Fluisterend onthaasten in een bootje Elisabeth wordt monument LEIDEN REGIO Anti Oorlogscomité Leiden hoopt niet nodig te zijn Cursus helpt ouderen somberheid overwinnen Leiden heel geschikt als internationaal hoofdkwartier9 Topman Anders Dahlvig van Ikea. „De kwaliteit van leven is in Lei den hoger dan in Amsterdam." Foto: Ikea Manifestatie als Amerika aanvalt door Jos van Duinen leiden - Naar aanleiding van de aanslagen in Amerika en de hui dige oorlogsdreiging heeft zich 'Het Anti Oorlogscomité Leiden' gevormd. Tien mensen uit ver schillende organisaties, waaron der Eurodusnie, de Communis tische Partij en de Vredesstich ting, komen wekelijks bij elkaar om de actualiteiten te bespre ken. Het comité is tegen wraak van Amerika op Afghanistan. Er ontstaan steeds meer van dit soort organisaties, ook op lan delijk niveau. In Leiden heeft het comité 800 pamfletten ver spreid waarin alles wat met oor log te maken heeft wordt veraf schuwd en waarin zorgen wor den uitgesproken over het nieu we gecreëerde vijandsbeeld. De manifestatie 'Tegen De Nieuwe Oorlog', zaterdag in Amsterdam, is een recent voorbeeld van haar landelijke activiteiten. De geruchten in de media dat de Amerikanen binnen twee da gen Afghanistan zullen aanval len maakt het de groep niet makkelijk zich te organiseren. „We moeten snel activiteiten or ganiseren. Verschillen van me ning zijn van latere zorg. Het gaat er nu om dat mensen wak ker zijn geschrokken van de re cente gebeurtenissen en er een grote behoefte is ontstaan hier over te praten." De een vindt dit aanleiding om tegen mondialisering te strijden, een ander vindt dat te anti- Amerikaans. „Op dit moment is vooral de hoofdlijn van de ver schillende clubs belangrijk. En dat is: geen nieuwe oorlog. De rest komt later." De groep houdt er rekening mee dat de oorlog in Afghanistan de ze week concreet kan worden. Ze maakt posters en pamfletten klaar om, als het zover komt, Leidenaars op te roepen zich te verzamelen. Binnenkort wordt overlegd met een imam uit Lei den en de Hervormde Diaconie over de organisatie van een avond. „De komende week zou heel beslissend kunnen zijn. Maar het kan ook over een maand gebeuren. Op het mo ment dat de aanvallen beginnen willen we burgers oproepen om zeven uur 's avonds naar het Stadhuisplein te komen. Er zal een programma worden georga niseerd met speeches en mu ziek. Er is een groot draagvlak voor mensen die elkaar daar kunnen ontmoeten. Maar we hopen vooral dat het niet zover komt." Voor informatie: laoc@mac.com Psychologe zoekt deelnemers onderzoek door Wilfred Simons leiden - Rijnveste, de voormali ge riagg in Leiden, geeft vanaf donderdag 15 november een cursus 'In de put, uit de put'. Ouderen vanaf 55 jaar leren tij dens tien bijeenkomsten van elk twee uur om somberheidsklach ten te overwinnen. Rijnveste be nadrukt dat het om een echte cursus gaat waar vaardigheden worden geleerd en niet om een gespreksgroep of psychothera pie. Helpt zo'n cursus nu echt? Ja, zegt psychologe Rimke Harings- ma (49) van de Universiteit Lei den. Zij heeft de afgelopen vier jaar de effectiviteit onderzocht en werkt aan methoden om die verder te verbeteren. Hiervoor heeft zij deelnemers 'nodig die vragenlijsten willen invullen en gesprekken met haar willen voe ren. Tijdens een laatste gesprek, een jaar na de cursus, vraagt ze de deelnemers of ze de nieuwe vaardigheden zijn blijven hante ren. De cursus is gebaseerd op het gegeven dat gedachten en emo ties samenhangen. Wie sombere gedachten heeft, krijgt ook som bere gevoelens. De deelnemers wordt dus vooral geleerd om anders over de eigen situatie te denken. De gevoelens volgen dan vanzelf, zegt Haringsma. „Veel somberheidsklachten ko men voort uit gedachten als: 'dit lukt mij nooit', 'wat ik wil, gaat altijd verkeerd', 'ik sta overal al leen voor'. Wij leren de deelne mers bewijzen te zoeken voor die stellingen. Doorgaans klop pen ze aantoonbaar niet, maar weren sombere mensen positie ve ervaringen uit hun geheu gen." Uit onderzoek is gebleken dat tien tot vijftien procent van de Nederlanders wel eens lichte tot matige depressieve klachten heeft. Dat getal is voor alle leef tijdsgroepen gelijk. Dat ouderen vaker somber zijn, is een voor oordeel, evenals de gedachte dat er niet zoveel meer aan te doen is. „Natuurlijk staan ouderen anders in het leven dan jonge mensen", erkent Haringsma. „Ze krijgen meer te verduren: partners, familie en vrienden vallen weg, ze hebben vaak ge zondheidsklachten. Maar de ge dachte dat het 'nogal wiedes is' dat je daar somber van wordt, klopt niet. Ouderen kunnen on danks tegenslag wel degelijk ge nieten van het leven. Als ouderen somber zijn, blijven ze daar vaak langer mee doorlo pen dan jongeren. Slapeloos heid, eetlustverlies, trager wor den, concentratieverlies worden vaak toegeschreven aan het ou der worden. 'Ouderen hebben nu eenmaal minder slaap no dig', wordt dan gezegd. ,.Die klachten hebben mAïuderdom niets te maken", zegt Harings ma stellig. „Het zijn depressieve klachten! Daar is goede hulp voor, maar zolang ze aan ouder dom worden toegeschreven, krijgen 55-plussers die niet." Deelname aan de cursus is gra tis voor cursisten die aan Ha ringsma's onderzoek meedoen. „De ervaring leert dat deelname erg prettig is. We voeren ge sprekken met de deelnemers, geven persoonlijke aandacht en we helpen ze de zaken netjes op een rijtje te zetten." Belangstellenden kunnen bellen met I. Theunissen van de Rijn geest Groep, telefoon 071- 5239333. °°imercontroles irmisterrein Maar liefst 47 bekeu- »elde de politie gister- in -avond uit aan sers rond het kermis- Pjli bromfietsers werden omdat zij geen helm •en vier omdat de ver giet niet deed. Liefst 26 sen waren op de één of i ïanier opgevoerd. Ver- ihle de politie bekeurin- por het onterecht voe- 0C)jranje/gele platen, on- U(j j rondrijden, het niet ^vijn van een bromfiets- - Jt en niet werkende iglEén bromfiets bleek enlieeld. Tot slot werd es metser opgepakt we- je ^n onder invloed. Hij jjënhalf keer zoveel al- jat'als toegestaan, ïog nn;chepen iui>in op de Zijl lea 1 datDrie schepen botsten i and om zes uur op el- pioogte van de Span- inaig op de Zijl. Een venuit Amsterdam had naast de brug aange- irga vastgebonden aan erljje aan het Zijloever- tusi later legde een Leidse n Idaar zijn sleepboot arak ongeluk ontstond en vrachtschip uit Alblas- lijMe geopende brug i hi. De schroef van dat 1 vaoorzaakte zoveel stro- irijftet water, dat de voor- Vis van de aangemeerde n naar het midden van n erden gezogen. Niet al- onien de drie boten tegen heh, ook de bank werd mand getrokken. =nfarct treft C^er Luit De Leidse evenemen- jrpisator en oud-judoka j ^ler Luit (56) is na een ct aan de beterende hejjdag werd Van der Luit (jpBt jaarlijkse Haring en ^jngala onwel. Eenmaal gjjfk zijn toestand zo v^ijn dat hij naar het enioest. Daar werd een n xt geconstateerd. Het j jkeinde bracht Van der h» op de intensive care. pgjls is hij weer van de gf iking af, maar hij ligt 1 m het ziekenhuis. Vol- 0Sp medewerkster van m^rijf Leiden, waar Van a Oonder meer werkzaam ingaat hij vandaag een rerrst om te bepalen wan kelbaar huis mag. LH P>orzorg J gespijkerd Vie gisteren door de ïinksteeg langs Euro- 5ar en Boos, Las Vegas ïggeefwinkel liep, kon binnen kijken. De ra- met houten platen pijkerd, volgens een rker van de in de pan- ïisveste Fabel van de II- nwege de 3-oktober- „Er wordt nogal eens ingetikt op dat soort it hiraakpanden als op de ie flinksteeg of de Boer- kt In zijn vaker doelwit orlport acties." Een me- ibsf van Eurodusnie: „Je hef dat gaat met dronken k te Vorig jaar werden 25le ruiten ingegooid." [Ier Qib Ikea-topman Anders Dahlvig tevreden na verhuizing uit Denemarken door Wilfred Simons leiden/barendrecht - Ikea-top man Anders Dahlvig (44) banjert glunderend het conferentiezaal tje in waar hij zijn interview geeft. Ikea Barendrecht, de ne gende vestiging van het Zweedse woonwarenhuis, is een door slaand succes. Recent gepubli ceerde cijfers van Ikea Nederland over afgelopen boekjaar verbete ren zijn stemming nog verder: de magische grens van 1 miljard gul den omzet is in 2000 doorbroken. Ook leuk: sinds 1 september werkt Dahlvig vanuit zijn nieuwe internationale hoofdkantoor in Leiden. Waarom Leiden? Wat moet een Zweeds georiënteerde interna tional met vestigingen in 31 lan den en een omzet van 21 mil jard gulden met een hoofdkan toor in Leiden? „Waarom niet?", repliceert Dahlvig. „Leiden is een mooie stad. Het ligt dicht bij Schiphol, wat belangrijk is voor een internationaal bedrijf. Na tuurlijk hadden we naar Amster dam kunnen gaan, maar onze medewerkers vwllen niet in een grote stad wonen met luchtver vuiling, herrie, verkeersdrukte en hoge woonlasten. De kwali teit van leven is in Leiden hoger dan in Amsterdam. Leiden is stads, maar ook gemoedelijk en kleinschalig. Je kunt er met je gezin wonen. Dat vinden onze mensen belangrijk." Deze maanden maken zo'n dertig mensen de overstap naar de Leidse Bargelaan, bij het NS-sta- tion en het LUMC. Vice-direc- teur Hans Glydell woont al in Leiden 'en heeft het er erg naar zijn zin'. Goed, maar waarom dan Neder land? Het blijkt een ingewikkeld verhaal. „Weinig mensen weten het, maar Ikea is eigendom van een stichting die al in 1982 in Nederland gevestigd is", zegt Dahlvig. „Oprichter Ingvar Kamprad wilde niet dat Ikea na zijn dood gesplitst zou worden. Dat had gekund, hij heeft kinde ren die ieder een deel van het bedrijf hadden kunnen claimen. Omdat in Nederland het stich- tings- en verenigingsrecht het best ontwikkeld is, koos Kamp rad voor een statutaire vestiging hier." Tot nu toe was het internationa le hoofdkwartier van Ikea geves tigd in het Deense Humlebaek - door medewerkers van Ikea ge kwalificeerd als 'een soort Bos koop zonder het centrum'. De onstuimige groei van de meu belgigant maakte nieuwbouw noodzakelijk. Dahlvig nam een 'strategische beslissing': de be- drijfstop en de afdeling financi en moesten samen met het stichtingsbestuur in één gebouw komen. Daarmee was de keuze voor Nederland impliciet ge maakt. De afdelingen product ontwikkeling en marketing gaan naar het Zweedse Helsingborg. Een neveneffect van de stich tingsvorm is dat Ikea geen winstdoelstelling heeft en geen aandelen kan uitgeven. De winst moet worden afgedragen aan ideële doelen. Ikea heeft geko zen voor het ondersteunen van design-afdelingen van kunstaca demies. De Technische Univer siteit van het Zweedse Lund profiteert het meest van de do naties, maar in het verleden sponsorde het bedrijf ook de Amsterdamse Rietveld Acade mie en de Kunstacademie Eind hoven. Verder heeft Ikea een hechte band met Unicef. Dat Ikea geen aandeelhouders heeft, noemt Dahlvig een groot geluk. „Dan moet ik elk kwartaal laten zien dat we nóg meer winst hebben gemaakt. We zouden veroordeeld zijn tot korteter- mijnbeslissingen. Nu kan Ikea zich richten op de lange termijn en genoegen nemen met een la gere winst als dat in het belang van het bedrijf is." Ikea streeft naar zestien vesti gingen in Nederland. Leiden en omstreken zijn nadrukkelijk in beeld als vestigingsplaats, maar er is nog geen geschikte plek ge vonden. Vreest Dahlvig niet voor oververzadiging van de markt? „Nee", zegt hij gedeci deerd. „Ons aandeel op de Ne derlandse meubel- en interieur- markt is maar acht procent en met nieuwe vestigingen krijgen meer mensen toegang tot onze producten. Met die acht procent zitten we nog hoog - gemiddeld in Europa hebben we maar vijf procent van de markt. Alleen in Zweden hebben we 25 procent, maar dat is logisch, want het is onze thuismarkt." Een Neder landse Ikea-vestiging is rendabel als er ongeveer een miljoen mensen omheen wonen. Een simpele rekensom leert dat er dus nog ruimte is voor zo'n zes tot zeven winkels. Dahlvig wil die ruimte uitbuiten - aan de bouw van een tiende Ikea in Hengelo wordt hard gewerkt. terug. Want dat is tot nu toe het probleem met die tochten. Mensen hebben vaak geen zin om precies hetzelfde stuk weer terug te varen." Met de elektrische vloot ontsluit je de natuur én het cultuurhis torisch erfgoed (want zeg nou zelf, er zijn toch aardig wat mooie oude dorpjes en steden in de Randstad te vinden) voor een groter publiek. Het gebruik van elektroboten ligt voor de hand, zo zegt hij. Omdat die zich stil voortbewegen, met een vaartje van tussen de negen en elf kilometer per uur niet te snel varen, en goed zijn voor het mi lieu. De stichting heeft ook al boten op het oog. Boten die plaats bieden aan vier tot acht passa giers. „Een aantal Franse boten. Maar misschien dat dit een sti mulans is voor Nederlandse bo tenbouwers om zoiets eens te proberen. Een stuk of zestig zijn er in elk geval nodig. Met twee of drie kun je zo'n initiatief niet van de grond krijgen." Aardig toch, zo'n idee. Maar om dat idee ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen is na tuurlijk meer nodig. De stich ting zelf heeft niet de beschik king over boten. „Gemeenten moeten het dragen, van de ge meenten verwachten we be moeienis. Zo hebben we net een brief gestuurd naar wet- Een boot met elektrische motor. Als het aan de Stichting Holland Watersite ligt moet dat in de toe komst een vertrouwd beeld worden. Foto: Hielco Kuipers houder Schultz in Leiden. Lei den kan in onze optiek een aan jagersfunctie vervullen. De stad doet al enorm veel op waterge bied. Een reactie hebben we nog niet ontvangen van Leiden. Wel van andere gemeenten. En van het ministerie van econo mische zaken. Die reacties zijn allemaal positief. Het komt op de politieke agenda, is ons ge zegd. Het is dus nu afwachten hoe voortvarend het idee wordt opgepakt. Zo'n prachtig water gebied en er dan zo weinig mee doen...dat kan toch niet?" Herman Joustra door Robbert Minkhorst leiden - Het Elisabeth-ziekenhuis aan de Hooigracht in Leiden wordt een gemeentelijk monu ment en krijgt daarmee een be schermde status. Dat is het logi sche vervolg op een voordracht van de monumentencommissie. Wethouder Pechtold wil het ad vies overnemen. Negen jaar geleden was het ou de ziekenhuis in de binnenstad niet goed genoeg voor een be schermde status. Dit jaar stond het complex nog op de nomina tie om te worden gesloopt. Toenmalig eigenaar het Maars- sens Bouwbedrijf (MBB) zag geen brood in restauratie en be houd van het complex. De ge meente wilde meewerken aan de plannen van MBB. Inmiddels is het pand verkocht aan de Stichting Leidse Studentenhuis vesting, die het wel overeind wil laten staan. Het verzet tegen sloop was het afgelopen jaar sterk toegenomen. Het oudste deel van het mar kante gebouw stamt uit 1909. De latere uitbreidingen, verder aan de Hooigracht en naar de Middelstegracht, dateren van de jaren twintig, dertig en vijftig. Bouwstijlen zijn neogotiek en de Amsterdamse School. Het pand is ontworpen door de architec ten Van der Laan (vader en zoon), die ook bijvoorbeeld het warenhuis van V D aan de Aalmarkt en de huishoudschool aan het Galgewater op hun naam hebben staan. Opvallend is dat de monumen tencommissie het gehele com plex op de lijst van beschermde panden wil laten zetten. Eerdere discussies over de waarde van het gebouw leidden tot de slot som dat delen ervan waardevol waren. Zo is bijvoorbeeld al eens overwogen om de kapel te bewaren, of een deel van de voorgevel. Wonen in een Leids monument aan de Hooigracht. Binnenkort is het zover. Foto: Henk Bouwman Volgens B. Veldman, lid van de commissie, is bewust gekozen om het hele ziekenhuis voor te dragen. „Bepaalde onderdelen zijn dan misschien wel wat min der interessant, maar de samen hang vinden wij erg belangrijk. En het is het laatst overgebleven binnenstadsziekenhuis. De commissie stelt vast dat de westvleugel (het deel aan de Hooigracht) relatief zeldzaam is in de Leidse bouwgeschiedenis, en dus waardevol. Ook is bij zonder dat het gebouw nog gro tendeels de originele indeling kent. Tevens vindt de commis sie de cultuurhistorische waarde groot, omdat het katholieke zie kenhuis een zeer belangrijke rol heeft gespeeld binnen de ge schiedenis van de Leidse ge zondheidszorg. Wethouder Pechtold (monu mentenzorg) vindt de voor dracht van de commissie 'een logische stap'. „En dat moeten we dus maar doen. Ik vind deze conclusie niet verbazingwek kend. De afgelopen maanden hebben we in Leiden een proces gehad waarbij heel kritisch is ge keken in hoeverre het Elisabeth nou een monument is. En de ei genaar smeekt er bijna om." Pechtold verwacht dat B en W het advies van de monumenten commissie overnemen. De wet houder kan geen 'zwaarwegen de redenen' noemen om het af te wijzen. Wat voor Pechtold verder mee telt, is dat het gebouw weer een bestemming krijgt. De komende vier jaar wonen er buitenlandse studenten en docenten, daarna wordt het verbouwd tot appar tementen. „De enige bescher ming voor een monument is zijn functie. Aan een lege kolos hebben we niks", vindt de wet houder. De SLS beschouwt het zieken huis al als monument en is on getwijfeld gelukkig met de voor dracht. Tijdens de afgelopen monumentendagen was het complex geopend voor publiek. Bij de Rijksdienst voor de Mo numentenzorg ligt ook een ver zoek om het Elisabeth een be schermde status te geven. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van cul tuurhistorisch waardevolle pan den, heeft het ziekenhuis na on derzoek voorgedragen als toe komstig rijksmonument. ker verandering in brengen. Vindt de piepjonge Stichting Holland Watersite, een groep ondernemers uit de Randstad. In de woorden van één van hen, Arthur Schreuder, is het doel van de stichting 'het fluis terend onthaasten via elektro boten'. „Via een carrouselsys teem. Bijvoorbeeld: je stapt op in Haarlem, vaart naar Leiden, overnacht daar, vaart de vol gende dag door naar Delft en gaat vandaar met de trein weer De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 né mc/aren er genoeg in de of ad. Maar het watertoe- bdtelt nog steeds niet zo orpr. Goed, er varen rond- epiten in wat steden, zoals En er zijn nog wel wat ewedrijven die zich met het n, ten van toeristen bezig- Gfl- Maar grootschalig, nou mtf introductie van een ge fin ongeveer zestig boten di*l voor de toerist, aange- niimet een stille en schone stemotor, kan daar zeer ze- had

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 13