LEIDEN Protest ouderenraad tegen 'onbegrijpelijke' kortingen Heerlijk, helder, Hillebrand et de groeten van Hak Vredesdemonstratie op het Stadhuisplein fill PJ REGIO i-avond ekplan Boetes en geen taakstraffen voor verduisteren van kleding bij Mexx RANZIJN LEIDERDORP Anna-Prijs voor Wouter Dhert ROYAL CANIN FELINE NUTRITION katten,oer zakje 400 gram -7^5" TOM POES FOETSIE-BA kattenbakinlling zak 22,5 liter J&75 ROYAL CANIN CROC complete horulenbrok zak 3 kg -è2#3" OP 1 MINUUT VAN MEUBELPLEIN LEIDERDORP SNEL EN MAKKELIJK BEREIKBAAR VIA DE A4 «li«r HOMMADGfWK6Oi*Ttl:07ISS12Jt5 2ZHJT 23 tSM Duidelijkheid troef op inspraakavond door Herman Joustra leiden - Kristalhelder. Zonne klaar. Helder als glas. Duidelijk is hij, de informatie- en in spraakavond over het Aalmartk- project in De Waag. In alle op zichten. Normaliter spreken po litici in mistflarden, maar de drie aanwezige wethouders - Schultz, Pechtold en Hillebrand - doen dit keer hun uiterste best hun antwoorden op de vele vra gen kort en bondig te houden. Dus zonder al die onnodige bij zinnen, zonder al te wollig en verhullend taalgebruik. En de vragenstellers, die anders bij heikele onderwerpen hun emoties dikwijls nauwelijks kun nen controleren, houden zich zelf nu behoorlijk in toom. Ook zij zijn dit keer veelal beknopt aan het woord. Vragen direct wat zij willen weten. En als er al eens iets onduidelijk is, dan wordt dat niet onder de tafel ge veegd. Om met dat laatste maar te be ginnen. Kort voor de pauze staat ineens eigenaar Groenen van een sleepbootbedrijf uit Leiden op. Of de dames en heren wet houders, die zo dolgraag een ex tra brug willen van de Aalmarkt naar de Stille Rijn, wel aan de scheepvaart hebben gedacht Want let wel, zo'n extra brug zorgt voor een enorme belem mering. Zeker voor grotere bo ten. Ben je net de ene brug on derdoor, zit je met je schip bijna tegen de volgende. Nee, dat geld voor die extra brug kunnen ze beter besteden aan de hoogno dige opknapbeurt van de nabij gelegen Kippenbrug. Ach, er is helemaal geen pro bleem, kaatst Schultz, wethou der 'waterzaken' terug. Want Leiden heeft het streven belang rijke, bestaande bruggen in het centrum allemaal op 1 meter 75 hoogte te brengen. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor een nieuwe brug. Helaas, helaas, kaatst Groenen op zijn beurt weer. Het gaat hem helemaal niet om de hoogte, maar om de breedte. Want een brug aanleg gen zonder pijlers om op te steunen, dat kan niet Ja, een brug die vanaf beide walkanten meteen 1 meter 75 hoog is. Maar dan moet je als voetganger meteen een stuk klimmen. Niet prettig. Om nog maar te zwijgen van invaliden. Een brug met pij lers ligt wat dat betreft dus voor de hand. Alleen kun je daar met een breed schip maar moeilijk tussendoor. Oeps, daar zit het wethouderstrio dus even met de handen in het haar. En met de mond vol tanden. Even maar. Want Hillebrand bekent dan dat daarover nog niet is nagedacht. Huiswerk dus. Een vertegenwoordiger van Machtwacht, een groep Leide- naars die de ontwikkelingen rond de Aalmarkt kritisch volgt, heeft een kwartet zeer duidelijke vragen, zoals hij het zelf zegt. Dus of de wethouders op de vol gende vier vragen met een sim pel 'ja' of 'nee' willen antwoor den: Kan de nieuwe steeg van Stille Rijn naar Haarlemmer straat nog uit het plan worden gehaald, kan dat ook met de nieuwe brug, kan er nog een streep worden gezet door sloop van de Aalmarktschool en kan datzelfde ook gebeuren met de sloop van monumenten? Dat laatste is een schop tegen het been van Hillebrand. Die laatste vraag is onzinnig, want er wordt geen enkel monument gesloopt, gemeentelijk noch rijksmonu ment. En wat die andere vragen betreft, Hillebrand vindt een antwoord dat uit één piepklein woordje bestaat wel erg moei lijk. Hij houdt het er maar op dat over al die punten de afgelo pen periode al flink van gedach ten is gewisseld met verschillen de betrokkenen. En dat er alleen nog maar iets geschrapt kan worden als tegenstanders met gloednieuwe argumenten ko men. Wat in wezen dus neer komt op drie keer simpel 'nee'. Een echtpaar dat aan de Boom- markt woont, pal naast de in- en uitgang van de geplande par keergarage, vraagt aandacht voor de hinderlijke situatie waarmee ze straks te maken krijgen. Overlast van komend en gaand autoverkeer. Dan nog de afzuiginstallaties die in de par keergarage moeten komen. Die zijn nou niet bepaald muisstil te noemen. En dan nog de vesti ging van het LVC en van jonge rencentrum 't Stathuys, iets ver derop aan de Boommarkt. Nog meer overlast. Meer ja, want studentenvereniging Quintus zit er nu al. En op de Breestraat zit ook al het een en ander aan ho reca. Wat zegt Hillebrand? Dat hij dat niet kan ontkennen dat het echtpaar meer overlast zal ondervinden. Duidelijk toch? Heerlijk, helder, Hillebrand. Wat niet wegneemt, dat van een deel van de aanwezigen de plannen onmiddellijk in de prullenbak mogen. Ómdat die, naar hun zeggen, zacht zijn als was. En gebouwd op drijfzand. Dus of alle tegenstanders maar een poster voor de ramen willen hangen waarop het ongenoegen over de plannen staat verwoord. Ook een duidelijk standpunt. De inspraakprocedure, waarbij ook schriftelijk kan worden gerea geerd, duurt nog tot 5 novem ber. De reacties worden daarna, indien nuttig naar het oordeel van het college, in de plannen verwerkt. De gemeenteraad neemt uiteindelijk begin 2002 een beslissing over het al dan niet doorgaan van de plannen. Li 33-jarige Leidenaar >nd aangehouden pee keer had gepro- ind bij een pinauto- |e Breestraat te bero- jdachte sprak eerst laar (22) aan, sloeg te dat de man geld baat zou halen. Ook fee plaatsgenoot werd p opgedragen geld af £iden weigerden ech- :de muur te halen, pngen van de be- innen kon de ver- het Noordeinde wor- lobilist rijdt ;eluk door |i 27-jarige vrouw uit tsterochtend rond 'negen gewond ge in aanrijding op het (burg. Zij fietste daar phtsaf het Noordein- !zij van achteren ïtikt door een auto een donkerblauwe fi Golf. De vrouw aar pols, kneusde in liep verrekte knie- leen hersenschud- l automobilist ging lende banden over tfnde vandoor. provincie Zuid-Hol- t vanavond in hotel in een informatie- f het nieuwe streek- pt westelijke deel van ad. Gedeputeerde op de bijeenkomst im toelichting te ge- plannen. De informa- s voor iedereen toe- l streekplan loopt tot loet worden vervan- Ireekplan is van be te regio, omdat daar buiten worden ge er onder meer wo- Ibedrijfsterreinen en ïieden. De informa- hgint om 20.00 uur. f== door Robbert Minkhorst leiden - Leiden zet de 75-plussers in de kou. De gemeente wil sub sidies afschaffen voor deze groep ouderen, zeer tegen de zin van de Adviesraad Ouderenbeleid Leiden (AOL), die deze bezuinigingen on begrijpelijk noemt. In een advies aan burgemeester en wethouders, dat ook donder dagavond aan de orde komt tij dens een commissievergade ring, vraagt de AOL om de be zuinigingsvoorstellen in te trek ken, of door de politiek te laten afwijzen. B en W hebben voor gesteld om de subsidies op 'tele fooncirkels' (mensen die elkaar in vaste volgorde bellen voor af spraken, activiteiten of voor so ciale controle), pedicures, admi nistratieve thuishulp 'en op nog enkele andere diensten' af te schaffen. „Daardoor dreigen duizenden Leidse ouderen in de hoogste leeftijdsgroep ernstig te worden gedupeerd", schrijft de adviesraad aan de gemeente. De AOL meldt dat Leiden zo geld wil vrijmaken voor het uit voeren van 'preventiebeleid' dat zich vooral richt op de groep van jongere, nog vitale ouderen. „Met deze activiteiten hoopt de gemeente te bereiken dat oude ren langer zichzelf langer kun nen redden en dat eenzaamheid en isolement worden voorko men. Hoewel wij dat ondersteu nen, zijn we het er volstrekt mee oneens dat de financiering van zo'n beleid ten koste gaat van de dienstverlening aan de oudste leeftijdsgroep." Dat is niet het enige dat de AOL steekt. Met de maatregel treft de gemeente de oudste groep en handelt ze daarmee inconse quent volgens het eigen beleid, aldus de ouderenadviesraad. De AOL schrijft: „Volgens ons is het voorstel temeer onbegrijpelijk omdat het gemeentebestuur in haar toelichting zelf erkent dat de meeste 75-plussers in sociaal opzicht en qua inkomenspositie zeer kwetsbaar zijn." De AOL herinnert burgemeester en wethouders er ook nog aan dat in 1996 al - tegen de zin van de adviesraad in - een andere subsidie is stopgezet. De nieuwe bezuinigingen worden aange grepen om hier opnieuw aan dacht voor te vragen. „Deze maatregel heeft tot gevolg gehad dat sindsdien tal van ouderen- sociëteiten zijn verstoken van iedere financiële ondersteuning. Dat is volgens ons onlogisch, want deze vorm van ouderen werk geniet veel belangstelling en draagt er in belangrijke mate toe bij dat eenzaamheid en iso lement worden bestreden." Een eerder verzoek van de AOL om de subsidie weer te verstrekken, bleef onbeantwoord. „Het gaat niet om bezuinigings voorstellen", reageert voorlich ter F. Delemarre namens de ge meente, „maar om een ver schuiving binnen bepaalde bud getten. De telefooncirkel is een dure voorziening die je beter op een andere manier kunt regelen. Pedicures zijn iets waarbij je je kunt afvragen of dat wel een taak voor de gemeente is, en niet meer voor de verzekering." Wat betreft het recreatieve ou derenwerk klopt het dat de bij drage is gestopt, aldus Delemar re. De LWO ondersteunt de ou- derenactiviteitencommissies evenwel nog steeds en als er een mee ophoudt, probeert de LWO het werk over te nemen. Over het geld voor de ouderensocië- ten moet nog worden gespro ken. „De bedoeling is dat er nog dit jaar duidelijkheid komt. Er wordt naar gekeken in welke mate de gemeente zal bijdra gen." leiden - De Leids/Utrechtse biomedicus Wouter Dhert heeft de tweejaarlijkse 'Anna- Prijs' ontvangen, waaraan een bedrag van 25.000 gulden is verbonden. Dhert, die nu in Utrecht werkt bij het Uni versitair Medisch Centrum, maakt uit menselijke 'voorlo percellen' menselijk steun- weefsel, zoals bot-, kraak been- en bandweefsel. Hier mee moet het uiteindelijk mogelijk worden om versle ten gewrichten te vervangen of te vernieuwen. In 1993 promoveerde Dhert in Leiden op een geslaagde poging om 'kunstbot' te ma ken van calciumfösfaat, dat als coating op een prothese werd aangebracht. De Anna- prijs is ingesteld door het An- na-Fonds, dat is voortgeko men uit de in 1929 in Leiden opgerichte Anna-Kliniek voor Orthopaedie. Het fonds stelt zich ten doel bet lijden te ver lichten van mensen met een ernstige aandoening van het bewegingsapparaat. door Maarten Dekker den haag/leiden - Vier Leide- naars hebben gisteren boetes opgelegd gekregen door de poli tierechter in Den Haag. Die achtte bewezen dat het viertal betrokken was bij de verduiste ring van kleding uit het distribu tiecentrum van Mexx aan de Rooseveltstraat. Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog over de vraag of het in hoger beroep gaat. gen. Wel gaf ze toe dat ze tijdens de zogeheten 'monsterdagen' (halfjaarlijkse uitverkoopdagen voor personeelsleden) altijd gro te partijen kleren insloeg, maar dat zou een vergoeding in natu- ra zijn voor de vele overuren die ze nog niet uitbetaald had ge kregen. De rechter achtte uiteindelijk niet bewezen dat het bij de ver duistering om grote hoeveelhe den ging, maar ze vond wel dat de twee vrouwen ernstig in de fout waren gegaan, vooral om dat het vertrouwen van de werk gever erdoor werd geschaad. De chef moet 1.750 gulden betalen, de andere vrouw 1.250 gulden. De andere verdachten, de man en de dochter van de mede werkster, werden schuldig be vonden aan medeplichtigheid en heling van de verduisterde kledingstukken. Zij kregen boe tes van 750 en 1.000 gulden. door Bart Garvelink maakt. Inmiddels was het bal letje (de rekening dus) al aan het rollen en is tot op de dag van vandaag blijven doorrollen. In die tussenliggende jaren zegt Hak enkele keren contact met Portaal te hebben gezocht maar hij kreeg de juiste persoon maar niet te pakken. Onlangs werd in huize Hak in Amsterdam echter een brief be zorgd. Er is beslag gelegd op zijn uitkering. Maandelijks wordt daarvan een bepaald bedrag af gehouden net zo lang tot hij zijn schuld heeft voldaan. En daar baalt Hak stevig van want hij voelt zich nog steeds niet ver antwoordelijk voor de hoge re kening van de stadsverwarming. Vandaar dat hij vanuit zijn stulpje in Amsterdam vooral niet de groeten van Hak doet aan de medewerkers van Por taal. Yvonne Griffioen, communica tiemedewerkster van Portaal moet eens flink zuchten als zij met het verhaal wordt gecon fronteerd. Het blijkt dat de heer Hak een lijvig dossier heeft op gebouwd bij de woningverhuur der. Inderdaad heeft hij Portaal in september 2000 laten weten het niet eens te zijn met de reke ning en gevraagd de nota naar beneden aan te passen. Dat ver zoek werd echter een maand la ter afgewezen. „Mijnheer Hak heeft meer energie dan gemid deld afgenomen en krijgt dus geen restitutie", zo klinkt Griffi oen beslist. „Wij hebben geen invloed op zijn stookgedrag, daarom moet hij de rekening gewoon betalen en dus is er be slag gelegd." Overigens wil Portaal liever niet dat dit allemaal in de krant De officier van justitie eiste gis teren namelijk taakstraffen en een voorwaardelijke gevange nisstraf tegen drie van de ver dachten, omdat hij hun vergrij pen te ernstig achtte om af te doen met een boete. Een cel straf vond de aanklager weer een te zware sanctie. De rechter kwam na lang beraadslagen ei genlijk tot de zelfde conclusie, maar in haar optiek zijn de ver dachten ook al fors gestraft. Na hun aanhouding in oktober vo rig jaar kreeg de hele affaire een vervelende nasleep. Het bleef onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, omdat de per soonlijke omstandigheden van de Leidenaars op verzoek van hun advocaten achter gesloten deuren werden besproken. De 50-jarige vrouw die destijds afdelingschef was bij Mexx be kende dat ze 'wel eens wat kle ren achterover had gedrukt', maar 'een stuk of twintig, dertig' stond in geen verhouding met de aanklacht. Het OM verdenkt de vrouw ervan dat ze samen met een 47-jarige medewerkster voor ongeveer een ton per jaar kleren heeft verduisterd. Deze vrouw ontkende alle aantijgin- taand lang lanse sferen senheim roène Hart m verkoopt iterkennis leiden - „George Bush, je bent nu elektriciteitsmasten aan het bombarderen, terwijl de burgers afhankelijk zijn van die stroom. Dat is een oorlogsmisdaad. Als je echt iets met elektriciteit wil doen. schaf dan de elektrische stoel af." De spreker zegt dat de militaire acties in Afghanistan vele burgerslachtoffers zullen maken. Gisteravond hield het Anti Oor- logs Comité Leiden een beto ging tegen de militaire acties in en boven Afghanistan. Om ze ven uur 's avonds hangt er een spandoek en staat er een bak fiets met wat foldertjes en een geluidsinstallatie. Er is thee en er zijn koekjes. Geleidelijk groeit het gezelschap aan tot ongeveer tachtig personen, voor het grootste deel jongeren. Ze zijn aan hun uiterlijk herkenbaar als de vaste kern van de linkse groe peringen in Leiden. Iedereen mag de microfoon pakken om iets te zeggen. Een meisje vraagt aandacht voor het geweld van Israël tegen de Pa- lestijnen. Het publiek begroet haar met instemming. Gemeen teraadslid M. Vlasveld van LWG- De Groenen neemt ook even de microfoon op om te zeggen dat De Groenen een kort geding hebben aangespannen tegen de regering. Ze roept verder op tot een kopersstaking van Ameri kaanse hamburgers en cola, en constateert dat de meeste aan wezigen waarschijnlijk al mee doen. Na de toespraakjes en de ge dichten is er tijd voor overleg. Het ging er vredig aan toe bij de vredesdemonstratie op het Stadhuisplein. Er waren geen spreekkoren of muziek. Uiteindelijk kwamen zo'n tachtig mensen bijeen voor een protest tegen oorlogsgeweld en de globalisering. Foto: Henk Bouwman De vergadering van actievoer ders neemt het voorstel aan om komende donderdag te gaan de monstreren met een grote groep. „Iedereen moet dan drie of vier mensen meebrengen." Een klein groepje jongeren wil meteen demonstreren. Een meisje met zwarte make-up heeft voor dat doel een zwarte vlag bij zich. „Wil je meedoen?", vraagt ze aan iedereen, zonder het antwoord af te wachten. Het kleine groepje krijgt zijn zin. Het spandoek wordt uit de boom gehaald en voorop in de de monstratie gedragen. Helemaal voorop rijdt de politieauto, met de alarmlichten aan. Ongeveer vijftig mensen lopen mee, met fietsen en een paar hondjes. „Stop de oorlog, vrede nu!", roepen enkele jongeren. Veel herrie maken ze niet. Na de Boommarkt gaat de demonstra tie rechtsaf naar het vredesmo- nument bij molen De Valk. De bronzen dame heeft een bier blikje in haar hand. Geen cola blikje waar Vlasveld het over had. Na een paar laatste woor den valt de demonstratie uiteen. Aan de andere kant van het plein staat een veel grotere groep uitgaanspubliek op de stoep van discotheek In Casa. komt. „Want wij vinden dit een betreurenswaardige zaak", zegt Griffioen. „Maar als mijnheer dit per se via de pers wil spelen, nou vooruit dan maar. Het is zijn 'nee' tegen ons 'ja'. Mijn heer Hak moet een klacht indie nen bij de klachtencommissie, dat is een onafhankelijk organi satie. Dat lijkt ons voor beide partijen het beste. Kijk, ergens houdt het een keer op en dat punt is voor ons nu bereikt, hoe jammer we dat ook vinden." Eric-Jan Berendsen (advertentie) De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waatsenburg en Eric-Jan Berendsen TEIEFOON 0 71 - 53 56 424 Mijnheer N. Hak uit Amsterdam heeft een geschil met het Leidse Portaal over een rekening van 900 gulden over stookkosten. Fo to: Hielco Kuipers lak heeft een bittere 1 zijn verblijf in Lei ouden. In decem- ®m hij met zijn t Amsterdam aan tnlaan wonen. Na verhuisde het echt- n woning aan de omdat de huur daar p de eindafrekening verwarming bleek et geringe bedrag 0 gulden te staan. kwam dat doordat e huiskamer als in en kraan van de ver te. Hij beroept zich rdampingsbakjes srwarming hangen, lis het heel goed mogelijk dat het vocht in die bakken verdampt door de zon in plaats van door de verwar ming eens flink op te stoken. De gebreken aan de kranen zouden ook zijn geconstateerd door me dewerkers van woonstichting Portaal. De mankementen wer den gerepareerd maar toch moet Hak het volle pond beta len. Dat weigert hij echter en in middels is er beslag gelegd op zijn uitkering. Hak heeft zo de balen van Leiden dat hij in maart van dit jaar is verhuisd naar Amsterdam. Volgens Hak zijn de bewuste kranen in mei/juni 1998 door een medewerker van de techni sche dienst van Portaal ge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13