge diend. De vereniging voert al ge ruime tijd actie tegen de opruk kende 'verstedelijking'. De Vrienden van Wassenaar zijn bang dat de Randstad verder verstopt raakt en zien liever dat het vliegveld een natuur- en re creatiegebied wordt met veel wandel- en fietspaden. Valken burger J. Boers heeft de actie in het Rijndorp gecoördineerd. Hij is met 71 vrijwilligers langs de deuren in Valkenburg gegaan. „We zijn nog niet helemaal klaar, we hebben nog een paar weken om de mensen die niet thuis waren te bezoeken." Boers weet waarom men niet wil dat er gebouwd gaat worden. „De Valkenburgers zijn verknocht aan het vliegveld." De krakers bij boerderij Hooghkamer in Voorhout. Als het aan eigenaar Heijmans ligt, moeten ze snel weg. Foto: Dick Hogewoning Vervolg van voorpagina regio - 'Een bittere pil', 'een don derslag bij heldere hemel', 'landje pik' en 'Niks Leiden'. De inwoners van Warmond komen superlatie ven te kort om te onderstrepen hoe erg ze het vinden dat hun dorp haar zelfstandigheid ver liest. In de Dorpsstraat hangt op verscheidene plaatsen een kleine blauwe poster met de woorden 'Warmond zelfstandig'. De pam fletten dateren van zo'n ander halfjaar geleden. Toen was het dorp ook in rep en roer over een naderend verlies van zelfstandig heid. De blauwe posters zijn al die maanden blijven hangen. „Als stil protest tegen het gekonkel dat achter de bureaus plaats vindt", constateert een vrouw die liever niet met haar naam in de krant wil. Terwijl zich zij in diverse be woordingen uitlaat over de 'dorpsschok', komt een handje vol mensen bij haar staan. „We zijn ons te pletter geschrokken toen we zaterdag de krant in de bus kregen." De omstanders hummen en knikken instem mend. „We hebben werkelijk gedacht dat de lokale politici de boel onder controle hadden. We zijn gewoon misleid. Vierkant misleid." „Samengaan met Oegstgeest is nog de beste optie, hoewel ik dat ook niet echt toejuich", vindt J. van Grieken. „Ze zeggen wel dat Oegstgeest en Warmond op elkaar lijken maar de menta liteit is toch verschillend. Daar is het de koude kak die de boven toon voert, hier de gemoedelijk heid." „Niks inlijven en vooral niks Lei den", is de mening van L. Steen bergen. Zelf is ze in Leiden ge boren, bekent ze, maar dat wil niet zeggen dat die gemeente 'kan gaan profiteren van War mond'. „En als er geen ontko men aan is, dan moeten we maar kiezen voor Sassenheim of Oegstgeest. Leiden betekent af- kaveling van ons gezellige, toe ristische dorpje. Dan hebben wij straks niets meer over en zijn de zakken van de gemeente Leiden flink gevuld." „Dat Warmond in de hele pro ces niet is gekend, is moeilijk te verteren", vindt J. van der Welle. „Even handjeklap en de toe komst is beslecht. Inspraak en democratie zijn ver te zoeken. Maar Warmond zal haar huid duur verkopen. We zullen tegen het verlies van zelfstandigheid blijven vechten. Tot aan de laat ste snik. De gemoederen zullen hier oververhit raken. Warmond gaat een warme winter tege moet." Zoeterwoude In Zoeterwoude gaat het er ogenschijnlijk wat minder emo tioneel aan toe. Toch zien veel inwoners niets in een fusie met Boskoop en Rijnwoude tot een Groene-Hartgemeente, zoals het provinciebestuur oppert. „We zullen er alleen maar op achter uit gaan", denkt R. Verhoork. „Door de gemeente groter te maken, krijgt de individuele burger minder invloed." Schoondochter C. Lemair is het helemaal met haar eens. „Ik ben bang dat Zoeterwoude dan vol gebouwd zal worden en er alle maal mensen van buitenaf ko men wonen. Terwijl het voor Zoeterwoudse starters al moei lijk genoeg is om hier een be taalbare woning te vinden." Haar schoonmoeder voegt daar aan toe: „Dat grootschalige hoeft van mij niet. Laat ons maar in een knus en gezellig dorpje wonen. Lekker truttig." De jonge moeders H. de Wit en S. Vijn zien ook al geen voorde len in een verbintenis met Bos koop en Rijnwoude. „Die plaat sen liggen zo ver weg, daar zit ten tienduizend weilanden tus sen. Ik zie er het nut niet van in. Dan kunnen we nog beter met Stompwijk samengaan," zegt De Wit. Vijn vult aan: „Volgens mij gaan we er alleen maar op ach teruit. Moeten we meer belas ting gaan betalen bijvoorbeeld." Voor V. Zuidwijk hoeft een her indeling niet, maar ze denkt dat er weinig tegen te doen is. „Ik lig er niet echt wakker van. Zoveel zal er niet veranderen volgens mij. Je blijft toch in je eigen huis wonen." Slijter E. Huttinga vindt een fu sie met Rijnwoude wel een goed plan. „Dat is een zelfde soort ge meente als Zoeterwoude, met dezelfde mensen en dezelfde mentaliteit. Maar met een fusie met Boskoop schiet Zoeterwou de niks op. Die gemeente is fail liet. Alleen Boskoop zal daar op vooruit gaan." De slijter, Bosko per van origine, zou het liefst willen dat Zoeterwoude zelf standig blijft. „Dan kan de ge meente haar eigen gezicht be waren. En blijft het groen be houden. Want na een fusie wordt er zeker gebouwd." Binnenkort restauratieplan monumentale boerderij Hooghkamer door Maarten Dekker den haag/voorhout - Ontruiming van de Voorhoutse boerderij Hooghkamer. Dat was de eis die gistermorgen werd voorgelegd aan de president van de Haagse rechtbank door de eigenaar van het monumentale pand, bouwbedrijf Heijmans. Die wil dat al le krakers die momenteel in Hooghkamer verblijven, zo snel mogelijk vertrekken. Volgens Heijmans zijn er meerdere redenen, die samen zwaarwegend genoeg zijn om de krakers per direct de deur te wijzen. Zo zou het gevaar bestaan dat er de komende maanden vuurtjes worden gestookt in Hooghkamer, omdat de krakers er niet kun nen beschikken over gas en elektriciteit. Bo vendien kan de slechte staat waarin het ge bouw verkeert tot persoonlijke ongelukken leiden. In dat geval kan Heijmans aanspra kelijk worden gesteld voor de schade. Ook moet de bouwer opdraaien voor de schade van afval dat door de krakers in een naast gelegen sloot zou zijn gedumpt. Maar Heijmans' belangrijkste argument voor directe ontruiming was het feit dat bin nenkort ('binnen enkele weken'), een res tauratieplan zal worden ingediend bij mo numentenzorg, gevolgd door een bouwaan- vraag bij de gemeente Voorhout. Heijmans wil Hooghkamer opknappen en in de direc te omgeving vier landhuizen neerzetten. ord eert r (di Op de vraag van de president war bouw op z'n vroegst kan beginne: m echter naar voren dat dit nog tennvr' halfjaar op zich zal laten wachtenl 121 de molen van de verdediging, die 9 e'e het geen zin heeft om de krakers pi op straat te zetten. De advocate, die formeel slechts Itl voor twee van de vijftien krakers, 1 i ook dat ze geen gevaar lopen door! f I blijf in Hooghkamer. De ernstigste menten aan de boerderij hebben de zelf verholpen, dus is het volgens dsv; vrouw uitgesloten dat Heijmans n)0U( declaims zal worden geconfronta uitspraak volgt over een week. katwijk - Katwijk wil nader onderzoek naar de economi sche effecten van het toeris me in het dorp. De laatste keer dat zo'n onderzoek plaatsvond was in 1991. On langs werd bekend dat het aantal beschikbare particu liere bedden voor toeristen in het dorp sinds die tijd daalde van 1325 naar 130. Wat daarvan de effecten op de langere termijn zijn, is echter niet bekend. Voor de korte termijn hebben burge meester en wethouders al een aantal plannen om de toerist in Katwijk te houden. Die plannen lopen uiteen van openbare douches op het strand, het openhouden van de zomeracademie tot een minigolfbaan en meer terrassen. Ook staat een re gelmatige enquête naar de voorkeuren van de badgas ten op de wensenlijst. Voor de uitvoering daarvan en voor het langverwachte on derzoek naar het verblijfstoe- risme in Katwijk wil het col lege jaarlijks 70.000 gulden extra beschikbaar stellen. De plannen liggen van 22 ok tober tot 17 november ter in zage in het gemeentehuis. J I0TI De Prinsessestraat in Lisse is rijk aan kinderen en wordt steeds rijker. De lange smalle straat in het centrum heeft de beschikking over een klein le gertje van wel 37 Lissenaartjes jonger dan tien jaar en het wor den er steeds meer. Da's mooi. Die kinderen willen allemaal spelen, en dat geldt straks waar schijnlijk ook voor die nog-net- niet-geborerten. Er moet dus een speeltuintje voor de aller kleinsten komen, dat is duide lijk. Minder duidelijk is op wel ke manier dat kan gebeuren. Straatbewoonsters Lia Baaij en Johanna Emens zijn anderhalve week geleden begonnen met een initiatief om het speeltuin tje voor elkaar te krijgen, maar zijn nog niet erg opgeschoten. „Hoe pakje zoiets aan?", vra gen de bijna-buurvrouwen zich af. De eerste stappen waren nog eenvoudig, want de analyse van de huidige situatie was snel af. De probleemschets luidt in een paar woorden aldus: Mogelijke oplossingen zijn niet praktisch en praktische oplossingen zijn niet mogelijk. Zo heeft een van de oudere buren de achtertuin met houten speelrek openge steld, maar die geste gaat aan populariteit ten onder. Wat be doeld is voor pakweg een kind of zes is niet geschikt voor het drie-, vier- of zelfs vijfvoudige aantal dat regelmatig daar wil komen spelen. Onder redactie van Rob Onderwater tel. 0715356457 Een ander voorbeeld: De speel tuin Marijke is heel mooi, wordt binnenkort zelfs opgeknapt, maar is voor zulke piepjonge kinderen net iets te ver weg. Moeders en vaders houden hun hart vast bij de gedachte aan de Kanaalstraat die hun kroost moet oversteken om bij Marijke te komen. Dat is dus ook geen optie. Het wegdek van de Prinsesse straat tenslotte, biedt niet vol doende soelaas: tussen de ge parkeerde auto's is gewoon geen ruimte. Het aloude en oer- Hollandse spelletje stoepran den zal het wat de toekomst be treft niet van Lisse-centrum moeten hebben, want de lande lijke norm van 1,3 auto per wo ning doet in de Koningsbuurt lachwekkend laag aan. Boven dien is de Prinsessestraat ook nog eens de eerste 'niet-blauwe straat' vanaf het winkelcen trum: Hier kan geparkeerd wor den zonder gebruik te hoeven maken van de parkeerschijf. Een wetenschap die goed be kend lijkt bij het winkelperso neel van het Blokhuis. Wat nu gedaan? Zou een speel tuin in de straat niet wat zijn? Maar hoe pak je dat aan? Waar moet-ie komen? En wie gaat dat betalen? Lia Baaij heeft alvast samen met Johanna Emens een kleine volkstelling uitgevoerd. „Het zijn er 37", zegt Lia Baaij van nummer 75. „Inclusief een paar kinderen uit de Nassaustraat en de Beatrixstraat, maar zonder de kinderen die er aan zitten te komen. Bijvoorbeeld die van mij. We zitten in deze straat nog zeker een jaar of acht ruim in de jonge kinderen, dus dat is de investering wel waard. Samen hebben ze vorige week maandag de stoute schoenen aangetrokken en zijn ze op wet houder Jaap Schuijt afgestapt. „We kenden die man helemaal niet, dus gingen we op de bij eenkomst voor de centrumbe woners naar burgemeester Van Zon, maar die had er blijkbaar niet zo veel mee te maken. 'Ga Het bewijs is geleverd. De Prinsessestraat in Lisse barst van de kinderen. Foto: Dick Hogewoning maar naar mijn buurman', zei ze. Dat was meneer Schuijt en die was ook aardig", zegt Jo hanna Emens van nummer 67. „Op zich moet je het ijzer sme den als het heet is en de ge meente heeft nu aardig wat geld. Je hoort dat er financieel wat mogelijk is in Lisse", vertelt Lia Baaij. „Wethouder Schuijt zei dat hij er naar zou kijken, maar moeten we daar op wach ten? Wat moeten we nu eigen lijk doen? Wanneer moeten we aan meneer Schuijt vragen wat er gaat gebeuren?" De plek van de speeltuin is al uitgezocht. In de bocht van de drukke en smalle straat is een strookje groen en die zou mooi kunnen dienen als locatie voor het speeltuintje. „We zijn bang dat de mensen die daar naast wonen bang zijn dat ze last krij gen van lawaai", zegt Johanna Emens. „Ik denk het eigenlijk niet, want volgens mij zijn ze heel aardig en hebben ze zelf ook twee kleinkinderen. Denk je dat we ze moeten vertellen dat we bezig zijn om de gemeente te vragen om naast hun huis een speeltuin aan te leggen?" Het antwoord op de vraag hoe de speeltuin er uit moet gaan zien is makkelijker te krijgen. De moeders willen een paar bankjes om te zitten terwijl hun kinderen zich vermaken. En de kinderen zelf? Om daar achter te komen is een simpel 'Wat willen jullie?' genoeg. „Een klimrek, een glijbaan net als oma heeft en een wippertje." „Nee joh, een draaimolen. Of een voetbaldoel." ,Nee, helemaal niet een voet baldoel. Dan krijg je altijd een bal tegen je hoofd aan." „Nou, dan wil ik geen draaimo len." „Joh, daar mag jij geeneens op." „Ik ga niet meer met jou spe len." Heel eventjes leek het allemaal zo eenvoudig. GERARD BAAS door Gerard Baas rijnsburg - De Rijnsburger en zijn auto. Daarover werden gis teravond tijdens het eerste dorpsdebat over de toekomst van het dorp harde noten ge kraakt. Volgens het adviesbu reau KMPMG is het gedrag van de Rijnsburger in en rond de au to aan een upgrading toe. En die mening werd gisteravond dooi de zeventig Rijnsburgers die in de Voorhof kwamen meepraten over de leefbaarheid, wonen en voorzieningen in het dorp voluit gedeeld. „Rijnsburgers zijn gemakzuchtig en we hebben te veel auto's op een te klein gebied. Mag u raden wat dat voor gevolgen heeft", zei een Rijnsburger in een van de zes workshops, die na de ope ning aan de hand van de drie thema's werden samengesteld. Hij wachtte het antwoord van workshopleider en KPMG-con- sultant Han Hiemstra niet af en ging verder: „Voor elk bezoekje aan de slager, bakker of groente boer stappen ze in de auto en die zetten ze dan honderd meter verderop op de stoep neer ter wijl ze boodschappen doen. En natuurlijk worden alle kinderen met de auto naar school ge bracht. We kunnen hier beden ken wat we willen, maar als die gemakzuchtige mentaliteit er niet uit gaat, schieten we niets op." Vóórdat de zes workshops over de zaal werden verdeeld, stelde debatleider Dirk Louter een simpele vraag: Woont hij lekker? Welk cijfer geeft de Rijnsburger aan zijn eigen dorp? Burge meester Van der Lee kon tevre den zijn, want de meesten kwa men uit op een dikke voldoen de. Dat was te danken aan de gezelligheid van de Rijnsburger, zijn doorzettingsvermogen, het thuisgevoel in het dorp en zijn prettige open mentaliteit. Ook al waren enkelen het daar niet mee eens. Een vrouw zei dat ze na 25 jaar in het dorp soms nog steeds als 'de vreemde buur vrouw' werd gezien, een ander hekelde het gebrek aan groen in het dorp dat 'de wereld in bloei wil zetten' en iemand noemde het rijgedrag van haar dorpsge noten over het algemeen 'asoci aal'. „Toen ik hier twee dagen woonde, merkte ik al dat ieder een door rood licht rijdt en de openbare weg af en toe ziet als een racebaan. Dat gevoel heb ik nog altijd." De workshop die het thema leefbaarheid tackelde, ging op dat gevoel verder. Men 00i er over eens dat de no zich' sterk moest mak 11 handhaving van de wen fr£ gedoe met gele en rod: ner werkt niet. Gewoon ma F1 bon, we hebben toch» au met kleine kinderen d* 101 uitleggen wat de regels ik in Katwijk fout parket voor honderd procent n bon, in Rijnsburg is dati cent." Het bijbouweni keerplaatsen of onder garages werd niet also gezien. 'Te weinig of duur'. Het uitgeven van ||C1 vergunningen werd alsi nenhalen van het Pa *er Troje beschouwd. De 1101 die het zei maakte nietl nu wat hij bedoelde, maan W01 wel bijval uit de zaal y. De thema's wonen en ningen leverden minde discussie op: Rijnsbur: thans het deel dat in Do aanwezig was, wil dal R-Ïï gebouwd wordt voor st [t v ouderen en dat men nu aan Katwijk en Valkent aan Leiden. Overigens een voor doorstroming lvm woningmarkt, zoals ,sm voor lekker weer is: e ¥aa doel, maar niemand w |0_. dat voor elkaar krijgt. en r Bij 'voorzieningen' vid ej,( men tevreden was ova ,en brek aan hoogbouw in van trum en de lage crime, furj het dorp, alleen vond S0Q jammer dat jongeren d jse openbare ruimtes vaal ncje negatieve wijze bepala g0( voelen wel wat voor e n(jf cultureel centrum. leis de Immanuëlkerk had- r00 catie daarvoor: „Bij a fsr kerk, daar is ruimte zal SI1 afbreken om te kuur eru wen. Ja weet je. ik bene »e(j ren Rotterdammer, ik t )me een snelle aanpak en< ,st] je soms even een pd |S[C opmerking maken.rs j Burgemeester Van der Dr(j blij was met de 'kritist waardevolle' inbreng, )cjp debat af met een set )ze bekentenis: „Ooit had F n qj een parkeersui veillani BVa maar toen die in de i m parkeerbonnen uitdeel js bijna gelyncht. En n j,0l komen er bij mij me lvo kantoor, die woedend I )ecj nen aan mij laten zien; d het lef vandaan halen e de keuren voor fout parkf fe ik kan het alleen maar 0rp als u het heeft over mei en verandering." jge iei iser

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 16