Opluchting over verhuizing Vredesmonument Ceurmerk voor turnvereniging Ons Buiten Zorgen om De Bult duren voort REGIO Ammoniaklek noopt ijshal tot sluiting van enkele dagen Gemeente kan schade aangetast riool claimen '\i:u vir Bibliotheca Thysiana heropent r friends' doet bn 'dating' [in eigen rervallen beurs cademid je binnenkort afstu- vrijdag 26 oktober itse Jaarbeurs mee- jn Nationale Carri- m zestig grote be- n aan de banen- waaronder Ernst obank, TNO, Shell, de Belastingdienst iklijke Landmacht, workshops, waar de ijvoorbeeld leren rofessionele wijze ;k kunnen organise- de dag wordt een arrièreboek voor litgedeeld. Belang- unnen zich aan- ivww.carrieredag.nl noogprijs andidaten o Verhoogprijs r op 7 december aar wie er met de jken valt nog met jkheid te zeggen, voor deze Leidse irijs kunnen nog ;emeld, zowel par- organisaties. Fol ter informatie hier- 1 worden opge- fAVeS, Steunpunt werk, Breestraat 15, 0477. Er kan alleen :ld van maandag )nderdag van 9 tot LEI DE donderdag 11 OKTOBER 2001 62-jarige vrouw uit °'fcndsmalaan is gis- haar woning door ■nde vrouwen over- teünd drie uur liet zij ;ur van het energie- w voor ze de deur iad, duwden twee ruw naar binnen, in haar aan de :n haar meenam :en doorzocht de de woning. Voor al het slachtoffer een redelijk signa- de vrouwen geven. door Robbert Minkhorst vervolg van voorpagina leiden - Met de verhuizing van het Vredesmonument naar Oegstgeest kan de gemeente een vervelend dossier sluiten. Tot op luchting van wethouder Pechtold en de raadscommissie cultuur. Gisteravond maakte die de weg vrij voor de ontmanteling van het kunstwerk aan de Garenmarkt en verplaatsing naar Oud-Poelgeest. Een symbool voor de vrede was de diepblauwe glassculptuur van kunstenaar Stulemeijer al een tijd niet meer. Herhaaldelijk ingetrapte of kapotgeslagen glasplaten en urinelucht in en rondom het monument waren daar verantwoordelijk voor. Aanvankelijk was het afbreken ervan, of een verhuizing, geen optie. Tot dit voorjaar, toen de gemeenteraad in meerderheid besloot dat het kunstwerk beter af is in een andere gemeente. Sinds die uitspraak hebben zich elf gegadigden voor een overna me van het Vredesmonument gemeld. Een advertentie in het VNG Magazine van mei van dit jaar lokte die belangstelling uit. Onder de kandidaten waren bij voorbeeld de gemeenten Am- hem, Groenlo, Dronten, Tiet- jerksteradeel en Ter Aar. Ook het congrescentrum Oud-Poel geest meldde zich. De meeste gemeenten deinsden terug toen ze hoorden dat zijzelf voor de kosten van verplaatsing (130.000 gulden) moesten opdraaien. In een paar gevallen konden de kunstenaar en de gemeente het niet eens worden. Zo wilde Groenlo, dat als een van de laat ste overbleef, het monument plaatsen langs een drukke weg, nabij een nieuw industrieter rein. Ook zou het kunstwerk dan zijn oorspronkelijke functie niet meer hebben. Stulemeijer had daar bezwaren tegen. Kasteel Oud-Poelgeest wil het monument in zijn beeldentuin plaatsen. Het congrescentrum koopt elk jaar een kunstwerk, en voor 2001 viel het oog op het Vredesmonument. „Oud-Poel geest heeft vanaf het eerste mo ment zeer veel interesse ge toond", schrijft wethouder Pechtold in een notitie aan zijn commissie. „Het Vredesmonu ment krijgt een plek in de in ere te herstellen knüdentuin zoals deze in de 18e eeuw door pro fessor Herman Boerhaave is aangelegd." Oud-Poelgeest is bereid om de plaatsingskosten voor zijn rekening te nemen. De liefde bleek wederzijds, Stu lemeijer is enthousiast over de nieuwe plek, waarna de enige eventuele obstakels nog de toe stemming van de gemeente Oegstgeest en een mogelijke bouwvergunning zijn. Dat zijn zaken waar Oud-Poelgeest 'zelf achteraan moet', zei Pechtold gisteravond. Loopt het onver hoopt toch mis, dan komt de gemeente Dronten in beeld als nieuwe bestemming. Leiden zorgt ervoor dat het kunstwerk weer intact is, als het weggaat. Samen met een kleine bijdrage in de kosten voor transport is de gemeente in totaal zo'n 10.000 gulden kwijt. De leden van de commissie maakten gisteravond weinig woorden vuil aan de zaak. „Na een lange lijdensweg is dit ho pelijk het eindstation", zei Snel- ders van D66. De Jonge (CDA) en Hesselink (PvdA) ergerden zich eraan dat Pechtold in zijn notitie niets had geschreven over hun inzet voor het behoud van het monument. Het was toch vooral aan de PvdA en het CDA te danken dat werd ge zocht naar een nieuwe bestem ming. Waarna Pechtold ant woordde: „Met grote waarde ring voor deze partijen, en voor al dankzij hun inzet komt dit tot stand. Zodat een nieuwe toe komst voor het kunstwerk op fietsafstand van de huidige plek gevonden is." door Herman Joustra leiden - Wegens een lek in een ammoniakleiding is de ijshal aan de Vondellaan de komende dagen voor publiek gesloten. Die tijd wordt benut om de ijs vloer te laten smelten, het gat te dichten en vervolgens weer een nieuwe ijsvloer te kweken. De Stichting Ijshal Leiden, die de baan exploiteert, gaat er voorlo pig vanuit dat de hal in elk geval nog tot en met zondag gesloten zal blijven voor publiek. De lekkage kwam dinsdagmid dag laat aan het licht toen enke le werknemers een lichte am- moniakgeur roken. Meteen was duidelijk dat het om een klein mankement in het leidingen stelsel onder de ijsvloer ging, omdat de sensoren onder het ijs, die bij vrijkomen van ammo niak een alarm in werking stel len, nog niets hadden waarge nomen. Desondanks besloot de leiding de baan na een paar uur te sluiten, om het zekere voor het onzekere te nemen. De ge raadpleegde brandweer consta teerde vervolgens dat de situatie niet verontrustend was en dat er geen enkel gevaar bestond voor de gezondheid. De ammoniak, die wordt ge bruikt om te vriezen en de tem peratuur van de ijsvloer op de juiste waarde te houden, is in middels uit de leidingen ge pompt. Op dit moment onder zoekt een monteur waar het lek zich precies bevindt. Probleem daarbij is dat de leidingen zijn ingebed in een betonnen vloer. Die moet noodgedwongen wor den weggebroken op de plek waar het gat zich vermoedelijk bevindt. De lekkage is de tweede in de geschiedenis van de ijshal. Vorig schaatsseizoen werd voor het eerst een dergelijk mankement geconstateerd. En dat is een veeg teken, volgens B. van der Geest van de Stichting Ijshal Leiden. „Het geeft kennelijk aan dat de kwaliteit van het buizen- Leiden zorgt ervoor dat het Vredesmonument weer intact is als het naar Oegstgeest verhuist. Foto: Henk Bouwman Nieuw saneringsplan moet vervuiling uit Roomburg houden stelsel achteruitloopt." De ijshal is nu ongeveer 25 jaar in ge bruik. Bij de verplichte jaarlijkse controle die recent werd uitge voerd kwam het euvel deson danks niet aan het licht. Reparatie is ook niet de grootste strop, stelt van der Geest. Door de noodgedwongen sluiting van de baan, het restaurant en de schaatsshop in het gebouw, loopt de stichting meer inkom sten mis. Hoeveel is echter moeilijk te zeggen. Van der Geest: „Het sei zoen is pas op 29 september be gonnen en vreselijk druk is het nog niet geweest. Dat neemt niet weg dat we verzekerd waren van het gebruik door verschil lende ijsclubs". De stichting heeft de clubs en andere bekende gebruikers ge probeerd op de hoogte te bren gen van de tijdelijke sluiting, on der meer via de telefoon. Des ondanks meldden verschillende mensen zich gisteren tevergeefs bij de ijshal. door Robbert Minkhorst leiden - Met het verlagen van de grondwaterstand in vuilstort De Bult verwacht de gemeente Lei den te voorkomen dat verontrei niging richting de nieuw te bou wen wijk Roomburg stroomt. De maatregel kost vier miljoen gul den. Met enige huivering ging een meerderheid van de com missie milieu gisteravond ak koord met het voorstel. De Raad van State schorste dit jaar het bestemmingsplan Roomburg, omdat zij een af doende saneringsplan miste. De waarschuwing dat mogelijk ver vuild grondwater de polder in stroomt, kreeg gehoor bij het rechtscollege. De gemeente be sloot daarop om extra maatre gelen te nemen. Het verlagen van de grondwaterstand is daar de uitwerking van. Leiden heeft aan de provincie Zuid-Holland toestemming ge vraagd. De gemeente verwacht dat Zuid-Holland eind dit jaar instemt. Zodra Leiden aan de slag kan met deze 'beheersvari- ant', vraagt het aan de Raad van State om de schorsing op te hef fen. Als dat gebeurt, kan de ge meente aan de slag met de bouw van de nieuwe woonwijk. Voor het plaatsen van pompin- stallaties en het onderhoud daarvan is vier miljoen gulden nodig. De provincie betaalt 2,3 miljoen. Bij het rijk is een subsi die aangevraagd van 1,1 miljoen gulden. Afhankelijk van of dat verzoek wordt gehonoreerd, kost de maatregel de gemeente 600.000 gulden of 1,7 miljoen. Het weggepompte grondwater wordt geloosd op het oppervlak tewater. Het hoogheemraad schap van Rijnland controleert de mate van vervuiling. Mogelijk leidt dat ertoe dat het water eerst moet worden gezuiverd. Met de kosten die daarmee zijn gemoeid, is op dit moment geen rekening gehouden. De meeste politieke partijen zijn het eens met de maatregel, maar waren nog wel wat onge rust. „Is het nou zo, dat we hier écht op kunnen vertrouwen?" vroeg De Jonge van het CDA. Zij behield om die reden ook haar stem voor, net als Vollaard van de ChristenUnie/SGP. Dezelfde vraag hadden PvdA en Groen links, alleen stemden zij wel toe. Wethouder Pechtold ant woordde dat je nooit honderd procent zekerheid hebt. Wel is het zo dat deskundigen aange ven dat het verlagen van de stand van het grondwater af doende is. De suggestie die Leefbaar Lei den en LWG/De Groenen de den, de vervuilde grond in De Bult afgraven, deed de wethou der af als irreëel. Dat kost zo'n 280 miljoen gulden. (advertentie) Gratis Fleurop cadeaubon bij aankoop van een AEG LAVAMAT jubi_line wasautomaat! gezegd moet ook b ar zijn ze bij tuinver- s Buiten duidelijk in. of twee geleden be- ituur met de voorbe- m het nationaal Natuurlijk Tuinieren ag: Jiftige middelen brtaan op het com- Joop Vervoompad daarvoor in de nen de biologische r middelen. Geen si- 8|dat de 440 leden in an de grootste tuin- jvan Leiden ineens cJ'en gaan betalen trijdingsmiddelen. kostte de afvoer van i 'gif de penning- k nog eens een slor- igi ulden. Maar Ons ^fd vol en daarom is ;n; g feest in het clubge bouw naast voetbalvereniging Roodenburg. Oud-wethouder Hans de Goede komt dan rond het middaguur om het felbe geerde nationale keurmerk Na tuurlijk Tuinieren uit te reiken. De Goede is momenteel be stuurslid van de AWN, het Al gemeen Verbond van Volks- tuindersverenigingen in Neder land. En bij Ons Buiten zijn de leden en bestuur best trots, want er is hard voor gewerkt. Niet alleen zijn de giftige bestrijdingsmid delen en vervuilende kunst- mestsoorten verdwenen, het bestuur is op cursus geweest, de leden zijn voorgelicht over groen tuinieren en de club kent een commissie Natuurlijk Tui nieren. „De natuur en een schone toekomst voor onze kinderen is de turnvereniging £3^ De Blauwe Steen, die al 700 jaar In de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad al Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Be rend sen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 meer waard dan snelgroeiende aardbeien of kroppen sla zon der luizen", aldus voorzitter Jan van der Heiden. „Inheemse planten gaan voorrang krijgen op de tuin, er worden biologi sche bestrijders gebruikt en we willen meer soorten vlinders en vogels op de tuin zien. Een moerasgedeelte met padden, kikkers en salamanders staat nog op het verlanglijstje." De tuinen op het complex ver schillen nogal. Zo zijn er men sen die het hele jaar van hun tuin 'eten' door allerlei groen ten te verbouwen. Anderen daarentegen zweren bij sier planten of wilde natuurtuinen. De commissie Natuurlijk Tui nieren wil daarbij graag een handje helpen en heeft plannen om de tuinen van het complex nog natuurlijker te maken. Zo komt er voorlichting over de kringloop op de tuin, bemesten, composteren en hoe meer vo gels, vlinders en amfibieën in de tuin te krijgen. Daarnaast komt er een workshop over snoeien en cursussen over sta pelmuurtjes bouwen of zelf vlechtschermen maken. „En we overwegen één tuin helemaal af te sluiten", aldus commissielid Ronald Neuteboom. „Laat de flora en fauna maar gaan in die tuin en dan zien we wel wat er van komt." Het keurmerk Natuurlijk Tui nieren bestaat uit een vlag met daarop een lieveheersbeestje met een aantal stippen. Dat aantal kan van één oplopen tot vier; hoe meer stippen, hoe na tuurlijker de tuin. Van der Hei den vindt het predikaat een meerwaarde voor het complex. „Vergelijk het maar met een goed restaurant dat een of meer Michelin-sterren krijgt. Hoeveel stippen wij krijgen, weten we Voorzitter Jan van der Heiden (rechts) van tuinvereniging Ons Buiten, secretaris Simon van Weeren (midden) en Ronald Neuteboom van de commissie Natuurlijk Tuinieren in het winkeltje op het volks tuincomplex waar alleen nog biologische bestrijdingsmiddelen te koop zijn. Foto: Henk Bouwman niet. Daar komen we zaterdag pas achter." Deining Hij ligt er nog, de woonboot van Joop van Tol aan de Mors- kade. Alweer een maand of tien. En dat is veel te lang naar de zin van de gemeente, van Van Tol zelf en van een aantal kadebe woners die tureluurs zijn ge worden van de hele kwestie. Een kleine maand geleden was alles geregeld voor een nieuwe plek, maar de woonboot ligt er nog steeds niet. Waarom niet? Het antwoord is even simpel als opmerkelijk: het waait te hard. Dat is echt alleen de enige re den waarom de woonschuit nog niet naar de overkant is verhuisd, bezweert een woord voerder van de gemeente. Als het hard waait, is het niet zo slim om een woonboot over open water weg te slepen. Van wege de hoge golven. De boot van Van Tol hoeft weliswaar maar enkele tientallen meters te worden verplaatst, naar de Haagweg, om een nieuw plekje in te nemen bij het bedrijf van Noordman, maar dat is met dit weer veel te riskant. Voor de rest is alles in kannen in kruiken, zegt de woordvoer der. Het water is uitgebaggerd, de nutsvoorzieningen zijn aan gesloten. En er mag een woon boot liggen volgens het bestem mingsplan, zodat de ligplaats vergunning die nu is verleend geen problemen meer oplevert. Dus is het nu maar wachten op wat rustiger weer. Een kalm briesje. Of beter nog, windstilte. Pas dan komt er een eind aan deze situatie. Al maanden gele den was duidelijk dat de ge meente de ligplaatsvergunning ten onrechte had verleend, om dat de komst van nog een boot in strijd is met het bestem mingsplan voor de Morskade. En een aantal bewoners van de kade en Van Tol leven al die tijd al in onmin met elkaar. Eric-Jan Berendsen en Herman Joustra Bel voor meer informatie: tel. (0172) 468 172 Deze actie loopt van 1 september t/m 30 november 2001 den haag/leiden - De Fabriek van Diastatische Producten (FDP) zal de schade moeten ver goeden die vanaf 1990 is ont staan aan het riool in de Rijn dijk. Dit heeft de Hoge Raad be paald. Het cement van de ge meentelijke riolering werd over een lengte vari 300 meter aange tast door de jarenlange lozing van zuur afvalwater door het be drijf, dat verschillende produc ten maakt uit gemout graan. FDP vindt dat de gemeente zelf voor de schade moet opdraaien omdat het bedrijf functioneert met een milieuvergunning. Tot 1985 loosde FDP op de Rijn. In dat jaar werd het bedrijf aan gesloten op de fonkelnieuwe riolering in de Rijndijk. Inspectie met een camera in 1988 bracht aan het licht dat bij het lozings- punt van FDP het beton aan de onderkant was aangetast. Met het bedrijf werd afgesproken dat het maatregelen zou nemen. Enkele jaren later bleek dat die niet hadden geholpen. Bij de rechtbank in Den Haag beriep FDP zich in 1996 met succes op verjaring van de claim van de gemeente. De lozingen waren immers al in 1985 begon nen en pas elf jaar later werd FDP gedagvaard. Het gerechts hof en de Hoge Raad beslisten echter dat van verjaing geen sprake is. Elke lozin^Sfe) zich is een onrechtmatige daad met een eigen verjaringstermijn, al dus de Hoge Raad die de ge meente Leiden in het gelijk stel de. leiden - De Bibliotheca Thy siana aan het Rapenburg wordt zaterdag 27 oktober 'feestelijk heropend. De bibliotheek was wegens bouwvalligheid en de grote kwetsbaarheid van de boekencollectie jarenlang geslo ten. Inmiddels zijn het gebouw en de manuscripten, boeken en pamfletten gerestaureerd. De uit 1655 daterende bibliotheek is vrijwel uniek in Europa omdat zij nog het grootste deel van haar oorspronkelijke collectie bezit. Van 13.00 tot 15.00 uur is de bi bliotheek open voor bezichti ging. Van 15.30 tot 17.00 uur ge ven de hoogleraren W. Frijhoff en F. Janssen lezingen in het Academiegebouw over de boe- kencultuur in de zeventiende eeuw en over de collectie van Thysius.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13