LEIDEN REGIO Leiden Rol spiercellen bij ontstaan astma Meer verzuim op middelbare scholen gemeld De 'belachelijke' regels op 3 oktober GERECHT 'Europa zal Afghanen steunen' MIDDEN ZUID NOORD 972 dinsdag l6 oktober 2001 ADDER Nieuws en berichten uit en over de Leidse wijken, zbuurthuizen en van de wijkverenigingen, gerangschikt stadsdeel. Persberichten en wijkbladen kunnen worden jurd naar Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden, gx; 071-5321921; e-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl IP Met het geld dat Werkgemeenschap 'de Ratel' vorig jaar ntvangen tijdens het Zilveren Veergala, waren zij in de gele- i schrijfster Yvonne Keuls uit te nodigen voor een voor- [Yvonne Keuls heeft al diverse boeken geschreven, waaron- •vtouw mijn moeder' dat bekroond werd met de Trouw Pu- irijs 1999. De voordracht is zondag 21 oktober van 10.30 tot iur in het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a. Ook niet-le- nnen naar haar voordracht komen luisteren. Voor hen be lle entree 8,50 gulden, voor leden 6 gulden. k Buurtvereniging Maredorp verzorgt vrijdag van 20.00 tot iur een kaart- en sjoelavond in buurthuis De Pancrat. Per dragen de kosten drie gulden en voor 50 cent is er ook altijd prij. De zaal van het buurthuis aan de Middelstegracht 85 Q 19.00 uur open. US In de Koolzaal van de Centrale Bibliotheek aan de iuaat is zondag 21 oktober om 14.00 uur een lezing over iker door Mira van Bemmelen. Vorig jaar heeft zij een ichreven over haar persoonlijke ervaringen, van zowel de ie als de psychisch-emotionele kant bezien. Sinds een aan- h werkt zij met energiebehandelingen en leidt zij cursussen Ie ontwikkeling. De toegang bedraagt 7,50 gulden, voor le lden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van de Cen- iotheek. IVEST Bij het COC aan de Langegracht 65 wordt donderdag DO uur de film 'American Beauty' vertoond. De entree be- r gulden, voor vrijwilligers en leden is de toegang 2,50 gul- luitend is tot 1.00 uur het café open. Het COC is vrijdag jangelijk voor vrouwen: Three times a Lady. Vanaf 17.00 len en om 20.30 uur houdt Geertje Mak naar aanleiding tboek 'Mannelijke vrouwen' een lezing. Aansluitend is er at 2.00 uur. De entree bedraagt 5 gulden. Zaterdag is er van uur een disco met dj Meivin. 5TEIN De eerste paddestoelenexcursie in polderpark Cro- in een serie van vier vindt zondag 21 oktober plaats. De ing Vrienden van het Polderpark Cronesteyn verzorgt deze indleiding voor beginnende en gevorderde paddestoelen- Er wordt om 14.00 uur begonnen vanuit het bezoekerscen- leigersbos, midden in het polderpark. De excursie duurt ir 1,5 tot 2 uur. URG Koersballen is een leuke sport en kan door iedereen [gespeeld. Het is in enkele minuten aangeleerd. De bedoe- Ikoersbal is om een bal vanuit een afspeelvak zo dicht mo- een vooraf geplaatste kleine witte bal te rollen. Voor len per maand kan koersbal elke vrijdagmiddag van 13.30 uur in buurthuis Matilo aan de Zaanstraat 126 worden fed. Informatie: 5412515. ffo buurtcerifrfiifitfe Kdoi wordt elke woensdagochtend tot 11.30 uur naailes gegeven door een vakkundig en erva- fcente. De kosten voor vijf lessen bedragen 47,50 gulden, de ik is gratis. Voor stof en garen moet zelf worden gezorgd, [kunnen 55-plussers van 14.00 tot 16.30 uur bingo spelen. Irtcentrum staat aan de Driftstraat 49. I Voor vrouwen en meisjes vanaf 15 jaar met eetstoomis- int maandag 29 oktober van 19.00 tot 21.30 uur een cursus rouwengezondheidscentrum Hara. Er is sprake van een leem wanneer iemand bijvoorbeeld de hele dag aan eten of n denkt. Ook eetbuien, opzettelijk braken, vasten, extreem ixeermiddelen slikken zijn tekenen van een eetprobleem, de cursus wordt informatie gegeven over gezonde voeding itronen. Er is begeleiding door een psychologe NIP, die er- leskundige en maatschappelijk werkster is. De kosten be- iO gulden. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een intakege- oor meer informatie kan contact worden opgenomen met deppelink-Marck, 5013115 of Hanneke Kallenberg, EST Postzegelvereniging Philatelica houdt donderdag een contactavond. Leden en belangstellenden zijn om 20.00 torn in de kantine van de dependance van het Dr. Visser 't ceum aan de Anthonie Duycklaan 1. ERKWARTIER De Leidse Ruilvereniging Koningskerk houdt 19 oktober een ruilavond voor verzamelaars van munten, ils, prentbrief- en telefoonkaarten. Iedereen die zijn verza- vil uitbreiden is tussen 19.00 en 21.45 uur welkom in is 't Spoortje aan de Bernhardkade 40. Ook is er een kavel- De entree bedraagt voor niet leden 1,50 gulden, voor jeugd iet 15 jaar is de toegang slechts één gulden. De ruilvereni- zorgt zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur tevens amelaarsdag voor verzamelaars van allerlei materiaal, zo- lorbeeld flippo's, lucifermerken of suikerzakjes, ook in lis 't Spoortje. De entree hiervoor bedraagt twee gulden, en één gulden. Voor meer inlichtingen: telefoon 0252- Leidse promovenda onderzoekt prikkelbaarheid van luchtwegen door Wilfred Simons leiden - Astma is mogelijk een spierziekte. Dit stelt de Leidse astma-onderzoekster Dunja An- nema-Schmidt (33), die vorige week promoveerde op een on derzoek naar de manier waarop chemische stoffen het spier weefsel in de luchtwegen beïn vloeden. Tot nu toe werd ge dacht dat astma een aandoe ning van het autonome zenuw stelsel of het immuunsysteem is. Nu lijkt het erop dat spieren ac tief bijdragen aan het ontstaan van luchtwegontstekingen en die zelfs kunnen oproepen. An- nema's onderzoek was gericht op het beter begrijpen van ast ma. Het biedt niet direct uitzicht op een betere behandeling. Astma is een longaandoening die in West-Europa zo'n tien procent van alle kinderen treft en vijf procent van de volwasse nen. Tijdens een astma-aanval kan de patiënt nauwelijks ademhalen doordat de luchtwe gen vernauwen. De longen rea geren op prikkels, zoals huisstof, pollen, huidschilfers van katten, honden of vogels. Gezonde mensen hebben daar geen last van. De luchtwegen van de ast mapatiënten reageren echter overgevoelig. „De reactie is te heftig, ongebalanceerd", zegt Annema. Het aantal astmapatiënten groeit sterk, met een verwachte toename van vijfentwintig pro cent in de komende tien jaar. De oorzaak van die toename is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat leefomstandigheden (het al dan niet hebben van broers en zusters, het wonen in de stad of op het platteland) er iets mee te maken hebben. Het is niet be kend wanneer de gevoeligheid voor astma ontstaat. Mogelijk gebeurt het al in de baarmoe der, of in de loop van de eerste levensjaren. Ook is het mogelijk dat astma zich pas openbaart na blootstelling aan een infectie. Zeker is dat de kans om astma te krijgen groter is als één van de ouders er ook aan lijdt. Erfelijk heid speelt dus een rol. .Astma is een 'multifactoriële ziekte'," zegt Annema. „Erfelijkheid, om- h Onderzoekster Dunja Schmidt vermoedt dat spiercellen die voor astma gevoelig zijn, in de longen actief een ontstekingsreactie oproepen. Foto: Henk Bouwman geving en lichaamseigenschap pen spelen alle een rol bij het ontstaan van astma." Hoe een allergische astma-ont steking in zijn werk gaat, is al in grote fijn bekend. Als een allerg- een (huisstof, pollen) de lucht wegen binnenkomt, verbindt de stof immunoglobine-E (IgE) het allergeen (huisstof, pollen) aan een 'mestcel'. Die scheidt met een daarna de ontstekingsstof histamine uit. „Iedereen die wel eens door een mug gestoken is, weet wat histamine is", zegt An nema. „De histamine in de muggensteek maakt de huid rood, zorgt voor een zwelling en voor jeuk. In het longweefsel veroorzaakt de histamine uit de mestcel een samentrekking van spiercellen, om precies te zijn: in de luchtwegen. Die worden kleiner, waardoor de patiënt het benauwd krijgt." Door ontste kingsremmers als cortison in te ademen, kan de ontsteking wor den bestreden. Annema kreeg voor haar onder zoek de beschikking over weef sel van longkankerpatiënten bij wie een deel van de long was weggesneden. Hieruit isoleerde zij luchtwegbuisjes ter dikte van een macaroniboogje. Hiervan sneed zij ringetjes van twee tot vier millimeter dik die zij in een petrischaaltje levend hield. Ver volgens koppelde zij het ringetje aan een metertje met een schrijfnaald, waarna ze er prik kelende stoffen als histamine en allergenen aan toevoegde. Het ringetje trok dan samen, de schrijfnaald sloeg uit. Al snel bleek dat de samentrekking bij rokers veel heftiger was dan bij mensen die niet rookten of die drie jaar voorafgaand aan de operatie niet hadden gerookt. Dat astmapatiënten niet moeten roken, lijkt logisch. Maar de overgevoeligheid van de longen bij rokers was nooit eerder in EU-commissaris Patten in Leiden door Wilfred Simons leiden - De Europese Unie zal Afghanistan niet in de steek la ten na de val van de Taliban. Deze belofte deed EU-commis- saris Chris Patten (Buitenlandse Zaken) gistermiddag in het Aca demiegebouw van de Universi teit Leiden. Welke vorm de EU- bemoeienis met Afghanistan moet krijgen, kon Patten nog niet zeggen. Zeker is dat de EU honderden miljoenen euro's in het land wil steken om er wel vaart en stabiliteit te brengen. „Dat is ook een Europees be lang", aldus de 57-jarige Brit. Patten, die wereldfaam verwierf als de 'laatste gouverneur van Hong Kong (1992-'97) was in Leiden op uitnodiging van het International Institute for Asian Studies (HAS). Dit Leids-Amster- damse onderzoeksinstituut pro beert twee keer per jaar een aansprekende politicus of ge leerde naar Nederland te halen voor het geven van een lezing. Patten heeft sinds zijn aantre den als buitenlandcommissaris van de EU vooral hard gewerkt aan het verbeteren van de rela ties met Zuid-Oost Azië. De noodzaak hiervoor ligt in het mondialiseringsproces dat de wereld meemaakt. Over het ge heel genomen is mondialisering goed, meent Patten. Het brengt werk en welvaart tot in de meest afgelegen delen van de wereld. Welvaart is weer een voorwaar de voor scholing en het ont staan van democratie. Maar mondialisering heeft ook een 'donkere zijde', erkende hij. Er dreigt een botsing van culturen, van mensen die zich beledigd voelen nadat zij kennis hebben gemaakt met waarden die zij niet delen. Patten liet er in het Academiege bouw geen misverstand over bestaan dat de EU respect voor mensenrechten, democratie, pluralisme en voor economi sche en politieke vrijheid moet uitdragen. Er zijn in Azië politie ke denkers die zulke waarden als 'niet-Aziatisch' afwijzen. Dat vindt Patten onzin. Zij zijn 'vij anden van het fatsoen', 'gekken die aansturen op een gevecht tussen twee culturen'. Osama bin Laden is één van hen. „Ter reuraanslagen brengen in Azia tische gezinnen net zoveel ver driet als in Europese. Tegelijker- met een neerbuigend ije staat hij voor de kan ter: horeca-uitbater Ben lij is gedaagd omdat hij eidens Ontzet 2000 wei- nbuitentaps om twaalf ichts te sluiten. Het n hele heisa. De politie 'rde hem herhaaldelijk, ijkx gooide zijn kop in Uiteindelijk trok D66- ler Pechtold zelf de dra- de geluidsinstallatie uit !rker en nam de politie 'f27, dat bleef tijdens de ak onduidelijk) bierkop- 1 in beslag. Die haalde ouwens nooit op bij jus- arom eigenlijk niet?, thter D. Ceha-Prins we- n. dat is allemaal van de ij", zei Luijkx, die in een wjeanspak voor de jerschijnt. jaar al is Luijkx cafébaas Vijf kroegen heeft hij kt Achttien van die aren was het op 3 okto- f gewoonte dat de langzaam maar zeker politie surveilleerde in de stad en vroeg de caféhou ders zo zoetjes aan de muziek uit te doen en de alcoholver koop te staken. De ene kroeg sloot wat later dan de andere, waardoor het 3 oktoberfeest de gelegenheid kreeg om op een rustige manier uit te doven. Dat was goed, vindt Luijkx. Het gaf nooit problemen. Tot vorig jaar. Toen moesten de buitentaps voor de cafés in de nacht van 2 op 3 oktober ineens om 0.30 uur sluiten en in de nacht van 3 op 4 oktober zelfs al om 24 uur. Luijkx vond dat hij dat niet hoefde te pikken. In zijn ogen maakte de gemeente de zaak er nog erger op door de maatregelen 'op het allerlaatste moment' per advertentie in de kranten bekend te maken. Op 15 september pas waren de maatregelen bekend en Luijkx zelf hoorde er pas de 24ste van, toen de gemeente de maatrege len uitlegde tijdens een vergade ring van portiers. „Ik ga niet lo pen wachten met de voorberei dingen voor 3 oktober totdat de gemeente een keer laat weten wanneer mijn buitentap dicht moet. Dan kun je niks meer or ganiseren, want die gemeente komt veel te laat", fulmineerde hij voor de rechter. „Begin sep tember, dat zou een goed tijd stip zijn." Luijkx ging dus mooi niet dicht. „Om 12 uur 's nachts stonden er duizenden mensen voor de deur van de Hut van Ome Henne en Malle Babbe. Die kon ik toch niet wegsturen? Dan werd het geheid vechten." Ergerlijk was ook dat de oliebollenkraam op de kermis bier ging verkopen, juist op het moment dat Luijkx zijn zaken moest sluiten. „Dat is toch belachelijk?", roept de ho- recabaas met de armen over el kaar gevouwen. Hoe ging het dit jaar, wilde de rechter weten. Nou, hartstikke goed. De maatregelen waren tij dig afgekondigd, de sluitingstij den waren veel ruimer en alles was van te voren keurig met de ondernemers doorgesproken. „Nu is het zo afgesproken: om 1.30 uur de muziek uit, om 2.30 uur tap dicht." Daar was de officier van justitie 'verheugd' over. Maai- ja, vorig jaar was het toch maar mooi verkeerd gegaan. Luijkx mag weinig op hebben met de hoge heren op het stadhuis', wet is wet. En Luijkx had die willens en wetens gebroken. Hij had zelfs tegen de agenten gezegd: 'Ik aanvaard alle consequenties!' Een boete van 2000 gulden was een laboratoriumopstelling aan getoond. Roken verhoogt de prikkelbaarheid, toonde Anne ma aan. Tot voor kort namen onderzoe kers altijd aan dat de spieren in de luchtwegen alleen samen trekken na het binnenkomen van een prikkelende stof. Anne ma vermoedt echter dat de al lergie-gevoelige spiercellen bij astma actief een ontstekingsre actie uitlokken. Door het afge ven van signaalstofjes - cytokm- en en chemokinen geheten - moedigen zij mestcellen en an dere ontstekingscellen aan om histamines uit te scheiden en andere stoffen die ontstekingen veroorzaken. In een vervolgon derzoek wil Annema dan ook spiercellen van luchtwegen kweken. Ze wil onderzoeken hoe zij zich gedragen als ze aan allergene stoffen en aan cytokin- en en chemokinen worden blootgesteld. leiden - Het bureau leerplicht zaken van de gemeente Leiden heeft het afgelopen schooljaar fors meer meldingen van schoolverzuim te verwerken ge kregen dan in het jaar ervoor. De stijging doet zich voor in het voortgezet onderwijs. Uit die hoek kwamen in het schooljaar 2000-2001 161 meldingen van scholen binnen, tegen 126 in schooljaar 1999-2000. In het ba sisonderwijs is - wat schoolver zuim betreft - nog steeds een dalende lijn te zien: de scholen trokken vorig schooljaar 55 keer aan de bel bij bureau leerplicht zaken tegen 59 maal in het schooljaar 1999-2000. De stijging van het aantal mel dingen uit het voortgezet onder wijs bedraagt 28 procent. Het bureau leerplichtzaken weet er, net als voor het lagere verzuim cijfer een jaar eerder, geen goe de verklaring voor te geven. „Naar aanleiding van het vorig jaarverslag is een onderzoek ge start. Niet zozeer om de daling van de meldingen (in het schooljaar 1999-200, red.) te achterhalen, als wel om een beeld te krijgen van hoe groot het probleem van (dreigend) schoolverzuim is", schrijft het bureau in zijn laatste jaarver slag. „Het is de vraag of het aan tal meldingen iets kan zeggen over het daadwerkelijk school verzuim. Het kan ook zijn dat het aantal meldingen is afgeno men omdat scholen niet of min der snel een probleem hebben aangemeld." De daling is het afgelopen schooljaar weliswaar weer om gezet in een stijging, maar de vermoedelijke oorzaak voor de nieuwe cijfers kan - omgekeerd - nog altijd kloppen: wellicht trekken de scholen nu juist weer sneller aan de bel. Het onder zoek is nog steeds niet klaar, het wordt binnenkort afgerond. Ook is er deze maand een werkcon ferentie waar het bureau leer plichtzaken tot duidelijke af spraken met de scholen hoopt te komen. Van de 161 meldingen uit het voortgezet en voortgezet speci aal onderwijs, vorig schooljaar, valt op dat het - in tegenstelling tot verzuimpraktijken in het ba sisonderwijs - praktisch nooit om iuxeverzuim' (vakantie, fa miliebezoek) gaat. De grootste groep spijbelaars (64) bestaat uit jongeren met persoonsproble men (onder andere persoonlijk heids- of gedragsproblematiek, angsten, hoogbegaafdheid en suïcidaal gedrag). Nog eens 55 meldingen gingen over jongeren die problemen hadden met le ren of met hun schoolkeuze. De gemeente Leiden telde vorig schooljaar ruim 14.000 leer plichtige kinderen. Basisonder wijs en voortgezet onderwijs bij elkaar opgeteld, schakelden de scholen bij elkaar 216 keer het bureau leerplichtverzuim in. Ook kwamen er nog eens 130 verzoeken om informatie bin nen. Het ging telkens om (drei gend) relatief schoolverzuim, waarbij de leerplichtigen wél op school zaten, maar soms of veelvuldig ongeoorloofd weg bleven. In absoluut schoolverzuim (bij leerplichtigen die niet eens op een school staan ingeschreven) heeft het bureau leerplichtzaken op dit moment geen inzicht. Het bleek nog te moeilijk om het re gistratiesysteem te koppelen aan de bestanden van de gemeente Leiden, om dergelijke jongeren op te sporen. Binnenkort is dat wel mogelijk: voor 1 januari moet er een over zicht zijn van deze gevallen. Het bureau leerplicht wil wat hen betreft een lik-op-stukbeleid gaan voeren. Hetzelfde geldt voor leerlingen die zich schuldig maken aan ongeoorloofd vakan- tieverzuim. Meldingen daarover moeten voor november al zijn afgehandeld. tijd stel ik vast dat onze 'wester se waarden' tot voor kort in het Westen lang zo algemeen niet waren. We zijn de uitvinders van de democratie, maar ook van de goelag en de gaskamer. Dus: hoe westers zijn ze eigenlijk?" Patten werd zeer gemotiveerd om een menselijker wereld te maken toen hij het door een burgeroorlog vernietigde Soe dan bezocht. Aan de grens met Eritrea bezocht hij een vluchte lingenkamp van UNHCR, waar maar liefst 12.000 kinderen wa ren. Op de vraag hoe die kinde ren in het immense Afrikaanse landschap het kamp hadden ge vonden, antwoordden ze: 'Het was simpel. We volgden het spoor van de lijken'. Daarna zongen ze Patten toe in het Dinka, de lokale taal van Zuid- Soedan. „Ze zongen een tekst uit Jesaja 9. 'Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. 0 Elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld, zal ver brand worden'. Zij waren dat volk! Het had twintig jaar in duisternis gewandeld en het had de hoop op een betere toekomst toch niet verloren." op zijn plaats, maar de officier wilde daarvan wel duizend gul den voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van twee jaar. En o ja, de koppelingen kon hij terugkrijgen. Luijkx hoorde het met een minzaam, maar ook wel minachtend glimlachje aan. De rechter was nog milder. Zij vond het feit dat Luijkx dit jaar wel goed had meegewerkt zelfs nog belangrijker dan de officier. ,,U wilt en kunt dus wel mee werken." Luijkx knikte. ,Als het duidelijk van tevoren wordt aangekondigd en als je maar mag mee discussiëren", vindt hij. Dat begreep mevrouw Ceha. „Ik leg u een voorwaardelijke boete op van duizend gulden met twee jaar proeftijd. Dus als u zich de komende twee jaar netjes gedraagt, gebeurt er niets. Luijkx accepteerde het vonnis met een knik. Maar boos bleef hij. Hoofdschuddend liep hij de trap af onder het mompe len van de woorden: „Het blijft belachelijk." Wilfred Simons uit de Leidsch DagbladA liiV ANNO 1901 Woensdag 16 October LEIDEN - Blijkens de in de Leeskamer voor de ge meenteraadsleden ter inzage liggende rapporten van den directeur van gemeentewerken en van de com missie van fabricage eischt de walmuur van den Ou den Singel, nabij de Lakenhal, over een lengte van plm. 25 meter dringend vernieuwing. Indien deze niet dadelijk wordt uitgevoerd, zou een latere ver nieuwingwegens het voortdurend werken van den grond achter den walmuur, nog grootere uitgaven meebrengen. De kosten van het werk, dat thans noodig is, worden door de commissie geraamd op 1600 en zullen uit den post voor onvoorziene uitgaven, waarop thans nog 3653.37 beschikbaar zijn, kunnen worden ge vonden. HAZERSWOUDE - De begraafplaats bij de R.K.-kerk op het dorp zal een zeer belangrijke uitbreiding on dergaan. Een groot stuk gronds, grenzenden aan het tegenwoordige kerkhof, wordt daartoe met specie en zand opgehoogd, welke werkzaamheid, in dezen tijd aangevangen, een welkom middel tot werkverschaf fing is. LEIDEN - Bij haar bezoek aan Lei den maakte Ko ningin Juliana onder meer een wandeling door de Kooi en werd verwelkomd door het gezin De Jong uit de Floresstraat. Het zoontje en doch tertje van het echtpaar boden de koningin bloemen aan. Foto: Archief Leidsch Dagblad Zaterdag 16 oktober LEIDEN - Koningin Juliana heeft gisteren een be langrijk deel van de dag in Leiden doorgebracht. Het uiteindelijke doel was om de heropening van de Leidse Schouwburg aan de Oude Vest bij te wonen. Even na half vier gistermiddag arriveerde de Konin gin op het stadhuis en vertrok na een korte kennis making met het gemeentebestuur per bus naar De Kooi. In de renovatiewinkel aan de Javastraat werd de Koningin voorgelicht over de rehabilitatie en be keek tevens de tentoonstelling van tekeningen die waren gemaakt door de jeugd uit de Kooi. Vervol gens wandelde ze door de Kooi en bezocht renova tiewoningen in de Floresstraat en de Lombokstraat. Enkele honderden Kooi-bewoners verwelkomde de Koningin. Het middagprogramma werd besloten met een rond rit per bus door de stad, waarbij onder meer een be zoek werd gebracht aan het gebied tussen Heren gracht en Zijlsingel. Na een diner in de burgerzaal van het stadhuis bracht de Koningin een bezoek aan het gebouw van de Leidse Volksuniversiteit K en 0. Daar bekeek zij een tentoonstelling gewijd aan de historie van de restauratie van de Leidse Schouw burg. Verwelkomd door wethouder OostermM woon de Koningin Juliana 's avonds de opvoering»! de musical 'Wie betaalt het gelach? bij. Een nwsical, geschreven ter gelegenheid van de opening van de schouwburg. Een musical door en voor Leidenaars, geschreven door Watze Tiesema en geregisseerd door Steye van Brandenberg. Een kwasi hip uitge monsterd geval met machtig mooie muziekarrange- menten van Koos Mark en goed gebeeldhouwd bal- letwerk van Marjolein Briër. Een luchtige melange van kluchtig toneelspel, gemakkelijk in het gehoor liggende liedjes en uitstekend gedoseerde dansgein. Leiden had zijn societygebeuren. Grote dranghekken op de Oude Vest. Het college: om door een ringetje te halen. Zelfs die alternatieve wethouder Tesselaar in het pak: nauw zichtbaar bolde zijn rode trui daar onder op. Wat een verrukkelijke bonbonmère is die herrezen schouwburg. En wat een geestdrift op het toneel! Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsbig een ingevulde cheque (j ovcrschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 hij 18 in zwart wit) op te sturen naar liet Dagblad, La.v. Leidsch Dagblad .Archieven, postbus 54, 2300 .AB lelden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Aj| I aan de Roosevdtstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 15